Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 22 wyniki

autor: Xaverri de Lioncourt
czw cze 12, 2003 9:05 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Ja mam pytanie o postaæ z ksi±¿ki. Kim jest Vergere?? Do jakiej rasy ona nale¿y??
autor: Xaverri de Lioncourt
śr maja 28, 2003 9:29 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Je¶li chodzi o Chissów to zgadzam siê w pe³ni, chocia¿ muszê przyznaæ, ¿e Yuzhanie zaczynaj± byæ w sumie troszkê nieostro¿ni pod tym wzglêdem, ¿e lekcewa¿± Jedi. Mimo, ¿e w "Gwiazda po Gwie¼dzie" zgin±³ Anakin, który potrafi³ (dziêki temu kryszta³owi - nie pamietam nazwy :/) wyczuwaæ obecno¶æ Jedi, ...
autor: Xaverri de Lioncourt
czw sty 09, 2003 3:35 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Spox dziêki za info, mo¿e sama siê czego¶ w koñcu dowiem :) <br /> <br />-------------------------------------------------------------------------------------- <br />Dodane pó¼niej: <br />No có¿ wielkie dziêki, ¶wiadczy to tylko o mojej ¶lepocie "wink" ale wszystko da siê nadrobiæ. <br />Pozdrawiam
autor: Xaverri de Lioncourt
śr sty 08, 2003 7:51 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Darklighterze kim s± Cereanie i Durosi, z przykro¶ci± stiwerdzam, ¿e siê jeszcze z nimi nigdzie nie spotka³am [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img]
autor: Xaverri de Lioncourt
ndz sty 05, 2003 10:11 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Czy kto¶ by³by mi w stanie krótko opoweidzieæ co siê dzia³o w ksi±zkach pt" Punkt Równowagi" i w "Ostrzu Zwyciêstwa"??Bo ja siê nie potrafiê na razie po³apaæ o co chodzi w "Gwiazda po Gwie¼dzie" Prosze o odpowied¼
autor: Xaverri de Lioncourt
ndz sty 05, 2003 4:59 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Jak wygl±da rasa, która siê pojawia w "?wicie Rebelii" jest to istota p³ci ¿enskiej - Hyallpijka. Jak to co¶ wygl±da???
autor: Xaverri de Lioncourt
sob gru 28, 2002 7:08 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droidy
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3139

Ok rozumiem, ¿e lepiej z ni± nie zadzieraæ. Syndoridy pewnie s± trochê ³atwiejsze do wykrycia ni¿ ona prawda?? Czym syndroidy ró¿ni± siê od Guri?? I czy Guri zginie czy jeszcze siê gdzie¶ pojawi oprócz "?witu Rebelii" i "Cieni Imperium"
autor: Xaverri de Lioncourt
pt gru 27, 2002 10:26 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droidy
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3139

No to teraz mam jeszcze inne pytanie. Jakiego typu droidem jest niejaka Guri pomocniczka ksiêcia Xizora, która po raz pierwszy (chyba) pojawia siê w ksi±¿ce pt. "?wit Rebelii" Bardzo jestem ciekawa czym ona ró¿ni siê od syndroidów (a mo¿e ona jest syndroidem??) :? <br />Z góry dziêki za odpowied¼. :)
autor: Xaverri de Lioncourt
wt gru 24, 2002 2:38 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Droidy
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3139

Je¿eli mia³abym graæ droidem to pewnie zagra³abym szpieguj±cym, ale dlaczego?? Sama nie wiem... <br />A teraz pytanie natury technicznej. Czy granie droidami daje jakies dodatkowe korzy¶ci?? Czy gra nimi jest lepsza od gry ¿ywymi istotami (nie gra³am jeszcze w SW wiêc chyba mogê takie g³upie pytania...
autor: Xaverri de Lioncourt
pn gru 16, 2002 9:12 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Wrażliwość na Moc
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2572

Nie wiem, raczej nie jestem za tym, gdyz potem ka¿dy móg³by byæ Jedi, a to chyba nie jest "zabawa" dla wszystkich. Zgadzam siê z Darklordem, ¿e mo¿e w dwóch przypadkach, ale ja jednak jestem bardziej za tym pierwszym. Urodzenie siê z wra¿liwo¶ci± na Moc to dar, nie ka¿dy powinien go posiadaæ. Ale sk...
autor: Xaverri de Lioncourt
pt gru 13, 2002 6:11 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam MG SW d20 z okolic Katowic
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 328

