Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 136 wyników

autor: Carnloch
czw wrz 29, 2005 1:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nietypowy barbarzyńca
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3216

Ostatnia sesja w D&D zaowocowa³a postaciami takimi jak elokwentny barbarzyñca z zami³owaniem do staro¿ytnych ksi±g. Trzeba by³o widzieæ minê MG gdy na pytanie "Co robicie po przybyciu do miasta?" odpowiedzia³em ¿e udajê siê do biblioteki. :) Wychowa³ siê w góach, pod czas jednej z wêdrówek spad³ ze ...
autor: Carnloch
pt sie 12, 2005 8:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: D&D gra przygodowa [pude³ko]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2766

By³y szkielety, nekromanta, gobliny, orki, galaretowaty sze¶cian i ma³y bia³y smok. Chyba. :)
autor: Carnloch
śr sie 03, 2005 12:34 am
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Pytania do mechaniki
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 42082

Mam pytanie, na ile istotne s± ró¿nice miêdzy star± edycj± a now±? Bior±c pod uwagê ¿e ró¿nica w cenie jest prawie dwukrotna czy warto kupowaæ now±? Czy zmiany nie s± powierzchowne?
autor: Carnloch
śr cze 15, 2005 4:59 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Desert Eagle - Pistolet w D&D
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2324

Prosta broń palna na litość boską. Może do prostej broni palnej zaliczymy od razu gatlinga albo haubicę? Co innego prosty pistolet lub muszkiet który można zrobić w domowym warsztacie a co innego skomplikowany pistolet automatyczny do zrobienia którego potrzeba nowoczesnej fabryki. Nie widzisz różni...
autor: Carnloch
sob maja 28, 2005 2:17 am
Forum: D&D i d20
Temat: Mam problem z moim MP
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2543

Pogadaj z nim, powiedz jak sytuacja wygl±da z Twojego punktu widzenia i popro¶ ¿eby to zmieni³ a jak nie to niech sp...ada. :)
autor: Carnloch
śr maja 04, 2005 12:56 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Sta³e Warto¶ci Atrybutów
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2237

<!--QuoteBegin-Matt+--> <!--QuoteEBegin-->Poprostu uzywam stalych wartosci 18,17,17,16,16,15. Strasznie siê ograniczacie, we¼cie od razu wszystko na 20 albo i na 30 po co siê rozdrabniaæ. Na codzien ja i moj kumpel (14 lat) rozwalamy 7 levelowymi postaciami potwory po 300HP. Za ka¿dego oko³o 800 PD....
autor: Carnloch
wt maja 03, 2005 8:36 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 25101

Angielskie wersje podrêczników D&D 3E kosztowa³y parê lat temu 85 PLN, polskie kosztuj± teraz 59 PLN czyli ko³o 30% taniej. Z Warhammerem pewnie bêdzie podobniej inaczej ma³o kto go kupi, w koñcu wydawcy chyba znaj± prawa rynku.
autor: Carnloch
pt kwie 29, 2005 12:47 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Zbroje a KP
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 2597

Ludzie to jest D&D, system stworzony tak ¿eby go rozumieli nawet têpi Amerykanie a wy tu oczekujecie logiki i prawdy historycznej. :) Gra³ tu kto¶ w Kryszta³y Czasu? Tam zbroje mia³y i obronê, (na któr± sk³ada³a siê tak¿e tarcza, zrêczno¶æ i trzymana w rêce broñ, [tak broñ zwiêksza³a obronê]) i wypa...
autor: Carnloch
pn kwie 25, 2005 11:02 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak powinien modliæ siê kap³an?
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 4047

Czy kap³ani bogów zwi±zanych ze s³oñcem, (Pelor, Lathander), zawsze musz± modliæ siê o wschodzie s³oñca? W lecie s³oñce wschodzi ko³o 4.00 rano, kap³an który mia³by za sob± np. ca³y dzieñ wêdrówki albo ciê¿k± walkê i musia³by wstawaæ o takiej porze by³by przez ca³y dzieñ zmêczony. Jak to rozwi±zujec...
autor: Carnloch
wt kwie 12, 2005 3:49 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Czas trwania sesji
Odpowiedzi: 136
Odsłony: 17219

Kiedy¶, w podstawówce i liceum grali¶my zwykle po 5-7 godzin, zaczynali¶my po po³udniu i koñczyli¶my wieczorem. Czasem w weekendy, czasem w ¶rodku tygodnia, ró¿nie to by³o. Teraz w innym ju¿ zupe³nie sk³adzie gdzie wszyscy albo pracuj± albo studiuj± jedynym terminem jest pi±tek i to zwykle od 20.00 ...
autor: Carnloch
sob kwie 09, 2005 10:06 am
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 25101

