Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 627 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 21
autor: Pedro Alvarez
czw sty 12, 2006 12:33 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusja nad wp³ywem religii na ¿ycie (RPG i muzyka)
Odpowiedzi: 158
Odsłony: 14323

Trochê pó¼no ale chcia³em nawi±zaæ do pierwszej notki. Znalaz³em siê tutaj nie ca³kiem przypadkiem tzn. w poszukiwaniu materia³u na temat gry DnD w zwiazku z t³umaczeniem ksi±¿ki dla nastolatków traktujacej o róznych sprawach jak: prochy, seks, muzka rockowa, samobójstwo i... w³asnie, w tym towarzys...
autor: Pedro Alvarez
ndz sty 08, 2006 11:52 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [08/01/2006] Nieregularnik o moderatorach (4)
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4335

Nie mog³em oczekiwac lepszego fina³u dla ca³ej sprawy. Hekato ¿eby to by³ ten upragniony fina³. Dyskusja na ten temat po czterech (?) dniach jest ju¿ mocno nie¶wie¿a. Dobrze jednak, ¿e ShadEnc , jako osoba bezpo¶rednio zamieszana w to co siê dzia³o, napisa³ felieton - jego punkt widzenia co¶ wnosi ...
autor: Pedro Alvarez
pt sty 06, 2006 12:19 am
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 13365

Nie wierzê, ¿e uwierzy³e¶ w blogi moderatorów :lol:


Je¶li "Arkana Moderowania" naprawdê istniej± (chocia¿ teraz czuje siê g³upi i zaczynam w to w±tpiæ) to czemu mia³em nie wierzyæ w "prywante blogi" :P?

Kogo dok³adnie masz na my¶li?


Teraz, jak ujawni³e¶ swój chytry dowcip, ju¿ nikogo.
autor: Pedro Alvarez
czw sty 05, 2006 8:59 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 13365

K.D. tak napisanymi notkami nie stawiasz dobrego argumentu przeciw zatrzymaniu spamu - tego siê niemal nie da czytaæ. Aha... czy p³akali¶cie za mn± po tych kilku ostrze¿eniach? Za Qbekaiem? Za kimkolwiek tak jak za Jierdanem? Co on Wam zrobi³? Zrozum, ¿e nie o to chodzi. Chodzi (a ju¿ teraz chodzi³...
autor: Pedro Alvarez
czw sty 05, 2006 7:58 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 13365

Dobra, zaczynam pisaæ odpowied¼ do tematu. Jak skoñcze to pewnie kilka osób wetnie siê przede mnie bo planuje tochê elaboracji. Jak chcecie rozmawiac z U¿ytkownikami, drodzy Moderatorzy, skoro zamykacie tematy, które wspomnieni U¿ytkownicy zak³adaj±, by wyrazic swoje niezadowolenie (albo mówi±c bard...
autor: Pedro Alvarez
wt sty 03, 2006 6:04 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59765

Dla tych, którzy lubi± murzyñski humor (nie myliæ z czarnym ;) ) chcia³em zaproponowaæ kilkana¶cie filmików z programu komika Dave'a Chapelle na tej stronie: http://thetravisty.com/Chapelles_Show.php Przy okazji na stronece te¿ sporo ¶miesznych klipów z Satuday Night Live. Polecma tak¿e wszystkie od...
autor: Pedro Alvarez
wt gru 13, 2005 5:57 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Grand Chessboard Tournament - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 22509

Dobra, wreszcie doci±gnêli¶my pó³fina³y. Przepraszam, ¿e to tak d³ugo trwa³o ale okaza³o siê, ¿e mam do¶æ ograniczony czas i dlatego sam nie egzekwowa³em regu³y 2 dni. Mortfier ju¿ mi powiedzia³, ¿e znalaz³ chêtnego do arbitrowania swojego pó³fina³u ( Sul ) i ta walka powinna siê nied³ugo rozpocz±æ....
autor: Pedro Alvarez
wt gru 13, 2005 11:36 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [GCA Tournament] Erlebrion vs. Mortifier
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 3525

