Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 45 wyników

  • 1
  • 2
autor: Alauna
czw mar 31, 2005 9:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210832

MG: Wchodzicie do karczmy ... Ale to nie jest zwyk³a karczma, poniewa¿ jest okr±g³a !
Gracz z drugiego koñca pokoju szeptem: A wiecie dlaczego jest okr±g³a ? By takie ciemne typy jak my nie mog³y siadaæ w k±cie ...
autor: Alauna
pn gru 20, 2004 7:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Tancerz cieni vs. Skrytobójca
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 3822

Ja osobi¶cie planuje: 4 lvl Shadowdancer reszta Assassin .... Dlaczego ? bo i tak cienisty skok jest raz na dzieñ, a 6 m. wystarczy ... Nie chce dalej rozwijaæ dla cieni, bo chocia¿by z nich nie ko¿ystam (jeszcze mi je kto¶ zabije i bêdzie ¼le) ... A assassin przynajmniej ma sneaki ... A gdy ma sie ...
autor: Alauna
pn gru 20, 2004 5:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bardka-uwodzicielka
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 4688

Religia ... My¶le ¿e takie osoby napewno bêd wierzyæ w siebie i swoje umiejêtno¶ci, ale o ile sie nie myle to jest bóg rozpusty i hazardu (wybaczcie imienia nie pamiêtam) ... Ewentualnie Oghma <- w koñcu bóg zabawy miedzy innymi ;) T³o: Uwodziciele/uwodzicielki zwyklemo¿na spotkac tam, gdzie jest w...
autor: Alauna
pn paź 18, 2004 6:46 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Ceny za wyj±tkowe zwierzêta
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 696

Patrz±c z punktu "koniarki" to moga to byæ zwierzêta dostosowane do warunków panuj±cych w okolicy (typu podró¿owanie po skalistych zboczach, bagnach - zrêczniejsze, a na pustkowia - silniejsze i wieksza kondycja) <br /> <br />Mo¿na do tego dodaæ konie bojowe (jak sam napisa³e¶), które by³yby szkolon...
autor: Alauna
wt cze 22, 2004 8:08 pm
Forum: Inne światy
Temat: Ucieczka z Mgie³
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2055

Bramy wyj¶ciowe mog± zadzia³aæ nie tylko przez czas ("Dzia³aj± one tylko w pewne okre¶lone dni."), ale takrze przez okre¶lone dzia³ania: krew okre¶lonej osoby, przywrócenie przedmiotu na jego prawowite miejsce, itp. Wyj¶cie jest mo¿liwe, ale nikt o tym oczywi¶cie nie wie i nikt normalny/niezbyt wp³y...
autor: Alauna
wt cze 22, 2004 8:04 pm
Forum: Inne światy
Temat: Ravenloft - ¶wiat czy Setting
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2167

w 100% jest to ¶wiat. Zw³aszcza je¶li czytaæ Rycerza Czarnej Ró¿y: jest to ¶wiat z³o¿ony z Krain Mgie³ !! Wg. ksi±¿ki mog± znajdowaæ siê inne krainy takie jak Wielce Szanownego Hrabiego Strahda. Sama kraina Hrabiego sk³ada sie z conajmniej dwuch wiosek (tak mi siê zdaje) no i jeszcze kraina Jego wro...
autor: Alauna
śr sty 07, 2004 4:48 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 84149

dosta³am Maila z ISY , ¿e Draconomicon (w wersju angielskiej) ma siê pojawiæ pod koniec lutego lub na pocz±tku marca <jupi>
autor: Alauna
pt sty 02, 2004 5:58 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklinacz (sorcerer) a czarodziej (wizard)...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 6268

w tym temacie moge siê wypowiadaæ : moja pierwsza postaæ by³a magiem a w tej chwili prowadzê zaklinaczkê (i nied³ugo mam zamiar drug± u innego MG) ... Wiêc chyba mój stosunek jest jasny ?? Zaklinacze wg. mnie s± extra -> wiele razy jak gra³am magiem =zda¿y³a siê sytuacja "bo ja na dzisiaj nie przygo...
autor: Alauna
czw gru 18, 2003 4:40 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Book of Exalted Deeds i Draconomicon
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1764

Dziêkujê ... <br /> <br />T± stronê akurat ju¿ odwiedza³am ... I niestety czeku tak¿e nie moge wys³aæ ... Jakby nie mo¿na by³o wys³aæ poczt± i p³aciæ przy odbiorze ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] Mi akurat bardzo zale¿y na posiadaniu tego podrêcznika, tylko jako¶ nie mam ¿adnej...
autor: Alauna
czw gru 18, 2003 3:57 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Book of Exalted Deeds i Draconomicon
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1764

Czy Draconomicon ju¿ wyszed³ i w temacie jest zastój , czy mo¿e jeszcze jest czas oczekiwania ?? <br />Je¶li jeszcze nie wyszed³ , to KIEDY MAJ? ZAMIAR DAæ GO DO NASZYCH ?APEK ?????? <br />A je¶li ju¿ wyszed³ , to jakim sposobem mogê go zdobyæ (oprócz Amazon i innych w których trzeba p³aciæ kart± <-...
autor: Alauna
śr gru 10, 2003 3:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Komponenty do czarów
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2682

