Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 33 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Deenethor
śr mar 24, 2004 8:22 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Ostatnia bitwa Lorda Denethora]
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 566

[Rze¼ Komnat]

Minęło trochę czasu od kiedy obiecał pojawienie się "Rzezi Komnat". ale w końcu udało mi się to skończyć, aktualnie pracuję nad prequelem tych dwóch opowiadań i częścią trzecią pt, albo nie, nie podam! Rzeź Komnat Krucjata Pewnie mnie zapytacie: Po co była Krucjata? Jak zaczynałeś miałeś d...
autor: Deenethor
śr mar 03, 2004 8:51 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Fantasy Cyborg
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1429

mozna by by³o zastrosowaæ duszka (uogólnienie) o ograniczonej inteligenmscji i sile woli, który ³±czy³by siê mentalnie z nosicielem protezy i, ¿ywi±c siê jego energi± mentaln±, przyjmowa³by polecenia i wykonywa³ je, poruszaj±c sztuczn± rêk±, czy nog±,
autor: Deenethor
śr mar 03, 2004 8:46 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jak wam prowadziæ dziewczêta?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1088

aktualanie moja dru¿yna (ta któr± prowadzê, 2nd ED) sk³ada siê z druida, ninji, kap³anki Artemidy, wojowniczki, paladyna boga ¶mierci (LE) i elfiego ³ucznika, <br /> <br />Kap³anka: lubi walkê, ale i kombinowanie, je¶li chodzi o czary to kombinuje, trochê aptekarskich, trochê p³oministe ostrza i lig...
autor: Deenethor
śr lut 11, 2004 8:21 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Kaźń] - komentarze
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 699

podobało mi się, Jak czytałem przypomniała mi się sesja Kultu sprzed 2 miesięcy... ...klimatyczne, ciekawe, groźne... ...rzekłbym psychologiczne, osobowość głównego bohatera, jego reakcja na strach, jest dopracowana i dowodzi, że cytat na motto opowiadania nie jest jedynym tekstem Freuda jaki autor ...
autor: Deenethor
pn lut 09, 2004 11:59 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Ostatnia Bitwa Lorda Denethora]-Komentarze
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 516

fakt, nastawienie do elfów armii nieumarło-vampirzej było negatywne, zwłaszcza przy takiej a nie innej historii postaci głównych bohaterów, ale o tym kiedy indziej....

cdn. obiecuję...

...tak do poniedziałku go (ciąg dalszy) wypocę.... zdradzam tytuł:

Rzeź Komnat
...Życzcie mi powodzenia...
autor: Deenethor
śr sty 21, 2004 8:51 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Ostatnia Bitwa Lorda Denethora]-Komentarze
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 516

[Ostatnia Bitwa Lorda Denethora]-Komentarze

Zapraszam do komentowania mojego opowiadania
autor: Deenethor
śr sty 21, 2004 8:49 am
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Ostatnia bitwa Lorda Denethora]
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 566

[Ostatnia bitwa Lorda Denethora]

opowiadanie świeże, wieloczęściowe, zamknięte, fabuła leży, bo po prostu chciałem napisać coś bitewnego, ale mi się spodobało, więc... A podobieństwo imion między mną i Lordem, bierze się stąd, że aktualnie zaczerpnąłem pomysł na postać z mojej aktualnej postaci, właściwie, to jest ta postać, za dwi...
autor: Deenethor
śr sty 07, 2004 9:41 am
Forum: D&D i d20
Temat: Bohater nietypowy-pomoc czy przeszkoda w tworzeniu przygód?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2491

a co z pmys³em grania przez dwóch graczy jednej postaci? <br />Gollum-Smeagol by³by ¶wietnym przyk³adem, zw³aszcza po obejrzeniu Dwóch wie¿, bo tam ¶wienie jest ukazana jego choroba. <br />Sam sbróbujê co¶ takiego zrobiæ jak mi w koñcu pozwol± poprowadziæ... skrupu³y (wredny jestem), <br />Postaæ Wo...
autor: Deenethor
śr gru 10, 2003 8:42 am
Forum: D&D i d20
Temat: Sesja grozy
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 914

