Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 240 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
autor: Dark Dar
sob gru 25, 2004 1:23 pm
Forum: Geografia
Temat: Cormyr
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 10485

Mam pytanie odno¶nie tego czy wiadomo co¶ o osobach zasiadaj±cych w "by³ej" Radzie Magów (chodzi mi o imiona i przybli¿one poziomy oraz o ile siê da charaktery). Z góry dziêki :)

PS. Ew. o innych potê¿nych (min. 15 poz.) magach Cormyru!
autor: Dark Dar
pt gru 24, 2004 9:46 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Kolejno¶æ czytania ksi±¿ek FR
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3714

Mam pytanie odno¶nie tego czy powie¶æ (IV czê¶æ z serji Pie¶ni i Mieczy) ''Twierdza cierni" jest w jaki¶ sposób powi±zana z V czê¶ci± "Kule snów"? Tzn. czy lepiej przeczytaæ najpierw Twierdzê... czy kolejno¶æ w tym wypadku nie gra du¿ej roli (z tego co wiem ksi±zki dotycz± innych bohaterów...)?
autor: Dark Dar
wt gru 21, 2004 5:23 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 129077

Postaci± epick± stajesz siê dopiero wchodz±c na 21 poziom, tak wiêc dopiero przy najbli¿szym awansie bêdziesz móg³ wzi±¶æ sobie m.in. epicki atut.
autor: Dark Dar
sob gru 18, 2004 4:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Doskonale "zrobiony" z³odziej/zabójca
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 6019

gdzie mo¿na znale¼æ PrC Sublime Chord ??
autor: Dark Dar
pt gru 17, 2004 3:58 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Lekkomy¶lni gracze-co z nimi zrobiæ?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 2131

Moim zdaniem powinno sie uratowaæ im ¿ycie w jaki¶ cudowny sposób, lub jeszcze lepiej zabiæ i pozwoliæ by kto¶ ich wskrzesi³ bez utraty ekspa (ew. pozbawiæ ich maj±tku), daj±c im równie¿ do zrozumienia, ¿e nie bêdzie takiego drugiego aktu "³aski" ;) Gracze po czym¶ takim najczê¶ciej zaczynaj± rozumi...
autor: Dark Dar
śr gru 08, 2004 5:07 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Drizzt, Jarlaxle, Artemis - moje rozpiski 3.5
Odpowiedzi: 204
Odsłony: 14004

Je¿eli dobrze pamiêtam Jarlaxle posiada³ i u¿ywa³ ró¿d¿ek, wiêc chocia¿by z tego powodu da³bym mu poziom(y) ³otrzyka...

Edit: Chyba, ¿e tak. Niestety nadal pozostajê przy 3 edycji ;)
autor: Dark Dar
sob gru 04, 2004 8:54 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójcze patenty
Odpowiedzi: 265
Odsłony: 23819

Jak to by³o ju¿ pisane, 1) w dnd nie ma ³amania krêgos³upów i 2) Dysk Tensera mo¿e lewitowaæ max 1m nad ziemi±, inaczej zniknie, w ten sposób mo¿na go umie¶ciæ jedynie nad istotami ma³ymi- (np. nizio³kiem maj±cym 90 cm wzrosu)...
autor: Dark Dar
pt gru 03, 2004 8:03 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 129077

I jeszcze jedno pytanie, wiadomo, ¿e ³otrzyk flankuj±c kogo¶ mo¿e dodaæ swój ukradkowy atak do obra¿eñ, tak wiêc, gdy dwóch ³otrzyków flankuje kogo¶ to logicznie wychodzi, ¿e obydwoje mog± "ukradkowo atakowaæ", ale czy tak jest napewno? (Upewniam siê...) Edit: No i wysz³o na moje 8) (mia³em racjê ;) )
autor: Dark Dar
pt gru 03, 2004 7:16 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Kampania Haer'dalisa
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1840

Rozwijaj±c my¶l, Adrian mo¿e dostawaæ "leki" zatrzymuj±ce ten proces (od Yu-anti), w celu nie ujawniania faktu o tym innym, a ca³kowite lekarstwo mo¿e byæ mu obiecane np. jako nagroda za wykonania jakiej¶ wa¿nej misji. Lekarstwa dostaje systematycznie, co zmusza go do przypominania sobie czym mo¿e s...
autor: Dark Dar
pt gru 03, 2004 6:54 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 129077

Mam pytanie, czy w momencie flankowania przeciwnika +2 do ataku dostaj± obydwie osoby (które otaczaj± przeciwnika), czy tylko ta "teoretycznie" za jego plecami? Osobi¶cie wydaje mi siê ¿e +2 dostaj± obydwaj atakuj±cy gdy¿ uwaga przeciwnika jest rozproszona atakami z dwóch stron, ale wolê siê upeniæ....
autor: Dark Dar
śr gru 01, 2004 3:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ucinanie ³bów
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1812

