Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 98 wyników

autor: Tementhor
pn sie 16, 2004 12:50 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Ciekawe protezy?!?! Wyrzutnia shurikenów!!!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2162

Równie dobrze można mieć i dłoń i nakładkę ( coś jak katar ) z wyrzutnią shurikenów. Po co olać odzyskanie dłoni na rzecz protezy skoro można mieć i dłoń i cos jak ów protezę i do tego 'zdejmowalną'.
autor: Tementhor
pn sie 16, 2004 12:24 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Wydaje mi siê, ¿e to do¶æ dobry pomys³, by Mistyk bra³ udzia³ samotnie we ¶nie, a MG po¶wiêca³ jemu sw± uwagê, ale tylko je¿eli gracze nie maj± nic przeciwko i potrafi± sie sob± zaj±æ. Moi na przyk³ad na pewno ni emieliby nic przeciwko, poszli by do karczmy, nakupili wszelkiego rodzaju trunków i roz...
autor: Tementhor
pn sie 09, 2004 10:04 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

IMHO powinien byæ jeden atrybut dot. wszystkich Idei. Nie widzê sensu rozró¿niania ka¿dego atrybutu z inn± ide±. Czy¿ dla przyk³adu czarodziej - mistrz wywo³añ posiada inny atrybut kluczowy ni¿ czarodzieje innych szkó³? Nie. Za ka¿dym razem jest to Intelekt. To samo tyczy siê kap³ana czy te¿ druida ...
autor: Tementhor
czw wrz 18, 2003 7:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gry fabularne - zabawa czy samoobrona psychiczna?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 2635

To prawda jest to zarówno zabawa jak i forma ucieczki... Wielu siê w ten sposób tylko bawi... wielu i bawi i odreagowywuje... ka¿dy posiada chyba w swoim ¿yciu taki element, który go bawi a jednocze¶nie pomaga mu wyrwaæ siê od codzienno¶ci... odreagowaæ... <br />Bardzo ciekawa notka Demandread.... <...
autor: Tementhor
pt wrz 12, 2003 7:20 am
Forum: D&D i d20
Temat: Przys³owia w DeDekowych ¶wiatach
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2415

A to sam nie wiem z czego... Tak po prostu mi siê przypomnia³o... kilka razy pad³o u nas na sesjach. <br />"Proste, jak budowa krasnoludzikego topora..." :razz:
autor: Tementhor
wt sie 26, 2003 12:55 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co siê jada w ¶wiatach D&D?
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3677

<!--QuoteBegin-Arashi+--> <!--QuoteEBegin-->Je¶li pamiêæ mnie nie myli to akurat z EarthDawna? Przysmak therañski ? :) <br /> <br />Dok³adnie tak...Uyglar, rzeczywi¶cie pochodzi z tego¿ ¶wiata... Chocia¿ ja nie gra³em nigdy w "rasowego" EarthDawna, to jednak porusza³em i nadal poruszam siê po ¶wieci...
autor: Tementhor
wt sie 26, 2003 12:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co siê jada w ¶wiatach D&D?
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3677

Ja proponuje ró¿ne potrawy, czasem ¶ci±gniête z innych ¶wiatów <br /> <br />1. uyglar - puszyste lody w kremie unoszacym sie za pomoca magii (przysmak) <br />2. zupa my¶liwska <br />3. owsianka <br />4. ryby <br />5. salatka warzywna <br />6. pieczeñ <br />7. baranina <br />8. zaj±c nadziewany <br /...
autor: Tementhor
czw sie 21, 2003 6:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: D&D gra przygodowa [pude³ko]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2449

Wg mnie jezeli to kupic to tylko dla tych zetonow, a nie przed podrêcznikami ¿eby zasmakowaæ "trójki". Takie jest moje zdanie. <br />¿etony mog± siê naprawdê przydaæ osobom, ktore nie maj± figurek. Nie trzeba samemu robiæ, a i ³adnie wygl±da... <br />Chocia¿ sam teog nie kupi³em... :razz: <br /> <br...
autor: Tementhor
pt sie 15, 2003 10:41 am
Forum: D&D i d20
Temat: Kto się przerzucił?
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1019

Ja tam 3 ed. od razu zacyna³em od polskich. Podrêcznik gracza kupi³em we wrze¶niu 2002, czyli akurat wtedy gdy by³y jeszcze ¶wie¿e. D³ugo czka³em na kolejne wydania polskich core booksów ale uzna³em, ¿e nie ma sensu kupowaæ w kratkê np. PG(PL) DMG(ANG.) i np KP(PL). Z tego wysz³oby pewnie parê niepo...
autor: Tementhor
sob sie 09, 2003 4:41 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Rozrywki i sporty w światach fantasy
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1493

