Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 36 wyników

  • 1
  • 2
autor: Mróz Czarodziej
pt lut 13, 2004 7:09 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203349

<!--QuoteBegin-Nilhir+--> <!--QuoteEBegin-->G1: Mam umiejêtno¶c ¶piewania ? <br />DM: Nie <br />G1: To moge fa³szowaæ ? <br /> <br />Swego czasu posiada³em jako gnomi wynalazca perform(fa³szowanie) na ca³kiem przyzwoitym poziomie... praktyka czyni mistrza :) Przyda³o siê nie raz, ³atwo by³o sprowoko...
autor: Mróz Czarodziej
ndz lis 30, 2003 6:49 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Demilich
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 5033

Mam z grubsza to samo odczucie co Suldarr'essalar . Owszem przedrostek demi- jak najbardziej uwa¿am za najlepszy, jednak licz mo¿e wywo³ywaæ pewne nieporz±dane skojarzenia. Sam kiedy po raz pierwszy us³ysza³em o "Powrocie liczmistrza" by³em przekonany ¿e to jaki¶ humorystyczny epizod na 1-2 sesje, b...
autor: Mróz Czarodziej
wt wrz 23, 2003 9:00 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Plansze i żetony/figurki (Siatka w D&D) w walce
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 3074

Mogliby¶cie mi powiedzieæ jaki± ma przewagê figurka nad ¿etonem ? <br />Kto¶ mi kiedy¶ powiedzia³ argument, ¿e po figurce widaæ w któr± stronê jest zwrócona. Ale przecie¿ nic nie stoi na przeszkodzie by odpowiednio pooznaczaæ ¿etony, wiêc moim zdaniem pozostaje jedynie walor estetyczny (dlatego te¿...
autor: Mróz Czarodziej
wt wrz 23, 2003 6:25 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Plansze i żetony/figurki (Siatka w D&D) w walce
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 3074

No có¿, figurek nie u¿ywam, najwy¿ej niewielkich kamieni o funkcji ¿etonów. <br />Bywaj± przydatne w przypadkach, kiedy uk³ad walcz±cych postaci, albo ich liczebno¶æ, przekracza ten punkt, w którym gracze, a czasem i MG przestaj± wiedzeæ co siê dzieje. Czasami (acz raczej rzadko) po prostu niezbêdne...
autor: Mróz Czarodziej
śr wrz 17, 2003 5:48 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Nowy swiat - RCrpg - Real City Rpg
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 2291

Je¶liby co¶ takiego mia³o byæ tworzone to ja siê na to piszê - nawet jak nigdy nie zagram to ¶wietnie siê takie rzeczy wymy¶la :) <br /> <br />Dla Skate'a finezja w desce + ró¿ne specjalne ataki/atuty jako triki na desce do wykorzystania w walce jako "wzmacniacze" ataku ("To ja siê rozpêdzam, robiê ...
autor: Mróz Czarodziej
pn wrz 15, 2003 2:41 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Nowy swiat - RCrpg - Real City Rpg
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 2291

Ciekawe... nadal ROTFL, ale zaczynam widzieæ w tym szaleñstwie jaki¶ sens. Nadal pozostaje to ciekawostk±, widzê to bardziej jako zabawê w obmy¶lanie tego typu zdolno¶ci ni¿ praktyczne stosowanie na sesji. <br /> <br />Po twojej notce Nekromancer moje nastawienie siê trochê zmieni³o, muszê przyznaæ ...
autor: Mróz Czarodziej
pn wrz 15, 2003 1:20 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Nowy swiat - RCrpg - Real City Rpg
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 2291

Czy by³aby jaka¶ magia w tym ¶wiecie, jakie¶ moce nadnaturalne? Czy raczej real klimat? <br />Raczej czyste kuriozum ni¿ RPG - dres rzucaj±cy czary, ROTFL [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] . <br /> <br />A co do samego systemu, to ju¿ ten 'czaruj±cy' dresiarz wydaje mi bardziej atrak...
autor: Mróz Czarodziej
czw wrz 11, 2003 6:33 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Pomoc-Fallout
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 629

