Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 127 wyników

autor: Yarel
sob cze 05, 2004 12:56 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: D³ugowieczne rasy - czy lata siê przelicza?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 423

Nie powinno sie tak przeliczaæ lat... Elfy napewno wzrastaj± fizycznie tak samo jak ludzie, bo przecie¿ to by³oby nienormalnie gdyby elf w wieku 5 lat by³ jeszcze noworodkiem. Poprostu ich rozwój psychiczny jest wolniejszy. P³ciowy te¿. Je¶li kto¶ czyta czasem Podrêcznik Gracza, to wie, ¿e elfy ze w...
autor: Yarel
śr maja 12, 2004 5:56 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Tradycje
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 461

Tradycje

Witajcie. My na Bo¿e Narodzenie mamy choinkê, na Wielkanoc pisanki... A jakie tradycje panuj± w FR w czasie ¶wi±t okre¶³onego bóstwa? Kiedy te ¶wiêta s± obchodzone? Je¶li znacie dok³adne daty przypadanie tych ¶wiat i tradycje ¶wiateczne, to proszê bezzw³ocznie je tu opisywaæ :) Z góry dziêki
autor: Yarel
sob maja 08, 2004 9:05 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Mali i średni latacze
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 591

W Forgotten Realms jest nawet malutkie stworzenie o nazwie tressym posiadaj±ce skrzyd³a i umiej±ce na nich lataæ <br /> <br />KW: 1/2 k8 <br />Inicjatywa: +2 <br />Szybko¶æ: 9 m, latanie 15 m <br />KP: 14 (+2 rozmiar, +2 Zr) <br />Ataki: 2 pazury +4 wrêcz, ugryzienie -1 wrêcz <br />Obra¿enia: pazury...
autor: Yarel
czw maja 06, 2004 12:26 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nad-bogowie
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 4442

Jak ju¿ by³o du¿o wczesniej napisane, MG jest prze³ozonym dla nadboga. To wielka prawda. My¶lenie o nadbogach jako o MG, jest przesadzone. Dla krasnoluda przyk³adowym bogiem jest Moradin, dla Moradina bogiem jest Ao, a bogiem dla Ao jest MG, a nawet kim¶ wiêcej ni¿ tylko bogiem. MG mo¿e sprawiæ, ¿e ...
autor: Yarel
pt kwie 09, 2004 10:43 am
Forum: D&D i d20
Temat: Wredny MP - co poradziæ?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1605

mo¿e i w Podmroku emanuje jaka¶ z³a energia niepozwalaj±ca rzucaæ czary, ale Nak³adanie r±k to nie czar... Albo powiedz co¶ swojemu MP, albo zmieñ dru¿yne je¶li masz sie z nim mêczyæ...
autor: Yarel
wt kwie 06, 2004 7:36 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Ksiêga Gier i Zabaw
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1452

a co s±dzicie poprostu o pi³ce no¿nej w D&D? przecie¿ to te¿ nie g³upi pomys³. mo¿na by wymy¶liæ ewentualne zasady, wygl±d boiska i stadionu... wyra¿ajcie swe opinie
autor: Yarel
wt kwie 06, 2004 7:31 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: English Only :)
Odpowiedzi: 983
Odsłony: 29207

Yo men, wozaaaa (wassup :)) My answers: <br /> <br />1. I learn English 9 years. <br />2. Other language wich I study is German, but it's to difficult for me :razz: <br />3. I've heard, that I'm speaking with scottish accent. I can speak with russian accent too :wink: I'ts very funny. And my German ...
autor: Yarel
ndz kwie 04, 2004 7:03 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pó³... cosik, czyli mieszanka wybuchowa krwi
Odpowiedzi: 109
Odsłony: 8291

a co by¶cie powiedzieli na pó³golema-pó³ogra? mój kumpel chce takim graæ... czy w ogóle sie da? pewnie wygl±da³by jak ogr w p³ytówce, ale przyklejonej :wink: muszê to teraz jako¶ wykombinowaæ :/
autor: Yarel
ndz kwie 04, 2004 7:00 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Władza Mg - czyli trafiłem w nogę i nic!!
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 1423

t± nogê, to nie tylko z³amaæ, ale i obci±æ powiniene¶... masz dziwnego miszcza. metalowe ko¶ci... buhahaha
autor: Yarel
wt mar 23, 2004 8:17 pm
Forum: Geografia
Temat: Mapy FR z ró¿nych ¼róde³
Odpowiedzi: 100
Odsłony: 11243