Albo Zew Cthulhu. <br /> <br />albo KULT. System w polsce niepublikowany ze wzglêdu na cenzurê. Gra³em w to raz. TO dopiero by³a sesja grozy. Wyda³a go ta sama firma co KArciankê Doomtroopera, o której tylko s³ysza³em. Potem firma splajtowa³a. A nasz MG zna system z opowie¶ci. <br /> <br />Ale z se...
autor: Deenethor
śr lis 19, 2003 9:34 am
Forum: D&D i d20
Temat: Erotyka i prostytucja w sesjach RPG
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 7000

Jestem w posiadaniu podrêcznika do AD&D (w³a¶ciwie Netbooka, wiêc sprawa praw autorskich nie wchodziw grê) pt. "Unlawful Carnal Knowledge". <br /> <br />Rzecz traktuje o seksie w RPG. Je¶li kto¶ chce niech mi zamejluje a mu pode¶lê. Ciekawe to jest. Zawiera klika (2) esejów itp... <br /> <br />Na po...
autor: Deenethor
ndz lis 16, 2003 3:33 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broñ ciê¿ka i oblê¿nicza, wielkie bitwy
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1745

Be³t (?) z balisty to co¶ w stylu oszczepu, tylko szybsze, trochê, tak¿e 3k6 to moim zdaniem wystarczy, <br /> <br />Zwyk³y Manschaft mo¿e prze¿yæ, np, jak mu siê takie co¶ w oszczep w ³apê wbije, albo w nogê... <br /> <br />Nale¿y pamiêtaæ, ¿e system walki nie jest w RPG zbyt realistyczny i nie ma ...
autor: Deenethor
ndz lis 16, 2003 3:26 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Parowanie
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 5306

Trzy propozycje: <br /> <br />1. Parry z 2ed, po³owa levelu(+1 dla wojowników), jako bonus do AC, ale je¶li po¶wiêcasz ca³± runde na to (nie podoba mi siê) <br /> <br /> ergo samo podnoszenie levelu podnosi KP (ale koncetracja na obronie powoduje utratê ataków i innych akcji) <br /> <br />2. Z nieof...
autor: Deenethor
śr lis 12, 2003 9:08 am
Forum: D&D i d20
Temat: Campaign Journals
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 687

Teraz mam zamiar zacz±æ kampaniê, mo¿e zlecê (poproszê) któremu¶ graczowi pisanie dzienników, jak bêdzie mia³ czas, albo mo¿e wszystkim? <br /> <br />Ciekawe mo¿e byæ spojrzenie na tê sam± sytuacjê z punktu widzenia 4, albo 5 BG, zw³aszcza, ¿e ka¿dy widzi co¶ innego, albo trochê innego (wykorzystani...
autor: Deenethor
śr lis 12, 2003 9:00 am
Forum: Inne światy
Temat: Techniki horroru & Najbardziej przerażająca sesja!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 5340

Co do tworzenia atmosphery bezsilno¶ci... <br /> <br />Owszem ciekawa, tworzy klimat, zagro¿enie, zw³aszcza gdy gracz wczu³ siê w postaæ, ale nie mo¿na przegi±æ.... Gdy czasem, który¶ z naszych MG przegnie to po prostu gracze rezygnuj± (wy³aczaj± siê), siêgaj± po miecze (np. JA), albo seppuku, skok ...
autor: Deenethor
śr lis 05, 2003 8:54 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: {CJ}Czas wichrów [Kontynent...] - Komentarze
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1185

tak. Jestem pod wra¿eniem, chocia¿ pragn±³bym zauwa¿yæ, ¿e nie mo¿na powiedzieæ, ¿e goblinoidy zosta³y do ¶wiata dodane, poniewa¿ bodaj¿e w "co¶ wiêcej" jaki¶ podw³adny Aglovala mówi, ¿e gobliny nale¿a³y do ras przez luydzi wyciêtych, podobnie jak np. bobo³aki. Ja bym zostawi³ sk³ad rasowy ?wiata, g...
autor: Deenethor
pt paź 24, 2003 12:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wiêzienie
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 1578

