Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 435 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15
autor: Uimar
śr mar 24, 2004 9:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciê¿ki pieni±dz?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1549

<!--QuoteBegin-mortis+--> <!--QuoteEBegin-->banknoty <br />Tutaj trochê przesadzi³e¶ ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Banknoty to "produkt" bardziej zaawansowanego cywilizacyjnie i ekonomicznie spo³eczeñstwa. Przede wszystkim banknoty emituje bank centralny. <br />Po drugie jako¶...
autor: Uimar
śr mar 17, 2004 1:49 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla barbarzyñcy
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 5307

<!--QuoteBegin-Miedziak+-->
Miedziak pisze:
<!--QuoteEBegin-->A jest mo¿e jaka¶ presti¿ówka dla barba pozawalaj±ca na zmiane w wilka?
<br />No w³a¶nie "berserker" z dodatku Bóstwa i pó³bogowie mo¿e mieæ tak± zdolno¶æ.
autor: Uimar
sob mar 13, 2004 12:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £ucznik jak Legolas a szermierz jak Aragorn
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 3904

<!--QuoteBegin-Quarion Liadon+--> <!--QuoteEBegin-->To ja spytam o jeszcze parê rzeczy zwi±zanych z ³ukiem. <br /> <br />1. Kiedy kto¶ wchodzi w polê zagro¿enia a ty masz ³uk masz okazyjny atak z bliska? Je¶li tak to czy z takiego bliska obra¿enia dziel± siê na po³owê? <br />Je¶li masz zamiar zdziel...
autor: Uimar
sob mar 06, 2004 12:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Taktyka - czyli jak unikaæ ciosów?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1661

<!--QuoteBegin-Hashashishi+--> <!--QuoteEBegin-->[...] Z reszty alkoholu robimy koktaile molotowa(bimber), podpalamy i zycamy w splatanych zbirow(k6 obra¿eñ) w sumi e koktajli bylo z 10 wiec zbiry sie pospalaly tylko boss trzymal sie z tylu ale byl juz tylko on sam wiec zucilismy sie na nieg. <br />...
autor: Uimar
pt mar 05, 2004 5:26 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miecz dwuostrzowy
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3378

<!--QuoteBegin-prEDOator+--> <!--QuoteEBegin-->[...] Niby jest to miecz +1 tylko ale ma te wlasciwosc ze ostrza d³ugi na 0,5m bez trudu chowaja sie w rekojesci terz dlugiej na 0,5m. Dzieki tmu jesli chce walczyc jak zwyk³ym mieczem wystarczy ze wysunie tylko jedno ostrze <br />¿eby ostrza 0.5m chowa...
autor: Uimar
śr mar 03, 2004 6:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miecz dwuostrzowy
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3378

Re: Problem natury technicznej - 2-bladed sword

<!--QuoteBegin-Ad'Ghe'Rheia+--> <!--QuoteEBegin-->To ja (: wróci³am... <br />S³cuhajcie, mam powa¿ny problem. nigdy jeszcze nei gra³am (ani nikt z moich znajomych o_O) postaci± z dwustronnym (podwójnym) mieczem. <br />W³a¶nie mój fighter takim mieczem ma zamiar walczyæw  tej chwili. <br />K³opo...
autor: Uimar
wt lip 08, 2003 2:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ksiêga czarów
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 3080

<!--QuoteBegin-Ja sie nie znam ale...+--> <!--QuoteEBegin-->Uwa¿am ¿e czytanie siêgi bez uprzedniego zapamiêtania powinno byæ traktowane jak czytanie ze zwoju. Czyli poprostu strony które sie przeczyta³o "spalaj± sie" czy co¶ takiego. <br />chyba raczej nie, bo proces tworzenia ksiêgi z czarami i zw...
autor: Uimar
wt lip 08, 2003 11:51 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przenoszenie broni
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 5218

<!--QuoteBegin-Jacobivan+--> <!--QuoteEBegin-->Co do dobywania miecza dwurecznego, to widzialem w jakiejs ksiazce rozwiazanie tego- ... <br />Wybacz, ale nic z tego nie zrozumia³em ... têpy jestem jak dwurêczny miecz :wink: . <br />Ale skoro kto¶ wymy¶li³ co¶ takiego, to dowód na to, ¿e jest z tym j...
autor: Uimar
śr lip 02, 2003 10:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co zrobicie jak przegracie?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1809

