Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 38 wyników

  • 1
  • 2
autor: embryo
sob mar 06, 2004 4:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Obowi±zki Mistrza gry
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 948

U nas drogi Ivanie jest identycznieD <br />Sobota, godzina 10.00, a do kogo idziemy to zmawiamy siê w szkole, do ludzi z poza szko³y dzwoni±c z ustalonym miejscem i terminem. <br />Oczywi¶cie ustalone jest równie¿ kto prowadzi i do czego 8)
autor: embryo
sob mar 06, 2004 4:06 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Epickie poziomy (czyli powy¿ej 20) - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 143
Odsłony: 9310

---->Tavien <br />Nie wiem dlaczego tak s±dzisz, je¶li jest dobry MG to wszyscy bed± siê bawiæ równie¿ dobrze na 30lvl jak i na 3
autor: embryo
wt sty 27, 2004 12:01 am
Forum: D&D i d20
Temat: Kl±twy
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 416

W wampirze kolega (gra³ magiem, pó¼niej sta³ siê ghulem) znalaz³ miecz. <br />Niby nic takiego, ¶wiecia³ siê trochê na bodajrze zielono, a jednak... <br />siedzia³ w nim z³y duch Bane który przekabaca³ go ca³y czas na swoj± stronê. Mag sta³ siê fomorem i ze¶wirowa³, sta³ siê z³y. Skoñczy³o siê tym, ...
autor: embryo
czw sty 15, 2004 6:05 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krytycy D&D łączcie się
Odpowiedzi: 606
Odsłony: 29545

Zapomnieli¶cie o ZC, w tym rpg poziomów te¿ nie ma (chyba, ¿e mówimy o pora¿ce jak± jest ZC na d20). Poziomy w dnd to najwiêkszy ich b³±d/zaleta dla niektórych. Dla mnie po ¶rodku, z jednej strony nierealistyczne toto i ilo¶æ HP wkurza, z drugiej jak zdobiêdziesz levelca masz radochê :mrgreen: <br /...
autor: embryo
czw sty 08, 2004 11:37 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Sens kampanii wisi na w³osku, help...
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 914

Je¶li nie pomo¿e ci to co powiedzieli moi poprzednicy to odwo³aj siê do najstarszej sztuczki MG i wspomnij mimochodem, przez jakiego¶ BN, najlepiej staruszka znaj±cego historiê lepiej ni¿ inni albo co¶ o wielkich skarbach znajduj±cych siê w podziemiu, du¿o z³oto itp. Je¶li gracze s± raczej biedni to...
autor: embryo
pt gru 26, 2003 1:18 am
Forum: D&D i d20
Temat: A ¶mieræ czai siê na koñcu
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1061

Dobra ale jako MG nie mo¿na na wszystko pozwalaæ graczom IHMO nie mo¿na byæ zbyt przychylnym i wyci±gaæ ich z opresji. Co bêdzie jak gracz przyzwyczaji siê do szybkoich i ³atwych zwyciêstw bo MG jest zbyt pob³a¿liwy (znam takiego w stylu: "Mogê to mieæ???" "No dobra masz") <br /> <br />A co bêdzie j...
autor: embryo
śr gru 24, 2003 5:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: A ¶mieræ czai siê na koñcu
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1061

Nie rozumiecie... <br />?mieræ BG u mnie by³o skoñczeniem kampanii, zazwyczaj kampanie koñcz± siê happy endem a gracze odk³adaj± sowje postaci i tak robi± nowe (chyba, ze dalej MG je prowadzi). U mnie postacie by³y tylko na tê jedn± kampaniê, zakoñczy³a siê ich ¶mierci± jednak umarli wype³niaj±c swó...
autor: embryo
śr gru 24, 2003 2:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: A ¶mieræ czai siê na koñcu
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1061

Uspokój siê trochê! <br />Ja tak prowadzi³em i mnie jeszcze za to pochwalili, przygoda zakoñczy³a siê pól happy-endem, rozwalili g³ównego bossa ale sami zginêli. I co? <br />Mnie siê podoba³o, Graczom te¿. Je¶li uwa¿asz mnie, ¿e przez to zasukinsyna to nie bêdê siê wypowiada³ mo¿e na twój temat. Mo¿...
autor: embryo
wt gru 23, 2003 4:25 pm
Forum: D&D i d20
Temat: A ¶mieræ czai siê na koñcu
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1061

Ostatnio zakoñczy³em pewn± kampaniê która skoñczy³a siê ¶mierci± graczy bo tak za³o¿y³em, dlaczego? Mo¿e po kolei: <br />Gracze na pocz±tku mieli znale¼æ i rozbiæ szajkê pewnego pó³-orka-Kulhgara, na zlecenia hrabiego któremu pó³-ork skrad³ pewn± ró¿d¿kê (nowa dru¿yna 1lvl). Gdy ju¿ go odnale¼li na ...
autor: embryo
wt gru 23, 2003 4:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Urozmaicenie Sesji
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1044