Duratarowi chyba chodzi³a sk±d siê wziê³a naszwa vorpal/migb³yskalny, tzn czy kto¶ j± wymy¶li³, czy cos oznacza³a wcze¶niej...
autor: Dark Dar
wt lis 30, 2004 3:18 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Elminster - osoba niezwyk³a
Odpowiedzi: 860
Odsłony: 53523

Chyba, ¿e j± zauroczysz swoj± osob± i przekonasz, ¿e w Elmistera wst±pi³a jaka¶ potê¿na istota, która poluje na Mystrê, mo¿e da siê na to nabraæ i sama go zniszczy? :P Dobra koniec ¿artów, chcia³bym jeszcze raz poruszyæ sprawê kryjówki Elmistera, czy jest mo¿liwo¶æ dostania siê do niej bez zgody Elm...
autor: Dark Dar
pt lis 26, 2004 5:23 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Bard-Drow Co w tym z³ego?
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 6075

Nawet w nowie¶ci Potêpienie wystêpuje drowka Halistraa, która posiada zdolno¶ci barda...
autor: Dark Dar
czw lis 25, 2004 3:39 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Liche - przemiana w licha/licza - rozmowy o liczach
Odpowiedzi: 405
Odsłony: 26587

Czy lich mo¿e zdobywaæ nowe poziomy w klasie czaruj±cej po ¶mierci? Czyta³em gdzie¶, ¿e lich mo¿e rzucaæ tylko te czary, któr pozna³ za ¿ycia, ale moim zdaniem jest to nielogiczne :?, jak to w koñcu jest?
autor: Dark Dar
wt lis 23, 2004 9:38 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wszystko o diab³ach i demonach
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 8352

<!--QuoteBegin-Darius+--> <!--QuoteEBegin-->Alternatyw± móg³by byæ powrót na tron jeszcze starszych, zapomnianych istot, takich jak Lucyfer czy Szatan, o których wspomina Book of Vile Darkness. Nie mam dostêpu do tego podrêcznika, móg³by mi kto¶ powiedzieæ co¶ wiêcej o tych diab³ach, g³ównie w±tek f...
autor: Dark Dar
wt lis 23, 2004 8:50 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5617

W sumie nie wiadomo czy faktycznie nie jest po¶wiêcany tylko 3 syn, a wiêc Berg'inyon by³by wtedy spokojny (w koñcu jest najm³odszy... 4). To ¿e trzeciemu siê uda³o chyba niewiele zmienia...
autor: Dark Dar
wt lis 23, 2004 2:02 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ostrzem w organ, czyli najwspanialsze ataki Waszych łotrów
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2970

Raczej wojownik na 18 poziomie nie chodzi go³y, wiêc jak oni go trafili ?? 1-2 trafienia rozumiem, ale dziesiêæ i 7 krytyków :? Edit: £uk +3 i ¶wiat low magic ;) (i to na 5 poziomie postaci) hehe, co¶ mi tu nie gra :wink: ale dobra... Faktycznie ;) <span style='color:red'>Chyba chodzi tu o +3 z Base...
autor: Dark Dar
ndz lis 21, 2004 12:07 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o umiejêtno¶ci.
Odpowiedzi: 126
Odsłony: 12273

Mam pytanie, we¼my postaæ ³otrzyka. Jak wiadomo ma ona wiele um. klasowych, ale czy gdy ta sama postaæ awansuje na nastêpny poziom, lecz we¼mie np. wojownika pozostaj± jej te same umiejêtno¶ci klasowe, czy w tej sytuacji umiejêtno¶ci klasowe przy awansie s± liczone tylko te wojownika ?? Tzn. czy prz...
autor: Dark Dar
ndz lis 21, 2004 11:26 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Kolejno¶æ czytania ksi±¿ek FR
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3714

Ja gdy wprowadzam kolegów w ksi±¿ki z FR zaczynam od Krain Chwa³y... Pó¼niej Krainy Podmroku, a nastêpnie Magii. Po przeczytaniu tych trzech antalogii maj± (ma³±, ale) ogóln± wiedzê na temat krain. Pó¼niej najczê¶ciej sami wybieraj± Ksi±¿ki z bohaterem który im przypad³ do gustu, ew. polecam serje: ...
autor: Dark Dar
pt lis 19, 2004 4:38 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 129077

Zamieszczam tutaj to pytanie bo potrzebujê szybkiego t³umaczenia na polski kilku czarów (ktorych niestety nie ma na stronie forumowej), a czas mnie nagli, oto one: - fox's cunning - deep slumber - false life - glibness z góry dziêki Smile PS. Je¿eli czary te nie s± z PG to prosi³bym o ew. nakierowan...
autor: Dark Dar
wt lis 16, 2004 8:42 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22768

[quote=Rend] 1* Wydaje mi siê, ¿e Inteligencja 4 (ju¿ mo¿liwa dla cz³owieka) jest odpowiednia. Jest wy¿sza, ni¿ zwierzêca, ale nie pozwala jeszcze na bardzo skomplikowane plany taktyczne... 2* To nie by³y raczej ¿adne gruczo³y... Wed³ug mnie to by³y stawy. Gdyby Tobie urwano palec w stawie, to te¿ c...
autor: Dark Dar
wt lis 16, 2004 3:31 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22768

