Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 117 wyników

autor: Huntermk
pn gru 06, 2004 8:32 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10051

Szczerze mówiąc wydaje mi się, że ten projekt ma małe szanse na powodzenie :? Wystarczy popatrzyc na daty postów i przyrównać je do efektów pracy (a są wogóle jakieś?). ODZEW DO LEGIONISTÓW! Legionisto, jeżeli przejdziesz obojętnie to idź i powiedz wszystkim, że leży tu projekt, który miał swój pocz...
autor: Huntermk
wt lis 09, 2004 4:46 pm
Forum: Inne światy
Temat: W³adca Pier¶cieni pod DnD
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3062

Ryoga: Mam nadzieje, ze nie bedziesz mial mi tego za zle, ale ta prowokacja pozwolila mi sie znacznie lepiej przygotowac do roli MG w swiecie Wladcy Pierscieni. Jednak pod ogromem waszych argumentow doszedlem do wniosku, ze obnize troche poziomy druzyny pierscienia - co w niektorych momentach doda t...
autor: Huntermk
pn lis 08, 2004 7:17 pm
Forum: Inne światy
Temat: W³adca Pier¶cieni pod DnD
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3062

<!--QuoteBegin-Ryoga+--> <!--QuoteEBegin--> Isildur nie by³by napewo postaci± epick±, jego dokonania koñcza siê na odciêciu jednego palca (w MERP by³a od tego jaka¶ tabelka  :wink: ) Sauronowi. Potem grzecznie zgin±³ w zasadzce orków, choæ jako epik to by orki rozniós³. Elendil móg³by mieæ 14 p...
autor: Huntermk
pn lis 08, 2004 5:37 pm
Forum: Inne światy
Temat: W³adca Pier¶cieni pod DnD
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3062

<!--QuoteBegin-wild_beast+--> <!--QuoteEBegin--> Muszê siê zgosdziæ z autorem tekstu na linku Erpegisa. Wed³ug mnie postacie z Lorda to nie wiecej jak CR 12. To zalezy jak na to spojrzec. Postacie, ktore zaslynely w historii chocby Elendil, czy Isildur to IMHO postacie zblizone do epika, bo jezeli n...
autor: Huntermk
pn lis 08, 2004 3:54 pm
Forum: Inne światy
Temat: W³adca Pier¶cieni pod DnD
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3062

Dla zainteresowanych statsy niektorych czlonkwo druzyny: Legolas lvl 14 Warrior13/Ranger1 Sila: 14 Zrecznosc: 20 Budowa: 12 Inteligencja: 11 Roztropnosc: 12 Charyzma: 12 Melee +12/+7/+2 (zanizone) Ranged +15/+10/+5 (zanizone) HP:96 AC:10+5+4=19 Init:+9 F/R/W 11/8/4 Atuty: Favored Enemy: Orcs Track T...
autor: Huntermk
czw lis 04, 2004 9:34 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ma³o wa¿ni NPC
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1131

Ja osobi¶cie staram siê tworzyæ wiêko¶æ NPC tak jakby byli wyj±tkowi. Czêstwo zdarza³o siê, ¿e choæ nie wiem jak bardzo dobrze stara³bym siê przedstawiæ karczmarza, to zawsze stosunek moich graczy do karczmarzy by³ identyczny: 1. -Co podaæ? -Posi³ek, piwo i nocleg. 2. - Witam strudzeni wêdrowcy! W c...
autor: Huntermk
wt lis 02, 2004 8:54 pm
Forum: Inne światy
Temat: W³adca Pier¶cieni pod DnD
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3062

Re: W³adca Pier¶cieni pod DnD

[quote=Anushka] Wst±p do najblizszego Empiku i zapoznaj siê z tresci± Silmarillion'a. Tam nazw, okolic jest mnóstwo. Dobrym rozwi±zaniem by³oby te¿ przej¿enie Przewodnika Geograficznego Po ¦ródziemiu. Oprócz tego w necie znajdziesz mapki ¶ródziemia z których wiele mozna wywnioskowaæ.[/quote] Silmari...
autor: Huntermk
wt lis 02, 2004 7:02 pm
Forum: Inne światy
Temat: W³adca Pier¶cieni pod DnD
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3062

W³adca Pier¶cieni pod DnD

Postanowi³em poprowadziæ do¶æ nietypow± sesjê opart± na systemie DnD, lecz z akcj± dziej±c± siê w ¦ródziemiu. Zapewne wiêkszo¶æ z was u zna, ¿e nie jest to zbyt oryginalny pomys³. A co powiecie, je¿eli oka¿e siê, ¿e Aragornowi, Boromirowi, Gandalfowi, Legolasowi oraz Gimliemu dane zosta³o ujrzeæ obl...
autor: Huntermk
sob cze 26, 2004 9:01 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10051

