Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 72 wyniki

autor: Katerek
wt maja 20, 2008 10:15 am
Forum: Archiwum
Temat: [WLOCLAWEK] Gracze do DragonLance 3 ed.
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 316

[WLOCLAWEK] Gracze do DragonLance 3 ed.

Doświadczony mistrz gry szuka graczy z WŁOCŁAWKA lub okolic do drużyny. Gra osadzona w realiach świata DragonLance - mechanika DnD 3.0. Kontakt na gg#1966709 lub na email kater167@go2.pl. Nie są to sesje przez telefon , internet czy coś tam jeszcze innego...Normaln...
autor: Katerek
sob lip 28, 2007 5:09 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Próba w Wieży Najwyższej Magii
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 7749

Katerek: wed³ug ksi±¿ki Prób sk³ada siê z 3 zadañ, a nie 10. Masz rację ale owe 3 zadania składają się z czegoś i własnie to "coś" to jest te 10 punktów. Moim zdaniem próba powinna być tak zrealizowana fabularnie aby gracz miał wrażenie, że gra...
autor: Katerek
pt lip 27, 2007 9:06 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Próba w Wieży Najwyższej Magii
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 7749

Panowie wydaje mi się, że ta cała dysputa powyżej troszkę jest nie na temat. U mnie w próbach śmiertelność to około 60%, aczkolwiek wynika to z braku przygotowania graczy niż ze złośliwości DMa. Jeśli chodzi o wybór zakonu do jaki...
autor: Katerek
czw maja 03, 2007 4:35 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Czarodzieje z Krynnu - Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 11470

Poza tym pomijaj±c fakt poziomów w lancy ka¿dy czarodziej, który nie by³ renegatem ogranicza³ siê w wyborze szkó³ magii.
autor: Katerek
ndz kwie 08, 2007 8:05 pm
Forum: Archiwum
Temat: [w³oc³awek] Gracze Fr 3.0 Poszukiwani
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 405

Poszukujê graczy z W³oc³awka lub okolic, którzy mieli by ochotê i czas pograæ w D&D 3.0 Forgotten Realms. Wa¿ne ¿eby mogli graæ nawet nocne sesje. Pozosta³e kwestie do dogadania ju¿ pó¼niej...
autor: Katerek
sob cze 24, 2006 2:38 am
Forum: Archiwum
Temat: Fr - Poszukiwani Gracze - W³oc³awek
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 278

Poszukujê graczy z W³oc³awka lub okolic, którzy mieli by ochotê i czas pograæ w D&D 3.0 Forgotten Realms. Wa¿ne ¿eby mogli graæ nawet nocne sesje. Pozosta³e kwestie do dogadania ju¿ pó¼niej...
autor: Katerek
ndz maja 21, 2006 2:27 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Wizard Of High Sorcery
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 3685

Teoretycznie obie s± w ¶wietle zasad poprawne, ale raczej nie da siê ich stosowaæ równocze¶nie. Bior±c pod uwagê datê wydania czyli aktualno¶æ prduktu nowsze jest Tower of High Sorcery . Pozatym opis profesji w tym dodatku jest bardziej szczegó³owy. Podsumowuj±c decyzja chyba nale¿y do DM, aczkolwie...
autor: Katerek
czw kwie 13, 2006 9:21 am
Forum: Dragonlance
Temat: Boskie domeny
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1837

Dok³adniejszy opis znajduje siê w HOLY ORDERS OF STARS.
autor: Katerek
pt kwie 07, 2006 7:32 pm
Forum: Dragonlance
Temat: SAGA Game Rules - co to by³o?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2935

Mam takie pytanie do kogo nale¿± teraz prawa do DragonLance Fifth Age Saga? Interesuje mnie mo¿liwo¶æ przet³umaczenia tego i chcia³bym oficjalnie siê zapytaæ jakie daje mo¿liwo¶ci w³a¶ciciel CopyRight'ów.
autor: Katerek
pt maja 06, 2005 3:37 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co robić z graczami, którzy nie przychodzą na sesję...
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 939

Floater nie wiem jaka jest Twoja sytuacja ale je¶li we¼miesz pod uwagê to, ¿e np taki DM pracuje ca³y tydzieñ i jeden z wolnych weekendów po¶wieca nie na odpocznek a na przygotowanie sesji to delikatnie powiedziawszy "olanie sesji" staje siê raczej niezbyt przyjemnym faktem. Graczom mo¿na wiele wyba...
autor: Katerek
śr lut 16, 2005 10:37 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Bia³e, Czerwone i Czarne szaty
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 2134

