Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 28 wyników

autor: Demus
pn kwie 07, 2003 11:01 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Promocja na DL
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1259

Darklord <br />... nie czytasz uwa¿nie :) Patrz na pierwszego posta w w±tku ... przeciez napisa³em wyra¼nie ... <br /> Wszystko znajdziecie w ksiêgarni na oficjalnej stronce Zysku i S-kihttp://www.zysk.com.pl/ <br /> <br /> Bazil <br />je¶li chodzi za¶ o inne miejsca online gdzie da sie zdobyæ DL t...
autor: Demus
ndz kwie 06, 2003 1:15 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Promocja na DL
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1259

Widze ¿e mój post nabiera tempa. :) Mi³o mi ... pomys³ ze zrobieniem info o tanich ksi±zkach jest bardzo dobry ... mo¿e ka¿dy znalaz³ by wreszcie co¶ czego szuka za przystêpn± cene ! :) <br /> <br />Pozdrawiam <br /> <br />Ps.: Dzisiaj na gie³dzie na ?wiebod¼kim (Wroc³aw) kopi³em za zastraszaj±co ni...
autor: Demus
sob kwie 05, 2003 10:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Promocja na DL
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1259

Promocja na DL

Witam. <br />Dla zainteresowanych mam informacjê ¿e Zysk i S-ka przeceni³ "Minotaura Kaza" i "Rycerza Galena". Teraz przez net mo¿ecie je kupiæ za jedyne 12,50z³ !!! Polecam zakupiæ (o ile nie maciê) poniewa¿ promocja jest pewnie spowodowana wyczerpywaniem sie nak³adu ... mówi±c fachowo ... pozbywaj...
autor: Demus
pt kwie 04, 2003 11:24 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Nie taki Raistlin zły jakim go malują
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 11050

Ja jestem za tym ze Raist to pozytywna postaæ ... jeden z lepszych "z³ych" charakterów z jakimi sie spotka³em w ksia¿kach ;P No a poza tym chcia³ zostaæ tylko bogiem ... czy¿ nie ka¿dy z nas tego pod¶wiadomie pragnie ? :evil:
autor: Demus
wt mar 18, 2003 11:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance-pl
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2011

Ju¿ tylko dwa dni! Bior±c pod uwagê czas w którym informacja zosta³a zamieszczona to i tak niewiele ... oby wszystko wypali³o na czas! <br /> <br />Pozdrawiam ! :mrgreen:
autor: Demus
wt mar 18, 2003 12:59 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Krasnolud - odważny i mężny... a żlebowy?
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 3993

<!--QuoteBegin-Glinthor+--> <!--QuoteEBegin-->Dla mi³o¶nikow tej rasy pragne przypomnieæ o jej waleczno¶ci. Podczas bitwy o jak±¶ twierdzê oddzia³ ¿lebowców dosta³ rozkaz zostania w miejscu(¿eby nikomu nie przeszkadza³y) W momencie kiedy wróg przebi³ siê przez bramê napotka³ silny opór ¿lebowców gdy...
autor: Demus
pt mar 14, 2003 4:57 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Smokowcy
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1183

Je¶li chcecie co¶ o smokowcach (Aurak, Baaz, Bozak, Kapak, Sivak) to poni¿ej zamieszczam link do pliku .pdf (579kB) <br /> <br />http://www.daminet.pl/~wg/3eDraco.pdf <br /> <br />Pozdrawiam
autor: Demus
śr mar 12, 2003 9:54 am
Forum: D&D i d20
Temat: Naprawdê du¿y problem (Jak zachêciæ do RPG?)
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2382

Raz grali¶my ze 100% metaleomaniakiem (przyjecha³ motorem no i 1/4 czasu po¶wiêconego na sesjê posz³a na gadaninê o motorku ;P ). Przyznam ¿e nie zaliczê tej sesji do udanych ... <br />W sumie do kwestii z tematu dochodzi jeszcze to czy osoba wogóle nadaje siê na udzia³ w sesji ... je¶li bêdzie prze...
autor: Demus
śr mar 12, 2003 9:20 am
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3969

Czy uznajecie za b³±d co¶ co wystêpuje dosyæ czêsto ... ale zwróci³em na to uwagê dopiero przy Legendach, TomII "Wojna Bli¼niaków". <br />Cytujê: "Nie bracie! Bêdziesz ¿y³, do diab³a!" <br />Nie wiedzia³em ¿e w DL s± diab³y ... hihi ... czy¿by Thaksis zmieni³a nazwê ... a mo¿e Caramon zmieni³ wyznan...
autor: Demus
śr mar 12, 2003 9:10 am
Forum: Inne światy
Temat: Birthright
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 7604

Dzieki. Teraz wiem czego mam szukaæ. Mam nadziejê ¿e jeszcze gdzie¶ w ksiêgarniach znajdê te pozycjê (mo¿e jakie¶ wznowienie ;P ) <br /> <br />Pozdrawiam
autor: Demus
śr mar 12, 2003 12:20 am
Forum: Inne światy
Temat: Birthright
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 7604

?elazny Tron ...

