Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 640 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 22
autor: Duncan laird McLean
czw lut 10, 2005 3:51 pm
Forum: Historia
Temat: Wyzwolenie Auschwitz - Debata w PE
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 3396

Tak co do niemiecko¶ci obozów koncentracyjnych. Obozy koncentracyjne powsta³y w czasie wojny angielsko burskiej dla izolowania partyzantki Burów od wspieraj±cej j± ludno¶ci. Potem mamy diametralny przeskok w systemie GU£AG, a przecie¿ istnia³y równie¿ takie obozy jak Miranda del Ebro w Hiszpanii Fra...
autor: Duncan laird McLean
czw lut 10, 2005 3:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nietypowe połączenie: Paladyn/ Łotrzyk
Odpowiedzi: 56
Odsłony: 3679

Hmm paladyn z zasad± " Cel u¶wiêca ¶rodki" ? To z kolei dla mnie nie mie¶ci siê w jego etosie. Natomiast postaæ typu paladyn skruszony ³otrzyk jest jak najbardziej klimatyczna. Podobnie paladyn-zwiadowca. Co prawda nikim takim nie gra³em -raczej wrêcz przeciwnie ( Konrad von Erlichhausen rycerz ciem...
autor: Duncan laird McLean
pt sty 28, 2005 12:15 pm
Forum: Historia
Temat: Wyzwolenie Auschwitz - Debata w PE
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 3396

Niesty Grynberg k³amie. Obóz w O¶wiêcimiu pierwotnie mia³ byæ miejscem zag³ady Polaków. Po 30 kryminalistach niemieckich którym powierzono funkcje kapo przez kilka miesiêcy do O¶wiêcimia przychodzi³y wy³±cznie transporty polskich wiê¼niów politycznych ( co nie znaczy ¿e w¶ród wiê¼niów skierowanych d...
autor: Duncan laird McLean
pt sty 28, 2005 12:03 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Saga o Conanie - prawda, fa³sze i ³amanie stereotypów
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1360

Hmm cykl conanowski Howarda by³ pierwszy z nich chronologicznie. Nie nale¿y jednak zapominaæ o inspiracji pó¿niejszej literatury fantasy jeszcze wcze¶niejszymi powie¶ciami Burroughsa czy cyklem Wagnera o Kane
autor: Duncan laird McLean
śr gru 15, 2004 5:24 pm
Forum: Historia
Temat: O stanie wojennym, Jaruzelskim i 1989
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1411

S±dz±c z dokumentów KC KPZR do których dotar³ W.Bukowski ZSRR nigdy nie zamierza³o zbrojnie interweniowac w Polsce. Nie by³o to potrzebne, skoro W.Jaruzelski juz w marcu 1981r. zadeklarowa³ gotowo¶æ do si³owego rozwi±zania
autor: Duncan laird McLean
pt lis 26, 2004 6:16 pm
Forum: Historia
Temat: Sensacje II Wojny Światowej
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 4924

Hmm taka ciekawostka -pierwsze strza³y II wojny ¶wiatowej pad³y w³a¶ciwie 26.08 bo do jednego z niemieckich oddzia³ów dywersyjnych nie dotar³ na czas rozkaz przesuwaj±cy termin agresji na 1 wrze¶nia wiêc zaatakowa³ wyznaczone cele zgodnie z pierwotnym terminem.
autor: Duncan laird McLean
pt lis 26, 2004 6:06 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Anio³y Firaziela - Zakon Mrocznych Rycerzy
Odpowiedzi: 161
Odsłony: 10697

Werner von Soden nie ma nie¶lubnych dzieci. Ma natomiast brata-bli¿niaka :mrgreen:
autor: Duncan laird McLean
pt lis 26, 2004 5:59 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28067

Ja bym jedynie przypomnia³ star± zasadê de gustibus est not disputandum. Ka¿dy ma prawo do w³asnego zdania- ale o wiele lepiej jak jest je w stanie uzasadnic merytorycznie bez uciekania siê do oceny gustów przedmówcow.
autor: Duncan laird McLean
pt lis 26, 2004 5:57 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Narrenturm - już w sprzedaży!
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3941

Cóz do Narrentum i Bozych bojowników mam zastrze¿enia natury historycznej- przede wszystkim je¿eli chodzi o pokazanie mentalno¶ci ludzi ¶redniowiecza jak i samej problematyki husyckiej.
autor: Duncan laird McLean
wt wrz 28, 2004 1:34 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Upadek paladyna
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2236