<!--QuoteBegin-Mateo+--> <!--QuoteEBegin-->"Nowy" sorceror Monte Cooka ma taki feat na starcie (tak jak mag ma Scribe Scroll). <br /> <br />Mog³abym dostaæ link do Sorcerera Monte Cooka ?? Przypad³ mi do gustu ten Feat na starcie :evil: tylko , ¿e chcia³abym porównaæ resztê Jego rozpiski ...
autor: Alauna
sob paź 04, 2003 9:27 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 210832

"Przechadzka po Podmroku" idziemy z sali do sali ... W ka¿dej po jednym , dwóch , trzech Illithidów ... Z ca³ej 6-osobowej dru¿yny walczy tylko jeden mag i nowo do³±czony (do dru¿yny) psion , poniewa¿ reszta stoi zawsze otumaniona (g³upie rzuty na Wolê !!!!) . Po parunastu takich walkach przyszed³ c...
autor: Alauna
sob wrz 20, 2003 5:57 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Geneza Waszych Nicków
Odpowiedzi: 187
Odsłony: 11599

Alauna ma bardzo prost± ewolucjê : Kiedy¶ , czytaj±c Ludzi Lodu , zdziwi³am siê widz±c opis typowego cz³onka tego rodu -> jakby kto¶ mnie opisywa³ .... jeszcze te mojê "dziwne zdolno¶ci" i wogóle -> wykapana Sol ... <br /> <br />No i w Ludziach Lodu by³ taki "sprzymie¿eniec" -> mandragora , kwiat wi...
autor: Alauna
pt wrz 05, 2003 3:01 pm
Forum: Archiwum
Temat: MGGracze ze Szczecina poszukiwani!!!
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 571

Hehe -> powiedz mi , czy jest to temat "Szczecin" czy "Przyjaciele ze Szczecina" ?? Je¶li jeste¶ tylko ze Szczecina to masz prawo (bo mimo wszystko obowi±zek to za mocne s³owo) by tam pisaæ :) <br /> <br />Do notki ni¿ej : rób jak uwa¿asz -> Twa wola :):):)
autor: Alauna
pn wrz 01, 2003 6:20 pm
Forum: Archiwum
Temat: MGGracze ze Szczecina poszukiwani!!!
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 571

Istnieje ju¿ temat Szczeciniam ... Odsy³am do http://www.dnd.pl/viewtopic.php?t=1216 .
autor: Alauna
sob sie 30, 2003 8:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3712

Moja aktualna postaæ marzy o znalezieniu sobie faceta , który by j± zaakceptowa³ i jak najbardziej silnego (30 Si³y chyba wystarczy :razz::P) , gdy¿ niestety moja postaæ ma na tym punkcie kompleksy (jest s³absza od dru¿ynowego maga i chowañca :? :? )
autor: Alauna
sob sie 30, 2003 8:35 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Uzależnienie od RPG...
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3742

Koja¿y mi siê gazeta "Mi³ujcie siê" ... Ech ... Oni wszystko przekrêcaj± .... <br /> <br />Dlaczego nie zapytaj± siê tych , którym siê to podoba i nie chc± z tego rezygnowaæ ?? Z w³a¶nych do¶wiadczeñ wiem , i¿ RPG czasem pomaga odwie¶æ od Satanizmu .... Do satanistów nale¿± osoby , które nie maj± ja...
autor: Alauna
śr sie 20, 2003 9:15 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Elfy i Krasnoludy. Czy mogą żyć razem?
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3676

Trochê odbiegli¶cie od tematu , a ja do niego powrócê: <br /> <br />Co powiedzieliby¶cie na wioskê , za³o¿on± przez krasnoluda i elfa , którzy kiedy¶ podru¿owali razem (co siê przecie¿ czêsto zdarza np. w mojej dru¿ynie) . W tej wiosce ka¿dy elf móg³ siê przekonaæ , ¿e nie taki krasnolud brzydki , g...
autor: Alauna
śr sie 20, 2003 5:49 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Sny - niesamowita inspiracja do przygód
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2276

Ja strasznie czêsto miewam sny o tematyce fantasy (reszta , to s± prorocze [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] ) aczkolwiek nigdy nie próbowa³am z nich robiæ inspiracji do RPGów , gdy¿ nie jestem MG .... ale kto wie .... mo¿e kiedy¶ , jak mi co¶ odbije to napiszê co¶ :evil: (w sensie "p...
autor: Alauna
śr sie 20, 2003 5:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak Twoja kobieta reaguje na RPG?
Odpowiedzi: 99
Odsłony: 6500

<!--QuoteBegin-Rend+--> <!--QuoteEBegin-->Zapomniale¶ dodaæ variant "Nie mam dziewczyny" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]  :lol:  :lol:  :lol: <br />I ja dodajê do tego wariantu : Nie mam dziewczyny / ch³opaka [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br /> <br...
autor: Alauna
pn sie 18, 2003 2:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2486

