Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 446 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15
autor: Coby
wt maja 10, 2005 4:27 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

[quote=Pedro Alvarez] Coby o co wogóle Tobie chodzi? Publikujesz swoj± klasê presti¿ow± w temacie napisanym capsem (co mnie skutecznie zniechêci³o to czytania jej opisu i komentowania w temacie), zachowujesz siê jakby ¶wiat mia³ siê skoñczyæ, je¶li ludzie nie bêd± opisywali Tobie w tym w±tku. Dyskut...
autor: Coby
wt maja 10, 2005 3:38 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

[quote=Ymir] Coby , od d³u¿szego czasu zastanawiam siê kiedy dostaniesz warna.[/quote]Ja te¿. [quote=Ymir]mo¿e nikt nie komentuje bo klasa jest ok i nie ma do czego sie przyczepiæ? :wink: spróbuj my¶leæ w ten sposób.[/quote]Mo¿e nie jestem charyzmatyczny? Czy ja jestem brzydki?[quote=Ymir]Ogólnie kl...
autor: Coby
pt maja 06, 2005 9:02 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

[quote=Suldarr'essalar] Coby , je¶li mnie pamiêæ nie myli, to moderatorzy zmieniali Ci ju¿ temat na normalny. Proszê wróæ do poprzedniej nazwy. Ps. I nie zachêcaj do ³amania regulaminu. Ja naprawdê nie mam ostatnio zbyt du¿o czasu wolnego :twisted:[/quote]Mówiê jak jest naprawdê. Trudno tego nie zau...
autor: Coby
pt maja 06, 2005 8:36 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

Widzê, ¿e mój "ruch" spowodowa³ wiêksze zainteresowanie tematem - to naprawdê dzia³a. Do m³odych, Drogich U¿ytkowników forum: Je¶li chcecie, aby Wasze notki i w±tki, które zak³adacie, cieszy³y siê wiêkszym powodzeniem, to nie przestrzegajcie regulaminu (w tym ortografii i gramatyki, rzecz jasna). Pi...
autor: Coby
śr maja 04, 2005 4:03 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

Do notki poni¿ej:
Widzieli¶cie? Tak to siê robi. Trochê szumu nigdy nie zaszkodzi. Od razu jaka¶ odpowied¼. Jestem s³awny, a nazwa tematu mówi sama za siebie. :wink: Jest bosko i przepraszam wszystkich, którzy siê tylko niepotrzebnie zestresowali (moderatorzy i Ryanik).

Pozdrawiam.
autor: Coby
wt maja 03, 2005 4:21 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

Mo¿e kto¶ wie, dlaczego ten topik cieszy siê tak "du¿±" popularno¶ci±? Nie nad±¿am czytaæ odpowiedzi normalnie. Stara³em siê, ¿eby profesja wygl±da³a najbardziej przejrzy¶cie i przyjemnie siê j± ogl±da³o i czyta³o. Inne tematy o klasach presti¿owych rozwijaj± siê w zaskakuj±cym tempie, a przecie¿ po...
autor: Coby
ndz maja 01, 2005 6:16 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

<!--QuoteBegin-Alistar+--> <!--QuoteEBegin-->Przyku³o moj± uwagê to - Senna wêdrówka (Zc): Raz na dzieñ, somnashik pocz±wszy od 9. poziomu, ¶ni±c o byciu w zupe³nie innym miejscu, mo¿e natychmiastowo przenie¶æ siê do tego miejsca i zbudziæ.   Brzmi to jakby on sam sterowa³ o czym ¶ni, hmm troch...
autor: Coby
sob kwie 30, 2005 10:26 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Somnashik [nowa klasa podstawowa]
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3158

Somnashik [nowa klasa podstawowa]

[center:625caea73a]<span style='font-size:27pt;line-height:100%'> Somnashik </span> Sny s± odpowiedzi± na pytania, których nie potrafimy zadaæ. http://www.jaestudio.com/Carter.jpg [/center:625caea73a] Sny nios± ze sob± przepowiednie i znaki, nie raz odmienia³y ca³kowicie bieg historii. Niektórzy uwa...
autor: Coby
sob kwie 30, 2005 4:31 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Darknower [3.5]
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1214

