Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 561 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19
autor: Jierdan
pt sty 06, 2006 9:02 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Kampania Bissel XI - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 17518

Ja nic nie mówiê. Jeszcze Martell siê zdenerwuje do reszty i zejdzie na zawa³.
No, Sekal, do boju. Za³atw to ;)
autor: Jierdan
pt sty 06, 2006 8:56 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Bielon [GH] Kampania Bissel XI
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 25595

Lionel Demarc Pra³ata nie zaskoczy³o zlekcewa¿enie przez Margrabiego Martella etykiety i dobrego wychowania. Cz³owiek nazywany "Budowniczym", niegdy¶ znakomity polityk i w³adca, kompletnie zniedo³ê¿nia³ po stracie dzieci. Wiadomym by³o, ¿e nigdy w ¿yciu nie dopu¶ci do siebie my¶li, ¿e jego córka rz...
autor: Jierdan
pt sty 06, 2006 8:22 pm
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 15001

I teraz posypa³y siê notki, ¿e ShadEnc odszed³ przeze mnie, bo kiedy¶ tam co¶ tam napisa³em i parê osób mnie za to polubi³o. No c'mon, to tylko forum, cytuj±c Ezy'ego. W sumie szkoda, ¿e Shad odszed³, bo go lubi³em, a teraz wyszed³em na Wielkie Forumowe Z³o. C'mon... Havelock, oczywisscie massz racj...
autor: Jierdan
pt sty 06, 2006 7:49 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nóż w mroku - komentarze
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2719

Mogê pisaæ. Kataklizm, który wstrz±sn±³ forum wyzwoli³ mnie z oków omal¿e-bana ;)
A na powa¿nie - Joey napisz choæ jedn± notkê - obojêtnie z kafejki, ze szko³y czy od kumpla. Albo ewentualnie poprowadzê Twoj± postaæ, ale ju¿ ostatni raz.

Pozdrawiam
autor: Jierdan
pt sty 06, 2006 11:24 am
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 15001

Tak, to by³ ¿enuj±cy komentarz, na temat Twojego ¿enuj±cego zachowania Jier. Inaczej siê nie da³o, kolego. Rzeczywi¶cie, picie alkoholu jest ¿enuj±ce. Dyskredytuje ciê w oczach ca³ego miasta i jeste¶ spalony towarzysko... ¯enada. Dowodzi prostactwa i ciemnoty... Skoro Kiras umie¶ci³ to zdjêcie na f...
autor: Jierdan
czw sty 05, 2006 9:32 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Kampania Bissel XI - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 17518

Dobra, nie chce mi siê z Tob± k³óciæ. Gdyby¶ napisa³ tylko o ¶lubie Blaise'a z Izabel i darowa³ sobie planowanie podmiany (co wszak odpada ze wzglêdu na prostotê ¶lubu) i wyrazi³ siê ¶ci¶le, nie by³oby problemu, ot co. Whatever, temat zamkniêty. A odno¶nie lekcji dla Josepha nie chodzi³o o planowani...
autor: Jierdan
czw sty 05, 2006 9:10 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Kampania Bissel XI - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 17518

Sekal, po co te nerwy? Wiem, ale nie po³o¿y³e¶ nacisku na to, ¿e Blaise powinien wzi±æ ¶lub z Izabel w tej chwili, w wiêzieniu. Potem jeszcze pisa³e¶ o przygotowaniach do podmiany, itd. Sorry za zduplikowanie tego co napisa³e¶, ale kwestia wymaga³a podkre¶lenia. I to w³a¶nie pra³at zrobi³. I nie mus...
autor: Jierdan
czw sty 05, 2006 8:52 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Bielon [GH] Kampania Bissel XI
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 25595

Lionel Demarc Pra³at z zaciekawieniem obserwowa³ rozw¶cieczonego szpiega, niemal nie wierz±c, ¿e ten wyzby³ siê kamiennej twarzy i otwarcie da³ upust swojej frustracji. - Josephie, zwolnij. Dok±d ci tak spieszno? Nie pali siê... - powiedzia³ Lionel nalewaj±c sobie wina do zdobionego kielicha. W ocz...
autor: Jierdan
czw sty 05, 2006 2:06 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Word.
I'ma air your ass out.
'Till you're on one knee ;)
autor: Jierdan
czw sty 05, 2006 1:53 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Wyzywam kogo¶ na pojedynek.
Obojêtnie kogo.
autor: Jierdan
czw sty 05, 2006 1:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kieł Lolth (Fang of Lolth) - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 9622

Dok³adnie. Trzeba zaszabrowaæ. Najlepiej podkra¶æ siê i korzystaj±c z ukradkowego ataku ukradkiem je ukra¶æ, wyrywaj±c z odbytu paj±ka.
Od kiedy k³y rosn± na odw³oku?
Stary, jak Ty myjesz zêby w takim razie?
autor: Jierdan
czw sty 05, 2006 1:06 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Jierdan [Fajeev] Nóż w Mroku
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4229

Gromada z³odziei siedzia³a na dachu s±siedniego budynku i niespokojnie zerka³a na zbiegowisko wokó³ pal±cego siê domu Crahnobella wci±¿ nie mog±c doj¶æ do siebie po tym, co przed chwil± siê sta³o. Najpierw jednemu z nich poder¿niêto gard³o, a chwilê pó¼niej szaleniec chcia³ ich upiec ¿ywcem. Przera¼...
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 10:51 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

