Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 159 wyników

autor: Galvon
sob lis 13, 2004 5:58 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magia runów?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 596

No i w Races of Stone jest presti¿ówka dla magów krasnoludów Runesmith.
autor: Galvon
sob lis 13, 2004 5:52 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithid - twój s±siad: jak graæ
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3498

Pozwolê sobie powtórzyæ posta (z innego dzia³u, te¿ o Illithidach) skierowanego do fanów Illithidów. Nie wiem czy ju¿ o tym pisa³em, ale po³±czy³em opisy rozwoju Illithidów z Savage Species, Monster Manual 3,5 oraz Expanded Psionics Handbook. Nie opublikujê tego, poniewa¿ z³ama³ bym prawo, ale my¶lê...
autor: Galvon
sob lis 13, 2004 5:49 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithidzi
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 4190

Nie wiem czy ju¿ o tym pisa³em, ale po³±czy³em opisy rozwoju Illithidów z Savage Species, Monster Manual 3,5 oraz Expanded Psionics Handbook. Nie opublikujê tego, poniewa¿ z³ama³ bym prawo, ale my¶lê ¿e pojedyncze osoby które zwróc± siê do mnie mog± otrzymaæ tê jednostronnicow± rozpiskê. Pytanie do ...
autor: Galvon
wt wrz 28, 2004 1:48 pm
Forum: Inne światy
Temat: Plan dzia³ania i za³o¿enia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 208

Od weny do weny. A o d20 Future poczytaj sobie na stronie wizardów. Jest to oficjalny dodatek. Obiecujê ¿e nied³ugo co¶ nowego zmontujê.
autor: Galvon
ndz wrz 19, 2004 9:46 am
Forum: Inne światy
Temat: Plan dzia³ania i za³o¿enia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 208

Dawno siê nie odzywa³em. To dlatego ¿e zaczytujê siê d20 Future. Rozsze¿eniem do Moderna. Polecam. Wydaje mi siê ¿e warto by by³o go uwzglêdniæ. Wracam do lektury.
autor: Galvon
śr wrz 08, 2004 12:18 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithidzi
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 4190

W³a¶nie zacz±³em czytaæ o Illithidach w Astromundi Cluster. <br /> <br />One nie s± z³e. S± niezrozumiane, niekochane, odrzucone... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] <br /> <br />Prze¶ladowane musia³y siê ukrywaæ we wnêtrzu planety Astromundi... I musieli siê tam tak d³ugo ukrywaæ, ¿...
autor: Galvon
ndz wrz 05, 2004 8:14 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithidzi
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 4190

Ulitharidy dodatkowo maj± dwa razy d³u¿szy okres larwalny (nie 10 a 20 lat), kiedy to s± gotowe do Ceremorfozy. <br />Za¶ po Ceremorfozie do¿ywaj± do 250 lat (dwa razy d³u¿ej ni¿ Illithidy). <br />Silniejsze fizycznie (potrzebuj± tylko 3 macek by wpe³ni unieruchomiæ przeciwnika). <br />Wy¿sze (7,5 s...
autor: Galvon
ndz wrz 05, 2004 8:05 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithidzi
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 4190

Wed³ug opisu w Illithiadzie, Mind Flayery s± bezp³ciowe. <br /> <br />Wed³ug drugiej edycji psioniczne Mind Flayery maj± Magic Resistance. <br />A wed³ug najnowszej aktualizacji Extended Psionic Handbook - Power Resistance. <br /> <br />Ch³opaki od Wizardów t³umacz± takie rzeczy tym, ¿e maj± do wybo...
autor: Galvon
pt wrz 03, 2004 1:16 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithid - twój s±siad: jak graæ
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3498

Postaæ tak samo komiczna jak inne... Na przyk³ad potê¿ny mag nizio³ek z kl±tw± czkawki, w wyniku której ma³o jkie zaklêcie mo¿e rzuciæ. <br /> <br />Miast graæ Illithidem z maksymalnego pozomu (15 levelów), mo¿na zagraæ ¶wie¿o co utworzonym (cechy to: Darkvision, +2 Int), który nawet jeszcze nie roz...
autor: Galvon
pt wrz 03, 2004 9:34 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithid - twój s±siad: jak graæ
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3498

