Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 49 wyników

  • 1
  • 2
autor: Elrebril
pn lut 14, 2005 12:05 pm
Forum: Magia i Psionika
Temat: Runotwórca
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1650

Za uniwersalno¶æ siê p³aci... Niepotrzebujesz atutów tworzenia pancerza i broni, ¿eby wykuæ na nich rune. Do tego mo¿esz tworzyæ runy, które bêd± dzia³aæ na wzór powiedzmy mikstur. Dalej, mo¿esz zapisywaæ w runach czary wy¿szego ni¿ 3 poziom (ograniczenie mikstur) i w pó¼niejszym czasie automatyczni...
autor: Elrebril
pn lut 14, 2005 11:53 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ceny magicznych przedmiotów
Odpowiedzi: 168
Odsłony: 9516

[quote=Kiras] taki przedmiot bylby chyba trochê za tani porównuj±c chocia¿by do karwaszy pancerza... [/quote] Ale mnie nie interesuje czy ten przedmiot bêdzie lepszy od innego, bo takich porównañ mo¿na zrobiæ wiele. Pozatym albo siê trzymamy zasad tworzenia albo robimy magiczne przedmioty.... na oko...
autor: Elrebril
ndz lut 13, 2005 2:41 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ceny magicznych przedmiotów
Odpowiedzi: 168
Odsłony: 9516

Tworzenie magicznych przedmiotów

1. Powiedzcie mi jak stworzyæ przedmiot który daje mi niewidzialno¶æ poprzez s³owo aktywuj±ce. Wed³ug PMP: 2(poz. czaru) * 3(poz. czarodzieja) * 1800 = 10800 Czy w takim przypadku przedmiot ma ³adunki na dzieñ, jak±¶ okre¶lon± liczbe ³adunków czy mo¿e ich poprostu niema? 2. W PMP znajduje siê pier¶c...
autor: Elrebril
pn wrz 13, 2004 1:12 am
Forum: Inne światy
Temat: StarCraft D20
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 2582

Witam! <br /> <br />Przeczyta³em wszystko co zosta³o w tym temacie napisane i zaczynam sie zastanawiaæ co chcecie stworzyæ... <br />Ale z chêci± napisze kilka uwag, które teraz mi sie nasuwaj±: <br />1. Zergi s± mas± kierowan± przez nad umys³, cerebratów, queen i po¼niej overlordy, a bez tej kontrol...
autor: Elrebril
wt sty 13, 2004 12:53 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarCraft RPG
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1651

Sorki ch³opaki ¿e narazie siê niebêdê zabardzo udziela³, ale mam sesjê i niemam sta³ego dostêpu do netu. Ale pó¼niej bezproblemu. <br /> <br />Jak co¶ jeszcze znajdê to dam znaæ.
autor: Elrebril
pn sty 12, 2004 11:32 am
Forum: Inne światy
Temat: StarCraft RPG
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1651

Podrêcznik i spora czê¶æ materia³ów jest ju¿ zrobiona na tej stronce. <br />A co do przerobienia na d20, to czemu nie. <br />A je¶li chodzi o testowanie tej wiedzy, to nied³ugo mam nadziejê napiszê wiêcej gdy¿ ostatnio zacz±³êm prowadziæ SC.
autor: Elrebril
ndz lis 23, 2003 2:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Z kim warto łączyć mnicha?
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 2983

A co powiecie na po³±czenie mnicha z jak±¶ klas± czaruj±c±? <br />Np. z zaklinaczem? Przy wyborze odpowiednich czarów postaæ mog³aby byæ ciekawa.
autor: Elrebril
wt paź 21, 2003 1:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co sądzicie o Waszych Mistrzach?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1081

Mój pierwszy MG wprowadzi³ mnie w ¶wiat Warhammera i prowadzi³ nienajgorzej jak na pocz±tkuj±cego. To dziêki niemu zacz±³em interesowaæ siê fantasy na szersz± skalê. Niestety siê przeprowadzi³ i sielanka siê skoñczy³a. <br /> <br />Jednak prawdziwa przygoda rozpoczê³a siê gdy mój obecny MG zacz±³ pr...
autor: Elrebril
pn paź 06, 2003 10:17 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ukradkowy atak (Sneak Attack) - stosowanie
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 14516

<!--QuoteBegin-kruk+--> <!--QuoteEBegin-->ale wojownik ma lepszy BaB, czê¶ciej te¿ inwestuje w Str. ma wiele featów, które u³atwiaj± mu walkê itd. <br />Tak, bo jak sama nazwa wskazuje wojownik jest osob± która staje do walki w pierwszym szeregu, natomiast ³orzyk niejest klas± stworzon± do walki, a ...
autor: Elrebril
czw paź 02, 2003 9:45 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ukradkowy atak (Sneak Attack) - stosowanie
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 14516

<!--QuoteBegin-kruk+-->
kruk pisze:
<!--QuoteEBegin-->Co do obra¿eñ to dostaje D6 na ka¿de 2D10 HP wojownika :)
<br />Ale taki wojownik niezyskuje dodatkowych obra¿eñ na ka¿de k6 HP ³otrzyka!
autor: Elrebril
czw cze 05, 2003 1:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druid obroñca równowagi w dru¿ynie???
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1702

