Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 187 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
autor: Ikki
sob sty 10, 2004 2:24 pm
Forum: Archiwum
Temat: Kraków
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 283

Ju¿ jest jeden taki temat (modowie niech zadzia³aj± wasze moce ! :wink: ). <br />Mo¿emy siê zgadaæ, jestem MG i prowadzê NS, D&D 3ed i Arkonê. Znam siê jeszcze na systemie Q10, zadzwoñ na gg :) 2624862
autor: Ikki
pt sty 02, 2004 1:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Bohater doskonaly niedoskonalego gracza
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 847

Ka¿demu w koñcu nudzi siê postaæ któr± gra. Graj±c star± postaci± od kilkudziesiêciu sesji niekiedy my¶li siê o zupe³nie innym bohaterze. Niekiedy postaæ nudzi siê po kilku sesjach, bo uznajemy j± za ¼le wykreowan± i nie czujemy siê z ni± dobrze, innymi grasiê kilka lat (znam i takich) i ca³y czas o...
autor: Ikki
pt sty 02, 2004 12:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druidzka karta postaci
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1433

Kiedy¶ znalaz³em kartê o któr± ci chodzi. Nie pamiêtam sk±d j± wytrzasn±³em ale spróbuj na Myth Dannor (adresu nie pamiêtam :oops: ).
autor: Ikki
pt sty 02, 2004 12:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Broń i pancerz
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 933

Przypominam i¿ mechanika d20 jest mechanik± heroic, wiêc to nie ma kompletnego sesnsu (chodzi mi o zmiany). A poza tym, gdyby chcieæ tak urealniec ka¿dy aspekt to na ka¿de trafienie trzeba by rzucaæ przez 5 min.
autor: Ikki
ndz gru 28, 2003 11:34 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 215073

Mg (D³ugie Uszy): Wyskakuje drow w zbroi. <br />Ja: Ale jakiej, skórzanej, metalowej ? <br />MG: W drewnianej <br /> 8O :mrgreen: 8O [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
autor: Ikki
pt gru 26, 2003 9:22 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 215073

Sesja toczy siê do¶c powoli wiêc postanowi³em pój¶æ w krzaczki by odegraæ prozê ¿ycia (gra³em mê¿czyzn±) Kolega równie¿ uda³ siê z potrzeb±. MG o¶wiadcza nam ¿e od go¶ciñca s³ychaæ krzyki. <br />Kolega deklaruje "Wyjmujê..." <br />Ja: "A ja chowam" <br />:mrgreen:
autor: Ikki
pt gru 26, 2003 9:10 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Granie pół-smokiem
Odpowiedzi: 193
Odsłony: 10257

Mi podoba siê koncepcja Psiona-pó³smoka który wybra³ ow± scie¿kê, by znale¼æ odpowied¼ na pytanie po co siê wogóle urodzi³ - ludzie go odrzucaj± smoki siê nie przyznaj± (uwa¿am ¿e wiêkszo¶æ smoków uwa¿a pó³smoki jako efekty zofilii swych braci, dlatego ich nie lubi±), wiê po co siê wogóle urodzi³ i ...
autor: Ikki
pt gru 26, 2003 8:52 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Jak traktujecie potwory staj±ce na drodze bohaterów?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1178

Ja szczerze nie angarzujê siê w psychikê byle goblina, ale oczywiste jest to ¿e je¶li gracze osi±gn± znacz±c± przewagê goblin po prostu zwieje. Je¶li za¶ chodzi o przeciwników typu smoki lub potê¿niejsze demony to strategiê dzia³añ oby¶lam z tydzieñ, to poprostu zale¿y, po co mam przyprawiaæ jakiemu...
autor: Ikki
pt gru 26, 2003 8:43 am
Forum: D&D i d20
Temat: Jeden BG ma najwy¿sze statystyki
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1771

Ludzie, kto¶ na pocz±tku napisa³, ¿e nie gra siê dla statsów (no chyba ¿e zaczynacie :) ). Niech inni gracze bêd± podobaæ siê niewiastom, albo niech tego najsilniejszego z³apie co¶ (zawsze MG wykombinuje co¶ silniejszego od BG), a reszta graczy niech go odbije, ponadto w ¿yciu te¿ nie ma równowagi w...
autor: Ikki
pn lis 17, 2003 5:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Te same przygody inni gracze
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 672