Zgadzam siê z przedmówc± - je¶li mia³bym co¶ doradziæ to w³a¶nie grê na SPECIALu, a nie niepewn± konwersjê na d20. Fallout d20 to IMO nie bêdzie ju¿ to samo...
autor: Mróz Czarodziej
wt wrz 09, 2003 7:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Czar "Prawdziwe Uderzenie"
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 4230

Re: Czar "Prawdziwe Uderzenie"

<!--QuoteBegin-Suldarr'essalar+--> <!--QuoteEBegin-->Mam pytanie co do dzia³ania pierwszopoziomowego czaru "Prawdziwe Uderzenie"....czy je¶li postaæ ma wiêcej niz jeden atak na rundê, to dostajemy premiê +20 tylko do pierwszego z tych ataków, czy do wszystkich? Ewentualnie istnieje mo¿liwo¶æ rzuceni...
autor: Mróz Czarodziej
pt wrz 05, 2003 8:26 pm
Forum: Inne światy
Temat: Fallout poza Kaliforni± - materia³y/sugestie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 454

Nadril - wielkie dziêki, mnóstwo materia³ów, mam ju¿ z 10 mega po¶ci±gane z ró¿nych stron do których znalaz³em linki tam, ale nie znalaz³em nic o Europie [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] . Je¶li Predee'Thor ma racjê to straszna szkoda, bêdê musia³ siê zdaæ w razie czego na w³asn± inwe...
autor: Mróz Czarodziej
pt wrz 05, 2003 6:06 pm
Forum: Inne światy
Temat: Fallout poza Kaliforni± - materia³y/sugestie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 454

Fallout poza Kaliforni± - materia³y/sugestie

Od jakiego¶ czasu noszê siê z zamiarem poprowadzenia kampanii w ¶wiecie Fallouta. Mam co prawda podrêcznik, ale w nim interesuje mnie g³ównie mechanika SPECIALa. <br /> <br />Chodzi o to, ¿e wszyscy moi gracze grali sporo w Fallouty i chcia³bym unikaæ terenów znanych z cRPG, tzn chcia³bym prowadziæ ...
autor: Mróz Czarodziej
pn wrz 01, 2003 7:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ile lat grasz w RPG?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 8771

Jak ten czas leci... W³a¶ciwie nie potrafiê teraz powiedzieæ kiedy dok³adnie siê To u mnie zaczê³o... Musia³bym siê z kumplami zkonsultowaæ :wink: <br />Od jakiego¶ roku g³ównie D&D, ale wcze¶niej w³a¶ciwie non-stop 'Warhamiec', do tego jakie¶ epizody, a równie¿ system autorski 'Bóg kocha cie' [img]...
autor: Mróz Czarodziej
sob sie 30, 2003 10:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak często grasz w RPG?
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 5088

Póki co parê razy w tygodniu. Ale luksus zwany wakacjami w³a¶nie chyli siê ku upadkowi, tote¿ z pokor± zaznaczy³em 'raz na tydzieñ'. A to te¿ raczej optymistyczna prognoza [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img]
autor: Mróz Czarodziej
sob sie 30, 2003 6:24 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Elminster - osoba niezwyk³a
Odpowiedzi: 860
Odsłony: 49232

Hehe, ja te¿ mam w³a¶nie za sob± ponad 4h czytania tego w±tku.... <br />Ale ja nie o tym, mam pytanie techniczne. Mianowicie: <br />1. W FRCS Pan E. jest niewra¿liwy na Time Stop <br />2. W D&D FAQu z sierpnia 2001 stoi jasno, ¿e to b³±d i chodzi o Temporal Stasis <br />3. Jeszcze do niedawna uwa¿a³...
autor: Mróz Czarodziej
sob sie 30, 2003 12:49 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kto się przerzucił?
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1019

No có¿, gdyby polskie podrêczniki by³y idealnie przet³umaczone, wydawane nied³ugo po wersjach angielskich... ech, rozmarzy³em siê. <br />Na temat przerzucania siê, to powiem krótko - nie mam potrzeby. Mam ju¿ sporo po angielsku i nie widzê dla siebie korzy¶ci w kupowaniu polskich. Zreszt±, ISA nie w...
autor: Mróz Czarodziej
sob sie 30, 2003 12:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Mapy! [sk±d braæ? jak stosowaæ? wszystko]
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 10042

