Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 22 wyniki

autor: Eylon
śr paź 15, 2003 11:19 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co sądzicie o Waszych Mistrzach?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1158

Ja wci±¿ mam tego samego MG co zawsze. Chocia¿ czasem przewala, to da siê go lubiæ. To dziêki niemu teraz gram :) To fajny go¶æ. Zna siê na rzeczy. Mam nadziejê, ze bêdzie u nas prowadzi³ jak najd³u¿ej :)
autor: Eylon
pn paź 13, 2003 3:44 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zwierzê Druida
Odpowiedzi: 117
Odsłony: 7857

Mój kolega, kiedy¶, gdy by³ druidem znalaz³ w lesie nied¼wiedzia, zaprzyja¼nil siê z nim, tak, ze nied¼wiedz podró¿owa³ razem z nim i pomaga³ mu np. walczyæ. Ja jestem tropicielem i tak¿ê chcia³abym zaprzyja¼niæ siê ze zwierzêciem w³a¶nie na takich zasadach. My¶lê, ze to jest calkiem przydatne no i ...
autor: Eylon
pn paź 13, 2003 3:37 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: Oficjalne plany wydawnicze ISA
Odpowiedzi: 1395
Odsłony: 80567

Witam wszystkich. Ostatnio nasz MG prowadzi z nami w³a¶nie "Powrot Do ?wiatyni Z³ych ?ywiolow". Jak na razie zapowieda siê ca³kiem ciekawe. Zobaczymy jak bêdzie dalej. Gdyby co, to podzielê sie z wami wra¿eniami :wink:
autor: Eylon
pn paź 13, 2003 3:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2128

Ja s³ysza³am o pewnym MG, ktory tak przewala, ze to siê w glowie nie mie¶ci. Gracze, a raczej ich postacie, mog± mieæ dos³owinie wszystko. Maj± dostêp do najcenniejszych broni, artefaktow itp. Mog± byæ jak± chca ras± (np. smokiem). A przecie¿ takie przewalanie nie ma sensu. Wtedy jest dopiero glupia...
autor: Eylon
sob paź 11, 2003 3:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Rzucanie kostkami [ko¶ci - jakie w jakich sytuacjach]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2444

U nas raczej nie trafia siê zbyt czêsto taka potrzeba. Lecz je¶li zajdzie taka konieczno¶æ, to po protu rzucamy kostkami, oczywi¶cie kilkoma na raz (komu by siê chcia³o rzucaæ ka¿d± osobno?!), a potem zliczamy wyniki. Czasami te¿, gdy przeciwnik jest po prostu dla nas za s³aby, nawet nie rzucamy ko¶...
autor: Eylon
pt paź 10, 2003 7:17 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Dziwni MG i ich idiotyczne pomysły
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2128

U nas jest tak, ze je¿eli wypadnie 1, to wykonujemy nastêpny rzut aby sprawdziæ czy kto¶ spud³owa³ krytycznie. Je¶li za drugim razem znowu wypadnie 1, wtedy jest krytyczne pud³o i moze sie zdarzyæ, ¿e np. zrani³e¶ siê w³asn± broni± lub siê potkn±³e¶ i upad³e¶. Takie rzeczy. Ale tylko wtedy, gdy wypa...
autor: Eylon
sob paź 04, 2003 1:52 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 207161

Na ostatniej sesji: Byli¶my akurat w karczmie. Wchodzimy po schodach, na gorê, do wynajêtych pokoi: <br />MG: Wchodz±c po schodach s³yszycie, ze skrzypi± bo s± nienaoliwione <br />My (gracze) : ... ¶miech... jak mog± byæ nienaoliwione, przecie¿ s± drewniane... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh....
autor: Eylon
wt wrz 30, 2003 10:49 pm
Forum: Twórczość użytkowników
Temat: [Z życia szarego elfa] - komentarze
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1388

No cóż, widać, ze to początkujący (w pisaniu opowiadań). Owszem są błędy i niedociągnięcia np. z tym wypowiadaniem zaklęcia podczas lotu itp. ale myślę, ze autor ma dobre chęci i jeżeli weźmie pod uwagę krytykę forumowiczow, to poprawi się i w przyszłości kolejne opowiadania będą ciekawsze i dopraco...
autor: Eylon
sob wrz 27, 2003 2:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasa dla Tropiciela
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 3705

My¶lê, ze bardzo dobr± klas± presti¿ow± dla tropiciela bêdzie Mistyczny ?ucznik - ja sama do takiej d±¿ê. To zale¿y tak¿e od twojego gustui upodobañ, no i oczywi¶cie, tego, czy twoja postaæ spe³nia wymagania jakie s± potrzebne do posiadania takiej presti¿owki.
autor: Eylon
wt wrz 16, 2003 5:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ranger jak nim grać?/Histora dla Rangera
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4032

