Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 217 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Ais Seveu
pt lip 01, 2005 12:23 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

AnarTheDragon -> link do szablonu

Wszyscy kochamy autoreklamê, prawda? :mrgreen:
autor: Ais Seveu
pn cze 27, 2005 1:02 pm
Forum: Klasy podstawowe
Temat: Wiedźmin - łowca bestii (nowa klasa podst.)
Odpowiedzi: 315
Odsłony: 37919

Porz±dnie rozpisana klasa. Mimo wszystko polecam jednak przejrzenie tego tematu - klasa wied¼mina rozpisana na kilka sposobów, szablon, du¿o problemów typu 'do czego s³u¿y³ medalion' [na podstawie ksi±¿ki wyci±gniêto wniosek, ¿e na znaki wp³ywu nie mia³, a wykrywa³ niebezpieczeñstwo] lub 'czy wied¼m...
autor: Ais Seveu
ndz cze 12, 2005 10:20 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Niedźwieżuk - błąd tłumacza czy zgrabne tłumaczenie?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 8443

trzecia definicja

Ciekawe, nen? Zw³aszcza w kontek¶cie linka podanego przez Eriego. Chocia¿ ja i tak bêdê u¿ywaæ nazwy Pluskwomi¶ :twisted:.
autor: Ais Seveu
sob cze 11, 2005 8:23 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

Tak sobie przejrza³am mój szablon i wprowadzi³am kilka poprawek ;). Szybko¶æ - +3m. Charyzma - bez zmian, mój w³asny argument z 'budzeniem niepokoju' teraz mnie nie przekonuje. Ale IMO ten minus u Tieflingów te¿ nie pasuje. Znak Aard - 70kg ewoluowa³o w 100kg ;). Mutacje - do wyboru, do koloru. Niec...
autor: Ais Seveu
śr lis 24, 2004 7:30 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5355

Albo nawet pi±ty... Dantrag wcale nie musia³ (choæ móg³) byæ starszy od Jarlaxle'a - w koñcu skoro w takim dziewi±tym domu mo¿na zabiæ starszego brata, to czemu w pierwszym nie - ¿ycie drowa rzecz niebezpieczna. W³a¶nie, czy Bregan D'aerthe pojawia siê w 'Wojnie Pajêczej Królowej'? Nie czyta³am [jes...
autor: Ais Seveu
wt lis 23, 2004 4:29 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5355

Tak dok³adnie to... Jarlaxe nie musi przekonywaæ Enteneriego, ¿e zabi³ Drizzta... bo Enterei zabi³ Drizzta. Z ma³± ( no... mo¿e ca³kiem spor±...  ) pomoc± psioniki... a wiêc Drizzt nie by³ uleczony... ale wskrzeszony. Dzieki Lloth  . Mo¿e i tak. Ale nie jest to jasno powiedziane. Równie d...
autor: Ais Seveu
pn lis 22, 2004 5:19 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Entreri vs Drizzt
Odpowiedzi: 120
Odsłony: 7805

Tyle, ¿e nie ma to znaczenia, gdy¿ sam RAS powiedzia³, ¿e Drizzt i Arty ju¿ nigdy siê nie spotkaj±, chyba, ¿e przy ³o¿u ¶mierci Entreriego Wiem, ¿e RAS to powiedzia³, ale co to ma do tego: http://wizards.com/default.asp?x=books/fr/...asinterview2004 - w prawej kolumnie jest taki tekst (o Entrerim i...
autor: Ais Seveu
pn lis 22, 2004 2:40 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5355

Nie znalaz³am nigdzie rozpiski Kimmuriela, a jako ¿e nie posiadam Underdark , piszê to tylko na podstawie ksi±¿ek. Wiadomo, ¿e Jarlaxle ocali³ go, gdy Dom Oblodra zosta³ zniszczony (w Mrocznym Oblê¿eniu mo¿na znale¼æ opis tego wydarzenia). Poniewa¿ nie zosta³y nigdzie wymienione jego nie-psioniczne ...
autor: Ais Seveu
ndz lis 21, 2004 6:17 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5355

