Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 55 wyników

  • 1
  • 2
autor: Avatar de Mousillon
śr gru 03, 2003 11:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Instrukcja obsługi miecza
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 480

Pare razy zdarza³o mi sie w ten sposób prowadziæ. <br />Wychodzi to fajnie, o ile wszystkie osoby mniej wiêcej podobnie mysl± i maj± podobne zdanie, gorzej jak siê zaczynaj± k³ótnie. <br />Wtedy przydaje sie arbiter który jest w bractwie rycerskim i im powie ¿e g... wiedz± (tak, ja :) ) <br />A co d...
autor: Avatar de Mousillon
pn cze 23, 2003 2:51 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Twój największy fuks na sesji.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 7184

U qpmpla w cyberpanku, na konwencie, tego¿ kumpla kostkami, cz³owieczek na tworzenie postaci wyrzuci³ 90 punktów (dla niewtajemniczonych: rzuca siê 9k10). Z rêki, pierwszym rzutem. <br /> <br />Ostatnio antyfuks w warhammerze: na sesji rzut na atak, ww ma 46 wiêc na 46 krytyk. Modle siê na g³os: "46...
autor: Avatar de Mousillon
ndz cze 15, 2003 3:20 am
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9177

Nie ma to jak dobre wiadomo¶ci :) <br />Ja ponadto s³ysza³em ¿e dalsze ksi±¿ki t³umaczy pan (nazwisko wylecia³o mi z g³owy) odpowiedzialny za t³umaczenie "Pie¶ni Lodu I Ognia" George'a R. R. Martina. To zdecydowanie zmiana na dobre, o ile w pierwszym tomie zdarza³o mu siê t³umaczyæ niekonsekwentnie ...
autor: Avatar de Mousillon
ndz cze 15, 2003 2:57 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: P³atnerstwo
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 723

Jednak moim zdaniem wykonanie pancerza jest bardzo skomplikowane. U¿ywaj±c jedynie metalurgii z pewno¶ci± nie wykonasz mistrzowskiej (wiêc nie umagicznisz potem), a wrêcz powiedzia³ bym ¿e mo¿esz ja najwy¿ej naprawiaæ lub wykonaæ prowizorkê (mniejszy bonus do AC a wiêksza kara do testu). To po prost...
autor: Avatar de Mousillon
ndz cze 15, 2003 2:51 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Plebejusz z kos± i Whirlwind
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1298

No w sumie... <br />Ja dzisiaj u¿y³em Poprawionego Rozbrajania jak powiedzia³em matce ¿e nie mam jeszcze ¿adnego wpisu w indexie. Faktycznie, rozbroi³o j± to, i nawet ¿adnych okazyjnych ataków nie otrzyma³em...:/
autor: Avatar de Mousillon
czw cze 12, 2003 3:28 pm
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3975

ze wzgledu na Steela? <br />Co masz na my¶li? Ze wzglêdu na Steela mog³a zdecydowaæ siê na do³±czenie do Zakonu, ale przej¶æ Test of Takhisis???
autor: Avatar de Mousillon
czw cze 05, 2003 9:17 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Twój największy fuks na sesji.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 7184

WFRPG: Wkurzy³em czym¶ MG: - Rzucaj sobie 2k20 na pkt ob³êdu. <br />No i ile mog³em wyrzuciæ? oczywi¶cie 40 :):):) <br />W wyniku czego mój biedny szlachcic nabawi³ siê m.in. ob¿arstwa, tchórzostwa, g³upoty heroicznej (sic!) i jeszcze czego¶. MG zmieni³ zdanie bo swierdzi³ ¿e takie zrabanie postaci ...
autor: Avatar de Mousillon
śr cze 04, 2003 12:18 pm
Forum: Inne światy
Temat: Westeros/Gra o Tron D20 => George R.R Martin
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1115

Pewnie ¿e D20 jest zbyt proste na potrzeby Westeros. Ale je¶li odrobine rozwin±æ walkê, dodaæ pare szczegó³ów, opcji... <br />A umnie w dnd bohaterom z±bki nie b³yszcz± :)
autor: Avatar de Mousillon
śr cze 04, 2003 11:58 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14169

Po pierwsze, wybaczcie niedoczytanie. Ten temat rozwija sie bardzo szybko, a ja nieczêsto mam okazje na sieæ wchodziæ (nie mam w domu, tylko w kafejach), wiêc ledwo nad±¿am z przerzucaniem postów. <br /> <br />Po drugie, je¶li chodzi o dobre demony, to powinny to byæ unikalne istoty, raczej by³o by ...
autor: Avatar de Mousillon
śr cze 04, 2003 11:38 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: £uk celnych strza³
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2888

