Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 52 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Grzechu
sob cze 12, 2004 12:39 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Nie mamy chyba wyj¶cia... a pomoc Nam jak widzicie bardzo potrzebna... Idziemy. Poprawiam pas z mieczem, zawi±zuje prowizoryczny opatrunek na udzie nieco pewniej, po¶wiêcaj±c na to wiêcej uwagi i zarzucam sobie cia³o Garreta na bark. Powolnym krokiem ruszam przed siebie... mo¿e ...
autor: Grzechu
wt cze 08, 2004 3:41 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Jasna cholera! Wstawaæ! Nie mamy czasu, trzeba siê dostaæ do koni! Pewnie zaraz zwali siê nam na g³owy po³owê cholernej armii tego ca³ego wielebnego! mówiê do dru¿yny zamykaj±c Garretowi oczy i prubuj±c pozbieraæ go tak, ¿eby mo¿na by³o przenie¶æ cia³o. Dastor! Pomó¿ Van Halenowi! Pomó¿cie Grendiro...
autor: Grzechu
pn cze 07, 2004 12:05 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Garret! Cholera, ale dosta³! Rozgl±daj±c siê po polanie i z niedowierzaniem patrz±c na pokonanych nieprzyjació³ udaje siê szybko w kierunku le¿±cego Garreta. Po drodze rzucam okiem na moj± nogê i w razie potrzeby robiê ja±¶ opaskê uciskow± lub poprostu przewi±zuje ranê kawa³kiem...
autor: Grzechu
ndz cze 06, 2004 2:02 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br />Staraj±c siê nie stawaæ na zranionej nodze skupiam siê na obronie tylko w pewniejszych sytuacjach wyprowadzaj±c ataki. Szanse upatruje tylko w defensywie. Chwytam miecz pewniej i z najwiêksz± uwag± zaczynam walkê... o ¿ycie.
autor: Grzechu
sob cze 05, 2004 10:16 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koen <br /> <br />Dopadam najbli¿szej grupy zbrojnych i wpadam w zwarcie. Z wyci±gniêtym mieczem zaczynam swój taniec ¶mierci... nie atakujê wprost, lecz lekko zbaczam w lewo i uderzam z boku. Pierwszego lepszego, z paskudnym zdeterminowaniem na twarzy. Garret! Do Nas! krzycze w pó³obrocie...
autor: Grzechu
czw cze 03, 2004 8:33 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br />Spokojnie czeakmy do ¶witu. Znajdujê miejsce w pobli¿u koni tak, aby w razie czego mo¿na siê za nimi schowaæ lub na nich zwiaæ. Nie ¶piê, jako¶ nie czujê potrzeby snu. Rêce a¿ mi siê trzês± z bezsilno¶ci... Ale sam wszak niczego nie zdzia³am, a Van Halen wie co robi... mam nadzie...
autor: Grzechu
pn maja 31, 2004 6:09 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Nie wiem, czy mo¿emy czekaæ do ¶witu. Nie wiadomo co z Garretem. Trzeba siê spieszyæ. Proponuje w ogóle nie atakowaæ. I tak nie mamy szans. Trzeba siê dowiedzieæ, czy kto¶ zauwa¿y szybk± ¶mieræ tych trzech przy ognisku. Czy kto¶ ich obserwuje. Garreta trzeba wykra¶æ, nie warto s...
autor: Grzechu
pn maja 31, 2004 12:08 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Czy ja wiem? Ognisko to nie najlepszy pomys³. Zanim rozpalisz na dobre bedziesz podziurawiony jak sito. To nie¼li strzelcy. Ale odwrócenie uwagi to dobry pomys³. Tylko jak? Mówiê szeptem po czym rozgl±daj±c siê uwa¿nie. Popieram Van Halena, co do nie zabijania ich. Mimo, ¿e to r...
autor: Grzechu
ndz maja 30, 2004 12:28 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Ty Dastorze, je¶li nie czujesz siê na si³ach - zostañ, ale je¶li jeste¶ w stanie i masz ochotê do³o¿yæ tym obwiesiom i temu piernikowi "Wielebnemu", to w drogê Nie mówi±c ani s³owa, tylko u¶miechaj±c siê w duchu i na zewn±trz chowam miecz, poprawiam tunikê, podci±gam cholewy but...
autor: Grzechu
sob maja 29, 2004 10:14 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br />Podbiegam do Dastora i Grandira. Sprawdzam, co z nimi? ¯yj± jeszcze? Co siê sta³o Grandirowi? Upewniam siê, ¿e nic mu nie jest i zajmuje siê oboma. K³adê ich wygodnie, o ile nie s± w stanie sami tego zrobiæ. Cholera, zostawili¶my jeszcze jednego towarzysza w¶ród tych rze¼ników. M...
autor: Grzechu
pt maja 28, 2004 4:06 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br />Garret...? Spogl±dam pytaj±co na towarzyszy pomagaj±c ¶ci±gn±æ z konia Dastora. Minê mam nieciekaw± i zaniepokojon±. Nas³uchuje jaki¶ czas, czy aby Garret, albo po¶cig siê nie zbli¿a.
autor: Grzechu
czw maja 27, 2004 12:03 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br />Je¿eli oddali³em siê ju¿ nieco, to przystaje i uk³adam Dastora na koniu jak nale¿y. Sprawdzam co z nim jest. ¯yje? Mogê mu pomóc? Potem popêdzam konia za Van Halenem. Wiem, ¿e ciê¿ko bêdzie znale¿æ cz³owieka lasu w lesie... ale sam tu zostaæ nie chce.
autor: Grzechu
śr maja 26, 2004 7:36 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Wszystko to to wynik ma³ej pomy³ki. Chodzi³o oczywi¶cie nie o Garreta, ale o Dastora. Sory <br /> <br /> Koben <br /> <br />Najpierw usi³uje powaliæ konia Wielebnego. Potem próbuje przerzuciæ Dastora przez konia i wynoszê siê. Je¶li oceniam, ¿e nie jestem w stanie czego¶ zrobiæ, to pomijam ten punk...
autor: Grzechu
śr maja 26, 2004 11:40 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Ty ku*** synu! Ja Ci poka¿e rze¼niku, jeszcze policze Ci ko¶ci. Popêdzam konia bok w bok z wielebnym i tne paskudnie. Po koniu. Tak, ¿eby zwierze bola³o i aby go unieruchomiæ. Potem schylam siê po Garreta. Pomocy Grandir I mam nadzieje we dwójkê szybko przerzucamy go przez konia...
autor: Grzechu
wt maja 25, 2004 7:48 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Wielebny, przekonujesz Nas, ¿e Fernowie s± winni jakiej¶ zbrodni. Powiedzia³e¶ tak¿e, ¿e s± na to dowody. Dlaczego zatem nie pokazujesz Nam tych glejtów, które skazuj± ser Turetha Ferna? Co On takiego zrobi³, ¿e na kilku jego ¿o³nierzy posy³a siê ca³± armiê? Wybacz Panie, ale to...
autor: Grzechu
pn maja 24, 2004 11:09 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

