Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 2814 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 94
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
czw sty 25, 2007 8:59 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

Spaaaæ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eusa_eh.gif[/img]<br /><br />Ja siê wycofujê. Sorry, ale po prostu straci³em chêæ do grania.<br /><br />Pozdrawiam i ¿yczê by mimo wszystko siê to ³adnie rozrs³o<br /><br />K.
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
sob sty 13, 2007 7:32 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

Lancryst <br /><br />Gdy Viskimar wymieni³ imiê pó³elfa, ten przewróci³ jedynie swymi ciemnymi oczyma. Wci±¿ mia³, byæ mo¿e z³udn±, nadziejê, i¿ ewentualni wrogowie mogli nie wiedzieæ o tym, i¿ on mia³ cokolwiek wspólnego z tym najwidoczniej niezbyt rozwa¿nym kap³anem. Wówczas wzrok Lancrysta powêd...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
śr sty 10, 2007 10:07 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

Durny sposób pozbywania siê elfki, ale ok :wink: Nie bêdê pisa³ jednolinijkowca. Czekam na wasze posuniêcie. Je¶li chcecie sprawdziæ co z tymi drzwiami to sprawd¼cie. Tylko je¶li s± otwartê to nie schod¼cie tam beze mnie [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img]
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pn sty 08, 2007 10:25 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

Lancryst <br /><br />Zobaczywszy dwa zwalniaj±ce siê miejsca, pó³elf zdo³a³ siê szybko do nich przepchn±æ. Pomacha³ przy tym do do swej elfiej towarzyszki, by do niego do³±czy³a. Od pewnego czasu by³a jaka¶ taka nieobecna... Siedz±cy z kuflem piwa korzennego Lancryst zrelaksowa³ siê nieco. Pi³ ³yk ...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pn sty 08, 2007 1:19 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

Nasza grupa jak na razie tak nie za bardzo ze sob± siê "sprzê¿a" :wink: Niech siê to wszystko rozkrêci. Jak bêdzie fajnie, bêdzie wiêcej postów [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img]
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
ndz sty 07, 2007 7:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

Lancryst <br /><br /><br />Na widok postaci, która mignê³a w karczemnym oknie, jedna z ciemnych brwi Lancrysta unios³a siê pytaj±co. A tego sk±d tu ponios³o?<br /><br />~~ Trzeba bêdzie na niego uwa¿aæ. Wygl±da podejrzanie... <br /><br />- No dobra. Wejd¼my i rozejrzmy siê po tym przybytku. Ja nie ...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
ndz sty 07, 2007 2:12 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

Lancryst<br /><br />- W rzeczy samej, nic tu po nas...- wymrucza³ pó³elf po czym dopi³ swój browar i wsta³. Zmierzaj±c w stronê wyj¶cia pogoni³ jeszcze Sillaquê. Je¶li chcia³a tu swój pokój, to niech go ma. Ale na razie przeznaczenie goni³o ich do miejsca zgo³a innego...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
czw sty 04, 2007 8:37 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

W poscie sugerujê, ¿e po prostu... chcê zebraæ informacje. B³agam, nie ka¿cie mi odgrywaæ przez tydzieñ jednej rozmowy z NPCami, bo takie co¶ mnie nie bawi... Je¶li nikt tu nic nie wie o tej bandzie to ruszajmy do tej innej ober¿y o której mówi³ karczmarz.
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pn sty 01, 2007 11:53 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

Rozróby na tle rasowym... nieee... ja tam ju¿ za wiele ich mam w realu :razz:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pn sty 01, 2007 9:37 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie tak wygl±daæ reszta sesji i wszystko siê rozkrêci :razz:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pn sty 01, 2007 9:33 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

Lancryst <br /><br />Gdy jak zwykle niezale¿na Sillaqua zajêta by³a swoim jednoosobowym pokojem, Lancryst zagadn±³ karczmarza o poszukiwan± grupê, po czym, otrzymawszy odpowied¼, zamówi³ kufel piwa i przysiad³ siê nieopodal dwóch spo¶ród trzech siedz±cych na sali ludzi. Zamierza³ siê popytaæ co nie...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
ndz gru 31, 2006 12:31 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

Lancryst <br /><br />- No to chod¼my... ma³a przebie¿ka do Blizny na rozprostowanie ko¶ci chyba nie zaszkodzi - tako rzecz±c, pó³elf nie raczy³ wstaæ nawet ze swego miejsca. Wci±¿ siedzia³ w pe³nym rynsztunku, bawi±c siê w rêkach nadgryzionym ju¿ solidnie owocem. By³ gotów do drogi. Pytanie brzmia³...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
ndz gru 31, 2006 11:07 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

Chyba to oczywiste, ¿e wyruszamy. Thri-Kreeen wyra¿a chêæ. Lancryst z oci±ganiem, ale w sumie co innego ma czyniæ. Reszta te¿ pewnie siê zdecyduje. Grupka ciekawskich pójdzie tam i siê zorientuje w sytuacji, tyle. <br /><br />Szczê¶liwego Nowego Roku, bTW
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
sob gru 30, 2006 8:33 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

