Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 11 wyników

autor: Stogi
pn lut 02, 2004 9:34 pm
Forum: Star Wars
Temat: Moc - jak j± postrzegacie?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 8085

W takim razie jak wyja¶nisz istnienie tej jaksini? Jest to skupienie negatywnych emocji ( gniew, strach ). W ksi±¿kach z serii StarWars Luke przypuszcza, ¿e mieszka³ tam mroczny Jedi. Jego obecno¶æ wypaczy³a to miejsce. Poza tym sam Yoda, zapytany przez Luke'a o Ciemn± Stronê Mocy, odpowiada: "Stra...
autor: Stogi
pt sty 30, 2004 9:36 pm
Forum: Star Wars
Temat: Moc - jak j± postrzegacie?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 8085

Nie zgadzam siê z Tob± Danielu . <br /> <br />Ja jednak widzê wiêcej w stwierdzeniu, ¿e Moc jest jedna i niepodzielna. Tylko i wy³±cznie emocje tworz± podzia³. <br /> <br />Negatywne ( strach, gniew ): Ciemna Strona, pozytywne ( wspó³czucie, itd ): Jasna Strona. <br /> <br />Od ciebie zale¿y jak pos...
autor: Stogi
ndz gru 28, 2003 9:48 pm
Forum: Star Wars
Temat: Rycerze Jedi a miłość
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 4315

Jest to uzale¿nione od osoby Darklighterze, np: s±dze, ¿e Luke móg³by post±piæ zgodnie z wol± Mocy, gdyby chodzi³o o Marê. Ich zwi±zek opiera³ siê na g³êbokim zaufaniu, a pozatym Mara nie lubu³± gdy kto¶ próbowa³ jej pomagaæ. <br /> <br />Jest jeszcze inna kwestia. Czy Wola Mocy oznacza dobro dla og...
autor: Stogi
czw gru 25, 2003 9:30 pm
Forum: Star Wars
Temat: Moc - jak j± postrzegacie?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 8085

My¶limy podobnie :). <br /> <br />Ale pozostaje fakt, ¿e wed³ug podrêcznika je¶li u¿yjesz Force Lightling na droidach to i tak powiniene¶ dostaæ DSP. Przyk³ad taki poda³em wy¿ej. <br /> <br />Pozdrawiam.
autor: Stogi
pn gru 08, 2003 9:26 pm
Forum: Star Wars
Temat: Moc - jak j± postrzegacie?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 8085

Wiêc Darklighter jak ty postrzegasz Moc? Z tego co widze podtrzymujesz jednak ten podzia³, ale w jaki sposób ty to widzisz. Tak jak pisa³em powy¿ej uwa¿am, ¿e to w jaki sposób u¿ywa siê Mocy ¶wiadczy o tej przynale¿no¶ci do Ciemnej albo Jasnej Strony. <br /> <br />Z tego co widaæ na filmie tylko Sit...
autor: Stogi
czw gru 04, 2003 9:24 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Film/książka a mechanika gry
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 4611

Chce zapytaæ co my¶licie o walce Kenobi'ego z Durge'em w Clone Wars, a mianowicie o moment kiedy Obi-Wan mia¿d¿y za pomoc± Mocy miotacz p³omieni. Force Grip, Strike a mo¿e Move Object?? <br /> <br /><!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro--> Do Notki Poni¿ej: <!--colorc--></span><!--/...
autor: Stogi
ndz lis 30, 2003 9:31 pm
Forum: Star Wars
Temat: Moc - jak j± postrzegacie?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 8085

Dziwi mnie to jak interpretuj± pojêcie Mocy w podrêczniku. Zgadza siê to z naszymi pogl±dami, ale istnieje to rozró¿nienie. W koñcu s± tam moce Ciemnej Strony, po u¿yciu których dostaje siê DSP. <br /> <br />A je¶li by u¿yæ Force Lighting do zniszczenia robotów, chc±cych zabiæ ma³e dziecko? Co wtedy...
autor: Stogi
sob lis 29, 2003 10:03 pm
Forum: Star Wars
Temat: Moc - jak j± postrzegacie?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 8085

Moc - jak j± postrzegacie?

Opowiem wam moj± historie 8) . Wiêc wszystko zaczê³o siê tak, ¿e dawno temu obejrza³em film pt. GWIEZDNE WOJNY. I wtedy jako ma³y berbeæ nie wiedzia³em o co w tym wszystkim chodzi. Dosyæ nie dawno postanowi³em, ¿e przyjrze siê bli¿ej temu wiekopomnemu dzie³u ( dok³adnie po obejrzeniu ATAKU KLONÓW )....
autor: Stogi
sob lis 22, 2003 9:29 pm
Forum: Star Wars
Temat: Techniki walki mieczem ¶wietlnym
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 5821

Darklighterze czy móg³by¶ mi opisaæ poszczególne formy??? Oczywi¶cie je¶li nie sprawi ci to problemu. Z góry dziêkuje. <br /> <br />Do notki poni¿ej: <br /> <br />Dziêki Darklighter. May the Force be with You.
autor: Stogi
śr lis 19, 2003 9:30 pm
Forum: Star Wars
Temat: Techniki walki mieczem ¶wietlnym
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 5821

Dziêki Skie. Domyslam siê ¿e Hero's Guide mo¿na tylko na Amazonie kupiæ :? . Jeszcze raz dziêki :) .
autor: Stogi
wt lis 18, 2003 9:29 pm
Forum: Star Wars
Temat: Techniki walki mieczem ¶wietlnym
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 5821

Techniki walki mieczem ¶wietlnym

Witam wszystkich forumowiczów. <br /> <br />Jest to moja pierwsza notka na tym forum, jak dot±d tylko przegl±da³em wasze wypowiedzi. Jednak kiedy przegl±da³em Atuty z SW D20 t³umaczenia Darklightera, natkn±³em sie na atut Mistrzostwo w formie I walki mieczem ¶wietlnym. Czy móg³by mi kto¶ przybli¿yæ ...