O ile dobrze pamietam dostalem drugiego e-maila, lecz nie bylo w nim zalacznika.
autor: Huntermk
czw cze 24, 2004 6:58 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Nowa strona o RPG
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1148

Zg³aszam siê. <br />Chcia³bym zaj±æ siê tematyk±: <br />- mrocznego klimatu <br />- schizowania postaci <br />- prowadzenie przygód w klimatach dark <br />- systemy to <br /> a) Aliens na bazie FUSION <br /> B) L5K <br /> <br />gg: 6731521
autor: Huntermk
wt cze 22, 2004 4:33 pm
Forum: Inne światy
Temat: Wampir: Maskarada
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 3958

Ja polecam Wilko³aka, je¿eli chodzi o WoDa. Powiedzia³bym, ¿e kwestia zwyczajów, kultury jest bardziej rozwiniêta. Choæ przyznam, ¿e wampirem te¿ bym sobie zagra³. <br /> <br />Znacie ten dowcip? <br /> <br /> Co robi wilko³ak z wampirem w zamkniêtym, ma³ym pomieszczeniu? <br /> Nie wiecie? <br /> M...
autor: Huntermk
pn cze 21, 2004 1:26 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Prawidłowa pisownia i odmiana pseudonimów
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 8642

W woli ¶cis³o¶ci mojej "xywy" siê nie odmienia. <br /> <br />A tak wogóle to ... Mergan :evil: (tylko siê nie obra¼, nie :roll: ) <br />P.S. <br />"xywa" - dlatego, ¿e nie traktuje tego jako xywy, lecz jako wyrazu u³atwiaj±cego identyfiakcjê mojej osoby, który umo¿liwia bezpo¶rednie zwroty w moim ki...
autor: Huntermk
pn cze 21, 2004 12:45 am
Forum: D&D i d20
Temat: Sceny, o jakich zawsze marzyłeś
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2159

Wydaje mi siê, ¿e ta scena nigdy siê nie zi¶ci, choæ sama w sobie jest prosta wymaga od reszty ogromnego wczucia siê w postaæ (a rzadko siê to zdarza). Postaæ tu przedstawiona jest bardzo wierz±ca. <br /> <br />Scena ta odgrywa³a by siê na oczach innych graczy, ale tak, aby nie byli w stanie jej zmi...
autor: Huntermk
pn cze 14, 2004 9:08 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 24229

[quote=Arioch][quote=Arioch] <br />Zdarza³o mi siê krytykowaæ ró¿ne systemy - choæby GURPS, L5K, czasem nawet D&D;). Ale nigdy nie spotka³em siê ze strony osób graj±cych w te systemy z takimi reakcjami. <br />[/quote] <br /> <br />Jakimi reakcjami? Przecie¿ jeszcze ¿yjesz. A z tego co wiem jeszcze ¿...
autor: Huntermk
sob cze 12, 2004 12:37 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 24229

Arioch ju¿ nawet nie chce mi siê cytowaæ tych twoich odwo³añ, ¿e gracze WFRP i dresy maj± podobn± mentalno¶æ. Jest taka zasada, je¿eli chcesz byæ traktowany powa¿nie to traktuj innych powa¿nie. A twoje porównania s± ¶mieszne, bo mo¿na z nich wywnioskowaæ, ¿e w twoim otoczeniu dresy graj± w WFRP. Oc...
autor: Huntermk
sob cze 12, 2004 8:02 am
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 24229

<!--QuoteBegin-Bjorn Westlander+--> <!--QuoteEBegin--> Wystarczy popatrzeæ na profesje: szczuro³ap, gajowy, robotnik, obwo¿ny handlarz, ¿ebrak - ¿e wymienie tylko piêæ. Oprócz tego by³o kilka typów drobnych z³odziejaszków, ¿emie¶lników, pó³profesjonalnych wojowników i im podobnych... I generalnie po...
autor: Huntermk
pt cze 11, 2004 4:06 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 24229

<!--QuoteBegin-Arioch+--> <!--QuoteEBegin--> <br /> fanatycy wfrp reprezentowali mentalno¶æ zbli¿on± do dresów. <br /> <br /> <br />A o to przyk³ad jak to sam autor okreslil "Doszukiwanie siê obrazy na si³ê" dlatego sparafrazuje t± wypowied¼: "Ka¿da próba krytyki d20, bez wzglêdu na to jak siê j± uz...
autor: Huntermk
pt cze 11, 2004 9:15 am
Forum: Archiwum
Temat: Gra przez GG (jestem pocz±tkuj±cym)
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 780