<!--QuoteBegin-Haer'dalis+--> <!--QuoteEBegin-->Wygl±da na to, ¿e w³a¶nie ustnowino nowy standard prezentowania klas presti¿owych na forum ;) Masz na my¶li obrazek przy ka¿dej presti¿ówce? To¿ to tradycja. ;) A co do samej klasy, to nie ma siê do czego przyczepiæ, poza tymi nazwami. :? Moim zdaniem,...
autor: Coby
wt kwie 26, 2005 7:53 pm
Forum: Gry PC
Temat: Final Fantasy XI Online
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 569

[quote=Filio]FFXI to ¶wietna gra! Mia³em szansê j± przestestowaæ i poprostu zakocha³em siê w niej. Z powodu braku czasu nie mogê w ni± graæ. Ale chyba jak wrócê do Polski to zacznê w ni± graæ na serio. W topiku [ul=http://dnd.pl/viewtopic.php?t=10039&postdays=0&postorder=asc&start=0]Darmowe MMORPG[/...
autor: Coby
wt kwie 26, 2005 5:36 pm
Forum: Gry PC
Temat: Final Fantasy XI Online
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 569

Hmmm... Widzê, ¿e topik siê ostro rozwin±³. ;) Chcia³bym siê zapytaæ w co gracie na plejaku dwójce? A poniewa¿ nie op³aca siê zak³adaæ nowego tematu, to mo¿naby tutaj przej¶æ do dyskusji ogólnej o grach na jak¿e piêkn± konsole Playstation 2. Mo¿na zmieniæ nazwê tematu na chocia¿by "Dziarzymy na Play...
autor: Coby
ndz kwie 24, 2005 2:06 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Eberron
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 8978

[quote=Tomek Kreczmar]Magebreed animal - mo¿e czarorodne zwierzêta? pozdr tk[/quote]Dla mnie ¶rednio pasuje. Moim zdaniem, lepiej prezentuje siê magozrodzony lub magorodny. Je¶li chodzi o "undying", to jestem za "nieumieraj±cym." Natomiast The Dreaming Dark (chocia¿ nie wiem co to jest), przet³umacz...
autor: Coby
czw kwie 21, 2005 6:12 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 59389

Chcesz mieæ ³adny i dok³adny rysunek przedstawiaj±cy Twojego bohatera?
Oto strona, która pozwoli Ci wykreowaæ wygl±d ka¿dej postaci - wiele opcji, du¿o mo¿liwo¶ci, po prostu polecam.
autor: Coby
śr kwie 20, 2005 5:51 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Eberron
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 8978

Jestem za bez¶miertnym . Kilkana¶cie postów wcze¶niej napisa³em co¶ takiego. Co s±dzi reszta o tych t³umaczeniach? [quote=Coby]Na razie nie¼le Wam idzie t³umaczenie. Jedyny problem jaki widzê to te warforged. Mam pomys³ na weretouched: proponujê przet³umaczyæ to jako ³akokrwista. Planetouched to byl...
autor: Coby
wt kwie 19, 2005 5:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej/zaklinacz - czy warto? (i notki rozpoczynające)
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 585

[quote=TOR.][quote=Coby]Tak, tylko, ¿e wszystkie te "zalety" zanikaj± przy wymionej przeze mnie wadzie. Po co znaæ nieskoñczenie wiele czarów i wykorzystywaæ je nadwyraz du¿o, tak samo ze szko³ami, etc. Czarodziej 10/zaklinacz 10 ma kiepskie ST przeciwko swoim czarom, a na 20. poziomie ju¿ mo¿na spo...
autor: Coby
wt kwie 19, 2005 5:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej/zaklinacz - czy warto? (i notki rozpoczynające)
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 585

[quote=TOR.][quote=Coby]Widaæ, ¿e nie zrozumia³e¶ mojej notki. "To by³a prowokacja czy g³upi dowcip?" odnosi³o siê do ca³ego postu pana Zireaela , widaæ, ¿e nie uwa¿nie czytasz. Te zdanie wystêpowa³o po "O reszcie Twojej "mieszaki" nie wspomnê." - mog³e¶ siê domy¶liæ. ;) Okej, dalej nie bêdê komento...
autor: Coby
wt kwie 19, 2005 3:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej/zaklinacz - czy warto? (i notki rozpoczynające)
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 585

<!--QuoteBegin-TOR.+--> <!--QuoteEBegin-->Mag/zaklinacz. (...) To by³a prowokacja czy g³upi dowcip? Podobnie jak Ryanik nie rozumiem twojej reakcji, Coby. Taka kombinacja daje spore mo¿liwo¶ci. Kilka przyk³adowych: [LIST] [*]Postaæ mo¿e rzuciæ duuu¿o czarów na dzieñ (kosztem ich mocy) [*]Postaæ zna ...
autor: Coby
pn kwie 18, 2005 8:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej/zaklinacz - czy warto? (i notki rozpoczynające)
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 585