<!--QuoteBegin-Vordhuine+--> <!--QuoteEBegin-->Có¿ mo¿esz spróbowaæ wskrzesiæ swoj± postaæ je¿eli Ci siê podoba³± ... <br />Poniewa¿ jestem upierdliwy zapytam: jak kto¶ kto umar³ (naturalnie mam na my¶li postaæ z D&D) mo¿e siê wskrzesiæ :?: :evil: <br />Pytam, bo zastanowi³a mnie ³atwo¶æ z jak± to m...
autor: Uimar
śr lip 02, 2003 6:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: d20 - sk±d ¶ci±gn±æ? Czyli darmowe zasoby...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 14721

O ile wiem, we Wroc³awiu w empiku s± jeszcze polskie podrêczniki do D&D. A przynajmniej jeszcze niedawno tam by³y ...
autor: Uimar
wt lip 01, 2003 12:27 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11718

No w³a¶nie ... punkty do¶wiadczenia, poziomy, awanse, atuty, umiejêtno¶ci, klasy ... wszystko to jest czyst± abstrakcj± ! To jak czwarty wymiar, którego nie widzimy i dlatego mamy problem ¿eby go poj±æ. <br /> <br />D&D to system. To jakby atrapa realnego ¶wiata. W naszym ¶wiece nikt nie mówi - "mam...
autor: Uimar
pn cze 30, 2003 2:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11718

My¶li swobodnie przelatuj± mi bez ³eb ... je¶li za "odgrywanie postaci" mo¿na dostaæ du¿o punktów, to chyba najlepiej wymy¶leæ sobie postaæ o charakterze neutralnym, która nie anga¿uje siê w ¿adne spory, wszystko robi dla kasy, jest ma³omówna, zrównowa¿ona, nie wychyla sie z t³umu ... taki przeciêtn...
autor: Uimar
pn cze 30, 2003 2:08 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11718

Co ja bym zrobi³ ... potworka bym zostawi³ jak jest, walka iid. ... ale nie da³bym za niego PD-ków nikomu, a temu graczowi, je¶li to jego pierwsze przewinienie, nie da³bym wcale PD-ków za ca³± przygodê. <br />Gdyby to by³o jego kolejne przewinienie, tzw. recydywa :mrgreen: , to wymy¶li³bym co¶ gorsz...
autor: Uimar
pn cze 30, 2003 1:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czas - pojęcie bardzo względne
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1069

Pytanie: czy taki czarodziej, zamieniaj±cy smoka w np. cz³owieka, jest g³upcem ? Moim zdaniem nie jest g³upcem. A to co dla dla nas jest oczywiste (podró¿ do innej sfery, by skróciæ nieprzyjemne efekty), dla niego bêdzie oczywiste tym bardziej. NPC-y te¿ my¶l± i kojarz± fakty. Gdybym to ja by³ DM-em...
autor: Uimar
pn cze 30, 2003 1:27 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11718

<!--QuoteBegin-Caban+-->
Caban pisze:
<!--QuoteEBegin-->Có¿, ja zawsze daje pd graczom jak ju¿ zakoñcz± przygodê i oceniam bardziej ich pomys³y, zachowania itd. Polecam ten pomys³, gdy¿ nie musisz siê rozliczaæ za ka¿dego zabitego przez nich potwora. Im mniej pd, tym trudniej, a im trudniej tym wiêcej zabawy.
<br />Jednak w tym momencie nie jeste¶ obiektywny. Punkty, które im przyznajesz zale¿± od Twojego "widzimisiê". W zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e PD-ki otrzymuj± gracze, a nie ich postaci. Nie wszystkim mo¿e siê to podobaæ. Mnie by siê nie podoba³o. <br />Czy oceniasz ka¿dego z osobna, czy te¿ dru¿ynê jako ca³o¶æ ? <br /> <br />IMO, PD-ki za "pomys³y i zachowanie" mog± byæ dodatkow± premi± (ok. 5-10%), a nie podstaw± nagradzania. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Melkor+-->
Melkor pisze:
<!--QuoteEBegin--> ... Postanowili otwo¿yæ dom publiczny. By³em tak zdezorjêtowany ¿e zamkn±³em sesje i poprostu nie mam odwagi rozpocz±æ nastêpnej. B³agam o pomoc
<br />Czy taki bussines jest legalny w tym mie¶cie ? Je¶li nie, to mog± mieæ k³opoty z w³adzami lub z konkurencj±. Je¶li legalny, to proponujê podatki albo strajk personelu ... wink: <br /> <br /><!--QuoteBegin-takisobieMG+-->
takisobieMG pisze:
<!--QuoteEBegin-->Moi gracze zarzneli kiedys przypadkowo spotkanego Glownego Zlego w pierwszych pieciu minutach gry... Ale opowiadalem juz o tym kilka razy.
<br />Wybacz, ale to raczej Twój b³±d, a nie ich z³o¶liwo¶æ czy "przekrêt" ... :
autor: Uimar
pn cze 30, 2003 1:03 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czas - pojęcie bardzo względne
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1069