Jak wiadomo próba ma tylko dwa rozwi±zania ¶mieræ lub zakon, wiêc nale¿y to tak rozegraæ ¿eby gracz czu³ siê wyró¿niony tym, ¿e udalo mu siê j± prze¿yæ "medal za mêstwo" nosi sie o tyle dumniej im wiêcej krwawicy kosztowa³o zdobycie go. Druga sprawa to gracz czarnych szat podszywaj±cy siê pod bia³eg...
autor: Katerek
śr lut 16, 2005 10:30 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Dungeons & Dragons Miniatures - najlepsza gra bitewna?
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3703

Osobi¶cie gra³em, malowa³em na zamówienie i konwertowa³em figurki do WRFB, Chronopii, Flintoque i jeszcze kilku innych, i IMHO jeszcze wiele wody up³ynie zanim systemy figurkowe (bo ciê¿ko D&D Miniatures nazwaæ bitewnym) dorównaj± jako¶ci± wykonania modeli tym z Rakham,Hevy Metal lub Cytadel. Tu nie...
autor: Katerek
sob sty 08, 2005 10:37 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Mechanika czy fabu³a?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 1617

Wtedy to nie by³o by DnD, które po to nazywa siê D20, ¿eby zaznaczyæ pewn± losowo¶æ wynikaj±c± z ko¶ci. Je¶li komu¶ przeszkadza rzucanie ko¶æmi i mechanika z góry narzucona to niech gra w WoD :).
autor: Katerek
wt gru 21, 2004 12:11 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Crossbowman - Kusznik
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 2475

Mo¿e siê powtórzê, ale te b³yskawiczne prze³adowanie jest raczej niezbyt dobrym pomys³em. Wed³ug realiów kusznicy nosili w miarê ciê¿kie pancerze i u¿ywa³i pawê¿y w³asnie po to ¿eby skryæ siê za tym w trakcie d³ugiego procesu prze³adowywania ciê¿kiej kuszy. Ciekawszym rozwi±zaniem jest zwiêkszone tr...
autor: Katerek
wt gru 21, 2004 11:36 am
Forum: Bóstwa
Temat: Dysputa o bóstwach Torilu
Odpowiedzi: 469
Odsłony: 23374

Nie jest to do koñca sprecyzowane ale jego szef odzywa siê na koñcu trylogii awatarów ucinaj±c sobie z Ao ma³± pogawêdkê :)
autor: Katerek
sob gru 11, 2004 11:23 am
Forum: Dragonlance
Temat: Pytania o Dragonlance
Odpowiedzi: 134
Odsłony: 22258

No fakt wszystko jest mo¿liwe, ale z tego co mi wiadomo na Krynn jest bardzo ciê¿ko siê dostaæ, o wiele trudniej ni¿ na Faerun czy do Ravenloftu :D.
Ale fakt jest faktem teoretycznie mo¿na wszystko spotkaæ wszêdzie, ale czy jest sens psuæ klimat, ma³o to plugastw siê ju¿ krêci po Krynie? :P
autor: Katerek
pt gru 10, 2004 8:02 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Pytania o Dragonlance
Odpowiedzi: 134
Odsłony: 22258

Z tego co siê orientujê to na Krynie nie ma orków prawda? Tym bardziej wiêc i o pó³okra by trudno by³o :).
autor: Katerek
pt gru 10, 2004 7:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Lekkomy¶lni gracze-co z nimi zrobiæ?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1823

U¶miercanie postaci czy to nisko czy wyskopoziomowych nie jest dobrym rozwi±zaniem. Wiem to z w³asnego do¶wiadczenia. Gracze poprostu bardzo czêsto nie maj± prze³o¿enia si³y swoich postaci na potwory. Dlatego uwa¿am, ¿e lepiej jest przez kilka pierwszych przygód raczej nie wysy³ac ich na misje gdzie...
autor: Katerek
czw gru 02, 2004 1:18 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Dylogia mrocznej Elfki i Krainy Podmroku
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 117

[Sprzedam] Dylogia mrocznej Elfki i Krainy Podmroku

Mam do sprzedania 3 ksi±¿ki s± to:

"Krainy Podmroku" oraz obydwie czê¶ci dylogii mrocznej elfki "Córka mrocznego elfa" i "Spl±tane sieci".
Wszystkie ksi±¿ki s± w stanie dobrym. Pójda za niewygórowan± cenê. Kontakt poprzez forum lub na kater167@go2.pl
autor: Katerek
czw lis 18, 2004 4:28 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Ultimate Munchkin Race
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2817