LOL.
Mag/zaklinacz. :lol:
Stary, gratulujê, powinniene¶ dostaæ jakiego¶ Banana albo co.
O reszcie Twojej "mieszanki" nie wspomnê.
To by³a prowokacja czy g³upi dowcip?
autor: Coby
pn kwie 18, 2005 3:28 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Eberron
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 8978

Dzisiejszego dnia przyszed³ mi pomys³ na przet³umaczenie nazwy rasy warforged. Co powiecie na zbrojt? W liczbie mnogiej by³yby to zbrojty. Albo zbroit. Wojna skojarzy³a mi siê ze zbrojeniami, za¶ koñcówka pochodzi z wyrazy "wykuty". Albo forn? "Forged" - "for", "wojna" - "n". Wojfor? Zbrojfor? Forg?...
autor: Coby
ndz kwie 17, 2005 9:08 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Eberron
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 8978

<!--QuoteBegin-TOR.+--> <!--QuoteEBegin-->Ze s³owem "³akokrwisty" jest, jednak¿e, jeden podstawowy problem. Mianowicie "-³ak" jest suffixem, nie prefixem. Ergo normalnie powinien wystêpowaæ na koñcu wyrazu i dlatego trochê zgrzyta. Nale¿a³oby siê w zwi±zku z tym zastanowiæ nad alternatyw±, np. "zmie...
autor: Coby
ndz kwie 17, 2005 8:42 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Eberron
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 8978

Na razie nie¼le Wam idzie t³umaczenie. ;) Jedyny problem jaki widzê to te warforged . Mam pomys³ na weretouched : proponujê przet³umaczyæ to jako ³akokrwista . Planetouched to byli planokrwi¶ci , o ile pamiêæ mnie nie myli, wiêc zgodnie z t³umaczeniem ISY ³akokrwista najbardziej tu odpowiada i nawet...
autor: Coby
ndz kwie 17, 2005 5:34 pm
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 35345

Hmmm... Pozwólcie, ¿e Wam "pomogê". Postanowi³em stworzyæ "szablon tworzenia rasy na forum". G³ównym celem jest przejrzysto¶æ opisu jak i jego wielko¶æ. Rasa, ¿eby by³a dobra, musi byæ w miarê dok³adnie opisana, a ten opis powinien byæ ³adnie ubrany w s³owa, poprawny gramatycznie, ortograficznie, st...
autor: Coby
ndz kwie 17, 2005 4:21 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Prestige Paladin of Freedom, Slaughter & Tyranny
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1420

Super wykonana robota. Dla mnie po prostu bajer. 8) Chocia¿ dla mnie paladyn jako klasa podstawowa pasuje, to nie lubiê tego oklepanego dobra, z jakim siê kojarzy ta profesja. Mechanika nie ma nic do zarzucenia - zosta³a analogicznie i prawid³owo oparta na znanych nam umiejêtno¶ciach i zdolno¶ciach ...
autor: Coby
ndz kwie 17, 2005 10:41 am
Forum: Rasy
Temat: Nowe Rasy - podpowiedzi, sugestie...
Odpowiedzi: 570
Odsłony: 35345

<!--QuoteBegin-Bogdan+--> <!--QuoteEBegin-->+ 3 do si³y ,   + 3 do roztropno¶ci ,   + 2 do Budowy ,   - 3 do zrêczno¶ci ,   Odporno¶æ na zimno 5 . Ulubiona klasa - Wojownik , Mag . Atrybuty wszystkich ras s± zawsze modyfikowane o wielko¶æ liczby parzystej. Wiêc nie mo¿esz zrobiæ ...
autor: Coby
czw kwie 14, 2005 11:20 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 21398

Cz³owieku, to¿ ten topik jest nawet przyklejony, wiêc jak go mog³e¶ nie zauwa¿yæ? Nie wiem, za³atw sobie mo¿e lepsze okulary, bo to "lekka" przesada - zak³adaæ taki w±tek.