Witam. <br />Zadam pytanie troszkê nie zwi±zane (a mo¿e jednak?) z w±tkiem. Pewien czas temu trafi³a mi w rêce ksi±¿ka Birthright - ?elazny Tron w starym dobrym wydaniu (czyli dosyæ "mocny" papier i takie tam).W zwi±zku z tym ¿e widnia³o na niej logo TSR zakupi³em t± pozycjê bez zastanowienia. Nie z...
autor: Demus
pn mar 10, 2003 3:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: "Dok³adni" gracze
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1984

No skoro ju¿ o dzieleniu mowa to polecam "sesjê" jeden ja jeden (gracz i mistrz gry) ... wynaj±æ kilku ¶mia³ków których po¶lemy na ¶mieræ bez stresu cieszyæ siê gr± ... ale czy o to w tym chodzi ? Nie wydaje mi siê ...
autor: Demus
pn mar 10, 2003 9:21 am
Forum: D&D i d20
Temat: Naprawdê du¿y problem (Jak zachêciæ do RPG?)
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2382

Hmmm ... w pewnym stopniu mo¿e to i na³óg. Ale pozytywny na³óg ... wole zagraæ sobie ni¿ zalaæ gorza³± czy innym profesjonalnym trunkiem ... no ale lampka winka na sesyjce nie zaszkodzi a rozgrzeje ... no a pomieszczenie duszne i zadymione od papierosów nieodzownie wprowadza klimat ... ale klimat to...
autor: Demus
ndz mar 09, 2003 12:09 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance-pl
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2011

Przyznam ¿e ciekawie siê zapowiada.Ehhh ten 20... jeszcze tyle czasu ... ale mo¿e wreszcie co¶ na wysokim poziomie (i po polsku ... mam nadziejê) znajdzie sie u nas ... a je¶li chodzi o t³umaczenie to zajmuje siê tym tylko Arcmage czy jeszcze kto¶? Im wiêcej osób tym praca szybciej zostanie ukoñczon...
autor: Demus
sob mar 08, 2003 11:50 pm
Forum: Dragonlance
Temat: W obronie Dragonlancowskich smoków
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1870

Normalnie przegiêcie. Rozumiem ¿e wojownicy dosiadali smoków w wojnie lancy ale ¿eby do koni je porównywaæ ? !!! Przesada. Poza tym smoki s± niezale¿nymi i potê¿nymi stworzeniami... i naprawde ju¿ nic wiecej na ten temat nie muszê mówiæ by ju¿ zosta³o powiedziane wystarczaj±co... <br />Polecam osobi...
autor: Demus
sob mar 08, 2003 11:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: "Dok³adni" gracze
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1984

<!--QuoteBegin-silvara+--> <!--QuoteEBegin-->I na 99% pu³apka nie trafi w Ciebie... <br />Nasz "Wykrywacz Pu³apek" poniós³ ju¿ pewne szkody... <br />:) <br />Hmmm ... skoro gra siê wam przyjemniej bez osoby odgrywaj±cej rolê tego "wykrywacza" to nieciekawie. Gracze powinni wnosiæ co¶ od siebie i bra...
autor: Demus
sob mar 08, 2003 10:57 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Caramon - bohater niedoceniany?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2086

A mo¿e jedno i drugie? Dla jednych po¶wiêcanie siê jest g³upot±, dla innych godnym postêpowaniem. Ale zwróæcie uwagê ¿e to takzwane oddanie nieraz by³o wysoce upokarzaj±ce. W sumie to ¿al mi Caramona... je¶li mam byæ szczery ... <br />Ahha ... a tak wogóle przypomnia³ mi siê fragment z Legend Tom.I ...
autor: Demus
czw mar 06, 2003 2:45 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Smokowcy
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1183

A propo ... widzia³ kto¶ kiedy¶ komiks DragonLance wydawany przez DC/TSR ??? Ciekawi mnie ta seria i historia w niej opisana ... <br />Ahh ... Smokowcy jak¿e oni s± w nim fajnie narysowani ;P <br />Je¶li chodzi o smokowców "Bozak" widzia³em "gdzie¶" ich statystyki ... w któryms z dodatków do DragonL...
autor: Demus
czw mar 06, 2003 2:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Punkty Do¶wiadczenia - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 4996