Ja zrobi³em tak± rzecz: <br />W grze starzec wprowadzi³ ka¿dego z graczy do osobnego pokoju i postawi³ przed zagadk±, wtedy ka¿demu z graczy da³em handouta z zagadk±, której nie mogli nikomu pokazaæ. Mieli okre¶lony czas na rozwi±zanie (co im siê uda³o) a po rozwi±zaniu okaza³o siê, ¿e zagadki by³y ...
autor: embryo
ndz gru 21, 2003 12:16 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Dobrze czy ¼le - b³êdy MG
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 1799

WITAM!! <br />Moje b³êdy i pomy³ki to przejêzyczenia, mo¿e nie s± zbyt czêste ale jednak zauwa¿alne... <br />Czasem gracze mnie poprawiaj± czego nie mam im za z³e, poniewa¿ ci±gle trenujê sztukê szybkiego mówienia bez b³êdów:)
autor: embryo
pn gru 08, 2003 7:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Opis bitwy
Odpowiedzi: 132
Odsłony: 8406

Ostatnio znowu ogl±dn±³em Lotr:Dwie wie¿e i natchnê³o mnie to do rozegrania/poprowadzenia wielkiej bitwy. <br />Napiszcie czy grali¶cie jakie¶ great battles i czy wam siê to podoba³o. <br />Niestety w moim 3-letnim do¶wiadczeniu rpg nie rozegrali¶my prawdziwej wielkiej bitwy, jako takie bywa³y (na p...
autor: embryo
czw lis 27, 2003 10:20 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Najgorsza oficjalna przygoda wydana w Polsce
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1293

Wg mnie najgorsz± przygod± jest "Stoj±cy kamieñ" <br />A czemu jak wszyscy mówi±, ¿e jedna z lepszych? <br />Dlatego, ¿e MG j± kijowo poprowadzi³ (serio!) i zrobi³ z tego h&s, wiêkszo¶ci pomys³ów nie wykorzysta³, w±tki popl±ta³ a opisy czyta³ na "odwal siê" <br />Przygodê zepsu³ nam ju¿ na pierwszej...
autor: embryo
śr lis 26, 2003 7:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Sesja grozy
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 786

Jak ja to lubiê.. :mrgreen: <br />Sesja grozy w normalnym ¶wiecie DnD jak FR raczej ci nie wyjdzie, chyba, ¿e chcesz poprowadziæ w Ravenlofcie albo tak jak ja w tej chwili stworzyæ jaki¶ ponury plan lub ¶wiat na kampaniê. Albo Zew Cthulhu. <br />Jednak je¶li chodzi o DnD to raczej zapomnij o wys. le...
autor: embryo
śr lis 26, 2003 6:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przes³anie Moralne w przygodach i RPG
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 694

My¶lê, ¿e granie w Rpg uczy nas bardziej zgrania z innymi lud¼mi, przyja¼ni i po¶wiêceniu dla innych. Dla mnie jednak nadal pozostaje zabaw±, a nie wyk³adem o moralno¶ci i gram w rpg dla rozrywki i przyjemno¶ci (chocia¿ nie wyobra¿am sobie teraz z tym zerwaæ :mrgreen: ) <br />W Rpg mo¿emy te¿ doznaw...
autor: embryo
wt lis 25, 2003 6:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 24518

Nie rozumiem ciê No DnD... <br />Gdzie jest napisane, ¿e jak gracze wkurzaj± na sesji to trzeba bogów sprowadzaæ??!! <br />Jak kto¶ na mojej sesji rozmawia poza tematem, nie s³ucha itp. itd. to zgadnijcie kogo jako pierwszego zaatakuje przeciwnik? :mrgreen: <br />Albo parê niepowodzeñ w czasie podró...
autor: embryo
wt lis 25, 2003 6:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Opisywanie
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 854

U nas zale¿y w koñcu od rodzaju walki, je¶li walczysz n-ty raz z ma³± grupk± orków na sesji to MG ju¿ nie strzela opisami na lewo i prawo tylko ogranicza siê do skrótów (ja te¿ zreszt± tak robiê), je¶li za¶ chodzi o walkê znaczn± dla przygody to co innego...
autor: embryo
pn lis 24, 2003 9:11 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 204471

Walka z Ogrem: <br />MG:MAczuga ogra ude¿y³a w ziemiê obok ciebie <br />G1:uffff... <br />Mg:Znów us³ysza³e¶ maczugê ude¿aj±ca w ziemiê obok <br />G2: To ile on ma tych maczug?!
autor: embryo
ndz lis 23, 2003 9:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Karta Postaci
Odpowiedzi: 128
Odsłony: 25198

i to w pdf??? <br />?e co wydrukujesz, mówisz do karty "Ej mam 3 lvl podlicz to!" :mrgreen: <br />Mo¿e by¶ wyt³umaczy³...
autor: embryo
pn lis 03, 2003 12:04 pm
Forum: Archiwum
Temat: Ekipa z Rzeszowa
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 415

ej a napisz ile masz latek???
autor: embryo
pn paź 06, 2003 8:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2035

