Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 13 wyników

autor: Kruk_
śr cze 16, 2004 8:45 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Pomysły na "Księgę potworów"
Odpowiedzi: 349
Odsłony: 49197

Jeszcze jedna ma³a idea: <br /> <br />BG id± z sobie znanych powodów przez las. Jest zima. Podczas podró¿y maj± spotkanie z rozjuszonym mi¶kiem brunatnym. Po odpowiednim zajêciu siê problemem mog± po prostu ruszyæ dalej, nie wg³êbiaj±c siê w szczegó³y, lecz jesli jest w¶ród nich kto¶, kto wie co w p...
autor: Kruk_
ndz cze 13, 2004 7:31 pm
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Pomysły na "Księgę potworów"
Odpowiedzi: 349
Odsłony: 49197

Có¿, jak na razie przychodzi mi do g³owy pomys³, który pojawi³ siêna ostatniej sesji Dzikich Pól. Potwornie wtorny, ale niech bêdzie. Jak co¶ innego mi wpadnie do g³owy to dopiszê. <br /> <br />Rankiem, gdy BG szykuj± siê do drogi, co¶ nagle zwraca ich uwagê - rozlega siê odg³os niema³ej kot³owaniny...
autor: Kruk_
ndz cze 13, 2004 7:22 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Historia worka ziarna
Odpowiedzi: 279
Odsłony: 26444

Ech wielki ¿al serce ¶ciska na widok tak ¶wietnych w±tków, które umar³y ¶mierci± (nie)naturaln±... <br /> <br />Mam nadziejê, ¿e wskrzeszenie zadzia³a :wink: <br /> <br />Stara³em siê kontynuowaæ wasze rozwa¿ania i obliczenia by opracowaæ zasady dla hrabstwa, ale skoñczy³o siê na masie sprzeczno¶ci,...
autor: Kruk_
śr maja 26, 2004 7:30 pm
Forum: Inne światy
Temat: Birthright: historia - komentarze
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 918

Thomasie! <br /> <br />Po pierwsze: gratulujê i dziêkujê, to co spisa³e¶ to kawa³ dobrej roboty! Niez³a dawka inspiracji. <br /> <br />Druga sprawa, to pewna pro¶ba. Je¶li to mo¿liwe, to czy móg³by¶ napisaæ co¶ jeszcze o ¦wiecie Cienia? Szczerze mówi±c, bardzo mnie to zaintrygowa³o. <br /> <br />Bêd...
autor: Kruk_
sob mar 06, 2004 12:08 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Thaash`aylien- prace
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 679

Nie mam w tej chwili zbyt du¿o czasu na rozpisywanie siê, wiêc powiem tylko to, co najwa¿niejsze. <br /> <br />Pisa³a¶ o w±tpliwo¶ciach, pyta³a¶ czy ten ¶wiat ma racjê bytu. Wspomina³a¶ o problemach przy sk³adaniu tego w ca³o¶æ itp. <br /> <br />W±tpliwo¶ci s± zawsze. Czêsto mo¿e przychodziæ my¶l, ¿...
autor: Kruk_
pn lut 09, 2004 10:40 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czarodziej + Tropiciel + Smoczy Potomek
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 922

<!--QuoteBegin-Aramil Smocza Krew+--> <!--QuoteEBegin-->A co do czarodzieja, ustli³em z mistrzem, ¿e rodzicami mojego BG byli zaklinacz i smok( z³oty ) <br /> <br />po pierwsze: ojciec zaklinacz nie ma wp³ywu na to, ¿e ty jako czarodziej musisz przygotowywaæ czary, wiêc nie spe³niasz wymogów tej pre...
autor: Kruk_
śr lis 12, 2003 7:06 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Saga o Conanie - prawda, fa³sze i ³amanie stereotypów
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1338

Re: Saga o Conanie - prawda, fa³sze i ³amanie steerotypów

<!--QuoteBegin-Coen+--> <!--QuoteEBegin-->Poza tym co sadzicie o owym cyklu? Czy zapoznali¶cie siê z nim czy te¿ wyra¿acie opinie swoja na bazie opinii, kumpla/recenzenta/innego pisarza? <br /> <br />Zapozna³em siê, raczej nie zdarza mi siê wyra¿aæ opinii na bazie relacji osób trzecich. Co s±dzê? Ci...
autor: Kruk_
śr lis 12, 2003 6:58 pm
Forum: Inspiracje
Temat: S³uga bo¿y
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 835

<!--QuoteBegin-Ojciec_Chrzestny+--> <!--QuoteEBegin-->/ciach/ Po drodze spotykaj± 1k4 opryszków /ciach/ Nastêpnie po drodze do ruin spotykaj±: 1k4 orki i 2 Ghule. /ciach/ <br /> <br /><sarkazm> A nie lepiej liczbê orków i opryszków okre¶liæ jako [(k100)/10]*4 + [(k100)*[(k10)-3]/67] - 38 ? </sarkazm...
autor: Kruk_
śr sie 13, 2003 11:29 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Aion
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 494

Witaj, <br /> <br />Mnie równie¿ bardzo spodoba³a siê ta historia oraz sposób jej przedstawienia. <br /> <br />Lubiê, gdy ¶wiat wyró¿nia siê czym¶ ju¿ w samej jego historii powstania - tutaj bardzo przypad³o mi do gustu to, ¿e ¶wiat ten nie by³ traktowany przez swojego Stwórcê jako co¶ wa¿nego, niez...
autor: Kruk_
śr cze 25, 2003 10:07 pm
Forum: Inne światy
Temat: Bogowie vs Tytani
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 3581

Hm, Tytani s± potê¿ni jak bogowie. <br /> <br />A co z gigantami? <br /> <br />Czy wystêpuj± w ogóle w tym settingu, i je¶li tak, to czy s± tacy typowi z MM?
autor: Kruk_
pn cze 23, 2003 12:06 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: [¦wiat forumowy] Rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 215
Odsłony: 8106

taak... dobra organizacja to podstawa :-) <br /> <br />Bo najwiêksze 'niebezpieczeñstwo' takich projektów tkwi w tym, ¿e - ze wzglêdu na ilo¶æ twórców - bardzo ³atwo mo¿e wszystko ogarn±æ chaos: ka¿dy doda co¶ od siebie, co nie zawsze bêdzie w zgodzie z ide± drugiej osoby etc. etc. etc. <br /> <br /...
autor: Kruk_
czw cze 19, 2003 6:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Imiona dla BN
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1756

Podobnie jak przedmówca polecam u¿yæ generatora i stworzyæ listê w miarê sensownych imion które bêdzie mo¿na wykorzystywaæ na bie¿±co. <br /> <br />Przyk³adowe linki: <br /> <br /> http://home.c2i.net/thepage/Fantasy/navn.htm <br /> http://spitfire.ausys.se/johan/names/default.htm <br /> http://www....
autor: Kruk_
pn maja 26, 2003 8:34 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Nazwy
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2558

Ja tak¿e - jak wiêkszo¶æ tutaj - u¿ywam nazw polskich oraz tych "bezjêzykowych". <br /> <br />Poruszmy jednak trochê inn± kwestiê. Imiona (w koñcu to te¿ nazwy) - jakie preferujecie? <br /> <br />Ja do tej pory u¿ywa³em w 99% takich "bezjêzykowych" (np. imituj±cych jaki¶ jêzyk elficki etc.; stara³em...