W porz±dku Panie. Zatem postanowione, ¿e jeste¶my z Wami i Wam pomo¿emy. Powiedz Nam co mamy zrobiæ. I je¶li ³aska powiedz w koñcu dlaczego Czekam na odpowied¼ i gotuje siê na ewentualny wybuch. Jakby co, to rzucam mu siê do gard³a z no¿em i biorê jako zak³adnika.
autor: Grzechu
pn maja 24, 2004 7:36 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Taaaak... po co siê unosiæ, je¿eli Fern jest winny i wyjêty z pod prawa, to pomo¿emy go zg³adziæ z przyjemno¶ci±. Choæ dalej mam nadzieje zobaczyæ te papiery... Spogl±dam po ¿o³dakach i oceniam odleg³o¶ci. Szybko uk³adam w g³owie plan dzia³ania na wszelki wypadek. Jak ju¿ powiedzia³em s³u¿ê wy³±czn...
autor: Grzechu
ndz maja 23, 2004 9:54 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

I ja ¿adnych bogów nie wyznajê, i przysiêgam, ¿e nie Fernom s³u¿ê.W poczuciu sprawiedliwo¶ci chcia³em ojcowski ból nieco ukorzyæ. Patrzê siê na dowódcê i zaczynam przygotowywaæ siê, na atak w jego kierunku, gdyby jednak wyda³ rozkaz strza³u... Ale jednak zbrodnia Fernów to chyba nie tajemnica? Skor...
autor: Grzechu
ndz maja 23, 2004 3:41 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Ser Blant Fern zosta³ zamordowany i nie ma znaczenia czego mu to oszczêdzi³o, a czego nie. Ten zdrajca, który to zrobi³ nie zawacha siê tego powtórzyæ i powinien zostaæ ukarany niezale¿nie od wszystkiego. Co do s³u¿by ser Turethowi, to nie jeste¶my na jego ¿o³dzie. Przynajmniej ja, a s±dzê, ¿e tak¿...
autor: Grzechu
sob maja 22, 2004 11:46 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