Ja prowadzi³em wstêp do pewnej kampanii trzem dru¿ynom (w tym jedej w soboê :) ). Ponadto robiê sobie kilka przygód "zapasowych" czyli nie prowadzê ich graczom chyba ¿e nastêpi kryzys, te same przygody prowadzê na konwentach i tak kilka razy poprowadzi³em pewn± przygodê z gargulcem :) To mi³e prze¿y...
autor: Ikki
pn lis 17, 2003 5:32 pm
Forum: Archiwum
Temat: Nowy Klub w Krakowie!
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 1352

Jak mI³o ! Jam do DnD mogê byæ graczem natomiast mogê mistrzowaæ Arkonê i Neuroshiê (graæ równie¿)
autor: Ikki
ndz lis 16, 2003 8:09 am
Forum: D&D i d20
Temat: Erotyka i prostytucja w sesjach RPG
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 7113

Ja bym to zrobi³ tak: prawie naga wojowniczka bêdzie zwraca³a na siebie wiêcej uwagi (dzia³anie podobne do charyzmy), bez rzadnych polepszonych atrybutów itd.
autor: Ikki
pt lis 14, 2003 5:00 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygodê o smoku w przebraniu cz³owieka...
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 2264

Od pocz±tku tegó¿ tematu mia³em wra¿enie i¿ spi¿owego smoka nale¿y zamienic na smoka miedzianego to on ma najwiêkszy humor, ponadto z opowiedania wnioskujê ¿e bardziej nadaje siê na CD ni¿ na PD. Pozatym - ³adna opowie¶æ. <br />Nawiasem mówi±æ ja w swym ¶wiecie te¿ mam w³adce smoka, który udaje ludz...
autor: Ikki
pt lis 14, 2003 4:33 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Brodaty Piwosz czyli co nieco o krasnoludach
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 4842

U mnie krasnoludy s± takie jak u AS-a niekulturalne (przyk³adów przytaczaæ nie bêdê :evil: ) ale zarazem dobre, maj± poczucie humoru, kas± nie wzgardz±, lecz gdy bêdzie trzeba to to pomoga i bez niej. A na alkohol sa uodpornieni lepiej ni¿ na inne trucizny :)
autor: Ikki
pt lis 14, 2003 4:19 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Odgrywanie Smoka ...
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 707

Polecam czerwonego - patrz±c na statystki; 8k6 u zielonego, 6k10 u czerwonego, czyli maksimum Ma³oletniego zielonego = 32 a M³odego czerwonego = 60. U B³êkitnego Ma³oletniego sprawa ma siê lepiej bowiem ten maksymalnie zadaje 64 obra¿enia (8k8). Lecz je¶li masz trzymaæ siê tej postaci przez kilkaset...
autor: Ikki
pt lis 14, 2003 4:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Romanse
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1531

Je¶li wiem ¿e którys z graczy chcia³by mieæ romans, i spisuje sie na sesji to moge mu zfundowaæ ma³e love, aczkolwiek nie ma tego wiele - albo gracze nie zas³uguj± albo nie chc± :?
autor: Ikki
pt lis 14, 2003 3:47 pm
Forum: Archiwum
Temat: Gramy na forum - zagraj z nami - potrzebni gracze i MG
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1311

Ja mogê na for magosa poprowadziæ 5 osobom tylko mi siê zg³aszajcie na gg: 2624862 Zg³aszajcie siê do mnie bo ma³o mam graczy
autor: Ikki
pt paź 31, 2003 2:34 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Proza ¿ycia w RPG...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1038

Jako MG nie zmuszam graczy do bawienia siê w proze ¿ycia, lecz zak³adam i¿ jest oczywiste, ¿e np. je¶li graczowie spêdzili tydzieñ w lochach i r¿neli tam non-stop gobliny to pewne bêdzie, ¿e bêd± smierdzieæ potem niemi³osiernie (a ponadto bêd± zachlapani krwi±) i wtedy im o tym mówiê (W stylu; BN: "...
autor: Ikki
pt paź 24, 2003 1:00 pm
Forum: Inne światy
Temat: Neuroshima
Odpowiedzi: 120
Odsłony: 11482

8O Dopiero teraz zobacze³em ten temat ! <br />Co do europy to przy opisie pewnej sztuczki jest napisane ¿e kto¶ rozwAli³ grupê mutków pod Atenami... to do¶æ tajemnicze...
autor: Ikki
pt paź 24, 2003 12:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Konflikt charakterów
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 967

