Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 80 wyników

autor: Vankar of Helm
ndz paź 12, 2003 10:46 am
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2245

Z tego co mi wiadomo (nie znam siê na fizyce strzelania z ³uku, obserwujê tylko ³uczników z mego bractwa) strza³a ma pocz±tkowo do¶æ s³ab± si³ê uderzenia (tyle co si³a jak± nada³a jej naprê¿ona ciêciwa). To jednak spokojnie starczy ¿eby z metra przestrzeliæ kawa³ek kartonu (albo skórê nieruchomego c...
autor: Vankar of Helm
sob wrz 13, 2003 7:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sny
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2586

Nie tylko sny ale wizje ogólnie s± nie tylko pomocne dla mistrza ale i atrakcyjne dla graczy. Jest to nie do¶æ, ¿e kolejne urozmaicenie to jeszcze sprawa niedos³owna i zmuszaj±ca zarówno do my¶lenia jak i do dyskusji pomiedzy postaciami. Ja sam od czasu do czasu mêczê moich graczy najró¿niejszymi fo...
autor: Vankar of Helm
śr wrz 03, 2003 9:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31845

A jakby kto¶ wierz±cy mia³ jeszcze jakie¶ w±tpliwo¶ci to po to jest sumienie rzeby takie rzeczy wskazywaæ. Dla mnie zabicie orka czy postaci gracza (jestem MG) nie jest grzechem bo jak na mój gust (i wiedzê religijn±) w tym przykazaniu chodzi nie o my¶li a o intencje (nie chcê kumpla zabiæ tylko dos...
autor: Vankar of Helm
ndz sie 17, 2003 10:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3715

Ja tam wole postacie o bardziej ludzkich marzeniach. Zdobyæ serce ukochanej, zem¶ciæ siê, zdobyæ szacunek lub pozycjê spo³eczn±. Zostawanie bogiem jest trochê zbyt wyro¶niêtym marzeniem jak na mój gust... Postacie moich graczy te¿ raczej nie maj± takich wynios³ych planów : zostaæ Inkwizytorem, zdoby...
autor: Vankar of Helm
ndz sie 17, 2003 10:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Od zera do bohatera
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2218

Mistrz winien DELIKATNIE naprowadzaæ postacie na obrany przez siebie cel kampanii. To on jest tym bogiem i wyroczni± który pchnie postacie do epickich czynów.
autor: Vankar of Helm
sob sie 16, 2003 11:29 am
Forum: D&D i d20
Temat: Od zera do bohatera
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2218

Gracze maj± taki durny zwyczaj porzeoczania wa¿nych faktów i wskazówek je¶li siê ich im odpowiednio nie poda. Je¶li mistrz nie umie tego dobrze zrobiæ to lepiej niech stworzy bota który poda informacjê wprost zamiast kombinowaæ i zepsuæ fabu³ê. Bo potem ca³kowicie improwizowana sesja nikomu nie przy...
autor: Vankar of Helm
sob sie 16, 2003 2:20 am
Forum: Inspiracje
Temat: Sny - niesamowita inspiracja do przygód
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2278

Co do medytacji to nie wiem ale ciê¿kie ¿ycie jest najleprze w moim przypadku. Nim bardziej mnie przygniata tym bardziej robudowane i niesamowite s± moje sny. Niestety rzadko nadaj± siê na sesjê a te ktore ten warunek spe³niaj± s± z regó³y S-F nie wiem czemu... Tak czy siak zainspirowany przez was b...
autor: Vankar of Helm
sob sie 16, 2003 2:12 am
Forum: D&D i d20
Temat: Od zera do bohatera
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2218

Moim zdaniem w tym tkwi czê¶æ idei naszej GRY. Zostaæ kim¶, pokazaæ innym ¿e siê potrafi, zmieniæ co¶ w z³ym ¶wiecie b±d¼ napsowaæ w dobrym. Zdobywanie szacunku, s³awy, z³ota, wielbicielek, mocy, wielbicielek, magicznych przedmiotów i wielbicielek jest esencj± gry. Po to expert, poziomy i inne "upgr...
autor: Vankar of Helm
sob sie 16, 2003 2:05 am
Forum: D&D i d20
Temat: W czym pomaga gra w RPG?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1309