Nie mam przy sobie podrêcznika, wiêc nie moge siê upewniæ, ale czy Fast shooting nie daje absolutnie darmowego ataku? Który mozna wykorzystaæ nie tylko w akcji ca³orundowej, ale zawsze raz w rundzie, je¶li tylko wykona sie pierwszy atak?
autor: Avatar de Mousillon
czw maja 29, 2003 11:19 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14169

to juz niekonsekwencja autorów. Raz pisza ¿e absolutnie nie ma i nie moze byæ, innym razem ¿e takich jest, i to sporo. :/ <br /> <br />Cytuj±c film: "To jest wszystko popieprzone..." <br /> <br />A jaki to podrêcznik? Nie mia³em go w rêkach, nie widzia³em, nawet o nim nie s³ysza³em...
autor: Avatar de Mousillon
czw maja 29, 2003 11:14 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: £uk celnych strza³
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2888

A je¶li u¿ywam atutu szybki strzal? Czy mam wtedy dodatkowy atak mogê wykorzystaæ na aktywacjê?
autor: Avatar de Mousillon
czw maja 29, 2003 11:08 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Walka z du¿± liczb± wrogów - jak przyspieszyæ?
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 1593

Gdy jest du¿a ilo¶æ przeciwników, robiê to zwykle tak, ¿e wogóle rzucam na hp dopiero wtedy kiedy stwor obrywa. Posy³am do walki nie wiêcej ni¿ 2-3 na gracza, reszta "czeka w zapasie". Je¶li w walce bior± udzia³ NPCe to ich walki rozgrywam storytellingowo - po prostu mówiê jak im idzie zaleznie od t...
autor: Avatar de Mousillon
czw maja 29, 2003 10:52 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: £uk celnych strza³
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2888

?uk celnych strza³

W opisie ³uku celnych strza³ czytamy: "ten potê¿ny refleksyjny ³uk d³ugi +1 (wymagana premia z Sily +1) zosta³ nas±czony zaklêciem prawdziwego uderzenia - dzia³anie mocy aktywuje strzelec, powoduj±c tym samym rzucenie czaru (jak w ró¿d¿ce). Osoba pos³uguj±ca siê tym orê¿em otrzymuje premiê z czaru t...
autor: Avatar de Mousillon
czw maja 29, 2003 10:39 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14169

Wybacz, w tej chwili nie rozumiem o czym mówisz. W Book of Vile Darkness pisze ¿e demony s± z³ymi istotami, w Monster Manualu pisze ¿e demony sa zawsze z³e... <br /> <br />Pewnie, mo¿e istnieæ jaki¶ jeden demon, wyj±tkowy, któremu cos odpierdoli i stwierdzi ¿e bêdzie dobry. Ale to wynikaæ bêdzie pra...
autor: Avatar de Mousillon
śr maja 28, 2003 4:59 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14169

Ci±gle zapominacie, ¿e dnd to G?UPIE, PROSTE, HEROIC FANTASY. W takim fantasy zabijanie zlych, chocia¿ nie jest dobrem, nie jest z³em. Dobrem jest powstrzymanie z³a w dowolny sposób. I jest jasno okre¶lone kto jest dobry a kto z³y. <br />Paladyn nie mo¿e zaszlachtowaæ cz³owieka za to ¿e ma charakter...
autor: Avatar de Mousillon
śr maja 28, 2003 4:34 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Poprawienie atutu Twardo¶æ
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 923

Wersja ShadEnca jest ciekawa. A ten "Go¶æ" powy¿ej to ja, tylko nie zalogowa³em siê.
autor: Avatar de Mousillon
śr maja 28, 2003 4:31 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Q: Uncanny Dodge
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1685

Fakt, o tym zapomnia³em. Treaz to sie trzyma kupy. Ale z drugiej strony bieg powinien mieæ jaki¶ wp³yw na rzut obronny na reflex. ?atwiej unikn±æ kuli ognistej je¶li widzi sie rzucaj±cego ja maga i zacznie sie spie... ni¿ gdy jest to nagle aktywowana pu³apka w która sie wdepnie
autor: Avatar de Mousillon
pn maja 26, 2003 5:56 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Q: Uncanny Dodge
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1685

Ja uwa¿am ¿e w czasie biegu Uncanny Dodge powinien dzia³aæ. Uciekasz przed band± orków i nagle intuicja ka¿e skrêciæ Ci odrobine w lewo albo pochyliæ g³owê, a w miejscu gdzie by³e¶ przed momentem ¶wista strza³a. Mo¿na siê pochyliæ albo zygzakowaæ biegn±c, nie?
autor: Avatar de Mousillon
pn maja 26, 2003 5:40 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Poprawienie atutu Twardo¶æ
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 923

Poprawienie atutu Twardo¶æ

Twardo¶æ jest ewidentnie atutem zbyt s³abym by by³ op³acalny. Ale jak go poprawiæ, ¿eby jednocze¶nie nie przedrukowaæ? <br />Co by¶cie powiedzieli na to, by dawa³ 1hp na ka¿dy lev postaci? Dzia³a jak Bd podniesiona o 2.
autor: Avatar de Mousillon
śr maja 14, 2003 4:08 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14169