A ja radzê bys nie ty k³opota³ siê z po³±czeniem dru¿yny, lecz ci jak¿e roztropni gracze niech wymysl± porz±dny powód a je¶li nie to ka¿ im zmieniæ charakter postaci.
autor: Ikki
pt paź 24, 2003 12:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Realizm... Konwencja... Dobra zabawa
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 876

Ale jest jedno ale :) , otó¿ dla nie których punkty 1. i 2. = 3. (z matematycznego punktu widzenia tez siê zgadaza :) ) tak ja dla mnie no mo¿e pod kilkoma wzglêdami 1. troszkê odstaje ale 2. ju¿ w pe³ni równa siê 3.
autor: Ikki
czw paź 23, 2003 3:33 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Serio czy (pó³)¿artem???
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2086

U nas bywa ró¿nie lecz nigdy nie zdarzy³a siê sesja bez kilku ¿artów (tu mam na my¶li swych sta³ych MG i siebie, bo w wakacje u pewnego MG obywa³o siê 4-5 sesji bez ¿artów, ale klimat by³ niesamowity). Po prostu je¶li mamy okazje wywo³aæ nieprzeciêtny ¶miech, s³owa same cisn± siê nam na usta, ale có...
autor: Ikki
czw paź 23, 2003 8:04 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Legendy w waszych ¶wiatach
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 732

U mnie jest do¶æ wiele legend na temat d¿ungli w której wystêpuj± nieznane ro¶liny oraz potwory oraz nieprzebytej pustni, gdzie mo¿na znale¼æ podobno wiele skarbów. Jest kilka mitów dotycz±cych staro¿ytnych smoków oraz tego co je "przegoni³o". To tyle je¶li chodzi o g³ówne legendy w moim ¶wiecie.
autor: Ikki
czw paź 23, 2003 7:29 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Najpotê¿niejszy czar
Odpowiedzi: 186
Odsłony: 13662

Mój kolega stara³ siê wyeliminowaæ problam z ryzykiem przy ¿yczeniu wynajmuj±c specjalistów od jakiego¶ nieu¿ywanego jêzyka (im mniej znany jêzyk tym mniej jest synonimów do danego s³owa) a wynaj± ich z 20, ale i tak siê nie uda³o - w koñcu i tak ostatnie s³owo nale¿a³o do MG :evil: <br />Oprócz ¿yc...
autor: Ikki
śr paź 22, 2003 3:42 pm
Forum: Archiwum
Temat: Gracz z Krakowa
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 1891

A mo¿e spotkamy siê na Imladrisie, hê ?
autor: Ikki
ndz paź 19, 2003 11:31 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok - jako rasa dla gracza
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 4344

A inne smoki albo epikowie (wiem ze szybko zacznie sie powtarzaæ ale to by³aby gra na kilka sesji)
autor: Ikki
ndz paź 19, 2003 11:16 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 38269

hmm, ja doda³bym iz mozna wykonaæ co¶ takiego tylko z broni± ma³± lub mniejsz±
autor: Ikki
ndz paź 19, 2003 11:11 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 9691

Ja smoczego potomka tak nie tolerujê i¿ nie dopuszczam go moim graczom - nie podoba mi siê zamiana w pó³smoka i posiadanie jego statystyk - troszkê dla mnie za pakerny :? <br />Natomiast ja lubiê najbardziej Pana Szarosinych - najlepszy na sesje solowe, mo¿na wprowdziæ duzo mroku :evil:
autor: Ikki
pt paź 17, 2003 2:40 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Moc przysiêgi
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1172

U mnie zwyk³a przysiêga jest zwy³± przysiêg±, jedynie magiczne z³o¿one maj± jakie¶ wiêksze znaczeni, lecz takich niewiele.
autor: Ikki
czw paź 16, 2003 9:35 am
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Miecze świetlne dla psioników...
Odpowiedzi: 78
Odsłony: 7982

Popieram wersję którą przedstawił Suldarr'essalar iżadnych vorpali !!!!! (ja migbłystalności nie dopuszczam wogóle) co do zawansowania miecza to może + 1 na turę za każde pięć ptk. mocy tzn. 15 ptk = +3 na rundę (i więcje niż +3 by nie mogło) albo: na 11 lvl. jesw rękach psiona bronią +1 na 13-14 +2...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7