Sam znam kilka osób które z RPG zrobi³y co¶ wiêcej ni¿ zwyk³± zabawê. GRA sta³a siê faktycznie odskoczni± od rzeczywisto¶ci. I obawiaæ siê nale¿y by taka osoba nie "odskoczy³a" zbyt daleko. Zreszt± nieraz wydaje mi siê ¿e ja sam balansujê na krawêdzi któr± koñczy siê zabawa a zaczyna ... co¶ innego....
autor: Vankar of Helm
pt sie 15, 2003 9:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: W czym pomaga gra w RPG?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1309

Ale RPG to tak¿e: porzeracz czasu, porzeracz pieniêdzy, porzeracz reputacji (ludzie ¶miej± siê z go¶ci co w wieku 19 lat "w krasnale siê bawi±") i tym podobne. S± wady choæ (moim zdaniem) zalet jest wiêcej. I zawsze mo¿e trafiæ siê czub co to za mocno siê wczuje b±d¼ we¼mie sesjê za mocno do siebie....
autor: Vankar of Helm
pt sie 15, 2003 9:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Od zera do bohatera
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2218

Ja mojej dru¿ynie tak zapoda³em ratownie ¶wiata: Pos³aniec nios±cy bardzo znaczny przedmiot le¿y umieraj±c na drodze. Wciska im do rêki Kryszta³ Mocy, mówi gdzie go zanie¶æ i umiera. I wiecie co te dekle zrobi³y! Zanios³y go Gildii Czarnych Magów. I ³ubudu, wielka rebelia upad³a zgniecona buciorami ...
autor: Vankar of Helm
pt sie 15, 2003 9:01 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Wzrost a waga
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2110

Po pierwsze ka¿dy gra jak lubi. Po drugie elfy jako rasa od zawsze by³y "tym leprzym cz³owieczkiem". By³a to choæ ma³a i uskrzydlona to jednak bajkowa rasa. Po drobnych przeróbkach trafi³a do gier RPG i dalej spe³nia t± sam± rolê co u celtów - ci lepsi. Ludzie maj± jobla, za przeproszeniem, do tworz...
autor: Vankar of Helm
ndz sie 10, 2003 11:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przekleństwa
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2563

Ja na przyk³ad w "realu" du¿o przeklinam (choæ wielce ¿a³ujê - taki nawyk). W grze staram siê jednak nie przesadzaæ. Ale oprócz przeklinaj±cych postaci i BN urzywam te¿ "bluzgów" w celu na³adowania emocjonalnego opisów. Wszak po serii "i trafiasz go sztychem w brzuch" oraz "ci±³ ciê w praw± rêkê" ni...
autor: Vankar of Helm
ndz lip 27, 2003 7:03 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak daleko mo¿e posun±æ siê MGGracz ?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1236

Graczy powinny ograniczaæ realia ¶wiata w którym toczy siê gra za¶ mistrza przyjêta przez niego (po ustaleniu z graczami) wizja gry i ¶wiata. Je¶li w tym ¶wiecie nie ma magii na przyk³ad to gracz nigdy nie powinien móc czarowaæ za¶ mistrz w po³owie kampanii wystawiaæ czarodzieja "co by ciekawiej by³...
autor: Vankar of Helm
czw lip 24, 2003 10:24 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygody
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 7968

Taka pod-przygoda trwaj±ca w czasie d³u¿szej kampanii (choæ pomys³ mo¿na rozwin±æ). <br />Jaki¶ potê¿niejszy przeciwnik postaci podczas jednego ze staræ zamiast mega pa³± +16 atakuje postaæ sztyletem. Rani j±, rzuca bagnecik na ziemiê (lub nie) i teleportuje siê z pola walki. Sztylet jest dziwny bo ...
autor: Vankar of Helm
pn lip 07, 2003 10:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kill'em All!
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 938