Nie ... no jasne, ¿e te¿ nie wzi±³em pod uwagê smoka ... przecie¿ to takie oczywiste i powszechne ... :mrgreen: . <br />Skoro magik raz mu dokopa³, to mo¿e to zrobiæ znów, i znów ... bo gdyby ta gadzina by³a dla niego gro¼na, to by j± zabi³ za pierwszym razem, a nie rzuca³ jak±¶ g³upi± kl±twê ... [i...
autor: Uimar
ndz cze 29, 2003 9:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czas - pojęcie bardzo względne
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1069

<!--QuoteBegin-Devik Crazystar+--> <!--QuoteEBegin--> ... Ale z tym konkretnym cytatem (Darklorda) okazuje siê, ¿e do realizacji mojgo celu nale¿y umie¶ciæ siê w strefie spowolnionego czasu i znale¼æ sobie zajêcie na 100 lat :) <br />Niestety ... swojego "celu" nie osi±gn±³e¶, bo kl±twa nadal trwa 1...
autor: Uimar
sob cze 28, 2003 11:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wiêzienie
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 1526

Wiêzienie zawsze powinno byæ miejscem nieprzyjemnym. Powinno odstraszaæ i generalnie powinno przynosiæ "straty", nie korzy¶ci. Gdyby wiêzienie przynosi³o du¿o korzy¶ci, wtedy jaki by³by sens jego istnienia ?
autor: Uimar
pt cze 27, 2003 7:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czas - pojęcie bardzo względne
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1069

<!--QuoteBegin-Tementhor+--> <!--QuoteEBegin-->Ale w przypadku odleg³ych podró¿y to siê "przyspieszaæ" czas powinno. <br />Hej, kolego ! Tu nie chodzi o czas w podró¿y, tylko o to, czy w ró¿nych ¶wiatach stosowaæ ró¿ne jednostki czasu - czy wyd³u¿aæ dzieñ lub skracaæ. <br /> <br />Moim zdaniem to ni...
autor: Uimar
pt cze 27, 2003 7:05 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 84349

<!--QuoteBegin-Cowboy+-->
Cowboy pisze:
<!--QuoteEBegin-->FB ? Co to znaczy ? <br />Tak, wiem jestem ciemny i ciê¿ko kapuj±cy.
<br />Podejrzewam, ¿e chodzi o Fireball ... <br /> <br />Te po¶lizgi zaczynaj± byæ denerwuj±ce ... mo¿e ISIE potrzeba wiêcej fachowców od t³umaczeñ ?
autor: Uimar
pt cze 27, 2003 2:45 am
Forum: D&D i d20
Temat: Czas - pojęcie bardzo względne
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1069

Re: Czas - pojêcie bardzo wzglêdne

<!--QuoteBegin-Devik Crazystar+--> <!--QuoteEBegin--> ...Mieli¶cie kiedy¶ podobne problemy? Je¶li nie, to co o tym s±dzicie?... <br />S±dzê, ¿e szukasz dziury w ca³ym. Nie widzê wiêkszego sensu we wprowadzaniu ró¿nic czasowych. Nie widzê takiej potrzeby. Wiêcej, to mo¿e tylko wywo³aæ zamieszanie i p...
autor: Uimar
czw cze 26, 2003 12:47 am
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 2223

Najlepsza pora ? - gdy wszyscy s± wypoczêci i nigdzie sie nie spiesz± ...
autor: Uimar
czw cze 26, 2003 12:45 am
Forum: D&D i d20
Temat: Wiêzienie
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 1526

Jest jedna "rzecz", któr± napewno mo¿na straciæ w wiêzieniu ... cnotê. <br /> <br />Poza tym: zêby, w³osy, jêzyk, oko, dom, maj±tek, ¿onê ... <br /> <br />Zyskaæ mo¿na: kontakty w pó³¶wiatku (gather information), czytania z warg (read lips), itd. - umiejêtno¶ci czysto z³odziejskich. Ale trzeba na ni...
autor: Uimar
śr cze 25, 2003 11:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy dbasz o swoje podręczniki?
Odpowiedzi: 135
Odsłony: 10548