Hm... pewnie ci zepsujê zabawê, ale sam o to prosisz. Tyle dzieje siê w Bezg³o¶nej Klindze i S³udze Reliktu: Jarlaxle próbowa³ rozci±gn±æ swoje wp³ywy na powierzchniê - a dok³adniej utworzyæ bazê w Calimporcie i zwiêkszyæ handel z Menzoberranzan. Wspó³pracuje w tym celu z Entrerim i przejmuje Gildiê...
autor: Ais Seveu
sob lis 20, 2004 8:19 pm
Forum: Historia
Temat: Historia Faerunu po 1372 roku, czyli co u Was zasz³o
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 12751

Na razie moja obecna kampania nie spowodowa³a wiêkszych zmian w ¶wiecie. & Manshoon przej±³ w³adzê Fzoula (i wcale nie ¶ci±gnê³am tego z pierwszej strony tego tematu. Bo jak KAP£AN móg³by pokonaæ MAGA? Na pewno nie kiedy ja prowadzê!). & Prawdopodobnie dojdzie do utworzenia nowego pañstwa na Maztice...
autor: Ais Seveu
sob lis 20, 2004 5:05 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Kanciarz - czyli polityk ;)
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 699

Muad'Dib -> na tej samej zasadzie barbarzyñcy (fireball rzecz niebezpieczna i wliczona w ryzyko zawodowe), czarodziejowi (jeszcze wiêksze ryzyko zawodowe), druidowi (jw), kap³anowi (jeszcze wiêksze ryzyko ze strony wrogich religii), paladynowi (w p³ytówce trudno robiæ uniki, wiêc siê przyda), tropi...
autor: Ais Seveu
sob lis 20, 2004 3:08 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Kanciarz - czyli polityk ;)
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 699

Za niskie wymagania odno¶nie umiejêtno¶ci, za wysokie je¶li chodzi o atrybuty - ³otrzyk mo¿e wzi±æ tê klasê nawet na drugim poziomie. Poza tym wysoka charyzma nie jest potrzebna postaciom, które nie czaruj± z jej pomoc± (tzn. czaruj± tylko si³± perswazji...). Lepiej zainwestowaæ w Int i po¶wiêciæ te...
autor: Ais Seveu
ndz paź 31, 2004 4:46 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Opiekun Rosomaka 3.0*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1266

Brakuje opisu fabularnego. Jak ju¿ wy¿ej napisano, wymagania s± absurdalne - je¶li chodzi o atuty tylko wojownik ma mo¿liwo¶æ ich spe³nienia do ¶redniego (5-6) poziomu - a takiego nie ucieszy raczej kiepski rzut na wytrwa³o¶æ.
autor: Ais Seveu
pt paź 29, 2004 6:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79423

Rozwi±zanie zagadki z szachownic± (chyba najprostsze, aczkolwiek nie jedyne): W przeciwleg³ych naro¿nikach szachownicy znajduj± siê pola w tym samym kolorze, st±d po ich usuniêciu pozostaje 30 pól w jednym kolorze i 32 w drugim. Prostok±ty zawsze pokrywaj± jedno pole czarne i jedno bia³e, wiêc zawsz...
autor: Ais Seveu
sob paź 16, 2004 5:44 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 79412

<!--QuoteBegin-Sony+-->
Sony pisze:
<!--QuoteEBegin-->MAGIA FAERUNU - pojawi siê w sprzeda¿y koñcem miesi±ca.
<br />Alleluja! Ju¿ my¶la³am, ¿e siê nie doczekam :). No dobra, wiem, naiwno¶ci± jest wierzyæ, ¿e bêdzie w terminie, ale nadziejê zawsze mo¿na mieæ...
autor: Ais Seveu
pt paź 15, 2004 8:30 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79423