W dru¿ynie któr± ja prowadzê wiêkszo¶æ postaci to bezmózgie rze¼niki. Wojownik z wielkim mieczem, mnich o predyspozycjach na assasyna... Wyj±tek stamowi kap³an Moradina - krasnolud który zabija bez lito¶ci ale t³umaczy to na logikê b±d¼ ¶wiatopogl±d ("To by³ s³uga Chaosu...") oraz ³owczyni - elfka k...
autor: Vankar of Helm
śr maja 28, 2003 8:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11688

Z odgrywaniem nie mo¿na przesadzaæ, niektórzy (w moim przypadku wiêkszo¶æ) graczy tego nie lubi niestety. To jest GRA i ka¿dy po co¶ w ni± gra. Wiêkszo¶æ robi to dla przyjemno¶ci a nie dla artystycznych uniesieñ i takim osobnikom "odgrywanie zakupów" po prostu przeszkadza w dobrej zabawie. W takim p...
autor: Vankar of Helm
pt maja 23, 2003 7:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pomieszczenia i detale
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1644

Dobre ale przy wiêkrzej ilo¶ci szczegu³ów oraz bardziej skomplikowanych psychikach postaci (te z przyk³adu to go³e archetypy) mo¿e zabraæ zbyt du¿o czasu. Dodajmy ¿e ja tak nie opisujê bo zwyczajnie nie umiem wiêc nie mam pojêcia jak to wychodzi "na ¿ywca". Ale prubujê do tego doj¶æ.
autor: Vankar of Helm
pt maja 23, 2003 7:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pomieszczenia i detale
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1644

Jest pewien problem w opisach. Ja nie umiem sobie z nim poradziæ... Kole¿anka mi to kiedy¶ uzmys³owi³a gdy poprosi³em j± o pomoc w opisach (nie ¶miaæ mi siê!). Otó¿ nie jest wa¿ne co DOK?ADNIE znajduje siê w pokoju. Wa¿ne jest wra¿enie jakie pomieszczenie sprawia. Nikt, nawet zawodowy :) poszukiwacz...
autor: Vankar of Helm
pt maja 23, 2003 7:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czym jest "Heroic"?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1194

Jest tylko drobny szczegó³. A mianowicie to na co system k³adzie nacisk. W DnD system ukierunkowany jest na walkê. Mo¿na oczywi¶cie graæ nawet zupe³nie bez walki ale to bêdzie narracja pozasystemowa. W takim naprzyk³ad Zewie Chtulhu system naciska na zbieranie informacji i psychologiê wszystkich na ...
autor: Vankar of Helm
pn maja 19, 2003 5:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rola MP
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 896

To co dok³adnie musi robiæ MG zalerzy czê¶ciowo od graczy i konwencji gry. Je¶li ma to byæ dungeon crawl i rze¼nia to mistrz musi tylko tworzyæ pokoiki, skarby i miêcho. Je¶li za¶ ma byæ grupowa zabawa w odgrywanie (po angielskiemu, w skrócie RPG 8O ) to mistrz musi jedynie pilnowaæ by BN-i byli cie...
autor: Vankar of Helm
pn maja 19, 2003 5:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czym jest "Heroic"?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1194

Jednak takie niewielkie ró¿nice zdañ mog± (nie musz± oczywi¶cie) powodowaæ "tarcia" i pewien dyskonfort. Wiadomo, graæ mo¿na we wszystko jak siê cz³owiek uprze ale mi, na przyk³ad, nawet taka bzdura jak wprowadzenie broni palnej do fantasy psuje co-nieco grê. A co dopiero kiedy idzie o ca³± konwencj...
autor: Vankar of Helm
ndz maja 18, 2003 9:17 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czym jest "Heroic"?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1194