Innym pomyslem by³aby postaæ a'la Konrad Wallenrod, ktora rozpoznaje np. demoniczny kult od ¶rodka. Mój black guard stal siê nim zas wskutek coraz bezwzgledniejszego podporz±dkowania prawu nawet korzystaj±c z metod niezgodnych z nim zwalczaj±c wrogów pañstwa.
autor: Duncan laird McLean
pn wrz 06, 2004 12:37 am
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

<!--QuoteBegin-Ulfgar+-->
Ulfgar pisze:
<!--QuoteEBegin-->A ja w nocy poluje na mój wibrator :razz:
autor: Duncan laird McLean
wt sie 24, 2004 9:28 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 208837

Mg czyta kartê postaci paladyna napisan± jak kura pazurem... usuwanie W?TROBY 1 *na tydzieñ...
autor: Duncan laird McLean
pn lip 12, 2004 11:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21045

A ja mam pro¶bê o zaniechanie osobistych wycieczek i umieszczanie w wypowiedzi ocen warto¶ciuj±cych nie pogl±dy ale g³osz±cych je forumowiczów
autor: Duncan laird McLean
pt cze 25, 2004 10:26 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kompedium Filozofii Dwóch Domen
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 12059

Taka uwaga o/t <br />Gestapo wcale nie mialo bzika. Uwa¿alo stosowanie przemocy fizycznej za najszybszy sposob wymuszenia zeznañ a pod wzgledem skuteczno¶ci i wyrafinowania by³o daleko w tyle za sowieckim aparatem bezpieczeñstwa, nie mówi±c ju¿ o wspó³czesnych dyktaturach stosuj±cych tortury niemal ...
autor: Duncan laird McLean
czw cze 24, 2004 11:02 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Paladyn + z³odziej - dobra para??
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1836

Je¿eli wyrok by³ sprawiedliwy i kara adekwentna do przestêpstwa powinien utracic paladyñstwo. W innym wypadku sprawiedliwo¶æ i dobro jest wazniejsze od litery prawa.
autor: Duncan laird McLean
pn cze 21, 2004 7:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak zrobiæ co¶ z³ego ¶wiatu/bohaterom?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1071

Najwieksz± krzywd± jaka mo¿e spotkaæ BG jest utrata ich magicznych zabawek :mrgreen:
autor: Duncan laird McLean
pn cze 21, 2004 4:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kodeks Palladyna a kodeks Barbarzyñcy
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 5352

Taka uwaga <br />Zarówno wymieniani tu Wikingowie jak i Tatarzy mieli rozwiniety system prawny. U Tatarow nazywal siê jasa . Wikingowie z kolei mieli swoich znawców prawa. Na odbywaj±cych siê co kilka lat zebraniach s±sienich krain tzw. thingach rozstrzygano w oparciu o ich wiedzê oraz prawo zwyczaj...
autor: Duncan laird McLean
sob cze 19, 2004 8:11 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nekryzm- nekromancki system polityczny
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 2452

Przypominam sobie jedna z przygód do WFRP z kampanii " ?le siê dzieje " w Kislevie ktora rozgrywa³a siê wlasnie w mie¶cie gdzie kult tzw Starozytnych sprzymierzeñców wykorzystywal nieumarlych z akceptacja w³adz i ludno¶ci miasta. Polecam zpoznanie siê z opisem tego miasta.
autor: Duncan laird McLean
pt cze 18, 2004 3:45 pm
Forum: Magiczne i niemagiczne przedmioty
Temat: Nowe Bronie
Odpowiedzi: 623
Odsłony: 34971

Cóz co do katany octanu zastanawiam siê nad <br />1- ilo¶ci± egzemplarzy tak niezwyk³ej broni <br />2- celowo¶ci istnienia opisanej gildii oraz w ci±gu ilu lat nastapi³oby wypaczenie jej pierwotnych za³o¿eñ ( tu siê k³ania Fryderyk Nietzsche) <br />3 - z jakiej to racji broñ niemagiczn± traktuje siê...
autor: Duncan laird McLean
wt cze 15, 2004 12:41 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Mod z LotR
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 611

Ma³o zadañ dla bohaterów ?! <br />A wy¿yna Gorgoroth, okolice Dol Guldur, Twierdza Goblinów, ruiny Angmaru, pozosta³o¶ci dawnych krolestw, Harad z Umbarem nie licz±c dalekich krain Wschodu i Poludnia. Nie mówi±c ju¿ o prostym fakcie ¿e kilkaset lat po Wojnie o Pier¶cieñ to konfiguracja polityczna mo...
autor: Duncan laird McLean
pn cze 14, 2004 7:20 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Mod z LotR
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 611