Pytanie mo¿e nie do tematu, wiêc proszê moderatorniê o przeniesienie go w odpowiednie miejsce. Moje pytanie brzmi: Czy w internecie s± mapy Maztiki, Kara-Tur i innym poza-faerunowych krain? Gdzie mo¿na je nabyæ i za jak± mniej wiêcej cenê?
autor: Yarel
pt mar 19, 2004 7:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Standardowi bohaterowie do wykorzystania
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 645

Ja na dzisiejszej sesji nas³a³em na czarnego pó³smoka-pó³orka jakiego¶ pakera od Pelora, bo tamten sie poda³ w³a¶nie za wys³annika Ja¶niej±cego i czeka³a go kara :wink: Jak kto¶ by chcia³ go wykorzystaæ to niech sobie dorobi reszte statów bo mi wystarczy³a si³a, KP i HP :mrgreen: <br />S-37 <br />KP...
autor: Yarel
czw mar 18, 2004 5:00 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: RPG i Pokemony?!
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1177

No w³a¶nie, po co zmieniaæ nazwy? Nie wiem jak± nazw± mo¿na by zast±piæ Pikachu... Mo¿e Electric Mouse :wink: Nieee, nazwy powinny zostaæ takie jakie s±.
autor: Yarel
śr mar 17, 2004 7:55 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: RPG i Pokemony?!
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1177

Pokemony w RPG... Hmmm :) musze tego kiedy¶ spróbowaæ, a jak sie spodoba kumplom, to w wiêkszych miastach bêd± sprzedawane Pokeballe :wink: i Pokemony bêd± sta³± czê¶cia krajobrazu :)
autor: Yarel
śr mar 17, 2004 7:38 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Zdziczałe elfy?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 651

Czy te Zdzicza³e Elfy by³yby jeszcze dziksze ni¿ Grugrah??
autor: Yarel
śr mar 17, 2004 7:32 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Granie pół-smokiem
Odpowiedzi: 193
Odsłony: 8947

Rozmawia³em z kumplem i ostatecznie gra skrzy¿owaniem orka z czarnym smokiem... Ma sto lat i sprawne skrzyd³a, choæ dla do¶wiadczonych graczy z mego miasteczka to lekka przesada (te skrzyd³a). Ogólnie ca³a moja 3-osobowa dru¿yna jest z³a z czego tylko jedna neutralna(reszta chaotyki :wink:) i odgryw...
autor: Yarel
pn lut 23, 2004 3:46 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Mój niewielki ¶wiat...
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 460

A niech mnie... Wybaczcie bogowie tak g³upie pytanie. Czyta³em tê tabelê i najwyra¼niej przeoczy³em lód... Ale w ka¿dym razie dziêkujê Ci, Thomasie :)
autor: Yarel
pn lut 23, 2004 3:44 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wiek potworów
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 366

Zawsze mo¿naby powiedzieæ, ¿e smok by³ akurat pijany :mrgreen:. Ale jednak kumpel upar³ siê na z³otego smoka z orkiem, chocia¿ je¶li siê uda to jako¶ go przekonam na innego smoka, albo w ogóle inn± krzy¿ówkê. W sprawie wieku, to raczej nie ma tam wszêdzie opisanych dok³adnie, wiêc dalej proszê o wpi...
autor: Yarel
sob lut 21, 2004 12:01 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Mój niewielki ¶wiat...
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 460

Mój niewielki ¶wiat...

Pomy¶la³em, ¿e dobrym pomys³em by³oby umieszczenie graczy na starcie w jakiej¶ mro¼nej krainie, a nie standardowo w jakim¶ ciep³ym miasteczku. Budowle mog³yby byæ zrobione z lodu, ale nie wiem jaka by³aby ich wytrzyma³o¶æ. Je¶li kto¶ wiedzia³by przypadkowo ile wynosi³aby ta wytrzyma³o¶æ, to prosi³by...
autor: Yarel
sob lut 21, 2004 11:55 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Wiek potworów
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 366

Wiek potworów

Witam, je¶li wiecie ile przeciêtnie ¿yje jaki¶ potwór, to proszê o napisanie jego wieku :) Jeden z graczy upar³ siê na granie "orkosmokiem", no i na pocz±tek prosi³bym w³a¶nie o wiek orka i z³otego smoka. <br /> I przy okazji pytanie do kogo¶ bardzo obeznanego: Czy krzy¿owanie chaotycznego z³ego ork...
autor: Yarel
pt lut 13, 2004 2:10 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Denerwujący MG, czy błąd gracza, czyli problemy z MG
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2361

I tak powinno byæ, je¶li postaæ nic nie wie o zagro¿eniu, to gracz powinien siê liczyæ z tym, ¿e zginie lub odniesie rany, chod¼by chcia³ przed tym uciec. Tacy gracze s± potrzebni, je¿eli postaæ czego¶ nie wie to tak jest do koñca, dopóki siê nie dowie. Pod±¿aj±c za Martiem - RESPECT dla takich grac...
autor: Yarel
wt lut 10, 2004 9:42 am
Forum: D&D i d20
Temat: Granie samym sob±
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1852