<span style='color:indigo'>Tematy zosta³y scalone
Haer'dalis</span>
autor: Coby
pn mar 28, 2005 9:43 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Problemy z tłumaczeniem...
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 17208

<!--QuoteBegin-Hekatopsychos+-->
Hekatopsychos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Inkarnatriks - musia³by byæ kobiet±. Inkarnator brzmi strasznie wg mnie (jak p³yn do p³ukania tkanin), Inkarnat w sumie najlepiej, ale te¿ kiepsko.
Inkarnator mi siê podoba. <!--QuoteBegin-Hekatopsychos+-->
Hekatopsychos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Szkoda, ¿e nie lubisz Wcielonego. W moim odczuciu to bardzo dobre t³umaczenie i zupe³nie nie¶mieszne.
Tak, szkoda, ¿e nie lubiê. Nie wiem, jako¶ mi nie przypad³ do gustu. ;) Zapytam jeszcze moich graczy, ale my¶lê, ¿e inkarnator bêdzie najlepszy. <!--QuoteBegin-Hekatopsychos+-->
Hekatopsychos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Co do Sentinela, mo¿e Opiekun Ci siê spodoba? Nie jest to mo¿e dos³owne t³umaczenie, mimo to do¶æ dobrze oddaje sens s³owa.
Nie, jako¶ mi siê nie podoba. :) <!--QuoteBegin-Hekatopsychos+-->
Hekatopsychos pisze:
<!--QuoteEBegin-->[Anarch - z wielkim bólem ale w porz±dku. Nawet nie¼le brzmi, chocia¿ s³owotwórczo jest do bani.
Dla mnie styka. 8) <!--QuoteBegin-Hekatopsychos+-->
Hekatopsychos pisze:
<!--QuoteEBegin-->Na Enforcera nie mam w zasadzie dobrej propozycji. Mo¿e Sêdzia-Egzekutor? D³ugie, ale ca³kiem dobrze oddaje charakter, jakiemu podporz±dkowana jest ta klasa.
Okej, nawet fajnie. <!--QuoteBegin-Bleddyn+-->
Bleddyn pisze:
<!--QuoteEBegin-->Sentinel - stra¿nik, obroñca, czyli Protektor.  
Chyba, ¿e gdzie¶ ju¿ to u¿yto.

IMO od tego Inkarnata lepiej brzmi Wcielony.
Patrz wy¿ej. A protektor i obroñca tak samo dobrze brzmi.
autor: Coby
pn mar 28, 2005 11:55 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Problemy z tłumaczeniem...
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 17208

<!--QuoteBegin-Zsu-Et-Am+--> <!--QuoteEBegin--> Incarnate - proponujê pozostawiæ jako minimalnie spolszczon± Inkarnacjê - w koñcu funkcjonuje s³owo "reinkarnacja", wiêc sama "inkarnacja" niczym szkodliwym byæ nie powinna.To samo tyczy³oby siê pewnie Uncarnate, choæ tu mamy dodatkow± trudno¶æ - w pol...
autor: Coby
ndz mar 27, 2005 9:27 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Problemy z tłumaczeniem...
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 17208

Trudzê siê z inteligentnym przet³umaczeniem wyrazów: sentinel , avenger , enforcer , incarnate , anarch . Wszystkie s± nazwami dla alternatywnych wersji paladyna, z Dragona #310 , ró¿nych charakterów, kolejno: NG, CG, LN, N, CN. Na razie jestem prawie pewny co do avenger - m¶ciciel , anarch - anarch...
autor: Coby
czw mar 24, 2005 11:00 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 112556

[quote=Demoon]¯ywio³y s± ¿ywio³ami, a energie dalej energiami. [/quote]Dziêki za wyja¶nienie. ;) ?le mnie zrozumia³e¶. Nie chodzi³o o opis tego przypadku pod k±tem mistrza ¿ywio³u . Napisa³em tylko o nim, poniewa¿ pamiêtam, ¿e przy nim co¶ by³o o energiach i ¿ywio³ach. Ale to nie by³o ¿adne pytanie....
autor: Coby
czw mar 24, 2005 10:27 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 112556

Nie mam obecnie Ksiêgi i Krwi , gdzie by³ opis mistrza ¿ywio³u , i PHB , wiêc zapytam. :wink: Podstawowe ¿ywio³y to ogieñ , woda , powietrze i ziemia . A jak to jest z tymi energiami? Czym to siê ró¿ni od ¿ywio³ów? I czy przypadkiem ogieñ nie jest jednocze¶nie ¿ywio³em i energi±? Energie to d¼wiêk ,...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15