Prawie najgorsze co mo¿e byæ, to czytaæ ksi±¿kê i równocze¶nie co¶ je¶æ. To ohydny zwyczaj. <br />Gorsze od tego jest tylko równocze¶nie co¶ je¶æ i czytaæ ksi±¿kê po¿yczon± od kolegi. <br /> <br />To samo dotyczy napojów.
autor: Uimar
ndz cze 22, 2003 8:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy potrzebny Lider?
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2095

Graj±c w te nasze fabu³ki, doszed³em do wniosku, ¿e tzw. "lider" to postaæ tego gracza, który w naszym ¶wiecie spe³nia który¶ z nastêpuj±cych warunków lub kilka z nich: <br />- jest osob± najbardziej lubian± w grupie graczy, <br />- jest osob± ¶wietnie znaj±c± zasady gry, <br />- jest osob± posiadaj...
autor: Uimar
ndz cze 22, 2003 6:29 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31894

A mnie siê ten temat podoba i uwa¿am, ¿e to dobrze, ¿e takowy jest. <br />Dziêki tej dyskusji mo¿emy siê lepiej poznaæ i zauwa¿yæ, ¿e ró¿ni ludzie graj± w RPG-i. A w³a¶nie ró¿norodno¶æ jest si³±. Tworzenie jakich¶ sztucznych podzia³ów - gracze wierz±cy, gracze nie wierz±cy - jest kompletn± bzdur± ! ...
autor: Uimar
pt cze 20, 2003 3:19 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ch³opi i Ekonomika Heroiczna
Odpowiedzi: 214
Odsłony: 6180

<!--QuoteBegin-ShadEnc+-->
ShadEnc pisze:
<!--QuoteEBegin--> Ka¿da krowa potrzebuje oko³o 12 metrów kwadratowych powierzchni wymoszczonej sianem. 4 krowy to, zaokr±glaj±c, 50 metrów kwadratowych powierzchni...
<br />Wydaje mi sie, ¿e przesadzi³e¶. Ju¿ kilka lat nie by³em na wsi, ale je¶li mnie pamiêæ nie myli, to jedna krowa mojego wuja nie zajmowa³a wiêcej jak 6 m2. My¶lê, ¿e taka liczba jest bli¿sza prawdy. To powinno zmniejszyæ trochê koszt budowy obórki. <br /> <br /><!--QuoteBegin-Molobo+-->
Molobo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Proste pytanie-ile kosztowa³by przedmiot z mo¿liwo¶ci± rzucenia raz na dzien czaru Leomund’s Tiny Hut na 12 lub 24 godziny.
<br />Czy¿by¶ sugerowa³, ¿e powinna byæ jaka¶ zale¿no¶æ miêdzy cen± domu, a cen± takiego przedmiotu ?
autor: Uimar
czw cze 19, 2003 1:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ch³opi i Ekonomika Heroiczna
Odpowiedzi: 214
Odsłony: 6180

<!--QuoteBegin-Molobo+--> <!--QuoteEBegin--> ... Tabela dotyczy NPC-a commoner czy arystokrata jest NPC. <br />Tabela dotyczy NPC-a - zgadza siê, lecz jak s³usznie zauwa¿y³ Nagash, elitarnych i wyj±tkowych. A do takich trudno zaliczyæ ch³opa. <br />Nie przemawia te¿ do mnie fakt, ¿e owe 900 gp, mia³...
autor: Uimar
czw cze 19, 2003 1:14 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ch³opi i Ekonomika Heroiczna
Odpowiedzi: 214
Odsłony: 6180

<!--QuoteBegin-Nagash+--> <!--QuoteEBegin--> ...Ja jednak jestem zdania, ¿e ogromnej wiêkszo¶ci ch³opów tabela ta nie dotyczy z nastêpuj±cych powodów:  <br />- Kontekst podrozdzia³u - opisanie tylko klas z podrêcznika gracza. <br />- Cytaty o wyj±tkowo¶ci - ciê¿ko mi uznaæ, ¿e przeciêtny ch³op ...
autor: Uimar
czw cze 19, 2003 10:59 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31894

<!--QuoteBegin-Tropiciel+-->
Tropiciel pisze:
<!--QuoteEBegin--> ... My¶lê ,¿e tego obawia siê Ko¶ció³, ¿e wiarê w potwory i magiê prze³o¿ymy nad wiarê w Boga. I ¿e zamiast do ko¶cio³a bêdziemy chodziæ graæ w Dnd!!
<br />S³aba to wiara, która nie wytrzymuje tak b³achej próby !!!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15