Ja jednak jestem za rysowaniem (do¶æ schematycznych) mapek na bie¿±co. To pozwala graczom na orientacjê w co bardziej zakrêconych lokacjach - po prostu niektóre rzeczy s± ³atwe do przedstawienia jako plan, ³atwo ca³kiem by³oby siê w nich poruszaæ w 'realu', za to opis bêdzie sakramencko trudny i zag...
autor: Mróz Czarodziej
sob sie 30, 2003 11:56 am
Forum: Tłumaczenia
Temat: Demilich
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 5033

Demilisz, po trzykroæ demilisz. IMO Nibylisz brzmi tak jako¶... bajkowo? Bo ja wiem, ciê¿ko mi to sformu³owaæ. A do tego sugeruje, ¿e to co¶ gorszego (s³abszego) od lisza. Z kolei dodawanie potworom wy¿szy/wiêkszy do nazwy jest trochê chyba zbyt mechaniczne - to prawie tak, jakby powiedzieæ: 'Staje ...
autor: Mróz Czarodziej
pn sie 25, 2003 9:33 pm
Forum: Geografia
Temat: T³umaczenie nazw Krain na PL
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 2103

Je¶li co¶ daje siê przet³umaczyæ tak, ¿eby nie zabijaæ ¶miechem, to staram siê u¿yæ polskiej nazwy (najczê¶ciej 'domowej roboty', nieraz w kilku dyskutujemy nad najw³a¶ciwszym t³umaczeniem). Ale je¶li wszystko co da siê uzyskaæ to jakie¶ sztuczne 'nowotwory' typu G³êboka Woda (kiedy wszyscy s± ponad...
autor: Mróz Czarodziej
pn sie 25, 2003 3:45 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Potwory z klasami? Standard czy rarytas?
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 935

Oj, z tym to jest bardzo ró¿nie, ale generalnie, je¶li kto¶/co¶ ma kontakt z cywilizacj± jako tak± (choæby by³o to siedlisko koboldów), to ma spor± szansê na 'klasowo¶æ', oczywi¶cie obowi±zuje podobna zasada jak u 'niepotwornych' ras, tzn klasy s± uzasadnione. <br />Ów gigant mo¿e byæ niez³ym przyk³...
autor: Mróz Czarodziej
ndz sie 24, 2003 10:47 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 203349

Dzisiejsza sesja: <br />Pó³ork barbarzyñca do rangera - Martin, ty id¼ na zwiad, gdy¿ twoje stopy s± jak letni wiatr na krowim pastwisku... <br /> <br />Ten sam pó³ork na wcze¶niejszej sesji, do halflinga - wizarda: <br />- Torn my¶li, ¿eby sprawdziæ czy pod wycieraczk± nie le¿y klucz. <br />nizio³e...
autor: Mróz Czarodziej
ndz sie 24, 2003 12:15 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Czy prowadzisz własny świat?
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 6779

Prowadzê w zasadzie raczej Forgotten Realms, ale to s± MOJE Krainy. Nie pozwalam aby kto¶ mi wmówi³ ¿e jest tak a tak, bo jest to opisane w podrêczniku. Staram siê raczej nie modyfikowaæ w skali globalnej, czyli korzystam z ogólnych informacji o ¶wiecie, geografii, itd, ale gracze nie mog± byæ nicze...
autor: Mróz Czarodziej
sob sie 23, 2003 3:42 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Potomek Illithida - nowa klasa prestiżowa*
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1833

To móg³by byæ efekt jakich¶ mrocznych (nawet jak na Illithidów) eksperymentów na np co potê¿niejszych schwytanych na wyprawach do podmroku naziemców. Ci, jako ¿e jak ju¿ napisa³em do¶æ mocni, mogliby jakim¶ cudem zbiec (a przynajmniej kilku z nich) i zachowaæ gdzie¶ ukryte, acz dziedziczne i ujawnia...
autor: Mróz Czarodziej
pt sie 22, 2003 11:41 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Podróże w czasie
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 1501