Pl±drowaæ nie, ale badaæ teren i sprawdzaæ czy niema tam zagro¿enia, które mog³oby ewentualnie zmieniæ równowagê to czemu nie. <br /> <br />A je¶li chodzi o demony to zale¿y od okoliczno¶ci, a raczej tego kto i w jakim celu je przywo³a³.
autor: Elrebril
czw maja 08, 2003 3:45 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich w dru¿ynie
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3595

Ja gram swoim mnichem bardzo ostro¿nie, wzglêdem zaistnia³ych sytuacji jaki i osób w dru¿ynie. Wynika to trochê z jego historii, ale to ju¿ inna sprawa. Oczywi¶cie gdy przyjdzie czas na walkê czy rozwi±zanie jakiego¶ problemu to wkraczam do akcji. Staram siê aby by³ elastyczn± postaci±, która poradz...
autor: Elrebril
śr maja 07, 2003 1:47 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: ECL sprawdza siê u was?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 1947

A propo Elven Blood... <br />Czy jakie¶ stwory niemaj± przypadkiem bonusów do walki z elfami, tak jak krasnoludy z goblinami? I czy wogóle to tak dzia³±.... <br />Pozdrawiam...
autor: Elrebril
pn maja 05, 2003 12:32 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarCraft RPG
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1651

A czy w podrêczniku s± jakie¶ informacje na temat wydarzeñ i chocia¿ w ma³ej czê¶ci historii? Bo przegl±da³em na jakiej¶ stronce cz±stkowe elementy zasad i du¿o tam niema... <br /> <br />Pozdrawiam...
autor: Elrebril
pn maja 05, 2003 12:28 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarTrek - nowy system
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1670

Podrêczniki te¿ ju¿ widzia³em i prawda s± ³adne :mrgreen: 8) <br />A co do grania to ju¿ nied³ugo bêdê mia³ mo¿liwo¶æ grania, wiêc napiszê co¶ wiêcej na ten temat... <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: Elrebril
śr kwie 30, 2003 9:34 am
Forum: Inne światy
Temat: Czy grasz w inne systemy niż D&D/d20?
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 8138

U mnie zaczê³o siê od Warhemera jakie¶ 3 lata temu, a pó¼niej by³a d³uga przerwa spowodowana brakiem MG. Ale teraz znów o¿y³em :mrgreen: i grywam jak czas i ludzie pozwalaj± w D&D 3 oraz zamierzam skubn±æ dodatkowo Wampirka czy nawet zacz±æ prowadziæ.... <br /> <br />Pozdrawiam!
autor: Elrebril
śr kwie 16, 2003 2:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich te¿ cz³owiek
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1767

A co my¶licie na temat d±¿enia mnicha do wyznaczonych sobie celów, doskona³o¶ci i samodoskonalenia siê? Wed³ug mnie jest to mo¿liwo¶æ pewnej manipulacji t± klas±, niezawsze ale daje przynajmniej niekiedy szansê na zbicie z tropu mnicha. Uda³o mi siê to poniek±d na sesji, gdzie mnich chcia³ dowie¶æ s...
autor: Elrebril
śr kwie 16, 2003 2:21 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Sza³ Barbarzyñcy!?!?!
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 3765

Wed³ug mnie zachowanie osoby w szale zale¿y co go wywo³a³o. Bo np. ¶mieræ towarzysza, kogo¶ bliskiego powinna powodowaæ brak kontroli nad postaci±. Jest ona w koñcu ow³adniêta chêci± zemsty i my¶li tylko o jednym. <br /> <br />Natomiast w³±czaj±c siê do walki to zale¿y od tego czy osoba wie, domy¶la...
autor: Elrebril
pn kwie 14, 2003 1:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzi a zagro¿enia ekologiczne
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1093

Druidzi powinni zapobiegaæ katastrof± ekologicznym powodowanym przez ludzi. Gdy¿ niszcz± przyrodê my¶l±c tylko o zyskach. Przez to s± wycinane równikowe lasy, zabijane ró¿ne zwierzêta (s³onie , lwy morskie , jak i wieloryby ) dla uzyskania jakich¶ produktów. <br /> <br />Szkoda tylko ¿e w naszym ¶wi...
autor: Elrebril
pt kwie 11, 2003 2:59 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich te¿ cz³owiek
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1767

A czy mnich niemo¿e doskonaliæ siebie stawiaj±c sobie jakie¶ wyzwania czy cele do których bêdzie d±¿y³ z wielk± determinacj±? Czy mnich doskonali siê tylko przez wysi³ek i po¶wiêcania swojego czasu g³ównie sobie? Przecie¿ mo¿e to byæ ochrona wioski przed atakami zbójów czy goblinów... Mo¿e wyznaczyæ...
autor: Elrebril
śr kwie 09, 2003 2:41 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzê Druida
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 7605