Raz moja postaæ zosta³a zamkniêta na miesi±c lub dwa w kopalni na przymusowych robotach. I wed³ug mojego Mg nie do¶æ ¿e nie dosta³em zadnych minusów to jeszcze dosta³em +1 do si³y. <br /> <br />Z systemu autorskiego: kolega prowadzi³ dru¿ynê pocz±tkuj±cych postaci, jedna z nich posz³a do kamienio³o...
autor: Deenethor
pt paź 24, 2003 12:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krwawe przygody
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1879

trzy style prowadzenia u nas na sesjach (3 MG na 5-6 osób rilowej dru¿yny): <br /> <br />1. Mój w dand¿enie: nie podajê obra¿eñ, pedeki doliczam po sesji, opisy by³y lakoniczne (trafiasz, chybiasz), ale postaram siê poprawiæ i dodaæ trochê "fabularnej walki" (hihi), patrz dalej, <br /> <br />2. Kole...
autor: Deenethor
śr paź 15, 2003 9:40 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wojna miêdzy graczami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 3020

System autorski znajomego: <br />Kolega okrad³ dru¿ynê: <br />Gracz1: krissi mnie wkurzy³ <br />Gracz2: Mnie te¿ <br />Przez dwa miechy czasu gry dru¿yna gania³a z³odzieja, MG nie musia³ przez jaki¶ czas my¶leæ nad k³estami, bo wiedzia³, ¿e dru¿yna bêdzie ¶ciga³a z³oczyñcê. elfa.... który wy³ysia³ n...
autor: Deenethor
śr paź 15, 2003 9:22 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Fantasy Cyborg
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1429

Znajomy opowiada³ mi kiedy¶ jak w jego systemie autorskim dru¿yna zrobi³a cyborga. Zabili jakiego¶ wie¶niaka, wszczepili mu w krêgos³up prêt, wszyli pazury, zbrojê w korpus i nekrofil (Nekromamnta!!!) o¿ywi³ truch³o w zombiaka. Nie znam szczegó³ów, ale pomys³ by³ ciekawy, druga sprawa, ¿e jego syste...
autor: Deenethor
pt paź 10, 2003 12:04 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wojna miêdzy graczami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 3020

ostatnio w sobotê gar³em w systemie autorskim, byli¶my we dwóch, ja cz³ek z toporem i kolega elfi± kuszniczk±, to by³a druga sesja tego gracza i w tej i w poprzedniej (m³otek) siê cieli¶my. <br />Scenka: <br />Le¿ymy na ziemi w mie¶cie grabionym przez ogry, ja z ran± k³ut± pleców i ze sztyletem w le...
autor: Deenethor
pn maja 26, 2003 10:33 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojna w fantasy: taktyka, magia, broñ, stosunek spo³eczeñstw
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 23210

A najwa¿eniejsze, ¿e wykrywali wrogie jednostki, które chcia³y siê zasadziæ na Kompaniê, wykrywali zwiadowców, itp. A gdy ¿o³nierze atakowali wrogie, ukryte, stanowisko krzyczêli: Nasi informatorzy mieli racjê...
autor: Deenethor
pn maja 12, 2003 12:56 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jakie s± podstawowe zasady pisania dobrej przygody?
Odpowiedzi: 170
Odsłony: 17424

W kwestii GZ i GD (G³ównego Dobrego): Rozbiæ to, nie dzielcie na "My" i "Oni", spójrzcie na "Wied¼mina", ile mamy tam czarnych Charakterów, mniej lub bardziej samodzielnych? <br />-Vilgefortz <br />-Kapitu³a <br />-Nilfgaard <br />-Elfy <br /> <br />Powiedzmy: Kampania, G³ówny Z³y zmienia siê co 3-4...
autor: Deenethor
pn maja 05, 2003 10:19 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 213096

wspominki z soboty: <br /> <br />Krasnolud w³o¿y³ rêkê do dziury w ¶cianie, dowiedzia³ siê, ¿e czuje co¶ ciep³ego, po wyjêciu rêki okaza³o siê, ¿e co¶ mu osra³o rêkê. <br /> <br />Podczas walki z Czerwonymi i Niebieskimi rycerzami: <br /> <br />MG: Trafiasz go <br />Baca: Zdech? <br />MG: Nie powiem...
autor: Deenethor
pn kwie 14, 2003 11:00 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich te¿ cz³owiek
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 1976