Ten temat porusza równie¿ jedno z lemowskich opowiadañ o Ijonie Tichym ('Dzienniki Gwiazdowe'). Konkretnie pokazuje wzbieraj±c± falê zamieszania wywo³anego manipulacj± czasem. W³a¶nie tak siê gnêbi graczy - zapêtla siê wszystko tak, ¿e nie wiadomo o co chodzi :evil:. Moim zdaniem ¶wietny schemat do ...
autor: Mróz Czarodziej
pt sie 22, 2003 11:32 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracze na sesji - zachowanie, problemy, nagradzanie...
Odpowiedzi: 407
Odsłony: 9765

Do¶wiadczenie za odgrywanie postaci! Ja nie wyobra¿am sobie ¿eby u mnie na sesjach to zniknê³o. Dla mnie osobi¶cie odgrywanie ciekawej i dopracowanej postaci stoi nieraz na równi z rozgrywaniem scenariusza. Oczywi¶cie powinien to byæ jedynie pewien u³amek expa przyznawanego (jakie¶ max. 15% uzyskane...
autor: Mróz Czarodziej
pt sie 22, 2003 6:54 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jakie s± podstawowe zasady pisania dobrej przygody?
Odpowiedzi: 170
Odsłony: 16538

No có¿, je¶li przygoda ma byæ naprawdê monumentalna, to... w³a¶ciwie robiê to co i przy najprostszej :wink: , czyli: <br />1. D³ugo (bywa ¿e dwa tygodnie na sesjê) obmy¶lam co te¿ siê teraz mo¿e wydarzyæ, czasem zaczynam od zawi±zania intrygi, ale najczê¶ciej - dziwne ale tak mi najlepiej wychodzi -...
autor: Mróz Czarodziej
czw sie 21, 2003 10:43 am
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 1881

My zaczynamy zazwyczaj o 16-17, a jako ¿e wszyscy mieszkamy na tyle blisko, ¿e dochodzimy na sesje na piechotê, to koñczymy tak pomiêdzy 22 a 23, czyli najpó¼niej jak siê da, bo potem matka kumpla u którego najczê¶ciej gramy nas z domu wygania :wink:. Najlepiej jest w zimie, bo ju¿ o 17 ca³kiem ciem...
autor: Mróz Czarodziej
śr sie 20, 2003 6:38 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Elfy i Krasnoludy. Czy mogą żyć razem?
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3273

Co prawda sam stawiam krasnoludy nad elfy, jednak wspó³praca jest mo¿liwa, ale jedynie przy dobrych chêciach i ustêpstwach z OBU stron. W koñcu nie wszyscy musz± siê od razu wzajemnie uwielbiaæ, mog± nawet w dobranej elfio-krasnoludziej spo³eczno¶ci zdarzaæ siê niesnaski na pewnym poziomie, to wydaj...
autor: Mróz Czarodziej
śr sie 20, 2003 11:42 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Talia Wielu Rzeczy
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 4092

Nie bluzgaæ mnie, tak siê tylko zastanawiam  . <br />Nie bêdê bluzgaæ :wink: , ale powiem krótko: NIE ME MOWY!!! <br />Po prostu, jek ju¿ tu napisano, nie mo¿na wskrzesiæ, odzyskaæ EXPa, itd rzuconym po u¿yciu Talii Wish'em. Tak samo z anulowaniem WSZELKICH efektów. BTW, ciekawi mnie, jak mo¿n...
autor: Mróz Czarodziej
śr sie 20, 2003 11:10 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok - jako rasa dla gracza
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3805

Dlaczego? Oczywi¶cie, nietypowe, ale chyba nie od razu 'nie pasuje'. Pomy¶l o, no np. czym¶ takim, jak dru¿yna w której smok sprzymierza siê grup± magów by odzyskaæ utracone le¿e i bogactwo, albo nowa zmora wybrze¿a mieczy: skrzydlaty pó³smok, smoczek 'pe³ny' z dosiadaj±cym go w walce potê¿nym strze...
autor: Mróz Czarodziej
wt sie 19, 2003 11:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2080

My¶lê ¿e tak w ogóle na zmianê postaci pozwoli³bym (poza ¶mierci± tej¿e oczywi¶cie) jedynie w skrajnych przypadkach, np kiedy jest to pocz±tek czyjej¶ 'kariery' erpegowej i pierwsza postaæ jest nieudana/chybiona (w³a¶ciwie na jedno wychodzi...), gracz kompletnie nie jest w stanie wczuæ siê w postaæ ...
  • 1
  • 2