1) Int - Alien jest wbrew pozorom "dosyæ inteligentny", przynajmniej je¿eli chodzi o polowanie... Atakuj± jak Deinonychy, pierwszy zwraca uwagê ofiary (czy te¿ przez pokazanie siê, czy odg³osy), za¶ drugi niepostrze¿enie zachodzi ofiarê od ty³u. 2) Na filmie A vs.P by³o wyra¼nie pokazane, ¿e na koñc...
autor: Dark Dar
pn lis 15, 2004 6:38 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: A better mouse trap...
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1809

Ponieważ czary leczące itp. działają na umarlaków z odwrotnym skutkiem (tzn. ranią ich itp.). Chodzi raczej o to, ze pułapki raczej "przeszkadzają", a nie ułatwiają życie ;)
(leczącego łóżka trudno nazwać pułapką...)
autor: Dark Dar
sob lis 13, 2004 7:24 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22768

Królowa Obcych (Aliens Queen) Huge Magical Beast KW: 12k10+84 (150 p¿) Inicjatywa: +12 (+4 Pop. Init., +8 Zr) Szybko¶æ: 18m KP: 26 (+10 naturalny, +8 Zr, -2 wielko¶æ) Ataki: 20/15 Obra¿enia: 1k10+8 plus (19-20/x2; ciête) - pazury (traktowane jak broñ +2), 2k6+8 plus (20/x3; k³ute) - ogon z kolcem (...
autor: Dark Dar
wt lis 09, 2004 2:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Doskonale "zrobiony" z³odziej/zabójca
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 6019

Moim zdaniem nie mo¿na postaci ograniczaæ za bardzo do magicznych przedmiotów, ale dobra. Teraz inny aspekt, atuty (które wzi±¶æ i dlaczego): - Poprawiona Inicjatywa - wa¿na, gdy¿ dziêki niej mo¿emy zaatakowaæ jako pierwsi (i to z SA) - Oburêczno¶æ - wiêcej ataków (minimalizacja kar) - Walka dwoma b...
autor: Dark Dar
pn lis 08, 2004 10:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Doskonale "zrobiony" z³odziej/zabójca
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 6019

Je¿eli chodzi o poziomy ³otrzyka to je¿eli je ograniczaæ to do 4 poziomu, gdy¿ przechodz±c z 3 na 4 dostajemy +1 BAB i +1 do MRO, a co do wojownika to zawsze ko¶æ k10, RO na Wytrw. i dodatkowe punkty BAB siê przydadz± (no i dodatkowy atut na 4 poziomie...), gdy¿ nie mo¿na liczyæ, ¿e zawsze uda nam s...
autor: Dark Dar
pn lis 08, 2004 9:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Doskonale "zrobiony" z³odziej/zabójca
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 6019

A ja mam taka koncepcjê Mr Leona: £orzyk 6/Wojownik 4/ Zabójca 10 Atuty: Poprawiona Inicjatywa, Zmys³ Walki (Combat Reflexes), Ekspert taktyki (?)(Expert Tactician), Finezja w broni, Oburêczno¶æ, TWF, Ulepszona TWF, Greater TWF (ew. co¶ innego), Ulepszona Finta, Walka na ¶lepo, Wyspecjalizowanie (ew...
autor: Dark Dar
ndz lis 07, 2004 1:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: ¦wiat, a klimat sesji...
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 648

Mo¿e siê trochê ¼le wyrazi³em, mój kolega nie prowadzi gry w konkretnym ¶wiecie, co wiêcej "jego ¶wiat" sk³ada siê z niepowi±zanych specjanlie obszarów na których tocz± siê chwilowe rozgryfki... nie ma nic powi±zanego. Miasta tworzy tylko na potrzebê jednorazowej gry i praktycznie w czasie drugiej k...
autor: Dark Dar
ndz lis 07, 2004 12:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: ¦wiat, a klimat sesji...
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 648

¦wiat, a klimat sesji...

Ostatnio us³ysza³em od kogo¶, ¿e w RPG liczy siê tylko dobra zabawa, a ¶wiat jest wogóle niepotrzebny. Oczywi¶cie zgadzam siê ze stwierdzeniem, ¿e najwa¿niejsza jest dobra zabawa, lecz moim zdaniem prowadz±c grê w konkretnym ¶wiecie (FR, GH itp.) zabawa jest jeszcze lepsza (tym bardziej, gdy cokolwi...
autor: Dark Dar
ndz lis 07, 2004 12:07 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 38134

Gdzie mo¿na znale¼æ rozpiskê Morika £otra (towarzysza Wulfgara)?

Valas Hune: N, wojownik 4/³otrzyk 10/ tropiciel 2

Moim zdaniem powinno daæ mu siê chocia¿ jeden poziom tancerza cienii, gdzy¿ kilkakrotnie by³o opisane jak to znika³ z widoku (tzn. gdy siê na niego patrzono...).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8