Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 40 wyników

  • 1
  • 2
autor: Masteriusz
sob lip 10, 2004 12:25 am
Forum: Planescape
Temat: Korekta
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 526

Witam <br />Zg³aszam swoj± chêæ do pracy nad korekt± materia³u. Jestem dostêpny w internecie prawie codziennie, czasu mam bardzo du¿o. Widz±c ilo¶æ osób mkn±cych do korekty mogê zaj±æ siê czê¶ciowo redakcj± merytoryczn±. <br />Pozdro
autor: Masteriusz
ndz sty 04, 2004 12:56 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Dragon i Dungeon - pisma
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2176

Z moich ¼róde³ wiem, ¿e Dragon # 203 jest po¶wiêcony ¶wiatu Planescape. Byæ mo¿e s± jeszcze inne. Pozdra
autor: Masteriusz
ndz lis 02, 2003 2:01 pm
Forum: Planescape
Temat: Wêdrówki z Planami
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 4220

Acheron- plan jednej wielkiej bitwy... lataj±ce kostki.. wielkie bataliony. To nie jest bezpieczne miejsce dla nierozs±dnych i wszêdobylskich poszukiwaczy przygód. I w±tpiê aby ktokolwiek z nich chcia³ siê tutaj znale¼æ. Poniewa¿ MG to jedna wielka kanalia, ktora tylko kombinuje jak stworzyæ z nadêt...
autor: Masteriusz
ndz paź 26, 2003 9:49 pm
Forum: Planescape
Temat: Wêdrówki z Planami
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 4220

Widzê, ¿e temat umar³.. a szkoda- zawsze to jakie¶ sensowne notki (z regu³y) wzbogacaj±ce nasze ukochane forum o PS :). Proponujê przej¶æ ju¿ do opisywania outer planes. Sam przymierzam siê do poprowadzenia jakiej¶ kampani, dlatego jestem ciekawy co ciekawego wymy¶licie.
autor: Masteriusz
pt paź 03, 2003 10:57 pm
Forum: Planescape
Temat: Za co lubicie Planescape?
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2866

Wielkie mo¿liwo¶ci tego ¶wiata. Brak ograniczeñ dotycz±cych kreacji bohatera. Frakcje i Pani Bólu. Lubiê ten ¶wiat tak¿e za Sigil (oj nowo¶æ!) i mo¿liwo¶c podró¿owania po wielu planach. Ten ¶wiat nie jest nudny- dlatego go kocham!
autor: Masteriusz
czw sie 07, 2003 10:42 am
Forum: Inne światy
Temat: Odgrywanie strachu
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1595

Mi uda³o siê przestraszyæ gracza, kiedy po do¶æ cichym i tajemniczym opisie potwora, ryk³em, ¿e on atakuje i rzuca siê w kierunku bohatera. Biedny gracz (haha!) z wra¿enia a¿ spad³ z krzes³a! <br />Co do odgrywania strachu zgadzam siê z przedmówcami, ¿e tu nie ma co odgrywaæ. Bohater (w sumie gracz)...
autor: Masteriusz
ndz sie 03, 2003 6:32 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Mutacje
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1665

Je¿eli chodzi o mutacje mi bardzo podobaj± siê te przedstawione w Wied¼minie. Dziêki mutacj± mo¿na uzyskaæ nadludzk± prêdko¶æ, si³ê, zrêczno¶æ- kosztem zdrowia czy psychiki.
autor: Masteriusz
sob sie 02, 2003 5:04 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dyskryminacja w drużynie
Odpowiedzi: 72
Odsłony: 5089

Mia³em podobny problem. Dru¿yna dyskryminowa³a dru¿ynowego elfa. By³ ca³y czas wy¶miewany, pogardzany, przezywany od peda³ów, etc. Problem rozwi±za³ siê sam gdy¿ dru¿yna wpad³a w tarapaty i z nich nie wysz³a. Na nastêpnej sesji by³y robione nowe postacie. Aby zdobyæ szacunek trzeba siê w czym¶ wykaz...
autor: Masteriusz
sob sie 02, 2003 3:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sk±d mam wziaæ ¿etony do gry?
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 829

<!--QuoteBegin-eVVanGeLLa+--> <!--QuoteEBegin-->Najlepiej kupic figurki specjalne do DnD..Np. takie jakie oferowane sa na http://www.isa.pl..Za 65 zl <br />Chyba chodzi³o ci o stronê http://www.isa.pl Prawda? <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->Naprawi³em linkê (ale nie w cytowa...
autor: Masteriusz
czw lip 31, 2003 11:15 am
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Miejsce sesji
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 2416