Hmm .. .wydaje mi siê to dobrym rozwi±zaniem ... jednak¿e nadal mam dylemat nad zastosowaniem tego przy nierównym poziomie gracza ... w szczególno¶ci gdy jest akcja w której nie wszyscy bohaterowie walcz±, jeden z zaciek³o¶ci± stara siê otworzyæ drzwi (w³amaæ ? :razz: ) które niespodziewanie siê zat...
autor: Demus
czw mar 06, 2003 11:38 am
Forum: Dragonlance
Temat: Caramon - bohater niedoceniany?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 2086

khyykhyyy ... ejjj ... ja rozumem ¿e Caramon siê stara³ ... ale gdyby nie Tika która go wywali³a z domu ¿eby za Crysani± pojecha³ i "pomoc" kendera Caramon by³by zwyk³ym moczymord± bez honoru i godno¶ci ... by³by z niego zwyk³y opój. :razz: No a od Struma to siê proszê odtegowaæ ... hehe ... on przy...
autor: Demus
czw mar 06, 2003 11:03 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance? Sk±d ja to znam?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 4144

Zgadzam siê ... Zysk nie stara siê ostatnimi czasy ... mi³o by by³o gdyby wprowadzili wiêcej pozycji z serii DL ... <br />I ponownie siê zgadzam ... jak wspomnia³em WOTC wydali M:TG ... nie mia³em na my¶li tylko karcianki któr± zbieram ;P No ale koñcze z tym M:TG bo zchodzimy z tematu .... <br />No ...
autor: Demus
czw mar 06, 2003 8:19 am
Forum: Dragonlance
Temat: Film z cyklu DL
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 12933

Nie tylko Ty obawiasz siê tej ekranizacji. Jednak przyznam siê szcze¿e ¿e obawiam siê jej i pragnê by powsta³a jak najszybciej ... to takie dziwne uczucie niepewno¶ci ... :razz: A tak prawde mówi±c obawiam siê tego co zacznie siê na forum po powstaniu filmu i obejrzeniu. <br /> <br />No i zale¿y mi ...
autor: Demus
czw mar 06, 2003 8:04 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance? Sk±d ja to znam?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 4144

Ale je¶li chodzi o "Smoki Chaosu" zwróæ uwagê na jed± drobn± rzecz... wiêkszo¶æ wspania³o¶ci zwi±zanych z DL jest z TSR a tu ni z tego ni z owego WOTC! Zwrócili¶cie uwagê ¿e panowie (i panie) z Wizards Of The Coast poza swym Magic The Gathering lubi± garn±æ siê do czego¶ co jest "prowadzone" (³agoni...
autor: Demus
śr mar 05, 2003 6:46 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Punkty Do¶wiadczenia - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 4996

Hmm ... takie naliczanie jest praktyczne i z³±cza dru¿ynê w zgran± grupê ... ale czy na pewno ? Jak by¶cie naliczali eXPa w przypadku gry w nierównym sk³adzie ?Nasz MG ma standardow± taktykê przydzielania punktów indywidualnie ... ale opcja dzielenia ca³o¶ci na czê¶ci (wydaje mi siê ¿e...) jest du¿o...
autor: Demus
śr mar 05, 2003 4:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: "Dok³adni" gracze
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1984

Mo¿e ten "wykrywacz pu³apek" ma maila ... polecam wys³aæ mu jakiego¶ ¿eby sobei nie pogrywa³ tylko zacz±³ przychodziæ na sesje ... mo¿e i praktyczne jest zastosowanie gracza nieobecnego ale zdecydowanie ciekawiej gra siê z "¿ywym" zawodnikiem ... wspó³czujê wam :?
autor: Demus
śr mar 05, 2003 12:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: "Dok³adni" gracze
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 1984

Hehe ... no to ten "wykrywacz pu³apek" d³ugo nie poci±gnie ;P <br />No i mo¿na zawsze skorzystaæ z innej metody. Po kolei osoby w ekipie prowadz± (czytaj id± z przodu ... na rze¼). Jak na co¶ trafi± to zastêpuje je inna osoba a prowadz±ca wylizuje siê ... jest to piêkna i szybka metoda zakoñczenia ¿...
autor: Demus
śr mar 05, 2003 12:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klimat sesji a świeczka
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 3542

Hyhy ... to ja bym od razu poleca³ przypaliæ komu¶ stopy ... bêdzie bardziej realistycznie ... no i ten sw±d palonej tkanki :evil: <br />A tak na powa¿nie to jak wam ¶wieczki ¶mierdz± to w czym problem ? Mo¿na kupiæ ¶wieczki zapachowe (naljepiej ¿elowe... nie ¶mierdz± tak bardzo), do tego otworzyæ o...
autor: Demus
pn mar 03, 2003 4:10 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ko¶ci (te do gry) i wszystko z nimi zwi±zane.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6925

Uhhh ... gotowca bym sobie kupi³ ... jak na razie moje ko¶ci le¿± sobie w opakowaniu orginalnym (plastikowym) ... niestety ... a tak swoj± drog± to s³ysza³em wiêksz± ciekawostkê w sprawie ko¶ci ... noszone przy sobie "przywi±zuj±" siê do w³asciciela ... ale od koloru saszetki zale¿y pó¼niejszy tok p...