Zg³aszam siê na MG 8) <br />Pierwsze 4 osoby, które siê do mnie zg³osz± otrzymaj± mo¿liwo¶æ gry przez gg. <br />Mój nr 6731521 <br /> <br />Wszelkie info na gg.
autor: Huntermk
pt cze 04, 2004 2:43 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Przemiany druida
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 7649

A ile HP ma taki druid co siê zamieni³ w np. du¿ego nied¼wiedzia, czy wlicza siê w to level postaci? Base attack te¿ siê zmienia?
autor: Huntermk
wt cze 01, 2004 6:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9810

Przede wszystkim bardzo dra¿ni mnie, ¿e gracze graj±/tworz± postacie GERALTA, a nie WIED?MINA. Musimy pamiêtaæ, ¿e g³ówny bohater by³ NAJLEPSZY ze wszystkich wied¼minów i tworz±c klasê wied¼mina we¼my pod uwagê, ¿e nie wszyscy wied¼mini s± tak wspaniali, silni, odwa¿ni itd. Wiêc drogi Ranthramie kla...
autor: Huntermk
pn maja 31, 2004 9:43 am
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 34958

<!--QuoteBegin-Marutan+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Pistolet 2k4 19-20/x3 <br />Pistolet wojskowy 2k6 19-20/x3 <br />Strzelba (muszkiet) 2k8 19-20/x3 <br /> <br /> <br />Có¿ nie zgodzê siê co do warto¶ci tych obra¿eñ. Jak kto siê mówi:"wiêcej dymu ni¿ ognia" i tak w³a¶nie by³o z broni± paln±. Wystar...
autor: Huntermk
wt kwie 06, 2004 3:38 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10051

Ja mam kilka pytań:

1. Rozumien, że sprawdzamy styl, gramatykę, ogólny klimat zagadki i wplatamy w nią zamieszczoną niżej podpowiedź.

2. Mam nadzieję, że "Autorów" nie zamieścimy jako autorów, bo większość zapewne nimi nie jest.

3. Narazie tyle :razz:
autor: Huntermk
czw kwie 01, 2004 5:56 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10051

Wybacz :oops:

Ale juz jestem gotowy by znow stanac w pierwszej lini legiony i poprawiac zagadki :razz:
autor: Huntermk
śr mar 31, 2004 5:15 pm
Forum: Inne światy
Temat: Przygoda do Aliena - zabawcie siê w MG
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 550

Dzieki, moze sie przyda. Tylko narazie jestem w trakcie schizowania postaci :mrgreen: Robie im schize na maxa - sen na jawie, koszmary, wizje, iluzje :mrgreen: To ich tak schizuje ze juz niedlugo siebie sami pozabija :mrgreen:. Jak zgina, albo wyjda z tego to dobije ich predatorem berserkerem lol.
autor: Huntermk
wt mar 30, 2004 3:40 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10051

Zagadki do mnie nie doszły :?

Możesz wysyłać jeszcze raz?

Na wszelki wypadek podaje e-mail: huntermk #poczta.onet.pl, gdzie w miejsce # wstaw @
autor: Huntermk
ndz mar 28, 2004 7:59 pm
Forum: Inne światy
Temat: Diuna RPG?
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 6449

oczywiscie ze daj.
autor: Huntermk
sob mar 27, 2004 10:49 am
Forum: Inne światy
Temat: Diuna RPG?
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 6449

Proponowa³bym daæ te¿ Benegeserit feat Kontrola Cia³a. Trudno go sprecyzowaæ, ale umo¿liwia on ca³kowit± kontrole nad dowoln± czê¶ci± cia³a lub umys³u.
autor: Huntermk
sob mar 27, 2004 10:27 am
Forum: Inne światy
Temat: Diuna RPG?
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 6449

Benegeserit i Fedaykini powini miec ten sam bonus cos a la "magiczny unik", albo "sztuczka" albo cos w tym stylu :wink:
autor: Huntermk
sob mar 27, 2004 8:24 am
Forum: Inne światy
Temat: Diuna RPG?
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 6449

Co mowil Muad'dib? <br />"Dajcie mi 100 najlepszych, ja ich wyszkole, a kazdy z nich wyszkoli kolejnych 100" czy jakos tak :razz: <br />KAZDY FEDAJKIN potrafi uzywac "magicznych sztuczek", to jest w szkoleniu. <br /> <br />Wampirek: <br />Pamietasz moment, gdy Jessica i Paul spotkali w jaskini freme...
autor: Huntermk
pt mar 26, 2004 9:38 pm
Forum: Inne światy
Temat: Diuna RPG?
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 6449

Brakuje mi w fedaykinie tej mocy magicznej - tego co ich tak bardzo Muad'dib uczy³