No có¿, ale chyba nie mówimy tu o hausrulesach, bo te ka¿dy wproadziæ sobie mo¿e w³asne, ale o ofcialnej wersii. <br /> <br />I z tego co wiem, charaktery na sta³e s± przypisane, choæ mog± siê zmieniaæ. Wiêc czar wykrywaj±cy z³e istoty (detect evil) bêdzie dzia³a³, niezale¿nie od tego czy sa one w t...
autor: Avatar de Mousillon
wt maja 13, 2003 4:40 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wojownik wieloklasowcem - dysputa o zasadno¶ci
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2314

Je¶li chodzi o przepakowanie multiclassów to sie zgadzam. Moim zdaniem jest za malo bonusów za wysokie poziomy postaci, a za du¿o dostaje sie na starcie. Moim zdaniem, taki 1lev wojwonik powinien ró¿niæ siê od 1lev ³owcy tym, ¿e tatus zamiast ³uku zostawi³ mu w spadku miecz i powiedzia³ którym koñce...
autor: Avatar de Mousillon
wt maja 13, 2003 3:47 am
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3975

Autorzy zabezpieczyli siê skutecznie, twierdz±c ¿e to s± zbiory historii ustnie przekazywanych, wiêc moga nie byæ ze soba zgodne :) <br /> <br />Ale takie numery jak broda u elfa, kiedy w ca³ej sadze powtarza siê, ¿e "¿aden elf na Krynnie nie mo¿e zapu¶ciæ brody"... <br /> <br />Albo kolejna sprawa ...
autor: Avatar de Mousillon
wt maja 13, 2003 3:30 am
Forum: Dragonlance
Temat: Magia w Dragonlance
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 4166

Zaraz zaraz, to w koncu 3ed Dragonlance jest w ktorej erze??? <br />Czwartej, Pi±tej czy Szóstej??? <br />Bo raz mówicie o mistykach, zaraz znowu o magach zakonów... Przecie¿ po odej¶ciu bogów magia Zakonów zniknê³a...
autor: Avatar de Mousillon
wt maja 13, 2003 2:56 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14169

Jak zwykle zagapiê siê i dyskusja skoñczy siê i wszystkie m±dre s³owa zostana wypowiedziane, zanim bêdê mia³ okazjê co¶ napisaæ. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] Trudno. <br /> <br />Ale apropo zabijania biednych demonków i nieszczê¶liwych goblinków, <br />kolejny cytat z Book of Vile ...
autor: Avatar de Mousillon
pt maja 09, 2003 4:18 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: DOBRO
Odpowiedzi: 228
Odsłony: 14169

Wracaj±c do pytania o znaczenie dobra: polecam lekturê Book of Vile Darkness. ?wietny dodatek, i jest tam wyklarowane jak nale¿y interpretowaæ dobro i z³o. <br /> <br />Uproszczaj±c: s± podane dwa podej¶cia, obiektywne i relatywne. Relatywne to opcjonalny wariant, kiedy dla ka¿dej sytuacji jest rozw...
autor: Avatar de Mousillon
sob kwie 12, 2003 3:48 am
Forum: Dragonlance
Temat: B³êdy w Dragon Lance
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3975

Ja w³a¶nie jestem w trakcie czytania "Drugiego pokolenia" i: <br />1) nie ma wzmianki o bogach magii, czarni magowie czcz± tam Takhisis <br />2)symbolami Rycerzy Ciemno¶ci jest Lilia, Czaszka i (!!!) topór - zamiast ciernia. O co chodzi??
autor: Avatar de Mousillon
sob kwie 12, 2003 3:23 am
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9177

Zysk sobie po prostu jaja z nas robi. <br />Tak btw ostatnio w antykwariacie zauwa¿y³em, pierwszy tom wydany przez wydawnictwo Rebis czy cos takiego. Nie mam swojej kopii ¿eby porównaæ - czy Zysk przej±³ seriê, czy to by³a jaka¶ konkurencja, która upad³a? <br /> <br />I co do ksi±¿ek, to czemu w Now...
autor: Avatar de Mousillon
sob kwie 12, 2003 2:19 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Atuty czarodzieja
Odpowiedzi: 113
Odsłony: 8870

zreszt± wydaje mi siê ¿e do ka¿dego poterzniejszego przedmiotu bedzie potrzebny jakis rzadki sk³adnik!¿adnego przedmiotu przeciez nie tworzy siê z niczego!! <br />Jak to z niczego? Z magii... i expka :):):) <br />Z prostych sk³adników mo¿na wspania³e przedmioty stworzyæ. ?e wymiieniê s³ynny artefak...
autor: Avatar de Mousillon
sob kwie 12, 2003 1:38 am
Forum: D&D i d20
Temat: Wady i zalety postaci
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 2633

Mo¿na równie¿ dostaæ kopie tej listy? Chêtnie bym zobaczy³ jak to wygl±da... <br />na avatar_dm@o2.pl
  • 1
  • 2