Czyli zniknê³y wady a zalety pozosta³y? Lejesz miód na moje serce. :)
autor: Carnloch
ndz kwie 03, 2005 7:11 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 25101

<!--QuoteBegin-Doomguard+--> <!--QuoteEBegin-->S± mo¿e jakie¶ wiadomo¶ci/przypuszczenia, ile polska edycja bêdzie kosztowaæ? Podrêcznik ma 256 stron, wiêc chyba 99 z³ to by³aby zupe³nie maksymalna cena, jak dla mnie, zw³aszcza, ¿e choæby Podrêcznik Gracza D&D PL kosztuje przeciêtnie 59 z³, a liczy a...
autor: Carnloch
śr mar 30, 2005 11:03 am
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 32400

Wtr±cê jeszcze s³ówko o HP. Przypominaj± mi siê opisy walk z ksi±¿ek mojej m³odo¶ci czyli z cyklu o Conanie. :) Otó¿ Conan, o ile pamiêtam, po wiêkszo¶ci walk by³ ranny, czêsto opisywano to tak ¿e krwawi³ z wielu ma³ych ran. Mo¿e tym w³asnie s± HP. Zdolno¶ci± zmieniania morderczych ciosów z skalecze...
autor: Carnloch
wt mar 29, 2005 8:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzê Druida
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 8302

Ok, dziêki. Jakby komu¶ siê co¶ jeszcze przypozmnia³o to oczywiscie bêdê wdziêczny za informacje.
autor: Carnloch
ndz mar 27, 2005 8:36 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Pytanie - czy¿by manczkin w dru¿ynie?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2419

Profesja jest zdecydowanie przepakowana, dobrze ¿e nie dosta³ k12 P¯ na poziom i rzucania czarów jak czarodziej, choæ drowy chyba i tak maj± dostêp do jaki¶ zaklêæ. Albo ten MG po prostu faworyzuje t± postaæ albo Ty mu czym¶ podpad³e¶ i nie pozwala Ci siê bardziej rozwin±æ.
autor: Carnloch
ndz mar 27, 2005 5:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzê Druida
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 8302

Zada³em ju¿ to pytanie w dziale dotycz±cym ³owców ale nie otrzyma³em odpowiedzi, mo¿e druidzi bêd± bardziej pomocni. :) Mam problem, gram ³owc± i wybra³em sobie jako towarzysza wilka, (wed³ug zasad 3,5). Mam 7 poziom i wed³ug tabelki mój wilk mo¿e "awansowaæ" zyskuj±c dwie KW, +2 do KP i +1 do si³y ...
autor: Carnloch
czw mar 24, 2005 1:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Gardz±cy Magi± (Forsaker)
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 3639

A co z reszt± dru¿yny? Ciê¿ko chyba jest znale¼æ grupê awanturników w której nikt nie pos³uguje siê magi±?
autor: Carnloch
czw mar 24, 2005 1:23 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzêcy towarzysz ³owcy
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1391

Mam problem, gram ³owc± i wybra³em sobie jako towarzysza wilka, (wed³ug zasad 3,5). Mam 7 poziom i wed³ug tabelki mój wilk mo¿e "awansowaæ" zyskuj±c dwie KW, +2 do KP i +1 do si³y i zrêczno¶ci ale czy co¶ jeszcze? Nie mogê siê po³apaæ w tych zasadach awansu zwierz±t z Monster Manuala, (mam niestety ...
autor: Carnloch
wt mar 15, 2005 12:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Dwarven Defender
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3696

Re: Dwarven Defender

<!--QuoteBegin-Decain+--> <!--QuoteEBegin-->je¶li walczê z bardziej inteligentnym przeciwnikiem, który specjalnie odchodzi i np. wyjmuje broñ strzeleck± by postrzelaæ do mnie jak do kaczki ... ? Trzeba siê wtedy czy siê tego nie chce czy nie ruszyæ i straciæ Defensive stance. Co robiæ ??? Mo¿esz tak...
autor: Carnloch
wt mar 15, 2005 12:27 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Rycerz mówi±cy "Ni" (3ed)
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3872

ROTFL!!! Chyba wiem ju¿ czym dobiæ MG na nastêpnej sesji. Ciekawe czy pozwoli mi na zmianê postaci? :D
autor: Carnloch
pn mar 14, 2005 10:02 am
Forum: Inne światy
Temat: Kryształy Czasu D20
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 3936

Co do Pó³olbrzymów to da³bym im
+2 do si³y
+2 do kondycji
-2 do zrêczno¶ci
-2 do inteligencji

Reptylionom
+2 do kondycji
-2 do inteligencji
-2 do charyzmy
oraz jako uwzglêdnienie ³usek +1 AC co np. 4-5 poziomów.