A to znaczy, ¿e bêd± chcieli zarobiæ na tym kasê... Szkoda tylko ¿e trzeba bêdzie dalej czekaæ na podrêcznik... <br /> <br />CHocia¿... Kiedy¶ czyta³em t± licencjê. Czy przypadkiem raz uwolnionego materia³u nie mo¿na pó¼niej zastrzegaæ? Tzn. wersja 3.5 ok. - mo¿e i zastrzegli, ale wersja 3.0 jest wo...
autor: Galvon
pt wrz 03, 2004 9:17 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithidzi
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 4190

Ma³a poprawka Verna. <br />Cykl ¿ycia wg. Illithiady: <br /> <br />1. £upie¿cy s± bezp³ciowi. <br />2. Doros³y osobnik wytwarza dwa razy w ¿yciu gêsty p³yn w którym s± tysi±ce jajeczek. <br />3. Jajeczka s± zregu³y umieszczane w tym samym basenie gdzie jest Elder Brain. <br />4. Z jajeczek wykluwaj±...
autor: Galvon
pt wrz 03, 2004 9:05 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithid - twój s±siad: jak graæ
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3498

A nazwa: Mind Flayer i rozpiska cyferkowa? Oraz w³asna koncepcja tre¶ciowa? To co zrobili ch³opaki wydaj±c Essential Guide to Mind Flayers? <br /> <br />Czy nie jest to w³a¶nie powód dla którego ch³opaki z Wizardów nazwali pewn± istotê opisan± w MM jako Mind Flayer? T± tak± ³udz±co podobn± do Illith...
autor: Galvon
pt wrz 03, 2004 8:08 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithid - twój s±siad: jak graæ
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3498

Pytanie do "Starszyzny", tudzie¿ tych zorientowanych: <br /> <br />Które z ni¿ej wymienionych podrêczników s± objête OGL? <br /> <br />Savage Species <br />Monster Manual 3.5 <br />Extended Psionic Handbook <br /> <br />Mianowicie, chce skorzystaæ z oficjalnych informacji z tych pozycji i wypu¶ciæ k...
autor: Galvon
czw wrz 02, 2004 3:10 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Illithid - twój s±siad: jak graæ
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3498

Najnowsze wie¶ci! <br /> <br />Extended Psionic Handbook aktualizuje postaæ Mind Flayera z MM 3.5 do wersji psionicznej. <br />Mianowice zmiana polega na: :!: :!: :!: <br /> <br />Illithid z 8 HD i +7 EL (czyli ³±cznie 15 poziomów) jest traktowany jak Psion(Telepath) z 9 poziomu (pod wzglêdem ilo¶ci...
autor: Galvon
pt sie 06, 2004 11:20 am
Forum: Inne światy
Temat: Athas - ¶wiat Czarnego S³oñca (Dark Sun)
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 9324

Znalaz³em!!! <br /> <br />Niez³a mapa: <br /> http://www.fortunecity.com/underworld/virt.../add/dsmap.html <br /> <br />Bardzo du¿a mapa: <br /> http://www.fortunecity.com/underworld/virt...add/dsmap2.html <br /> <br />Znany Tyr z wyra¼nymi nazwami (dobra dla kupców): <br /> http://www.techhouse.org...
autor: Galvon
pt sie 06, 2004 9:43 am
Forum: Inne światy
Temat: StarCraft D20
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 2564