Ja grywam u kumpla w domu, albo u mnie w zale¿no¶ci od sytuacji. Gra³em raz w plenerze, na ³±ce. Zawiod³em siê. klimatu nie by³o ¿adnego, gra³o siê g³upio i niewygodnie. Mia³em pecha. S±dze ¿e by³o to wywo³ane wieloma upierdliwymi owadami, które nie dawa³y nam spokoju.
autor: Masteriusz
śr lip 30, 2003 9:59 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Apokalipsa - zrób to sam (lista przebojów)
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3071

Moja kolejna wizja: <br /> <br />Ludzie nie interesowali siê niczym. Ka¿dy dba³ tylko o siebie i o potêgê, któr± mo¿e zdobyæ. Ka¿dy chcia³ tylko wiêcej potêgi, wiêcej czarów, byæ mocniejszym, byæ kim¶... Nikt nie my¶la³ o tym co siê stanie gdy rzuci siê fireballa w wioskê ch³opów. Wa¿ne, ¿e pomo¿e m...
autor: Masteriusz
wt lip 29, 2003 11:15 pm
Forum: Planescape
Temat: Ugrupowania
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6630

Chodzi mi o kaosytów. Choc nie powiem, tamci te¿ s± ciekawi.
autor: Masteriusz
wt lip 29, 2003 11:01 pm
Forum: Planescape
Temat: Ugrupowania
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6630

Najlepsi s± grabarze za ich ciekawe podejscie do ¿ycia. Na drugim miejscu stawiam ¶wirów i anarchistów.
autor: Masteriusz
wt lip 29, 2003 8:56 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Apokalipsa - zrób to sam (lista przebojów)
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3071

Oto jedna z moich wizji: <br /> <br />Jest kolejny zwyk³y bezwarto¶ciowy dzieñ. Dziwna, ¿ó³ta i gor±ca gwiazda zwana przez niektórych S³oñcem po raz kolejny wychyla siê zza horyzontu i nieub³aganie gna w kierunku nieba. Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e ten dzieñ bêdzie czym¶ niezwyk³ym. Rzek³by¶ nawet- t...
autor: Masteriusz
wt lip 29, 2003 8:17 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Czy mistrz powinien tworzyæ rasy?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1348

Ja osobi¶cie nie wprowadzam nowych ras, bo trudno jest sprawiæ aby w ¶wiecie panowa³a równowaga. Korzystam tylko z podstawowych ras, ewentualnie wprowadzam 1 czy 2, ale tylko gdy ma to jaki¶ sens.
autor: Masteriusz
pt lip 25, 2003 10:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 2126

U mnie jest ró¿nie. Poniewa¿ sama sesja jest czym¶ niezwyk³ym i rzadkim nigdy nie wybrzydzamy. Gramy kiedy siê da, ale wymarzon± por± jest pó¼ny wieczór.
autor: Masteriusz
pt lip 25, 2003 9:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak daleko mo¿e posun±æ siê MGGracz ?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1205

Jedyn± barier± powinien byæ zdrowy rozs±dek i konsekwencja. Je¿eli MG stworzy³ ¶wiat i kampanie w której ka¿dy cz³owiek na ziemi lata to niech tak jest do koñca, a nie ¿e zaczyna zmieniaæ zasady. Teoretycznie móg³by to zrobiæ, bo wkoñcu on nie ³amie zasad skoro sam je tworzy. Trzeba zadaæ sobie pyta...
autor: Masteriusz
wt lip 22, 2003 12:41 pm
Forum: Planescape
Temat: Planescape 3.5 - projekt tłumaczenia
Odpowiedzi: 147
Odsłony: 13294

Zg³aszam swoj± kandytature do korekty przet³umaczonego tekstu. Mo¿e siê przydam.
autor: Masteriusz
wt lip 22, 2003 12:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 6022

Poniewa¿ niektórzy gracze graj± potworami, a potwory czêsto s± huge (np:ogr). One mog± pos³ugiwaæ siê wiêkszymi broñmi.
autor: Masteriusz
pn lip 21, 2003 8:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: ¯eñska odmiana nazw ras
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1047

Nie wydaje wam siê, ¿e odmiana krasnolud- krasnoludka brzmi ¶miesznie? wed³ug mnie trzeba to zmienic i wymyslic cos ciekawszego.
autor: Masteriusz
pn lip 21, 2003 8:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Spór o skrytobójcê
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 4098

Skrytobójcy pracuj± samotnie albo z innymi skrytobójcami. <br />Pracuj±c z dru¿yn± nie maj± szans na SKRYTE zabójstwo
autor: Masteriusz
wt lip 15, 2003 11:08 am
Forum: D&D i d20
Temat: Maszynka do tworzenia BN-ów
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1748

