Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 101 wyników

autor: Sithicus
sob kwie 02, 2005 2:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ogrowy wielki miecz - Olbrzym
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2470

Pisze siê "w±tpliwo¶ci" :)
(¦rednie istoty nie mog± w ogóle u¿ywaæ olbrzyma jednorêcznie).

A "¯elazny chwyt"? Czy on nie pozwoli u¿ywaæ Olbrzyma jednorêcznie?
autor: Sithicus
czw mar 31, 2005 5:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ogrowy wielki miecz - Olbrzym
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2470

Fakt. Czyli Large zaczyna sie od 8' u Umber-Hulka i 9' u Trola.
autor: Sithicus
czw mar 31, 2005 12:33 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Problemy z tłumaczeniem...
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 18599

Enforcer - one whose job it is to execute unpleasant tasks for a superior. Gdzie¶ widzia³em ica³kiem fajne t³umaczenie ale musia³bym poszukaæ.
autor: Sithicus
czw mar 31, 2005 12:19 am
Forum: Inne światy
Temat: Athas - ¶wiat Czarnego S³oñca (Dark Sun)
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 9543

S± jeszcze inne ksi±¿ki osadzone w settingu Dark Sun. Nigdy nie ukaza³y siê w Polsce.
Chronicles of Athas 1 i 2 - The Brazen Gambit autorstwa Lynn Abbey i The Darkness Before the Dawn - Ryan Hughes. Cykl Tribe of One (chyba 3 czê¶ci) - Simona Hawke.
autor: Sithicus
śr mar 30, 2005 11:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ogrowy wielki miecz - Olbrzym
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2470

Dlaczego? Bêd±c Large - dlugie rêce :) i zasiêg wiêkszy ni¿ u Medium czy Small. Zreszt± w MiP pisze ¿e "Reach is the wonderful ability possessed by creatures that are larger than Medium-size (and Medium-size creatures wielding certain Large-size weapons) to threaten opponents who do not threaten you...
autor: Sithicus
śr mar 30, 2005 10:26 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ogrowy wielki miecz - Olbrzym
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2470

¯eby mieæ rozmiar Large trzeba mieæ minimum 7 stóp - czyli ok 210 cm. A taki wzrost zdarza sie nie tylko w¶ród zawodników NBA :) Jak MG nie zgodzi sie aby graæ naturalnym dryblasem to mo¿e Powiêkszenie + Ci±g³o¶æ....
autor: Sithicus
śr mar 30, 2005 7:34 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ogrowy wielki miecz - Olbrzym
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2470

Zasiêg to by³ nowy atut z MiP - jak kto¶ chcial sie zblizyc wchodzac w moj zasieg to prowokowal okazjonalny atak i jesli otrzymal obrazenia to odrzucalo go na pewna odleglosc i nie mogl podejsc. W oryginale to sie nazywa³o Large and in Charge :)
autor: Sithicus
wt mar 29, 2005 4:12 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ogrowy wielki miecz - Olbrzym
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2470

Postaæ musi byæ cz³owiekiem wiêc chyba niezbêdny bêdzie ¯elazny chwyt. Do tego Zasiêg aby trzymaæ przeciwników na dystans a potem skupiæ sie na doskonaleniu u¿ywania broni.
Kto¶ z Was u¿ywa³ kiedy¶ Zasiêgu?
autor: Sithicus
pn mar 28, 2005 2:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ogrowy wielki miecz - Olbrzym
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2470

Ogrowy wielki miez - Olbrzym

Czy kto¶ z Was u¿ywa³ ju¿ tej zabaweczki? 2k8 i kryt 19-20/x2. ¯eby móc go u¿yæ istota ¶redniej wielko¶ci musi mieæ chyba atut "¯elazny chwyt". My¶lê o tej broni po lekturze kultowego komiksu "Berserker". Jak u¿ywaæ tego sprzêtu najefektywniej? Jakie atuty wybraæ je¶li ma to byæ wybrana broñ od 1 do...
autor: Sithicus
śr maja 28, 2003 4:06 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Znienawidzony potwór - Najbardziej morderczy
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 12112

Mój typ to Undead Mind Flyer
autor: Sithicus
śr mar 12, 2003 9:34 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Tarrasque
Odpowiedzi: 380
Odsłony: 27567

W³a¶nie dzi¶ poczt± przywêdrowa³a do mnie Ksiêga Potworów PL. Widz±c portret Tarrasque mam dosyæ mieszane uczucia. A Wam jak siê podoba jegi obecny image?
autor: Sithicus
pn lut 17, 2003 5:17 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Własne światy
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 4046

Ja u¿ywam gotowych ¶wiatów ale jak mi siê co¶ niezbyt podoba to staram siê dokonywaæ "twórczych" dostosowañ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: Sithicus
pn lut 17, 2003 5:12 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Powrót Króla
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1142

Chêtnie obejrze 3 czê¶æ. A jak wyjdzie zaestaw DVD wszystkich 3 czê¶ci w wesji director's-cut :) to bêdê na samym pocz±tku kolejki :)
autor: Sithicus
pn lut 17, 2003 4:48 pm
Forum: Inne światy
Temat: Regiony ¿yj±cego Greyhawka...
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1580

Jeszcze raz obejrza³em stronkê RPGA - daj± do¿ywotnie darmowe cz³onkowstwo!!! :)
autor: Sithicus
pn lut 17, 2003 4:25 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dodatkowe obra¿enia
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 422