Gdyby moi gracze grali jako oni sami to poziom si³y, inteligencji itd. by³by naprawdê niski :mrgreen: Ale jak mieliby wyt³umaczyæ wie¶niakom, ¿e pochodz± ze ¶wiata z komputerami i innymi wynalazkami, o tórych im sie nawet nie ¶ni³o? Urz±dzenie Kwalisha mog³oby byæ znane przez tych wie¶niaków aleczo³...
autor: Yarel
pn lut 09, 2004 9:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Denerwujący MG, czy błąd gracza, czyli problemy z MG
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2361

To by³, jak najbardziej, b³±d MG. No nie tyle b³±d co chêæ zaszkodzenia graczom. Je¶li chcia³, ¿eby wpadli w k³opoty, lub co¶ w tym stylu, to poprostu sprawi³ ¿e ten szlachcic sie domy¶li³. Chyba, ¿e gracze jako¶ zdenerwowali MG...
autor: Yarel
wt lis 11, 2003 3:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pozyskiwanie żołnierzy
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 539

Spróbuj jako¶ wykorzystaæ zdolno¶ci przywódcze.
autor: Yarel
sob lis 01, 2003 11:01 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Houngan - kap³an VooDoo *
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 839

Przepraszam wszystkich za tak d³ug± przerwê w kontynuowaniu tego tematu, ale to ju¿ siê nie powinno powtórzyæ. <br /> <br />Moje planowane wymagania: <br /> <br />Poziom kap³ana: conajmniej 8 <br />Charakter: dowolny neutralny <br />i jeszcze co¶ (pomy¶lê)
autor: Yarel
pt paź 31, 2003 3:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Stroje ¦redniowiecza i Renesansu
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2628

Nie wiem jakie by³y nazwy, ale trochê tych ubranek znam. No np. obcis³e poñczochy, albo d³uga koszula, która po zwi±zaniu pasem, wygl±da³a jak miniówka, koszule z szerokimi koñcami rekawów... Takie tam ró¿ne. Pomy¶lê, poszukam i napiszê :)
autor: Yarel
ndz paź 19, 2003 7:24 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Klimat sesji a świeczka
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 3531

Sam klimat sytuacji nie wystarczy. Trzeba tak¿e dbaæ o klimatyczn± wymowê, co niezbyt wychodzi graczom... Gracze powinni uczyæ siê klimatycznej mowy od MG, z gier, albo z jakich¶ filmów. W ka¿dym razie moi gracze nieszybko by siê nauczyli, albo wcale by im siê nie chcia³o uczyæ... Ale klimatyczna mo...
autor: Yarel
pt paź 17, 2003 8:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Serio czy (pó³)¿artem???
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 1739

U mnie sesja bez ¿artów, to by³oby ¶wiêto. Nawet z najpowa¿niejszym sk³adem nie uchroniê siê od ¿artów. Jaka¶ taka natura moich graczy... :mrgreen:
autor: Yarel
czw paź 16, 2003 5:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rozdwojenie jaźni
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 994

Korgan pyta³ czy istnieje te¿ rozdwojenie charakteru i osobowo¶ci. Rozdwojenie osobowo¶ci to chyba to samo, co rozdwojenie ja¼ni... Ale o rozdwojeniu charakteru nie s³ysza³em. <br />My¶lê, ¿e granie tak± postaci± by³oby bardziej mêczace ni¿ zabawne, ale zawsze warto spróbowaæ. Jednak patrz±c na to p...
autor: Yarel
wt paź 14, 2003 9:52 am
Forum: D&D i d20
Temat: Nie uzasadniona przemoc i brutalno¶æ graczy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2355

Grali¶my wtedy jeszcze w WFRP. Otó¿ jeden z graczy mia³ charakter chaotyczny i kiedy wpada³ w sza³, wyci±ga³ miecz i zaczyna³ z nim wirowaæ, zabijaj±c wszystkich, którzy siê nawineli pod ostrze. Byli¶my w mie¶cie Paravon i tam dru¿yna zaczyna³a g³upieæ, a konkretnie kilka osób z dru¿yny. Za³o¿yli ra...
autor: Yarel
sob paź 11, 2003 11:29 am
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2007

To prawda co powiedzia³ takisobieMG, ¿e strza³a wkoñcu traci prêdko¶æ w locie. Ale je¶li zostanie wystrzelona pare centymetrów przed celem, to napewno siê w niego nie wbije.