Fajnie by³o by zobaczyæ nowe KC, nawet jako dodatek d20.
autor: Carnloch
czw mar 10, 2005 5:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Odbieranie zbyt potê¿nych przedmiotów Graczom
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3374

Przyznam szczerze ze nie jestem jako¶ specjalnie obeznany z mechanik±, zwykle w grze kierujemy siê raczej zdrowym rozs±dkiem wiêc siê zastanawiam co by siê sta³o gdyby ten barbarzyñca chcia³ u¿ywaæ mocy elektryczno¶ci walcz±c w ulewnym deszczu? Efekty mog³y by byæ wstrz±saj±ce, zw³aszcza je¶li by mi...
autor: Carnloch
ndz lut 27, 2005 12:40 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Saga o Conanie - prawda, fa³sze i ³amanie stereotypów
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1439

Conan by³ jednym z pierwszych fantasy jakie czyta³em i przez to mam do niego sentyment choæ w pewnym momencie odszed³êm od niego. Zacz±³ mnie nudziæ a kolejne "potworki" wypuszczane przez nieudolnych na¶ladowców. Jedno jest pewne, Howardowi nale¿y siê szacunek za ¶wiat Conana. Oczywiscie ¿e ¶wiat To...
autor: Carnloch
śr lut 23, 2005 12:22 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak odgrywać postać prawdziwie neutralną?
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2257

My¶lê ¿e wiêkszo¶æ z nas w codziennym ¿yciu jest neutralna wiêc co za problem to odegraæ? Mo¿emy np. wspó³czuæ cierpieniu innych ludzi ale niewielu z nas zdecyduje siê na to by im pomagaæ chocia¿by jako wolontariusz.
autor: Carnloch
wt lut 22, 2005 9:40 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Jak wygl±da u was tworzenie postaci/dru¿yny ?
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3244

U mnie to wygl±da ró¿nie. Czasem wpada mi do g³owy pomys³, wrêcz wizja gotowej postaci razem z histori± do której potem tylko trzeba dobraæ cyferki. Czasem zainspiruje mnie bohater ksi±¿ki, filmu a nawet ilustracji wygrzebanej gdzie¶ w sieci. Innym razem wiem tylko jak± ras±/profesj± chcia³bym zagra...
autor: Carnloch
pn lut 21, 2005 9:22 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nietypowe połączenie: Paladyn/ Łotrzyk
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 3891

Ok, ca³ego tematu nie chcia³o mi siê czytaæ. Co do paladyna/barda to jest to troszkê dziwne po³±czenie choæ pewnie mo¿na by uznaæ ¿e odkry³ w sobie taki talent i choæ po¶wiêca siê walce ze z³em nie chce ca³kowiecie rezygnowaæ z muzyki. Pamiêtam te¿ ¿e Ivanhoe podró¿owa³ w przebraniu bardza aby odnal...
autor: Carnloch
ndz lut 20, 2005 9:01 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Bia³e, Czerwone i Czarne szaty
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2335

Hm, wydaje mi siê ¿e podszywanie siê pod przedstawicieli innych zakonów mog³o by ¶ci±gn±æ nawet gniew bogów. Przypomnia³em te¿ sobie jak szata Raistlina sama zmienia³a kolor. Mo¿e dzieje siê tak w przypadku wszystkich magów?
autor: Carnloch
ndz lut 20, 2005 7:56 pm
Forum: Zasady domowe
Temat: d20 Dark
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 6674

System zadawania obra¿eñ siê nie zmienia jak rozumiem? Czyli cios mieczem przyk³adowego wojownika 1 poz zadawa³by 1k8+2? Wydaje mi siê ¿e RO jak± daje zbroja jest bardzo niska. Zbroja nie daje nic do obrony i w wiêkszo¶æi wypadków nie potrafi ochroniæ przed ciosem miecza. Rozumiem ¿e to ma byæ syste...
autor: Carnloch
śr sty 12, 2005 2:58 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Tholn] - Komentarze
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 713

Zanim zaprezentujesz gdzieś opowiadanie skopiuj je do worda, powinien wychwycić większość błędów takich np. jak "choryzont". Kiedy już coś napiszesz przeczytaj to na głos. Zobaczysz wtedy które zdania brzmią dobrze a które nie, które są zbyt krótkie, urywane a które nadmiernie rozległe. No...
autor: Carnloch
śr sty 12, 2005 12:03 am
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Wilko³aka, FR i kolcz±
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 674

Re: [Sprzedam] Wilko³aka, FR i kolcz±

<!--QuoteBegin-Karmiel+-->
Karmiel pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wilko³ak apokalipsa, stan bardzo dobry, tylko ok³adka siê odklei³a - cena 40z³


Czy to jest jeszcze aktualne i czy chodzi o podstawkê czy o podrêcznik gracza?