Imiê mo¿e powstaæ tak¿e z charakteru towarzysza. Bo przecie¿ druid spotykaj±c jakiekolwiek zwierzê niewymy¶la odrazu imienia, bo nó¿ on bedzie moim towarzyszem,przyjacielem. Przyk³adowo Snowflake kojarzy mi siê z spokojnym wilkiem, a Zniszczeszczenie czy Rozrywacz z porywczo¶ci±, agresywno¶ci±. Mo¿n...
autor: Elrebril
śr kwie 09, 2003 2:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druid obroñca równowagi w dru¿ynie???
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1702

A co je¶li Druid niez¿y³ siê jeszcze z dru¿yn± i teoretycznie mia³ do niej do³±czyæ. Jest stra¿nikiem ruin wymar³ego (wymordowanego przez demony) miasta, a dru¿yna zamierza je spl±drowaæ. On na to niemo¿e pozwoliæ i co wtedy? Przekonaæ ich aby sobie odpu¶cili? Postraszyæ? A jak to nic nieda to zaata...
autor: Elrebril
śr kwie 09, 2003 1:15 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarTrek - nowy system
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1670

Witaj... <br /> <br />Przecie¿ w przysz³o¶ci powstanie statek którym normalnie bêdzie mo¿na podró¿owaæ w czasie [ skonstruowany przez Federacjê w (chyba) 29 wieku]. By³o to w jednym z odcinków Voyagera gdzie Voyager tak¿e cofn±³ siê w czasie aby zapobiec "przechwyceniu" jeszcze niewynalezionej techn...
autor: Elrebril
śr mar 26, 2003 1:48 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarTrek - nowy system
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1670

Tak ale Borg u¿ywa³ tak¿e sieci po³±czeñ,gdzie wej¶cie by³o w jednym miejscu a wyj¶cia we wszystkich 4 kwadrantach. Niepamiêtam teraz nazwy, ale jak bêdê w domu to sprawdzê. Ta sieæ pokazana by³a w "Voyager: End Game" i jest ich chyba tylko 7 w ca³ej galaktyce. <br /> <br />Kaplah!
autor: Elrebril
sob mar 08, 2003 4:50 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarCraft RPG
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1651

No w³a¶nie niemam mo¿liwo¶ci oceniæ gdy¿ nieznam nikogo ktoby w to gra³. A samo spojrzenie na podrêcznik wiele mi nieda, dlatego chcia³bym us³yszeæ opiniê kogo¶ kto mia³ ju¿ z tym chocia¿ niewielk± styczno¶æ. <br /> <br />Pozdrawiam!!!
autor: Elrebril
czw mar 06, 2003 4:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Co to jest pole stazy??
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 629

<!--QuoteBegin-Giotopoulos+--> <!--QuoteEBegin--> Poza tym zastanawia mnie jak mo¿na je zniszczyæ albo kogo¶ w nim zamkn±æ <br />Kolega graj±cy nizio³kiem zamkn±³ siê (chyba) w takim polu, a dok³adniej w skrzyni(okaza³a siê byæ przechowalni± przedmiotów i nietylko) gdy¿ sprawdza³ j±. Wrzuci³ najpier...
autor: Elrebril
czw mar 06, 2003 3:56 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarCraft RPG
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1651

StarCraft RPG

Wiem ¿e niektózi mog± uznaæ to za dziwny i nieoryginalny system, ale istnieje Alien RPG który ma siê dobrze, wiêc czemu niemo¿e istnieæ i taki. <br />Co prawda jest on stworzony na podstawie gry komputerowej to mimo wszystko ma on du¿e mo¿liwo¶ci i ciekawy (wszech)¶wiat. :mrgreen: <br /> <br />Mam w...
autor: Elrebril
czw mar 06, 2003 3:46 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarTrek - nowy system
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1670

Ciekawie wygl±da³oby np. uratowanie honoru Klingona przez Romulanina który niepowiedzia³ wszyskiego o jego przesz³o¶ci czy zamiarach lub z kolei ciekawa by³aby mina Romulanina którego ¿mudnie tworzone intrygi czy siatki szpiegowskiej posz³a na marne dziêki g³upiemu niedopatrzeniu które zosta³o wykry...
autor: Elrebril
śr mar 05, 2003 4:13 pm
Forum: Inne światy
Temat: StarTrek - nowy system
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1670

Choc asymilacja niewidzi mi siê bardzo, nawet przebudzenie i mo¿liwe ¿e tymczasowe od³±czenie siê od kolektywu to wspó³praca w³a¶nie Romulanina i Klingona mog³aby byæ bardzo interesuj±ca :evil: :mrgreen: <br /> <br />A czy istnieje mo¿liwo¶æ "zbratania" siê np. tych ras i podró¿owanie w jakim¶ skrad...
autor: Elrebril
śr lut 26, 2003 12:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Po co komu tyle hp w D&D?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1637

Wiêc raczej niemia³bym szans na zabicie tego osobnika z dystansu? W sumie to tylko cz³owiek, a celny strza³ w g³owê powinien go zabiæ. No chyba ¿e nieprzeszkadza mu strza³a w g³owie i traktuje j± jako dekoracjê. <br /> <br />A tak serio z tego co pamiêtam to jest Heroic Fantasy, wiêc czemu ma³a mize...
  • 1
  • 2