Witam! Dziwi± mnie bardzo te rozmowy o gatunkach rpg. Dok³adne granice nie istniej± i nie da siê ich okre¶liæ. No bo czy heroic nie mo¿e byæ mroczny? A czy g³êboka postaæ z rozbudowan± psychik± nie mo¿e czyniæ rzeczy heroicznych? To kwestia konwencji jak± przyjmnie MG... Oraz tego co chc± osi±gn±æ g...
autor: Vankar of Helm
czw mar 20, 2003 8:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciê¿ki pieni±dz?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1546

A propo wagi pieni±dza. W Earthdownie wa¿y³o to tak : sztuka srebra 6 gram, sztuka z³ota 3 gramy. W ADnD i DnD wa¿y 10 g. To za du¿o. Historycznie z³ote monety by³y raczej cienkimi p³atkami wielko¶ci piêdziesiêcio groszówki. W ten sposób waga z³ota spada o dwie trzecie. <br />Poza tym du¿e sumu pien...
autor: Vankar of Helm
sob lut 22, 2003 10:13 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31845

Carcamon nie jeste¶ jedyny, mam ten sam problem. Wielu ludzi jest teraz czym¶ w rodzaju "faktycznie wierz±cy, niepraktykuj±cy" lub "wierz±cy, praktykuj±cy bo musi"... <br /> <br />Ale fakt, ¿e ko¶ció³ jest w trakcie ogromnych zmian zapocz±tkowanych przez Ojca ?wiêtego. Spotkania z m³odzie¿±, zjazdy...
autor: Vankar of Helm
czw lut 20, 2003 5:22 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210906

Dru¿yna ukrywa siê w podziemnej bazie buntowników. Barbarzyñca wystawia g³owê by sprawdziæ ilu idzie wrogów i czy z setk± wie¶niaków maj± jakie¶ szanse. <br />Barb : Ilu ich widzê? <br />MG : Du¿o, naprawdê du¿o! <br />Barb : Ilu widzê dok³adnie? <br />MG : (zapomnia³em przygotowaæ ilu dok³adnie wiê...
autor: Vankar of Helm
wt lut 18, 2003 6:33 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31845

Widzê ¿e nale¿ycie do (w moim mniemaniu) graczy normalnych. S± jednak tacy, a jest ich sporo, którzy graj±c faktycznie prze¶cigaj± siê w okrucieñstwach i innych takich. Tworz± aurê satanizmu i abominacji woko³o Gier Naszych Kochanych 8) . Pisa³em ju¿ w tym temacie o pewnym li¶cie do MiMa. To jest pr...
autor: Vankar of Helm
pn lut 17, 2003 6:11 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Przygody bez walki
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1150

Ja w miarê rozumiem Carhandora (przynajmniej czê¶ciowo). Sporo walki na pocz±tku pomaga graczom wczuæ siê w postacie, przyzwyczaiæ do nich, zgraæ dru¿ynê. <br /> <br />Co do przygód bez walki to najleprzy na to sposób (przynajmniej dla mnie) to wystawiæ przeciwnika, ktorego zabiæ siê nie da. <br />N...
autor: Vankar of Helm
pn lut 17, 2003 5:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31845

I dlatego powinno siê w RPG z kilkoma rzeczami uwa¿aæ. U mnie (a gram od 9 lat) nigdy nie zdarzy³ siê gwa³t, rytualne morderstwo, dzieciobójstwo ani nic podobnego. I to nie dla tego, ¿e tego unikam, zabraniam czy cosik takiego. Po prostu nikt tego nie robi bo po co. A walka, grabierz, itp s± w grach...
autor: Vankar of Helm
pt lut 14, 2003 4:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Chrześcijaństwo a D&D
Odpowiedzi: 287
Odsłony: 31845

Do Dziada vel por Hiacynta (i do ca³ej reszty te¿). Wiem, ¿e nasze przemy¶lenia te¿ tworz± nasz± filozofiê i m±dro¶æ ale nie bardziej (raczej mniej) ni¿ zdania innych ludzi, którzy prze¿yli wiêcej ni¿ my. Sam napisa³e¶, ¿e tkasz tak¿e dla swoich córek. Ty jeste¶ dla nich ogromnym autorytetem i masz ...