Zwyciêstwo Ghospita nie wywo³a³o na trybunach sza³u entuzjazmu, prêdzej spotka³o siê z tym typem oklasków, który mo¿na spotkaæ po kiepskim przedstawieniu w operze i kiwaniem g³owami. Widzowie nie chcieli uraziæ zwyciêzcy ale podczas walki kto¶ rozpu¶ci³ po trybunach plotkê o tym jak wygl±daj± pó³fin...
autor: Pedro Alvarez
sob lis 19, 2005 3:34 pm
Forum: Eberron
Temat: Zalety Eberron'u w pigu³ce
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 7185

Sam siê ustosunkujê do plusów u Filia . Nowatorski ¶wiat omijam, bo pozostali powiedzieli ju¿ wszystko to co chcia³bym sam powiedzieæ. 2. Geografia ró¿ni±ca siê od tej na Ziemi (nie tak jak w FR) Stricto geograficznie Faerun nie przypomina Europy. Da siê wyprowadziæ parê lu¼nych i mniej lu¿nych anal...
autor: Pedro Alvarez
czw lis 17, 2005 11:29 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59765

Homepage najlepszych raperów z Shire: Quickbeam i MC Bombadil... czyli Lords of the Rhymes.

Koniecznie obejrzyjcie klip, na go¶cinnych wystêpach Golum.
autor: Pedro Alvarez
śr lis 16, 2005 11:21 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Grand Chessboard Tournament - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 22509

Bardzo przepraszam za opu¼nienie ale mia³em oststnio strasznie du¿o rzeczy na g³owie, i jak tylko uda mi siê z³apaæ Pedra na gg to szybko to nadrobiê. :)


Potwierdzam, ¿e Mortifer próbuje z³apaæ mnie na gg, ale wci±¿ siê rozmijamy. Niestety w tygodniu roboczym cierpiê na chroniczny brak czasu.
autor: Pedro Alvarez
śr lis 16, 2005 11:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór presti¿ówki - prosze o szybk± pomoc
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 981

Tylko bêdziesz musia³ kupiæ "Forgotten Realms: Opis ¦wiata"/poszperaæ na forum


Bzdura. Arcymag rozpisany jest w System Reference Document, dostêpnym za ca³kowite darmo.
autor: Pedro Alvarez
czw lis 03, 2005 9:08 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rozmowy kinomanów
Odpowiedzi: 387
Odsłony: 26765

Ponadto o filmie nie ¶wiadczy najlepiej fakt, ¿e jego premiera w Ameryce jest na TV. To akurat ma³o znaczy. Owszem, wiêkszo¶æ made-for-TV-movies to gnioty, ale je¶li zbierze siê dobra ekipa to zrobi tak± robotê jak np. wstêp do Battlestar Galactica 2003 - film puszczony do TV a bardzo porz±dzny, o ...
autor: Pedro Alvarez
czw lis 03, 2005 7:54 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: Wyśniony - komentarze
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1140

Przeczytałem, oto moje przemyślenia: - Przeczytaj to sam jeszcze raz. Tu i ówdzie brakuje przecinka a są też kwiatki jak: Bycie członkiem Płomienistych Mieczy było prestiżem - Wiem, że lubisz dialogi "na luzie" ale -Od dziś - wyrzekł król, kładąc miecz na ramieniu wojownika. - jesteś szlac...
autor: Pedro Alvarez
pn paź 17, 2005 10:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Grand Chessboard] Temat Główny
Odpowiedzi: 605
Odsłony: 41369