Moze co¶ na obraz ¶redniowiecznych zawodów rycerskich (walka na kopie, na pojedynki na miecze), wyscigi na statkach (galerach, ³ódkach ¿aglowych itd.), rzuty czymkolwiek (np. w zale¿no¶ci od kultury ). Gobliny moga grac w pilke glowa humanoida jakiegos [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img...
autor: Tementhor
sob sie 09, 2003 3:48 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy dbasz o swoje podręczniki?
Odpowiedzi: 135
Odsłony: 9884

Wybra³em opcjê z ok³adaniem mimo, i¿ nie ok³adam, lecz dbam baaardzo o podrêczniki. T³uste rêce itp. to nie przejdzie. Kiedy kto¶ przeglada mój podrêcznik, to zerkam czy przypadkiem nie zbyt energicznie przewraca storny, jk sie obchodzi itd.
autor: Tementhor
sob sie 09, 2003 3:28 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203408

Ostatnio na sesji wakacyjnej wprowadza³em do gry kuzyna i brata. <br />Patrz±c na to w jakiej atmosferze tworz± postacie ( a by³o siê z czego ¶miaæ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] ) przyj±³em, ¿e bêdzie to sesja jajcarska, chocia¿ jeszcze na pocz±tku spróbowa³em co¶ zrobiæ. <br />Ot...
autor: Tementhor
śr lip 02, 2003 2:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak siê przygotowujecie do grania?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1022

Nie jestem graczem w D&D, ale jako gracz w innych systemach to przygotowujê siê tak jak wiêkszo¶æ. Czyli memory reload, podrêczniki, o³ówek, kosteczki, gumeczka (bez skojarzeñ proszê... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] ) i idziemy na sesjê.
autor: Tementhor
śr lip 02, 2003 2:34 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wszystko ma swoj± cene
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 706

Ja nie mia³em takich sytuacji 8) , ale wydaje mi siê ¿e wielu MG da³oby g³ównie graczom karê w postaci utrudnienia w grze czy zapewnienia szybszego spoczynku w pokoju. Byæ mo¿e jednak kiedy¶ zosta³em ukarany, jednak nie zauwa¿y³em. Mo¿e mój MG mi "ofiarowa³" jak±¶ karê w postaci utrudnienia. Jednak ...
autor: Tementhor
wt lip 01, 2003 10:21 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Czy kupujesz polskie czasopisma poświęcone RPG?
Odpowiedzi: 167
Odsłony: 15698

Dziêki Bukwa. Czyta³em ju¿ gdzie¶, ¿e ma nie byæ. Chcia³em siê upewniæ... Ale skoro ju¿ nie ma. Ju¿ od kilku dni zamierzam prze¿uciæ siê na GP. Dzisiaj jadê odwiedziæ sklep.
autor: Tementhor
wt lip 01, 2003 9:43 am
Forum: Wydawnictwa
Temat: Czy kupujesz polskie czasopisma poświęcone RPG?
Odpowiedzi: 167
Odsłony: 15698

Niestety MiM rz±dzi³, chocia¿ póki kto¶ ma jego egzemplarze, to dla nie go rz±dzi :wink: . <br />A teraz pytanie. Czy Portal pada? Bo s³ysza³em, ¿e nied³ugo go ju¿ nie bêdzie.
autor: Tementhor
wt lip 01, 2003 9:32 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kamienie Ioun
Odpowiedzi: 103
Odsłony: 8307

Kamienie Ioun s± bardzo przydatne. G³ównie przez ich mo¿liwo¶æi i fakt, ¿e ka¿dy mo¿e ich u¿ywaæ. Nie wiem tylko czy mo¿na u¿ywaæ dowolnej ilo¶æi kamieni. Nie jest to opisane w PMP. Chodzi mi oczywi¶cie o ka¿dy kamieñ inny, gdy¿ premie z dwóch tych samych nie kumuluj± siê. <br />Pad³o ju¿ wcze¶niej ...
autor: Tementhor
wt lip 01, 2003 9:18 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Co BG zastaj± w domu po powrocie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 910

Zupe³nie inaczej bêdzie to te¿ wygl±da³o w wypadku dworku, a inaczej w wypadku zmku. Chyba dworku, który stoi w ¶rodku miasta nie napadn± tak otwarcie, jak zamku na polach. <br />Ale wszystko to jest do rozpatrzenia.
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 6:56 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Zapach bestii
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 677

Ogry, gobliny, orki i... Pó³orki :wink: powinny ¶mierdzieæ jak osiedlowe pojemniki na odpady komunalne.
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 6:40 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Trafienia krytyczne
Odpowiedzi: 118
Odsłony: 4899

