Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 13 wyników

autor: Hora
czw sie 14, 2003 10:54 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Elfy i Krasnoludy. Czy mogą żyć razem?
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3705

Pó³ krasnolud, pó³ elf ?? Ten elf musia³ byæ nie¿le nawalony (mo¿e to krasnolud go upi³ ??). Co do wioski, to jej istnienie jest mo¿liwe. Mo¿e krasnoludy zosta³y wynajête przez elfy aby zajê³y siê budow± murów w koñcu znaj± siê na tym. Takich murów nie wykona siê w dwa dni wiêc, krasnale wybudowa³y ...
autor: Hora
czw sie 14, 2003 10:38 am
Forum: D&D i d20
Temat: MP przed pierwsz± sesj±
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 1752

Przede wszystkim nie w tym miejscu za³o¿y³e¶ ten temat (Nie martw siê ja te¿mia³em problem z tym samym) <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->[Teraz ju¿ jest w bardziej trafnym miejscu. - Darklord ]<!--colorc--></span><!--/colorc-->. Przede wszystkim przeczytaj DMG, i na¶laduj mni...
autor: Hora
czw sie 14, 2003 9:45 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11711

Moim zdaniem nie powinno si dostawaæ do¶wiadcze nia za wykorzystanie wiedzy, ale za przeczytanie ksi±¿ki na dany temat, ju¿ tak. W koñcu to rozwija nasz± umiejêtno¶æ, i dlatego jest lepsza z poziomu na poziom. Bo chyba za wyt³uczenie kilku orków, nie bêde wiedzia³ wiêcej i nie bêde siê lepiej wspina³.
autor: Hora
śr sie 13, 2003 11:00 am
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 2221

Najlepsza pora na gre to pózna noc, wtedy przychodz± do g³owy najlepsze pomys³y. W dzieñ s³ychaæ tylko odg³osy stukania m³otkiem, i krzyki u s±siadów. W nocy jest cisza i spokój, jak rymowa³ grammatik "Ta cisza daje mi komfort nie¼le".
autor: Hora
śr sie 13, 2003 10:16 am
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wojna miêdzy graczami
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2957

A mo¿e co¶ takiego: MG prowadzi osobno dwie dru¿yny, dobr± z³o¿on± z elfów ludzie i kurdupli, a drug± z orków, ogrów, gobelinów itd. I od czasu do czasu dru¿yny spotykaj± siê, cioraj± siê ze sob±, sabota¿uj± siê na wzajem, itd. Oczywi¶cie na koñcu kampanii bêd± siê musieli zjednoczyæ by pokonaæ z³eg...
autor: Hora
śr sie 13, 2003 10:07 am
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11711

Wiem wiem w³a¶nie dlatego poda³em taki przyk³ad jako najbardziej popularn± umiejêtno¶æ za której wykorzystanie dostaje siê PD.
autor: Hora
wt sie 12, 2003 11:29 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rasa dla druida
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 5556

Kilka dni temu po rocznym graniu przesta³e3m byæ MG. By³em ju¿ zmêczony wiêc przeszed³em na emeryture, teraz bawie siê jako gracz i jest ¶wietnie. Moj± ulubion± klas± jest druid i nie wyobra¿am sobie graæ nikym innym jak tylko elfem. Najwiêkszym minusem D&D jest to ¿e ka¿dy mo¿e byæ ka¿dym. Pod ¿adn...
autor: Hora
wt sie 12, 2003 11:17 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dynamiczne sceny i ciekawsza walka/Opisy walki
Odpowiedzi: 102
Odsłony: 6101

Oszustwa na rzecz akcji-Czyli gracze siê boj± i dobrze !!!

Czy macie jakie¶ pomys³y na to jak sprawiæ by walki sta³y siê bardziej emocjonuj±ce. Ja stosuje taki: <br /> <br />Wymaga nagiêcia regu³ i wp³ywa na gre. Otó¿ gdy dru¿yna walczy³a z pewnym bossem celowo nie rozpisa³em jego pw i zabi³em go dopiero wtedy gdy gracze byli ju¿ w rozpaczy. Efekt murowany ...
autor: Hora
wt sie 12, 2003 10:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kto się przerzucił?
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1205

Ja u¿ywam polskich podrêczników i nie przeszkadza mi to, bo uwa¿am ¿e jest dobrze przet³umaczony !!!
autor: Hora
wt sie 12, 2003 10:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Inteligencja postaci, a spryt gracza
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 3684

Jest jeszcze inne wyj¶cie ale chyba najg³upsze, i najryzykowniejsze. Mo¿na dopasowaæ klasy to poziomu gracza. Ale nikt by siê chyba na to nie zgodzi³. To wyj¶cie odpada !!!
autor: Hora
wt sie 12, 2003 10:02 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11711

Ja uwa¿am ¿e do¶wiadczenie powinno siê dostawaæ za walke i za wykorzystanie ka¿dej umiejêtno¶ci. Np za wykrycie p³apki rozbrojenie, podkradniêcie siê do kogo¶, bo przez to w koñcu rozwijasz te umiejêtno¶ci i s± coraz lepsze. Oczywi¶cie nie za ka¿d± rzecz powinno siê dostawaæ PD np za wiedze nie, bo ...
autor: Hora
pn lip 14, 2003 7:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zio³a, zió³ka, grzybki...
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 4128

Konopia indyjska-Bardzo przydatna ro¶linka, dru¿yna mo¿e walczyæ z wyimaginowanym demonem. Fajna tym bardziej ¿e ma³a dostêpno¶æ hehe !!!
autor: Hora
pt lip 11, 2003 1:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 11711

Mam pytanie?? Je¿eli barbarzyñca o intelekcie 7 rozwi±¿e zagadke nad któr± trudzi³ siê mag o intelekcie 18, to bêdzie to z³e odgrywanie postaci??