A wiesz ¿e dok³adnie o tym samym pomysla³em :) Z tym ¿e jak ju¿ odszed³em od kompa na trochê i nie mog³em wprowadziæ poprawek :) W³a¶nie go zmieniam na bardziej adekwatny, zgodnie z sugestiami niektórych osób. Podpis IMO nadal nieadekwatny. W takich warunkach ciê¿ko na arenie co¶ zobaczyæ, a zw³asz...
autor: Pedro Alvarez
pn paź 17, 2005 4:48 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Grand Chessboard] Temat Główny
Odpowiedzi: 605
Odsłony: 41369

Panowie, panowie. Ten deathmatch to jaka¶ farsa ;)... wymy¶lacie ciekaw± konwencjê po czym jeden za drugim j± rujnujecie chlej±c te mikstury. Czy jak ju¿ wszyscy siê napij± to mo¿e jaki¶ lokalny kap³an zdj±c im t± niewidzialno¶æ, ¿eby by³o ciekawie?
autor: Pedro Alvarez
ndz paź 16, 2005 11:16 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [GCA Tournament] Erlebrion vs. Mortifier
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 3525

[GCA Tournament] Erlebrion vs. Mortifier

[center:9a5480fc66][size=18]<span style='color:indigo'> Grand Chessboard Tournament Quarter-final </span> Cirrkoe (<span style='color:indigo'>Erlebrion</span> D³ugo publika czeka³a na rozpoczêcie ostatniego æwieræfina³u, co niestety równie¿ znalaz³o swoje odbicie na frekwencji na trybunach. Ci którz...
autor: Pedro Alvarez
ndz paź 16, 2005 10:54 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Grand Chessboard Tournament - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 22509

Rozlosowano pó³fina³y i wiadomo ju¿, ¿e dwóch faworytów publiczno¶ci je¶li siê spotka, to dopiero w finale. BTW Ostatnia walka æwieræfina³owa mia³a siê zacz±æ dzi¶ jednak tym razem to wina moja i mojej fatalnego managementi w skrzynce z prywatnymi wiadomo¶ciami. Mortifer i Erlebrion zaczn± jak tylko...
autor: Pedro Alvarez
czw paź 13, 2005 11:16 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Świat autorski - Mannaheim - [komentarze]
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1445

Pedro pamiêtaj, ¿e to tylko stworzenie ¶wiata i nie ma w tym nic z³ego, ¿e kto¶ chce przedstawiæ go tak jak powiedzia³e¶, w odpowiedniej kolejno¶ci chronologicznej. Ale¿ ja nie twierdze, ¿e jest w tym co¶ z³ego. Jest to moja osobista opinia, z któr± mo¿na siê zgodziæ albo te¿ nie (ach, co¿ za truiz...
autor: Pedro Alvarez
czw paź 13, 2005 9:51 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Świat autorski - Mannaheim - [komentarze]
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1445

¯e ka¿dy ¶wiat zaczyna siê od stworzenia nie znaczy, ¿e ma ciê on odpychaæ. Sk±d wiesz czy ci siê spodoba czy nie skoro go nie przeczytasz? Przecie¿ zaznaczy³em, ¿e nie wiem czy mi siê spodoba - przecie¿ nie sposób bez czytania. Natomiast osobi¶cie po prostu odtr±ca mnie rozdzia³ o stworzeniu ¶wiat...
autor: Pedro Alvarez
czw paź 13, 2005 12:27 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Świat autorski - Mannaheim - [komentarze]
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1445

Na mi³o¶æ bosk±, oto kolejny ¶wiat, którego opis zaczyna siê od stworzenia. Tak wiem, ¿e dziêki temu zachowany jest porz±dek chronologiczny ale to dla mnie jedyny argument przemawiaj±cy za publikacj± wpier w³a¶nie tego elementu. Ostatnio pojawia siê coraz wiêcej autorek w tym dziale i wszystkie w pi...
autor: Pedro Alvarez
pn paź 03, 2005 10:22 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29521