U Pana zrêcznego tylko minus taki, ¿e w wypadku zaskoczenia ma mniejsz± KP. Ale i tak wolê Panów zrêcznych. :)
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 6:30 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Co BG zastaj± w domu po powrocie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 910

Ale kradzie¿e i napa¶ci to naturalna kolej rzeczy. Temu chyba nie zaprzeczysz?
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 6:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Finanse dru¿yny/Ceny, z³oto, podzia³ forsy w dru¿ynie
Odpowiedzi: 102
Odsłony: 4579

Na przyk³ad jaki¶ podstêpny, potê¿ny lich mo¿e siê skusiæ nawet na z³oto graczy nie patrz±c na ich zdolno¶æ perswazji :razz: . Otó¿ owy Pan (o licha chodzi) mo¿e mieæ kryzys finansowy, a tu w mie¶cie blisko wybudowa³a dom sobie jaka¶ grupka ludzi, którzy do¶æ czêsto domek ów opuszczaj±. Po kradzie¿y...
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 6:21 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Co BG zastaj± w domu po powrocie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 910

<!--QuoteBegin-takisobieMG+--> <!--QuoteEBegin-->Z drugiej strony radze uwazac z ta metodom... <br /> <br />Gracze kupili dworek, zamek, albo inna konstrukcje, wyruszyli dzien pozniej na wyprawe i od razu zostal napadniety, zdobyty, ograbiony i spalony. Ja bym sie ciut tym zdenerwowal. <br />Ale Mis...
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 6:12 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Co BG zastaj± w domu po powrocie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 910

Widzê, ¿e bêdzie tak jak we wspomnianym temacie o Filmikach. :razz: <br /> <br />Mo¿e powinni¶my zmieniæ ten temat na: "(Nie)spokojny powrót do domu"? albo "Co BG zastaj± w domu po powrocie?"
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 5:58 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Co BG zastaj± w domu po powrocie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 910

Co BG zastaj± w domu po powrocie?

Pisz±c w temacie Finanse Dru¿yny wpad³em na pewien pomys³ i stworzy³em ten temat. <br />Za³ó¿my, ¿e gracze kupuj± jaki¶ dworek, ew. zamek i wynajmuj± stra¿. MG wymy¶la, ¿e na siedzibê tê napadaj± jacy¶ bandyci. Gracze natomiast w tym czasie s± na jakiej¶ wyprawie. I czy uwa¿acie za dobre, ¿eby gracz...
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 5:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Finanse dru¿yny/Ceny, z³oto, podzia³ forsy w dru¿ynie
Odpowiedzi: 102
Odsłony: 4579

Do tego bogaci, znaczy znani, chyba ¿e wyruszaj± dla jaj na smoka, rozwalaj± go i zbieraj± kasê a ludzie nic o tym nie wiedz±. Przy okazji na bogatszych jest wiêcej napa¶ci. A obrzydliwie bogaci maj± przechlapane raczej, chyba ¿e wydadz± duuuu¿o kasy na porz±dn± stra¿.
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 5:27 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Oszustwa
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 1657

Ja tam uwa¿am, ¿e oszukiwaæ mo¿na tylko na pierwszej sesji kampanii, kiedy gracze maj± 1-poziomowe postacie. Chyba, ¿e zachowuj± siê naprawdê debilnie.
autor: Tementhor
pn cze 30, 2003 5:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Finanse dru¿yny/Ceny, z³oto, podzia³ forsy w dru¿ynie
Odpowiedzi: 102
Odsłony: 4579

...Poza tym wiêksza ilo¶æ oznacza wiêksz± wagê ekwipunku. Je¿eli gracze zdobêd± za³ó¿my 100 000 sz to normalnym jest, ¿e nie mog± tego nie¶æ w kieszeniach, w plecaku czy w sakiewce. A jak kupuj± wóz, konia to tym ³atwiej graczom to zabraæ. I to niekoniecznie przez kradzie¿. Wóz mo¿e na przyk³ad spa¶...
autor: Tementhor
ndz cze 29, 2003 4:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich, elf - co o tym s±dzicie? Oraz charakter mnicha
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1895

Mnich, elf - co o tym s±dzicie? Oraz charakter mnicha

Otó¿ bardzo interesuje mnie wasze zdanie na temat mnicha jako elfa. Jaki najlepiej wg was dobieraæ skille, featy etc. <br />Elfy to moja ulubiona rasa, a i mnicha lubiê. A chcia³bym wprowadziæ go do mojej przygody jako NPC. <br />Mo¿e kto¶ na obraz Dalajlamy? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.g...
autor: Tementhor
ndz cze 29, 2003 4:08 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Fantastyka - ka¿dy ma cosik ulubionego pod poduch±.
Odpowiedzi: 167
Odsłony: 13103

Ja szczerze polecam seriê Ursuli Le Guinn o Ziemiomorzu.