z tego co woem, to jestesmy tam wszyscy, patrz kilka ostatnich zdac MG :)
autor: Grzechu
sob maja 22, 2004 2:58 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Panie. Ja nie jestem na s³u¿bie u nikogo. Ofiarowa³em siê jednak, ¿e pomogê ojcu ser Turetha Ferna w odnalezieniu niegodziwca, który o¶mieli³ siê z³amaæ rycerski obyczaj i nakaza³ strzeliæ swojemu giermkowi w plecy ¿o³nierza, z którym stawa³ w szranki. Po chwili przerwy i namys³u dodajê pewnie: Nie...
autor: Grzechu
pt maja 21, 2004 10:40 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br />Zatrzymujê siê na drodze i czekam. Czekam, a¿ moi towarzysze mnie dogoni± i a¿ tamci co¶ powiedz±, albo zaatakuj±, albo siê odsun± z drogi, albo który¶ z Nas co¶ zrobi... Rêk± opieram w niedwuznacznym ge¶cie gotowo¶ci o g³ownie miecza i stajê lekko bokiem w niewielkim rozkroku. T...
autor: Grzechu
śr maja 19, 2004 11:17 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Nie pozwolê, aby taki kawal gnoja panoszy³ siê tutaj kosztem ¿ycia tylu niewinnych ludzi!!! To jaki¶ morderca zapewne! Mam nadziejê, ¿e mi pomo¿ecie, bo mam zamiar po³o¿yæ temu kres! Po tych s³owach ruszam nieco szybszym krokiem, poprawiam miecz, sprawdzam, czy dobrze wychodzi z pochwy, skracam nie...
autor: Grzechu
śr maja 19, 2004 11:49 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Je¿eli wieszanie niewinnych wie¶niaków tylko dlatego, ¿e mogliby byæ wolni jest wedle Twojej religii wskazane, to jako¶ straci³em szacunek do tego Cuthberta, jakkolwiek do ¿adnego bóstwa go nigdy nie mia³em... Po czym spogl±dam z wyrazem obrzydzenia na dyndaj±ce na wietrze cia³a...
autor: Grzechu
wt maja 18, 2004 6:11 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Chyba masz racjê Grandirze. Nie wa¿ne co to by³o, wa¿ne, ¿eby byæ ostro¿niejszym nastêpnym razem. Podnoszê siê, przypinam miecz do pasa, otrzepuje ubranie i ruszam w kierunku traktu. Teraz czas wype³niæ przy¿eczenie, które¶my winni pewnemu zrozpaczonemu ojcu. Po konie i do przeprawy! Ruszajmy!
autor: Grzechu
pn maja 17, 2004 3:31 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Ech, zaraza... Rozgl±dam siê uwa¿nie dooko³a czy nie zauwa¿e czego¶ niezwyk³ego. Np na drzewach, na ziemi, mo¿e co¶ dziwnego w powietrzu? Potem rozgl±dam siê jeszcze raz szybko i wracam do grupy Co¶ tam rzeczywi¶cie by³o, ale nie potrafiê stwierdziæ co. Pozatym uciek³o w las. Mo¿e Van Halen powinie...
autor: Grzechu
pn maja 17, 2004 11:01 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Jasne Garret, bardzo chêtnie siê napije. Pachnie orze¼wiaj±co... Biorê kubek od ³otrzyka i poci±gam kilka ³yków dla orze¼wienia. Potem podnoszê siê, przypinam miecz do pasa i zaczynam rozgl±daæ. Szczerze mówi±c, to nie mam pojêcia jak to co¶ siê mog³o zakraæ tak blisko naszego obozu. Przecie¿ nie j...
autor: Grzechu
ndz maja 16, 2004 11:13 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Koben <br /> <br /> Mo¿e jestem przewra¿liwiony, ale nie tylko Garret czu³ siê nieco nieswojo w tym miejscu. Mo¿e kto¶ z Nas, kto potrafi czytaæ ze ¶ladów przeszed³by siê dooko³a obozu? A nó¿ co¶ znajdzie? Po czym wsadzaj±c miecz do pochwy i siadaj±c przy ogniu obok Garreta mówiê: Szczerze mówi±c t...
autor: Grzechu
ndz maja 16, 2004 12:45 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

My¶lê, ¿e pisanie imienia postaci na pocz±tku postu u³atwi³oby szybkie odnajdywanie siê w sytuacji, a du¿o pracy nie kosztuje. Popieram ten pomys³. Co wy na to? <br /> <br /> Koben <br /> <br />Wstajê na równe nogi. Miecz z lekkim ¶wistem wykrêconego na dzieñ dobry m³ynka l±duje w mojej d³oni oddzi...
autor: Grzechu
sob maja 15, 2004 8:12 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Sesja pierwsza
Odpowiedzi: 273
Odsłony: 9826

Dobrze zatem. Obud¼ mnie na drug± wartê ³otrze. Nie jestem zmêczony, ale wykorzystam ka¿d± chwilê na odpoczynek. Kiedy ju¿ przyjdzie pora, obud¼ mnie. Spokojnej nocy Po tych s³owach idê spaæ. Uk³adam siê w jaim¶ wygodniejszym miejscu i k³adê sobie miecz przy boku. Obna¿ony. Zasypiam z rêk± na rêkoj...
  • 1
  • 2