You know pornoforums have better smileys than our forum does

I'll have to take your word for it my friend ;).
autor: Pedro Alvarez
pn paź 03, 2005 9:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29521

please tell me it's a duchshund :} Nah, I'll go out on a limb and say it's a yorkshire terrier :] We need to upload some cool anime smiles, cuz I just can't express my feelings... Goddamn man. If the smileys are not enough for you I'm not sure I want to know exactly what feelings you want to expres...
autor: Pedro Alvarez
ndz paź 02, 2005 11:20 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29521

I wonder if one day some genius would devise an idiot-proof message board would Bjorn still insist on going to the idiot ridden forums.
autor: Pedro Alvarez
czw wrz 29, 2005 8:47 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Grand Chessboard Tournament - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 22509

Dwie walki æwieræfina³owe dobieg³y koñca, a trzeciej nie chcemy zacz±æ ze wzglêdu na wci±¿ trwaj±c± walkê kwalifikacyjn±


Dodam tylko, ¿e w wypadku walki mortifera z Erlebrionem czekam tylko na jakie¶ oznaki ¿ycia od tego drugiego. Arbiter jak i pierwszy zawodnik s± gotowi.
autor: Pedro Alvarez
czw wrz 22, 2005 11:31 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Grand Chessboard Tournament - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 22509

Dwie ostatnie walki kwalifikacji strzasnie siê ci±gn±, byæ mo¿e nale¿y zastosowaæ jak±¶ zasadê sudden death? Je¶li ci±gn± siê z winy arbitra to ja mogê, co prawda dopiero w sobote, przej±æ jego kompetencje. Czy Turniej bêdzie dalej siê toczy³? W tym roku kalendarzowym organizatorzy planuj± jego zak...
autor: Pedro Alvarez
czw wrz 22, 2005 12:09 am
Forum: Geografia
Temat: Podrêczniki geograficzne Faerunu
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1621

A wie kto¶ kiedy yjdzie co¶ o Amn. Moja kampania tam sie odbywa i z checi± bym sie wiecej o tej krainie dowiedzial> :)


Lands of Intrigue traktuje w du¿ej czê¶ci o Amnie. Do ¶ci±gniêcia za darmo za strony wizardów (link wy¿ej). 2e.
autor: Pedro Alvarez
śr wrz 07, 2005 10:32 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Grand Chessboard Tournament - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 22509

Jak pisa³em wcze¶niej jutro wyje¿d¿am na tydzieñ, choæ pewnie jeszcze zajrze przed po³udniem na forum. Je¶li chodzi o wszelkie decyzje administracyjne to jestem przekonany, ¿e Antara i reszta arbitrów poradz± sobie z rozwi±zywaniem takich problemów. Jak wróce postaram siê nieco przyspieszyæ tempo ro...
autor: Pedro Alvarez
śr wrz 07, 2005 2:02 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [5.09.2005] [...] vol. 1 - Bolek, przestań szerzyć defektyzm
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 4099

Ja mam tak± ma³± pro¶bê. Ostatnio sta³o siê modne "cykliczne" tytu³owanie felietonów jak "wyznania malkontenta" czy "dawno, dawno temu" a teraz zanosi siê na [...] vol. x ;). Osobi¶cie wola³bym, ¿eby¶cie tego nie robili bo utrudnia to po³apanie siê czy zosta³ opublikowany nowy felieton czy s± to tyl...
autor: Pedro Alvarez
wt wrz 06, 2005 2:53 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Grand Chessboard Tournament - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 22509

Chyba ze prawo dziala wstecz? ¯adne prawo nie powinno dzia³aæ wstecz, Dobra, bando specjalistów od prawa rzymskiego, niech wam bêdzie :P. Imanel mo¿esz walczyæ. Poprosi³em Renda , ¿eby jednak wam sêdziowa³ No w koñcu...Kto bêdzie sêdziowa³ naszej walce? Ja niestety nie mogê, bo w czwartek znikam na...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 21