Dodatkowe obra¿enia

W³a¶nie skoñczy³em sesyjkê w NWN i tak mi przysz³o do g³owy - czy w klasycznym "papierowym" D&D broñ mo¿e zadawaæ np. dodatkowe obra¿enia NIE zwi±zane np z ogniem czy kwasem - np. sejmitar zadaje k6 + k6 dodatkowych obra¿eñ siecznych.
autor: Sithicus
pn lut 17, 2003 4:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Trafienia krytyczne
Odpowiedzi: 118
Odsłony: 5080

Dodatkowej ko¶ci obra¿eñ pochodz±cej np z obra¿eñ od ognia sie nie mno¿y, zgadza siê?
autor: Sithicus
pn lut 17, 2003 3:59 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mechanika tworzenia przedmiotów
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 467

Sprawdzi³em - podobnie jak w tworzeniu nowych czarów - czyli rzut na Czarostwo (10 + poziom magicznego przedmiotu)
autor: Sithicus
pn lut 17, 2003 3:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne ³uki
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1231

A teraz dla odmiany - ró¿ne typy strza³... W Magic of Faerun znalaz³em takie np. Arrows of Biting - takie same jak w serii BG - czyli wiadomo sk±d braæ pomys³y :) Co do zwyczajnych strza³ o nietypowych grotach - polecam komiks o Torgalu - "?ucznicy"
autor: Sithicus
sob lut 15, 2003 11:46 am
Forum: Inne światy
Temat: Regiony ¿yj±cego Greyhawka...
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1580

Dzi¶ dosta³em list od Wizardów - RPGA Membership Card i to za darmochê :) - teraz jestem oficjalnie zarejestrowany i bêde mia³ dostêp do materia³ów z sieci RPGA :mrgreen:
autor: Sithicus
pt lut 14, 2003 1:23 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Talia Wielu Rzeczy
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 4183

Talia Wielu Rzeczy

Czy kto¶ zetkn±³ siê z tym przedmiotem w jakiej¶ sesji? Jakie wra¿enia? Gracze bali siê czy szli na ca³o¶æ?
autor: Sithicus
pt lut 14, 2003 1:22 am
Forum: D&D i d20
Temat: Złe drużyny
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 4163

Mój najczêstszy charakter to Neutralny Z³y - ¿adne tam ofiary i pokazywanie ¶wiatu jaki to ze mnie Z?Y kolo. Moje z³o jest proste, nieczu³y na nic prócz pieniêdzy najemnik, dumny ze swych dokonañ i reputacji zabójca, moi "bohaterowie" to osoby którzy owszem, mog± pomóc ratowaæ porwan± pannê ale nie ...
autor: Sithicus
pt lut 14, 2003 1:08 am
Forum: D&D i d20
Temat: Tabela losowego tworzenia magicznych broni
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 293

Tabela losowego tworzenia magicznych broni

Jak my¶licie, dlaczego w kolumnie Potê¿nych Broni nie ma Ostro¶ci?
autor: Sithicus
pt lut 14, 2003 1:04 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mechanika tworzenia przedmiotów
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 467

Mechanika tworzenia przedmiotów

Moi gracze nie moga doj¶æ do porozumienia w sprawie mechaniki tworzenia magicznych przedmiotów. Chodzi o rzuty - jakie siê wykonuje, na co (Rzemios³o?) i skalê trudno¶ci.
autor: Sithicus
pt lut 14, 2003 1:00 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Parali¿
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 379

Parali¿

Ile mo¿e trwaæ parali¿ spowodowany nieudanym rzutem na truciznê, je¶li czas nie jest podany przy opisie trucizny?
autor: Sithicus
pn lut 10, 2003 6:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kamienie Ioun
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 8505

Hm... ciekawe jak radzi sobie taka osoba, gdy dooko³a jej g³owy wiruje np. pó³ tuzina takich satelitów... Zeza mo¿na dostaæ... :wink:
autor: Sithicus
pn lut 10, 2003 12:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne ³uki
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1231

Czy ³uk mighty mo¿e byæ mistrzowsko wykonany i mieæ jeszce to +1 do ataku?
autor: Sithicus
pn lut 10, 2003 12:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kamienie Ioun
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 8505

Kamienie Ioun

Ile kamieni mo¿na u¿ywaæ naraz?
autor: Sithicus
pn lut 10, 2003 12:46 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygody
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 7677

Jako ¿e nadal jestem w nastroju futurystycznym i w³a¶nie przeczyta³em Terminatora w wersji D20 tak wiêc: <br /> "Prace SkyNeta nad teleportacj± doprowadzi³y nie tylko do mo¿liwo¶æ podró¿y w czasie lecz i do odkrycia ¶wiatów równoleg³ych jk i innych wymiarów. SkyNet wys³a³ proste próbniki poprzez stw...
autor: Sithicus
czw lut 06, 2003 1:28 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Zabójca Trolli
Odpowiedzi: 65
Odsłony: 2761

Mo¿e zhañbiony sza³owojownik (Battlerager)?
autor: Sithicus
śr lut 05, 2003 3:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £±czenie premii zbroji
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 630

Czyli ¿e magiczna mitrilowa p³ytówka +1 nie bedzia miala dodatkowo jeszcze zmniejszonej kary pancerza, zgadza siê?