<!--QuoteBegin-Xarn+--> <!--QuoteEBegin-->Z³y bóg pasuje do mnicha kiedy jest zazyczaj praworz±dny (no, czasem mo¿e i neutralny), ale chaotyczny bóg  i praworz±dny mnich? to zbytnio od siebie odbiega. <br /> <br />O teraz to poruszy³e¶ temat ciekawi±cy mnie od dawna. Mianowicie je¶li kto¶ wyzna...
autor: Deenethor
pn kwie 14, 2003 10:45 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Walka dwoma rodzajami broni
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3636

Kwestia historyczna. <br /> <br />NIEKTÓRZY irladzcy wojownicy za czasów pre- i wczesnochrze¶cijañskich walczyli dwoma d³ugimi mieczami, a ka¿dy kto pretendowa³ do miana wojownika musia³ umieæ walczyæ ka¿d± rêk± tak samo. Nie mówiê, ¿e dwoma mieczami walczyli wszyscy, bo w shield wallu, w walce w ¶c...
autor: Deenethor
pn kwie 14, 2003 10:19 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak wkurzyæ DM pomys³ numer 1, de magica non disputandum est
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1427

Wzglêdem wypowiedzi mojego poprzednika, to siê nie zgadzam ze zmianami w czarach kap³anów. Kap³an dostaje czary od boga, nie jest ¶wiadom jak czar dzia³a (przeciêtnie), jest tylko ¶wiadom faktu, ¿e jak zrobi to i to to stanie siê to, dla maga (postaci, nie gracza), to za ma³o, musi on wiedzieæ, jak ...
autor: Deenethor
pn mar 24, 2003 1:01 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bitwa Magów
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 2853

Caly czas omawiacie sile maga z jednej strony bitwy, ale skoro po drugiej stronie jest taki sam mag, to kadza akcja ofensywana jednego maga spotyka sie z kontruderzeniem drugiego, wiec te dwie sily sie znosza, ponadto w obu armiach moglyby byc oddzialy magow do, powiedzmy 3-4 lvl, powiedzmy uczniowi...
autor: Deenethor
pn mar 24, 2003 10:51 am
Forum: D&D i d20
Temat: Bogactwo graczy, czyli o pieni±dzach w D&D/RPG
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2101

Raz prowadzi³em dru¿ynê , tzn 1 barbarzyñcê, quest: poprowadziæ wioskowych wojów (barbarzyñców, ala Bravehearth,) przeciwko troglodytom, osobnik mia³ 3x przewagi liczebnej, wcze¶niej rzuci³em na skarby, ale przedobrzy³em, doszed³em do tego w trakcie sesji, gdy armia potworów pada³a pokotem pod ciosa...
autor: Deenethor
pn mar 17, 2003 12:43 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Szukam zasad opisuj±cych fatigue(zmêczenie)
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 589

Po raz 3 odwo³ujê siê do Combat'n'Tactics z 2 ed. <br /> <br />S± tam punkty fatygi (fatigue Points), ka¿da klasa dostaje ich na 1 lvl. tyle jak± ma HD (woj 10, mag 4), plus bonus z Kon do HP. Potwory maj± 8+ ilo¶æ ich HD, pomijamy plusy. Wszyscy zaczynamy w stanie fresh .Za ka¿± rundê z walk±/ruche...
autor: Deenethor
pn mar 17, 2003 12:06 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Tarrasque
Odpowiedzi: 380
Odsłony: 29053

W kwestii rysunku: nie podoba mi siê, wyobra¿a³em sobie Taraska, jako czworono¿n± bestiê, a nie Godzillê!!!
  • 1
  • 2