- Lancryst - rzuci³ krótko pó³elf do Viskimara, staj±c na nogi. Jego ciê¿kie buty gruchnê³y o pod³ogê i zastuka³y g³ucho gdy d³ugow³osy mê¿czyzna podchodzi³ tak do ogl±daj±cej list elfki. Przeczytawszy wiadomo¶æ ponad jej ramieniem, parskn±³ jedynie i zwali³ siê z powrotem na swe miejsce przy karcze...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
sob gru 30, 2006 4:32 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [fr 3.0] Banda Czarnego Sztandaru
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3355

Lancryst <br /><br />W odpowiedzi na s³owa barmana, siedz±cy ko³o Sillaqui blady, ciemnow³osy pó³elf odziany w skórzan± zbrojê oraz br±zowe szaty podró¿ne zamruga³ jedynie swymi szerokimi, migda³owymi oczyma. Ca³a sytuacja wyrwa³a go z zamy¶lenia, w którym by³ pogr±¿ony ju¿ od momentu, gdy zasiad³ ...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
sob gru 30, 2006 4:10 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Banda Czarnego Sztandaru - Komentarze
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 3144

Cze¶æ wszystkim i ¿yczê mi³ej zabawy. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cool.gif[/img] <br /><br />Pierwsza uwaga do Mistrza - "migda³owe" to ³adniejsze okre¶lenie lekko "sko¶nych" oczu. Takich z kszta³tu przypominaj±cych kocich trochê. "Sko¶ne". Nie bójmy siê tego s³owa, aczkolwiek brzmi brzydk...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
sob gru 23, 2006 12:03 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Sesja Dnd Dla Amitnych [szukany Mg]
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 1204

Ja te¿ siê zg³aszam. Pe³na karta po 26<br /><br />EDIT: Albo pó¼niek bo widzê, ze MG jeszcze musi siê znale¼æ :razz:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pt gru 22, 2006 1:15 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

Ja te¿ :wink: Zaczynajmy!
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
śr gru 06, 2006 12:50 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

CZemu ch³amowaty? Jako magister sztuki mówiê... ca³kiem nie¼le :razz:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
wt gru 05, 2006 2:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

To kiedy start? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img]
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pn gru 04, 2006 1:06 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

<!--quoteo(post=288593:date=Dec 4 2006, 12:34 PM:name=cenobite)--> <!--quotec--><br />No to widzê, ¿e wyros³a nam dru¿yna pe³n± gêb± ;D<br />A co do atrybutów... Wszystko mi jedno, jak je bedziemy wybieraæ, mog± byæ te, mo¿e byæ Pointbuy, mo¿na ustaliæ jaki¶ zestaw i ka¿dy z niego skorzysta (Np. 18,...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pn gru 04, 2006 11:23 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

No point buy by³by dobry, ale skoro reszta ju¿ mia³a takie dobre rzuty, to przecie¿ nie bêdziemy ich na si³ê os³abiaæ. W koñcu to dla dobra grupy :wink: A ja dla dmiany poddam siê kaprysowi i jednak stworzê sorcerera zamiast fightera (uzna³em ¿e ta moja postaæ podejrzanie przypomina z wygl±du i styl...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
ndz gru 03, 2006 11:20 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

Na ja te¿ nie mam ¿adnej osiemnastki... A dziewiêtnastkê albo dwudziestkê masz? :wink: :razz:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
ndz gru 03, 2006 11:09 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

Wow.... Tobie siê bardziej poszczê¶ci³o ode mnie. Ju¿ siê czujê cienki :wink:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
sob gru 02, 2006 9:53 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

Trzech na razie nie starczy?
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pt gru 01, 2006 4:07 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

Oj, bo zaraz wyniosê siê do sesji Sieraka... :razz:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
czw lis 23, 2006 10:55 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [3.0 Fr] Banda Czarnego Sztandaru *potrzebny Gracz*
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 3176

Postaæ wys³ana. Chyba nawet dwa razy dla pewno¶ci :wink:<br /><br /> Do postu powy¿ej : Ekstraklasa :wink: Moje oczy pamiêtaj± to forum jeszcze za jego rdzawych czasów [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aiwebs_011.gif[/img] A tak powa¿nie to witam szanownych wspó³graczy (o ile dostanê akcepta, ale z t...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
pt lis 10, 2006 2:18 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: G³upi I M±dry
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1891

No tak, dlatego zrobi³em EDITa :wink:
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
czw lis 09, 2006 12:09 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: G³upi I M±dry
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1891

Chyba odwrotnie... Jest to postaæ o do¶æ niskiej wiedzy, lecz bardzo wielkiej sile woli. Przyk³adem mo¿e tu byæ ksi±dz-ignorant, który uparcie trwa przy swojej racji, nawet w obliczu mia¿d¿±cych dowodów przeciwnika. Jednym s³owem, jest bardziej wierny temu, co mu w sercu siedzi ni¿ temu, co siedzi w...
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
sob lut 11, 2006 9:30 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Kiaryn'Veil Duskryn [FR] Błyskotka
Odpowiedzi: 347
Odsłony: 16784

Sesja przeniesiona na inne forum
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 94