Szukam MG SW d20 z okolic Katowic

Od razu zaznaczam, ¿e jestem totalnym ¿ó³todziobem. Szukam MG, który mia³by tyle cierpliwo¶ci i by nauczy³ mnie wszystkiego...o co w tym chodzi. Kontakt: xaverri1@wp.pl
autor: Xaverri de Lioncourt
wt gru 10, 2002 6:55 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Te¿ lubiê Marê, ale bardziej od niej wolê Daalê. Kyp mnie czasami denerwuje, ale muszê przyznaæ, ¿e jest to jedna z ciekawszych postaci ¶wiata SW. Ale jednak moj± naukochañsz± postaci± jest Boba Fett :mrgreen: "Punkt Równowagi" jest taka ksi±zka z Nowej Ery Jedi, ale teraz nie wiem kiedy mam j± czyt...
autor: Xaverri de Lioncourt
ndz gru 08, 2002 7:24 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Dziêki wielkie za dok³adne informacje zwi±zane z t± postaci± (nawet strony 8) nie¼le) Kogo z ksi±¿kowych postaci lubisz najbardziej?? Dziêki za cierpliwo¶æ nade mn± :mrgreen:
autor: Xaverri de Lioncourt
ndz gru 08, 2002 2:40 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Wow rzeczywi¶cie jest niesamowita. Nie wiedzia³am tego, bo widocznie nie przeczyta³am jeszcze odpowiedniej powie¶ci. Czy móg³by¶ mi powiedzieæ gdzie znalaz³e¶ informacje o niej?? Aha i jeszcze jedno jaka jest kolejna czê¶æ Nowej Ery Jedi po "Agenci Chaosu II- Zmierzch Jedi"?? Z góry dziêki za odpowi...
autor: Xaverri de Lioncourt
sob gru 07, 2002 10:39 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Mam do was pytanie je¶li chodzi o pewn± postaæ. Mianowicie chodzi mi o Winter. Czy ona jest cz³owiekiem?? A poza tym nie wiecie mo¿e jak wygl±da³a Xaverri iluzjonistka, postaæ pojawiaj±ca siê w trylogii Hana Solo?? Sorki, ¿ê pytam o ksi±¿ki, ale skoro to "Kilka pytañ o Star Wars" to chyba mo¿na pyta...
autor: Xaverri de Lioncourt
pt gru 06, 2002 8:49 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Mo¿ecie krótko oceniæ jak waszym zdaniem ma siê SWd20 do 2ed? W 2ed zarówno gra³em jak i prowadzi³em, ale nie mam zbyt dobrch wspomnieñ - system jak dla mnie by³ uci±ci±¿liwy... <br />Teraz planujê spróbowaæ d20, ale chcia³bym wcze¶niej poznaæ jakie¶ opinie na ten temat.[/quote] <br /> <br />Powiedz...
autor: Xaverri de Lioncourt
czw gru 05, 2002 8:36 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

No có¿ dziêkujê bardzo za zdjêcie kobietki w(podobnej do Mandaloriañskiej) chocia¿ byæ mo¿e to jest ta zbroja, ale nie wiem (kolejne pytanie jest to ta zbroja czy nie???) zbroi. Zapar³o mi dech jak j± zobaczy³am. Wiele wskazówek mi da³e¶, bardzo dziêkujê. Czyli nie ma ograniczeñ?? To bardzo dobrze, ...
autor: Xaverri de Lioncourt
śr gru 04, 2002 7:54 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Kocham osobników milcz±cych, d±¿±cych do celu za wszelk± cenê (np. Boba Fett przyznam siê szczerze, ¿e go¶cia ubóstwiam). Wiêc w³a¶nie takie postacie mnie interesuj±. Czy s± osobniki p³ci ¿eñskiej?? :oops: Sorki, je¿eli to g³upie pytanie, ale ja siê jeszcze w tym nie bardzo orientujê (chodzi mi oczy...
autor: Xaverri de Lioncourt
śr gru 04, 2002 6:34 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

kolejne pytanie

Jakimi postaciami najchêtniej gracie?? Mo¿e mi co¶ polecicie, w koñcu kiedy¶ trzeba zacz±æ :mrgreen: Pozdrówka
autor: Xaverri de Lioncourt
pn gru 02, 2002 8:28 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

Mo¿e zacznê od tego, ¿e o istnieniu czego¶ takiego jak RPG dowiedzia³am siê od mojej wspania³e¶ matki Lareth de Lioncourt. Ale jeszcze nie mia³am okazji zagraæ w ¿adnej sesji, bo nie mam czasu a szkoda. :cry: no nic wa¿ne, chcia³abym siê dowiedzieæ o co chodzi w RPG w ¶wiecie SW pewnie nie bêdzie wi...
autor: Xaverri de Lioncourt
pn gru 02, 2002 7:04 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Czy nasi gracze powinni d±¿yæ do swego idea³u bohatera z FR?
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1023

Ech Ty siê nigdy nie zmienisz Lareth :) <br />__________________________________ <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Proszê o bardziej konstruktywne wypowiedzi - Moderator/Przedwieczny<!--colorc--></span><!--/colorc-->
autor: Xaverri de Lioncourt
pn gru 02, 2002 6:55 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 35365

jestem naiwna...

...i wierzê, ¿e podzielicie siê ze mn± Waszymi wiadomo¶ciami. Je¶li chodzi o wspania³y ¶wiat SW najlepiej oreintujê siê w ksi±¿kach. Natomiast w ca³ej reszcie powiedzmy, ¿e raczkuje, a z RPG znam tylko teoriê :cry: Dlatego bardzo Was proszê powiedzcie mi wszystko co wiecie, podzielcie siê ze mn± inf...