A komentuj, obra¿aj, rób co chcesz - droga wolna. Jakie "rozgryz³e¶", co "rozgryz³e¶"? My¶lisz, ¿e tak ciê¿ko Ciê rozgry¼æ? Co¶ Ci umknê³o najwidoczniej, jak ju¿ mówi³em. Znudzi³a mnie Twoja b³azenada. ¦miesznie siê z Tob± gada³o, ale ju¿ mnie zmêczy³e¶. Strasznie mêcz±cy jeste¶, wiesz? Just look at...
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 10:47 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Usuniêto temat kagiego - modowie broni± swojej w³adzy. Piszê wiêc tutaj, bo mam parê prawd do obwieszczenia. Nie zatrzymacie prawdy! Có¿ mogê rzec... To chyba koniec... Spêdzi³em z wami tyle wspania³ych chwil, przyjaciele... Obrazi³em i wykpi³em tylu z was... ¯al me serce ¶ciska i ³za w oku siê krêc...
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 10:33 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Kaganek b³azeñstwa, Nigga-Nigga. Kaganek b³azeñstwa, to wszystko.
Respond one time only...
z-z-z-zone out
EOT
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 10:30 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Chuunin Wioski Mgły
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1348

Ca³kiem fajny ten Chuujunin Wioski Mg³y.
Ale czemu tylko cz³owiek?
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 10:15 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

FeelYo , wierz mi, Ezy doskonale wie, co znaczy "homey/homie". Mo¿emy siê nawet za³o¿yæ, ¿e lepiej od Ciebie. I niew±tpliwie lepiej od Ciebie zna siê na rapie - proste zestawienie: Ty - 50 Cent, Lloyd Banks, The Game, Eminem, Snoop Dogg, Kanye West Ezy - Fugees, The Roots, Saul Williams Mobb Deep, ...
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 10:13 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Ezy, who the fuck is that guy?
Co to za typ w ogóle?
Kto¶ go zna?
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 9:44 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

[center:89c5e72d4a]<span style='font-size:30pt;line-height:100%'>Quo vadis, Herr Bato?</span>[/center:89c5e72d4a]
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 7:59 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nóż w mroku - komentarze
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2719

Mam was prowadziæ za rêkê i co chwilê pytaæ co robicie? To nie jest sesja w realu - wy decydujecie co robicie, ja mówiê jakie s± efekty :) Jin napisa³ o wybuchu domu (co by³o do przewidzenia, bior±c pod uwagê zapalon± oliwê i materia³y wybuchowe), ale niech wam bêdzie. Ale w tej chwili nie mam si³y ...
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 6:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kieł Lolth (Fang of Lolth) - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 9622

Sorry za off-topic, ale...
Rotfl, co za bdura.
Nie mog³em siê powstrzymaæ.

Eri, temat. Po prostu temat. I tropiciel z 24 atakami. I feat Cosmopolitan. I paj±kopodobny szuro³ak równie¿ :)
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 5:22 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nóż w mroku - komentarze
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2719

Zdecydujcie gdzie idziecie i co robicie.
To nie sesja w realu, gdzie wszystko Wam mówi DM - trochê inicjatywy, panowie.
Do it now.
autor: Jierdan
śr sty 04, 2006 10:35 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Kampania Bissel XI - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 17518

Bielon, to oznacza, ¿e jeszcze mnie nie ma ;)

Ale mogê co¶ skrobn±æ ;)
Mo¿e nawet dzisiaj.
autor: Jierdan
ndz sty 01, 2006 5:18 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 209204

Gospoda.
Ja: Szukamy czego¶ tam (nie pamiêtam dok³adnie czego, zreszt± to nieistotne)
NPC: Nie ma nic za darmo.
Ja: Zagrajmy w takim razie w ko¶ci o informacjê.
NPC: Doskonale.
[turlu turlu: przegra³em]
Ja: Hmm, wiêc co chcesz wiedzieæ?
autor: Jierdan
sob gru 31, 2005 1:32 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nóż w mroku - komentarze
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2719

Dobra, wróci³em.
Po sylwestrze wznawiamy sesjê.
Get ready.

Pozdrawiam
autor: Jierdan
pt gru 23, 2005 12:55 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Kampania Bissel XI - komentarze
Odpowiedzi: 236
Odsłony: 17518

3. Jierdan, wyjazd 23.12, przyjazd 31.21.

Tak wiêc wyje¿d¿am jutro rano - w bardzo ma³o odpowiednim momencie :?
Tzn w sumie dzi¶ ;)
autor: Jierdan
czw gru 22, 2005 5:19 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Jierdan [Fajeev] Nóż w Mroku
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 4229

Z³odzieje klêcz± za poprzewracanymi sto³ami szykuj±c kusze i co tam jest pod rêk±. W momencie gdy Caen z rozp³atanym gard³em wpad³ do domu Morgalla, przesta³o byæ weso³o. Kul±c siê za zaimprowizowanymi zas³onami zastanawiacie siê o co do cholery chodzi. Mo¿e jednak Arie mia³ racjê - tachanie nieprzy...
autor: Jierdan
czw gru 22, 2005 3:37 pm
Forum: Rasy
Temat: Odrzuceni
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1949

Tak my¶la³em, ale wola³em siê upewniæ.
Nie wiem czy nie za potê¿na, ale fabularnie bardzo mi siê podoba.
autor: Jierdan
czw gru 22, 2005 3:26 pm
Forum: Rasy
Temat: Odrzuceni
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1949

LA?
autor: Jierdan
czw gru 22, 2005 3:03 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Nóż w mroku - komentarze
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2719

Dobra, peyo bekn±³ za g³upotê i nieumiejêtno¶æ czytania ze zrozumieniem.
Dziêkujemy za grê.
Jeszcze jacy¶ chêtni?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 19