Zwyk³a zagadka za 2 punkty: <br /> <br />Mamy szachownicê i 32 prostok±ty o wielko¶ci dwóch pól ka¿dy. Oczywi¶cie z ³atwo¶ci± mo¿na pokryæ nimi ca³± powierzchniê szachownicy. Ale czy bêdzie to nadal mo¿liwe, je¶li usuniemy dwa przeciwleg³e naro¿niki i jeden prostok±t? <br /> <br />Dla jasno¶ci: pros...
autor: Ais Seveu
pt maja 21, 2004 10:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Upadki - gro¼na broñ MP
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1802

20 poziomowy barbarzyñca a 1 poziomowiec to jest taka OGROMNA ró¿nica, ¿e po co to w ogole porównywaæ? Kto¶ tam pisze, ¿e 7 poziom woja to PRZECIêTNO¦æ. To jest chodz±ca legenda. Siê nie dziwcie, ¿e prze¿yje upadek z ile¶-tam-metrów. <br />Dlaczego chodz±ca legenda mia³aby prze¿yæ taki upadek? Gran...
autor: Ais Seveu
wt maja 11, 2004 9:20 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mistrz Magii
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1437

Mystra i Azuth decyduj± kto zostanie Magistrem, kiedy¶ mozna by³o nim zostaæ zabijaj±c magi± poprzedniego Magistra, teraz jednak tylko Azuth decyduje kto nim zostanie. <br />To Mystra i Azuth decyduj±, czy Azuth decyduje :wink: - czyli co robi±, jak maj± inne zdanie? (Nie ma to jak roztrz±sanie lud...
autor: Ais Seveu
pt maja 07, 2004 5:46 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

<!--QuoteBegin-So³tys+--> <!--QuoteEBegin-->Przegl±daj±c poprzednie notki, nie zauwa¿y³am pomys³u: odporno¶æ na choroby. Co o tym my¶licie? <br /> <br />¯e przegl±da³a¶ niedok³adnie i nie przeczyta³a¶ mojego template'a [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]. Odsy³am do strony trzeciej tego t...
autor: Ais Seveu
śr mar 31, 2004 8:20 am
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

Ja bym doda³ wied¼mionom jeszcze zwiêkszon± ko¶æ wytrzyma³o¶ci, ¶mieræ przy -11, lub co¶ podobnego. Coen ¿y³ jeszcze chwilê z przebitym sercem. <br /> <br />Ale nawet on tego nie prze¿y³. Wg mojej wersji ma KW 12. <br /> <br /> Oraz za zabijanie ludzi (poza obron± w³asn±) ex-Wied¼minowa³. Charakter...
autor: Ais Seveu
sob mar 13, 2004 3:47 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ulubiona szkoła magii
Odpowiedzi: 77
Odsłony: 6451

<!--QuoteBegin-Haer'dalis+--> <!--QuoteEBegin-->Transmutacja zawsze i wszêdzie - jedna z najbardziej elastycznych szkó³ magii - szkoda tylko, ¿e w reedycji zabrano jej teleportacje (IMO zupe³nie nies³usznie). <br /> <br />Aaargh! Sprawdzi³am w SRD i Teleport jest w Conjuration. Nawet je¶li rzeczywi¶...
autor: Ais Seveu
pt mar 12, 2004 9:45 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Chowaniec Master*
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 917

<!--QuoteBegin-Terai+--> <!--QuoteEBegin--> Zwiêkszenie: Na 4 poziomie rozmiar chowañca zmienia siê na o jeden wiêkszy, nie mo¿e on jednak przekroczyæ du¿ego. <br /> <br /> <br />Konieczno¶æ zwiêkszenia mo¿e byæ spor± wad± tej PrC. Czasem g³ówn± zalet± chowañca jest to, ¿e jest ma³y/malutki/filigran...
autor: Ais Seveu
pt mar 12, 2004 8:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £ucznik jak Legolas a szermierz jak Aragorn
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 3762