Wszystko zale¿y na co siê zgadzacie, je¶li mówicie, ¿e chcecie tak grac to nie ma problemu ale chyba jest nudno... <br />Raz umówili¶my siê, ¿e nasze postacie zaczn± ca³kowicie bez z³ota i tak by³o, w ³achmanach bez jedzenia, bez niczego. A pewnego razu dla odmiany mój woj chyba 8 lvl mia³ juz P³ytó...
autor: embryo
pn paź 06, 2003 7:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2035

my gramy tak: <br />Je¶li kto¶ wyrzuci 1 (przeciwnik te¿) to rzuca jeszcze raz, je¶li za drugim razem test nie wyjdzie (np KP 20 a rzut + bonusy 18.) to wtedy jest pech.
autor: embryo
ndz paź 05, 2003 12:13 am
Forum: Archiwum
Temat: Ekipa z Rzeszowa
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 415

s± i graj± ale maj± ju¿ dru¿yny :mrgreen: (i nie tylko w DnD)
autor: embryo
pt paź 03, 2003 12:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najefektowniejsze ucieczki
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 4550

Na mojej sesji gracze mêdzyli o magiczne itemy wiêc im da³em :evil: <br />"Buty popiepszania" to mój wynalazek, nie mo¿na ich zdj±æ chyba, ¿e zdjêciem kl±twy a najpierw trzeba z³apaæ w³a¶ciciela:) <br />Gracze ¶cigali pewnego gnoma, który je za³o¿y³ i sytuacja by³a bardzo zabawna (w koñcu wyl±daowa³...
autor: embryo
wt wrz 30, 2003 2:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Roz³±ki graczy w trakcie sesji... UTRAPIENIE
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 933

sorry za zej¶cie z tematu ale muszê o co¶ spytaæ <br /> <br />Wiêc nie gralem w d&d od wakacji (nowe szko³y, klasy, ) jako¶ nie mogli¶my siê zgadaæ na sesjê. 27 wrze¶nia nadarzy³a siê okazja poniewa¿ robi³em moje (16:)) urodziny no i stara dru¿ynka znów razem. <br />Przygotowa³em przygodê wstêpn± dl...
autor: embryo
wt wrz 23, 2003 10:57 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wskrzeszenie
Odpowiedzi: 140
Odsłony: 9188

jezeli wskrzeszenie byloby na porzadku dziennym to zastanowmy sie na co np. zabójcy? Z misji zabije jakiegos krola to go wskrzesza i po sprawie. <br />Trzeba by sie zastanowic nad zmianami swiata gdyz moze kazdy czlowiek mialby schowane te pare groszy na "czarna godzine" i nikt by nie ginal
autor: embryo
sob sie 30, 2003 11:19 am
Forum: D&D i d20
Temat: G³upi gracze i ich najg³upsze pomys³y
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 4348

pamietam jak gralismy druzyna : <br />Bard/Mag/Mnich/Druid <br /> <br />w lochach nikt nie potrafi³ szukac pu³apek (bardowi nie wychodzi³o) <br />wiec sprawilismy sobie TDO czyli Teleskopowy Dr±g Obronny, 2 metrowy sk³adany kij którym ostukiwali¶my korytarze przed nami:)
autor: embryo
ndz sie 24, 2003 11:30 pm
Forum: Mechanika ogólnie
Temat: Moja i Wasza analiza zmian w D&D 3.5 - ocena mechaniki
Odpowiedzi: 91
Odsłony: 7600

dobrze ze teraz Prawdziwe Wskrzeszenie kosztuje 25,000 sz <br />z Mnichem to przesadzili i to ostro, 5 ataków z gradem i to bez minusów <br />podoba mi sie nowy barb i ³otr... <br />co jeszcze...Balor i Pit Fiend nareszcie z cr 20 <br />ulepszona mechaniki i prestizówki <br />nie czyta³em ca³ego pli...
autor: embryo
czw sie 21, 2003 4:09 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Uzależnienie od RPG...
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 3432

dzieki wam zrozumialem ze jestem z kumplami uzalezniony od RPG! <br />Te k³otnie i bijatyki po Matrixach o to jakich czarow i jakies statsy mial Neo, czego uzywal Spiderman, jak Rambo wytrzymywal tyle obrazen! <br />no nic...musimy isc na odwyk :mrgreen:
autor: embryo
śr sie 20, 2003 10:20 am
Forum: D&D i d20
Temat: Pierwszy kontakt z D&D - jak? gdzie? dlaczego?
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 4790

po ró¿nych lekturach (W³adek itp.) zaczeli¶my graæ w MagictG i chwile bylismy zafascynowanie, pozniej kumpel powiedzial ze RPG to totalny odjazd w porównaniu do MtG i zaczelismy grac, najpierw bez podrów, kart <br />po prostu wymyslalismy postac i gralismy w zwyklym swiecie a MG nami kierowal (to by...
  • 1
  • 2