Zgodzê sie...Historia o æpunie ca³kiem orginalna... Fajne macie pomys³y :wink:
autor: Eylon
pt wrz 12, 2003 9:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ranger jak nim grać?/Histora dla Rangera
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4032

W³a¶nie na tym ca³a rzecz polega, ¿e to TY musisz wszystko wymy¶liæ. Przecie¿ postaæ wymy¶lona przez kogo¶ innego, nie jest ju¿ taka fajna. Lepiej samemu wymy¶liæ jej historiê, imiê, charakter. Wtedy jest jedyna w swoim rodzaju...Wymy¶lona przez Ciebie.
autor: Eylon
pt wrz 12, 2003 9:11 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 41916

Dla mnie imiê odgrywa bardzo wa¿na rolê...Moim ulubionym jest Eylon...W³a¶nie takie imiê maj± moje postacie. Chocia¿ nie zmieniam ich czêsto. Jak narazie jestem elfk± tropicielk± o imieniu Eylon. A skad wziê³am to imiê? Po prostu...wymy¶li³am :)
autor: Eylon
pn wrz 08, 2003 10:28 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Tolkien - Baśnie czy Fantasy?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 935

Wed³ug mnie "W³adca Pier¶cieni" To cos na pograniczy ba¶ni i fantasy. Posiada elementy charakterystyczne dla obu tych gatunkow. Jednak wed³ug mnie to trochê bardziej fantasy...Jest to juz jednak co¶ innego ni¿ tylko ba¶ñ. Tak wiêc, s±dzê, ze to co¶ po ¶rodku...ale trochê bardziej fantasy.
autor: Eylon
czw wrz 04, 2003 3:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ranger jak nim grać?/Histora dla Rangera
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4032

No co¿...nie ka¿dy ma to "we krwi", ¿eby graæ rangerem. Jedni wol± ?owc± inni czarodziejem, barbarzyñc± lub kims innym. Najlepiej graæ tym co Ci siê najbardziej podoba, a nie tym, co akurat Ci przypad³o :wink:
autor: Eylon
wt wrz 02, 2003 6:08 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ranger jak nim grać?/Histora dla Rangera
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4032

S±dzê, ze nie ma takich rego³...jak powinien zachowywaæ siê ³owca...Oczywi¶cie powinien kochaæ naturê i troszczyæ siê o ni±. Ale wiêkszo¶æ zale¿y od Ciebie i od tego jaki wybierzesz charakter. <br />Powodzenia :wink:
autor: Eylon
śr sie 27, 2003 12:12 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kto na wojownika?
Odpowiedzi: 95
Odsłony: 5208

Wed³ug mnie dobry na wojownika jest: ork, pó³-ork, krasnolud..no i moze cz³owiek...
autor: Eylon
wt sie 26, 2003 10:40 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Rasa dla druida
Odpowiedzi: 101
Odsłony: 5305

Wed³ug mnie ras± dla druida moze byæ elf lub pó³-elf. Ona s± najbardziej zwi±zane z natur±.My¶lê, ze w ostateczno¶ci mo¿e byæ nim te¿ cz³owiek...
autor: Eylon
pn sie 25, 2003 8:39 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe dla drowa ³otra....
Odpowiedzi: 83
Odsłony: 2445

My¶lê, ¿e skrytobójca to bardzo dobra klasa presti¿owa dla Nizio³ka ?otrzyka :wink: Ale ty wybierasz...
autor: Eylon
ndz sie 24, 2003 9:18 pm
Forum: Greyhawk
Temat: Greyhawk - plus czy minus?
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 14500

Mi siê Greyhawk bardzo podoba...Ciekawe pañstwa i konflikty miêdzi nimi :) Ogolnie jest bardzo interesuj±cy. ?wietnie nadaje sie na tworzenie kampanii.
autor: Eylon
sob sie 23, 2003 9:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2298

Nie lubiê ci±g³ego zmieniania postaci... Mój kolega tak robi... Spodoba mu siê jaka¶ postaæ, gra nia przez jaki¶ czas, a potem dochodzi do wniosku, ze jednak nie chce ni± grac...I tak w kó³ko... Ja osobi¶cie bardzo rzadko zmieniam postaæ, staram siê ni± graæ jak najd³u¿ej. Przede wszystkim, trzeba w...
autor: Eylon
sob sie 23, 2003 9:03 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pierwszy kontakt z D&D - jak? gdzie? dlaczego?
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 4968

A u mnie by³o tak... Jaki¶ rok temu kolega siê mnie zapyta³: Czy chcia³aby¶ graæ ze mn± i paroma innym kolegami w D&D? To taka gra RPG itd... Posz³am na sesjê, spodoba³o mi siê i gram w to do dzi¶ :mrgreen:
autor: Eylon
sob sie 23, 2003 6:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Najlepsza pora na sesjê
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 2047

Wed³ug mnie najlepsz± por± na sesjê jest wieczór. Wtedy jest najlepszy klimat..jak siê jeszcze zapali ¶wiece, to ju¿ w ogole jest SUPER :)