Kiedy¶ jak poprowadzi³em Starcraft'a dla kumpli (u¿ywa³em GURPS'a) to k³ad³em nacisk na elastyczno¶æ. Jeden gra³ rolê pilot/in¿ynier, drugi ex-marines/³otr. <br /> <br />Bior±c pod uwagê d20 nie dzieli³ bym na klasy tylko dlatego ¿e kto¶ je¼dzi inn± maszyn±. <br /> <br />Szkolenia u Terran s± do¶æ s...
autor: Galvon
czw sie 05, 2004 12:29 pm
Forum: Inne światy
Temat: Athas - ¶wiat Czarnego S³oñca (Dark Sun)
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 9324

Te opracowania z Dragona jako¶ mnie nie wziê³y (czyta³em 315). <br />Za to ch³opaki z Athas.org ju¿ d³ugo dzia³aj± i ich materia³y kolekcjonujê od dwóch lat. <br />Nomen omen, s± za free. <br /> <br />Za to brakuje mi map regionów. Zw³aszcza Tyru. Czy kto¶ co¶ widzia³ na sieci? <br /> <br />Wzamian ...
autor: Galvon
czw sie 05, 2004 12:21 pm
Forum: Inne światy
Temat: Walka - Zaios
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 157

Nie. Bêdê je molestowa³ w swoim temacie:) Do niego mam swobodny dostêp. <br /> <br />Atuty: i jedne i drugie - ok. <br />Te pobrane z Moderna proonujê zmontowaæ w drzewko bez opisów (jak tabelki w podrêcznkach). I tak wszyscy wiedz± o co chodzi, a mniej miejsca zajmie.
autor: Galvon
pt lip 16, 2004 8:01 am
Forum: Inne światy
Temat: Ekwipunek by "Pan F."
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 595

Wealth jest opisany w Modernie. <br /> <br />Za¶ rusznica - uzupe³nienie Wampirka - jest czytelne i proste. <br /> <br />Dziêki za przywitanie. My¶lê ¿e teraz bêdê znowu tu czê¶ciej wpada³.
autor: Galvon
czw lip 15, 2004 9:00 am
Forum: Inne światy
Temat: Ekwipunek by "Pan F."
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 595

Pomys³ z rusznic± jest OK. Evasion za¶ u skrytobójców, i wysoko wyszkolonych wojowników... To mi siê podoba. <br /> <br />Podzia³ przyjemny. Fajnie mi siê czyta³o. <br /> <br />Ceny za¶... <br />Klimat ksi±¿ki odbieram w taki sposób, ¿e albo jeste¶ zwi±zany z rodem i pracujesz na jego us³ugach, co p...
autor: Galvon
czw lip 15, 2004 8:52 am
Forum: Inne światy
Temat: Wampirek presents - Advanced Classes
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 351

Bardzo ³adnie. My¶lê ¿e konkrety wyjd± podczas testów. <br />Co do bonusów w walce wrêcz, wydaje mi siê ¿e zrobiê po prostu atut szkoleniowy, który wynika z Prana Bindu oraz treningu Walki Wrêcz. <br /> <br />Co¶ wstylu: <br /> <br />Walka Wrêcz Bene Geserit <br />Wymagania: <br />Prana Bindu <br />...
autor: Galvon
czw lip 15, 2004 8:43 am
Forum: Inne światy
Temat: Systemy Szkoleniowe Wielkich Szkó³ - Galvon
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 199

Co¶ dawno mnie nie by³o... <br />Mentaci na pewnym etapie byli zwi±zani z Tleilax. Ci drudzy dali im schronienie, i kapita³ na rozwój. W zamian korzystali ze szkoleñ i zysków ze sprzeda¿y mentatów przez szko³ê. Powiada siê, ¿e gdyby nie ta inwestycja, to Tleilax nie rozwine³o by siê tak bardzo.
autor: Galvon
pn maja 31, 2004 12:46 pm
Forum: Star Wars
Temat: Te przeklęte Ysalamiri!
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 9040