Je¶li chodzi o niezbalansowanie ECL to nie trzeba szukaæ daleko wystarczy przej¿eæ FRCS, ale przecie¿ nie na tym polega gra ¿eby wszystko by³o równe jak po wyj¶ciu od fryzjera. ¯ycie nie jest sprawiedliwe kto¶ jest silny, a kto¶ s³aby i wcale to nie oznacza, ¿e ten silny musi byæ g³upi a s³aby m±dry...
autor: Katerek
ndz lis 14, 2004 3:14 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 111796

no dobrze ale tam jest zaznaczone ze Duergary maj± cechy rasowe jak krasnoludy z PG i jeszcze dodatkowo wymienione w podreczniku FR. Je¶li taka rasa korzysta³a by tylko i wy³acznie z cech z podrêcznika do ¶wiata to wynika³o by z tego, ¿e np.pó³ork nie ma ¿adnych zdolno¶ci poza dodatkowymi jêzykami.
autor: Katerek
ndz lis 14, 2004 1:26 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 111796

Potê¿ne rasy

Jak jest z modyfikatorami do wspó³czynników dla potê¿nych ras. Czy np. w przypadku Duergara ( podrêcznik do FR) poza jego modyfikatorami dodatkowo s± jeszcze naliczane te z PG dotycz±ce krasnoluda?
autor: Katerek
śr paź 06, 2004 10:34 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Hexer - jak po polsku (MoftW)
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 4596

A jakby tak zrobiæ z wied¼my faceta czyli hexer=WIED?M? Gdzie¶ ju¿ widzia³em zastosowanie takiego zwrotu, niewiele ró¿ni siê od t³umaczenia i oddaje klimat postaci.
autor: Katerek
sob wrz 11, 2004 11:09 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dziwna decyzja Bogów - lord Soth
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1580

Owszem ale te napady sza³u mia³y miejsce kiedy dopada³y go "wpomnienia" zwi±zane z jego poprzednim ¿yciem o czym mia³y mu wci±¿ przypominac Banshee.
autor: Katerek
sob wrz 11, 2004 10:59 am
Forum: D&D i d20
Temat: Bank
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 1503

Z za³o¿enia rolê powierników pieniêdzy stanowi± gildie kupieckie, które dysponuj± odpowiednim kapita³em i ochron±. Tak jak Molobo ju¿ to rzek³ sieæ karawan umo¿liwia rozprzestrzenianie siê gotówki po ¶wiecie. <br /> <br />W ¶redniowieczu w³asnie pieni±dze zawierza³o siê lub po¿ycza³o od kupców. <br ...
autor: Katerek
pt wrz 10, 2004 12:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: MG i oszukiwanie ¶mierci
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2540

Masz racjê, zasady nie s± sztywnymi ramami a ich naginanie lub tworzene precedensów, które nie ³ami± ogólnej machaniki ¶wiadcz± o klasie DM. <br /> <br />Je¶li chodzi o ten nieszczêsny przyk³ad mostu...wystarczy wiedzieæ jakimi umiejêtno¶ciami dysponuje postaæ i na jakim poziomie, jak± ma w tym przy...
autor: Katerek
pt wrz 10, 2004 11:25 am
Forum: D&D i d20
Temat: MG i oszukiwanie ¶mierci
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2540

Problem w tym, ¿e zasady niekiedy zak³adaj±, ¿e pora¿ka oznacza spadniêcie, ¶mieræ, czy co¶ podobnego. Oczywi¶cie, mo¿esz je zmieniæ, jednak je¶li powiadomisz o nich graczy - bêd± wiedzieli, ¿e ciê¿ko bêdzie zgin±æ, je¶li nie - po prostu oszukujesz. <br /> <br />W³a¶nie sêk w tym, ¿e to nie zasady ...
autor: Katerek
pt wrz 10, 2004 12:53 am
Forum: D&D i d20
Temat: MG i oszukiwanie ¶mierci
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 2540

W sumie g³upio jest zabijaæ dru¿ynê, ale nie mo¿na t³umaczyæ siê bo on ca³a przygode gra³ dobrze a po¼niej rzuci³ 1 i spad³ gdzie¶ tam. Life is brutal..."Janek przez osiem lat przechodzi³ prze ulice do szko³y a w wieku 40 lat rozjecha³ go pirat drogowy na pasach" i mo¿e w ¿yciu nie ma rzutu ko¶ci± a...
autor: Katerek
pt wrz 10, 2004 12:36 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dziwna decyzja Bogów - lord Soth
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1580

W kronikach tak¿e mu przeszkadza³y banshee, przyk³adem mog± byæ napady sza³y kiedy siê na nie w¶cieka³. Dopiero pojawienie sie Kitiary da³o Sothowi nadziejê, ¿e bêdziê móg³ z kim¶ dzieliæ swoj± wieczno¶æ. Pozatym to co sta³o siê z Sothem jest przestrog± dla innych. Nie zapominaj ze wcze¶niej Soth by...
autor: Katerek
wt sie 10, 2004 11:14 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 111796

Hallucinogen no ja wiem ¿e tylko przy domenie wojny ale chodzi mi o to czy dostanê zogniskowanie w przypadku pó³toraka w obu opcjach czyli jedno- i dwur±cz?