Lista faktycznie bardzo d³uuuuuuuuuuga i fajna. Proponuje na kartce A4 zrobiæ 2 tabelki- w jednej 100 cech wygl±du i w drugiej 100 cech charakteru. Zajê³o by to porównywalnie miejsca,a na pewno niedochodzi³o by do ¶miesznych sytuacji, ¿e wylosowali¶my ju¿ 10 cech, a ka¿da odpowiada charakterowi. Dzi...
autor: Masteriusz
wt lip 15, 2003 12:24 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Sparing pomiedzy tytanem a tarsquem.
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6797

Jedno co musimy stwierdziæ- w walce wrêcz tarasek jest nie do zdarcia. Jednyn± szans± Tytana jest dobranie odpowiednich czarów, nad czym proponuje siê zastanowiæ. Mam jedno pytanie, czy nikt nie zastanawia³ siê nad unieruchomieniem taraska i zrobieniem mu coup de grace? Czy w ogóle coup de grace na ...
autor: Masteriusz
pn lip 14, 2003 11:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy dbasz o swoje podręczniki?
Odpowiedzi: 135
Odsłony: 10396

Ja bardzo dbam o moje podrêczniki i czujê siê bardzo ¼le kiedy kto¶ inny oprócz mnie je dotyka. Ja zagiêcie rogu od kartki jakiego¶ z core booków mo¿na u mnie dostaæ z kapcia w twarz. Za zagiêcie kilku rogów (uff! ca³e szczê¶cie,¿e wszystkie ksi±zki s± niezniszczone) ¶mieræ (bohatera oczywi¶cie). Po...
autor: Masteriusz
pn lip 14, 2003 11:19 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Sparing pomiedzy tytanem a tarsquem.
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6797

Prawda. Móg³by jednak ( zaraz po zobaczeniu taraska) ukryæ siê gdzie¶, wzlecieæ lub zrobiæ cokolwiek innego byleby tylko zszed³ z drogi z Taraska, rzuciæ wisha, dowiedzieæ siê o nim wszystkiego, a dopiero potem z odpowiedni± wiedz±, ruszyæ do walki. Fakt- mia³by z tym sporo k³opotów, straci³by sporo...
autor: Masteriusz
pn lip 14, 2003 4:17 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Sparing pomiedzy tytanem a tarsquem.
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6797

Faktycznie mnie nie zrozumieliscie. Chodzi mi o to , ¿e za spraw± wisha mo¿e siê o nim wszystkiego dowiedziec.
autor: Masteriusz
pn lip 14, 2003 4:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Maszynka do tworzenia BN-ów
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1748

Lalusiowate krasnoludy, brutalne i obrzydliwe elfy, czy te¿ nadzwyczaj piêkne pó³orki powinny byæ mo¿liwe do wygenerowania. Mo¿emy ustaliæ, ¿e je¿eli dany BN jest krasnoludem ma ujemne modyfikatory szansy wyst±pienia danej cechy. NP: Je¿eli damy 3% szansy na fircykowato¶æ dla elfa, to dajmy 1 procen...
autor: Masteriusz
pn lip 14, 2003 2:17 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Budowa świata
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3057

Ja nigdy nie mia³em okazji prowadziæ gotowych settingów, zawsze musia³em tworzyæ swój ¶wiat od pocz±tku, samemu. W³a¶nie jestem w pocz±tkowej fazie tworzenia kolejnego ¶wiata o nazwie "bez nazwy" ( w koñcu nie ka¿dy ¶wiat musi siê nazywaæ, nasz realny ¶wiat te¿ nie ma nazwy, wiêc czemu te nierealne ...
autor: Masteriusz
pn lip 14, 2003 2:10 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Sparing pomiedzy tytanem a tarsquem.
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6797

Tytan jednak posiada wiele zdolno¶ci czaropodobnych na ¿yczenie. <br />Móg³by na siebie rzuciæ niewidzialno¶æ, lot, wzlecieæ wysoko i pakowaæ w taraska czarami ofensywnymi. ( Jako¶ uda³oby mu siê przej¶æ przez te "tarasowe" bariery i odporno¶ci na magiê) <br />Nawet gdyby nie wiedzia³ jak go zabiæ, ...
autor: Masteriusz
pn lip 14, 2003 1:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Maszynka do tworzenia BN-ów
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1748

Mo¿na by jeszcze dodaæ ¶wiatopogl±d, ale to ju¿ ka¿dy MG musia³by ustaliæ samemu. Np: czy dany osobnik jest za wojn± czy przeciw, a mo¿e ma jakie¶ indywidualne zdanie na ten temat? To te¿ mo¿na by uwzglêdniæ w jakiej¶ tabelce.
  • 1
  • 2