<!--QuoteBegin-Quarion Liadon+--> <!--QuoteEBegin-->3. Czy przedmiot z premi± z usprawnienia mo¿e mieæ jak±¶ moc np: prêdko¶æ, p³omienie. Mo¿e? <br /> <br />Aby [broñ/pancerz] mog³y jak±¶ specjaln± moc, musz± mieæ premiê z usprawnienia (DMG PL str. 179 i 183). Nie wiem, czy co¶ siê zmieni³o w 3.5 (c...
autor: Ais Seveu
pn mar 01, 2004 7:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

<!--QuoteBegin-Ryoga+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Aksji  <br />I stopieñ pozwala poprawiæ o jeden stopieñ nastawienia istot do wied¼mina je¿eli te nie zdaj± testu Will o Pt = 10 + 1/2 poziomu wied¼mina + mod. z Wiedzy  <br />II stopieñ pozwala poprawiæ stan na na frendly je¶li nie zostanie...
autor: Ais Seveu
czw lut 26, 2004 1:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasy presti¿owe - tak czy nie?
Odpowiedzi: 92
Odsłony: 3356

<!--QuoteBegin-Yuz'Ef+--> <!--QuoteEBegin--> <br />Buahahha taaaaa najwiêksze "kfasy" jakie do tej pory widzia³em z PRC s± w³a¶nie w KiK. Bo¿e, widzisz i nie grzmisz!!! Co to ma byæ, zaklinacz ¶wiec??!! ja na dzi¶ jeszcze wymy¶le "zaklinacza kadzide³ek" :razz: <br /> <br /> <br />Zaklinacz ¶wiec jes...
autor: Ais Seveu
wt lut 24, 2004 4:16 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasy presti¿owe - tak czy nie?
Odpowiedzi: 92
Odsłony: 3356

Jak¿e trafny podzia³ napisa³ kto¶ powy¿ej... Dla mnie najlepsza jest ta druga kategoria - fabularna. Oczywi¶cie z Tkaczem Losu :). Nie ma to jak nieco pomóc szczê¶ciu. Wbrew pozorom mo¿naby w tym punkcie wymieniæ te¿ pogardzanego czêsto Zaklinacza ?wiec - dla BN tworz±cego s³abe magiczne przedmioty....
autor: Ais Seveu
ndz lut 22, 2004 5:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+--> <!--QuoteEBegin-->Jak dla mnie: oznacza³o, to ¿e taki sobie wybra³ pseudonim artystyczny :wink: <br />Tak jak ka¿dy z nas ma tu xywkê na forum <br />A ja jestem za amuletami z wê¿ami, or³ami i kto czym chce (nawet ze ¶wink± morsk± :wink:). To da³oby wied¼minom troc...
autor: Ais Seveu
ndz lut 22, 2004 5:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+--> <!--QuoteEBegin--> Ais Seveu , bia³y, bo mia³ siwe w³osy, wilk, bo by³ ze szko³y wilka :wink: <br /> <br />Nie chodzi mi o Gwynbleidd - to wiem, sk±d siê wziê³o. Mam na my¶li to, ¿e w Kaer Morhen Eskel i reszta nazywali go po prostu "Wilk". Znaczy³oby to, ¿e tylko ...
autor: Ais Seveu
ndz lut 22, 2004 11:37 am
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

Z tego co pamiêtam, w sadze nie by³o wzmianki o jakimkolwiek innym wied¼miñskim siedliszczu. Poza tym nie by³o nic o medalionach Vesemira, Eskela, Coena czy Lamberta. Wcale nie musia³y byæ w kszta³cie wilczych g³ów - w koñcu inni wied¼mini nazywali Geralta Wilkiem.
autor: Ais Seveu
ndz lut 22, 2004 11:22 am
Forum: D&D i d20
Temat: Klasa dla Geralta/wied¼mina
Odpowiedzi: 197
Odsłony: 9474

Tiefling ma minusy do Charyzmy, bo wzbudza niepokój. Moim zdaniem wied¼mini te¿ je powinni mieæ. Wszêdzie byli "obcy" i raczej nie wzbudzali zaufania. A ¿e kto¶ by³ do nich pozytywnie nastawiony (vide: Jaskier), to siê po prostu zdarza... Nawet postaci z najni¿sz± Cha.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8