Ja osobi¶cie bêdê teraz dosyæ czêsto zmieniaæ postacie , gdy¿ nie mogê sobie ¿adnej podpasowaæ .... Na pocz±tku gra³am czarodziejk± , lecz jak mi zginê³a to ju¿ nie potrafi³am graæ czaruj±c± postaci± ...... i tak siê miotam (czarodziej , czarodziej , smok , nekromanta , tropiciel ...) jak co¶ znajdê...
autor: Alauna
pn sie 18, 2003 1:14 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Cel egzystencji postaci, czyli marzenia bohaterów
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 3712

Moja G³ówna postaæ (aktualnie dead , ale jeszcze to do mnie nie dosz³o -> dla mnie ci±gle ¿yje) mia³± trzy marzenia : 1. prze¿yæ 2. mieæ smoczka (takie ciche marzenie -> chowaniec to nie to samo) 3. mieæ duuuuu¿o fuczaków (mia³a panterê , ale zgine³a [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img]...
autor: Alauna
ndz sie 17, 2003 10:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pierwszy kontakt z D&D - jak? gdzie? dlaczego?
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 5204

Ja pozna³am RPG ogólnie z Harcerstwa (tak samo z Metalem [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] ) ale to ewoluowa³o tak : 1. Manga 2. Metal 3. Faceci 4. RPG .... z czego ka¿deci±gle lubiê :mrgreen::D:D Na pocz±tku zainteresowa³am siê mang± &...
autor: Alauna
czw sie 14, 2003 3:42 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14630

<!--QuoteBegin-takisobieMG+--> <!--QuoteEBegin-->Mam pytanie: dlaczego wiekszosc milosnikow mangi uwaza, ze te serie powoduja, ze Tolkien przeraca sie w grobie? <br />Jakby kto¶ nie zauwa¿y³ :::: TO BY? CYTAT :::: a dok³adnie , to cytat z Kawaii nr. 03/2002 str.39 wstêp do opisu mangi "Those Who Hun...
autor: Alauna
czw sie 14, 2003 10:38 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14630

Z fantasy polecam : Slayers , Those Who Hunt Elves i Dragon Half .... Jak to kiedy¶ kto¶ napisa³ : ogl±gasz i my¶lisz sobie : "Tolkien siê w grobie przewraca" , "to wymy¶li³ kto¶ kompletnie stukniêty" , "obraza dla glorii fantasy" , "chore" , "ale super" , "genialne" , "boskie" ITD. <br /> <br />Po ...
autor: Alauna
ndz lip 20, 2003 10:15 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Gra potworami
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1065

<!--QuoteBegin-Pomniejszy ¶ciekowy Golem+--> <!--QuoteEBegin-->Jak on by³, to wtedy w druzynie lecia³y g³upie teksty, na które elfia ³uczniczka kiwa³a tylko smutno g³ow±. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] <br />Tak ... A pewien z³oty smok siê za³amywa³ pionem (bo poziomu to oni nie mi...
autor: Alauna
pn lip 14, 2003 6:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Manga/Anime - co¶ dla Otaku ;-)
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 14630

No wiêc to bêdzie tak : <br /> <br /> Slayers <br /> X Clamp <br />Fushigi Yuugi <br />Hellsing <br />Akira <br />Neon Genesis Evangelion <br />Dragon Ball / Z / GT <br />Pokemon <br />Ghost in the Shell <br />Saint Seiya <br /> Record of Lodoss War <br />DNA <br /> Vampire princess Miyu <br />Ranma...
autor: Alauna
pt cze 27, 2003 5:33 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 84149

Za co ?? By³am grzeczna ..... Jako nagrodê od rodziców za extra ¶redni± mam dosta³ KiK , ale jak bêdzie tak pu¼no , to mog± siê rozmy¶liæ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] Proponujê FB w ISê [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] <br /> <br />Do notki ni¿ej : FB to mój ulu...
autor: Alauna
wt cze 24, 2003 5:16 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [¦wiat forumowy] Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 8480

Heh - rozumiem [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Choæ je¶li mog³abym co¶ uczyniæ dla mych ulubieñców , to proponowa³abym zrobiæ spo³eczeñstwo smocze , bo w wiêkszo¶ci systemów smoki maj± oddalone od siebie jaskinie , nie interesuj± siê s±siadami . Mo¿naby oddaæ im jaki¶ spory kawa³ ziem...
autor: Alauna
wt cze 24, 2003 4:38 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [¦wiat forumowy] Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 8480

Poszukujê Tatusia !!!!!!!!!!! kto na ochotnika ?? - Chcia³abym kogo¶ , kto opiekuje siê z³em lub czym¶ podobnym , bo wtedy móg³by mi oddaæ pod opiekê smoczki !!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: Jestem grzeczn± córeczk± i bêdê siê s³uchaæ Tatusia :!: :!: :!:
  • 1
  • 2