Podsumowuj±c - wiemy ¿e: <br /> <br />Stoj±c poza zasiêgiem, wiemy ¿e nie mo¿na w zasiêgu yslamira Mocy wyczuæ, b±d¼ ni± manipulowaæ. Mo¿na za to poza jego zasiêgiem. <br />Stoj±c w zasiêgu, wiemy ¿e nie mo¿na w zasiêgu yslamira Mocy wyczuæ, b±d¼ ni± manipulowaæ. Tak samo poza zasiêgiem nie wyczówa ...
autor: Galvon
śr maja 26, 2004 3:20 pm
Forum: Star Wars
Temat: Te przeklęte Ysalamiri!
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 9040

Mo¿e od³o¿ymy midichloriany na chwilê na bok? <br /> <br />Yoda produkuj±c siê w V ep. powiedzia³ Lukowi ¿e "MOC jest tworzona przez istoty ¿ywe". Po czym doda³ ¿e jest "³±cznikiem pomiêdzy Tob±, tym drzewem i tamt± ska³±." <br /> <br />Jak dla mnie sam Lucas nie do koñca sprecyzowa³ o co mu chodzi ...
autor: Galvon
śr maja 26, 2004 2:48 pm
Forum: Inne światy
Temat: Wampirek presents - Advanced Classes
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 351

Ale ja chcê byæ rzemie¶lnikiem, a nie ¿o³nierzem. Jak± Advanced Class mi proponujesz, i do jakiego Prestige Classa mam d±¿yæ? <br /> <br />Prosi³bym o wyszczególnienie którymi z klas moderna mogê siê pos³u¿yæ (podobno na nim siê opieramy). Ewentualnie jakie tam zmiany trzeba wprowadziæ.
autor: Galvon
śr maja 26, 2004 2:45 pm
Forum: Inne światy
Temat: Ekwipunek by "Pan F."
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 595

Jestem najemnym rzemie¶lnikiem w Arrakin. Wolny strzelec. Wysokiej klasy. <br /> <br />Ile ja zarabiam? <br />20 solari to dla mnie du¿o czy ma³o? <br /> <br />A teraz konkrety: <br />Do¶æ spora lista - brakuje mi podzia³u na grupy przedmiotowe - ³atwiejsze przegl±danie. <br />Skoro podajesz warto¶c...
autor: Galvon
śr maja 26, 2004 2:37 pm
Forum: Inne światy
Temat: ODDAWANIE PRAC
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 150

Amen. <br /> <br />PS Podobnie jak ka¿dy z Was, te¿ nie mam czasu. Robota, rozkrêcanie interesu, m³oda ¿ona. A czasam te¿ spaæ trzeba :wink: . I mimo ¿e wielokrotnie "nie chce mi siê", to co¶ tam czytam i skrobiê.
autor: Galvon
śr maja 26, 2004 2:13 pm
Forum: Inne światy
Temat: Systemy Szkoleniowe Wielkich Szkó³ - Galvon
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 199

Nawigatorzy (ci prawdziwi) s± "uziemnieni" w zbiornikach. Taki Nawigator w "pe³nym wypasie" jak dla mnie to NPC'et. <br />Oczywi¶cie je¶li kto¶ chce graæ mieszkañcem wêz³a, który z czasem zostaje nawigatorem (Klasa Presti¿owa), to ok. Wcze¶niej musi przej¶æ pewn± ¶cie¿kê rozwoju: <br />-Pilot <br />...
autor: Galvon
śr maja 19, 2004 11:58 am
Forum: Inne światy
Temat: Ekwipunek by "Pan F."
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 595

Oj. Opracuj przedmioty charakterystyczne tylko dla Diuny... To Ci wystarczy.
autor: Galvon
wt maja 18, 2004 1:30 pm
Forum: Inne światy
Temat: Ekwipunek by "Pan F."
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 595

+1 <br /> <br />Nie ³atwiej by³o by zrobiæ listê nadaj±cych siê przedmiotów z DnD, nastêpnie z Moderna, itd.? Za¶ wypisaæ tylko takie charakterystyczne dla Diuny? <br /> <br />Za¶ dla cen zrobiæ tabelki na zasadzie: <br />20 z³otych monet => Stopieñ Trudno¶ci na Maj±tek (Bogactwo?) na poziomie 15 <b...