Radzê poszukaæ na stronach anglojêzycznych. <br />W Polsce MERP by³ ma³o popularny podobnie jak bardziej rozwiniêty RolleMaster. Do obu systemów mozna by³o na Zachodzie znale¼æ tabelki konwersyjne do AD&D i DnD 3 Ed. <br />W wydanych w Polsce podrêcznikach do MERP-a znajdziesz sporo interesuj±cego m...
autor: Duncan laird McLean
pn cze 14, 2004 6:13 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pomoc MG przy wybieraniu klas...
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 878

Stosowany u nas kampanijny system prowadzenia ma w tym przypadku swoje zalety. Zawsze mo¿na znale¼æ grupê postaci , ktora pasuje do konkretnej przygody i w której odgrywanie postaci nie spowoduje katastrofy a wszyscy bêd± siê dobrze bawic. Ponadto zmienna frekwencja na sesjach nie stanowi wtedy prob...
autor: Duncan laird McLean
pn cze 14, 2004 6:04 pm
Forum: Sesja Warhammera
Temat: Nowa edycja WFRP
Odpowiedzi: 384
Odsłony: 24238

Cóz ostatnio rozgrywamy szereg przygód w ¶wiecie DL korzystaj±c z mechaniki WFRP :mrgreen: <br />Z szeregu powodów: <br />1 -odpoczynek od d20 <br />2- mieli¶my fajn± dru¿ynê w Starym ¦wiecie ale ten ¶wiat nam nie odpowiada <br />3-gracz na ktorego przysz³a kolej prowadziæ kampaniê jako MG jest wiel...
autor: Duncan laird McLean
pn cze 14, 2004 12:44 am
Forum: D&D i d20
Temat: Co inni (nie-maniacy ;) ) sadz± o RPG?
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 3557

Rodzice -nie ¿yj± wiêc nie wiem <br />jeszcze te¶ciowa- czy to nie jaka¶ sekta ? <br />jeszcze æwok -czy to jakie¶ kólko teatralne? <br />jeszcze æwokowa -plebejska rozrywka <br />jeszcze ¿ona -kto dzi¶ prowadzi ? <br />syn -jak sie rozwiedziecie to bêdziemy dalej grali w RPG ? <br />córka -ja chcê ...
autor: Duncan laird McLean
śr cze 09, 2004 9:19 am
Forum: D&D i d20
Temat: Zmiana chrakteru postaci podczas gry...
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 1023

Je¿eli tylko jest to uzasadnione fabularnie a nie raptown± chêci± gracza dobrania klasy z okre¶lonymi wymogami co do charakteru nie widzê ¿adnego problemu. <br />I to nie tylko co do ewolucji w kirunku coraz lepszego charakteru ale i odwrotnie. Mo¿e siê te¿ zmieniaæ stosunek do prawa -tu wiele zalez...
autor: Duncan laird McLean
wt cze 08, 2004 9:34 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Jeden z wielu wyrwanych chwastów <br /><!--QuoteBegin-O.L.O+-->
O.L.O pisze:
<!--QuoteEBegin-->Niez³e jakmi do g³owy wpadnie jaki¶ pomys³ to napisze.
autor: Duncan laird McLean
sob maja 29, 2004 5:28 pm
Forum: Inne światy
Temat: Monastyr
Odpowiedzi: 114
Odsłony: 4895

Percy <br />Z powodzi manczkinizmu w Empiku - wiêkszo¶æ tam graj±cych nie jest jednak manczkinami utkwi³y mi w pamiêci dwa przyklady: <br />1 -gracz na 2 lvl upieraj±cy siê przy posiadaniu miecza +3 z potrojonym zasiegiem krytyka oraz dodatkowymi obra¿eniami od mrozu, ognia i kwasu oraz graj±cy pó³...
autor: Duncan laird McLean
wt maja 25, 2004 7:30 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Bohaterowie i ich rodziny
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1268

Tia <br />Sposód moich licznych postaci wybra³em Duncana lairda McLean <br />Tytu³ lairda do czego¶ obowi±zuje wiec opiekuje siê tymi cz³onkami wlasnego klanu , ktore razem zanim wybra³y tu³aczkê. Jednego ze swoich kuzynów ozeni³ z dziedziczk± hrabiowskiej fortuny, innemu zapewni³ tytu³ szlachecki i...
autor: Duncan laird McLean
sob maja 22, 2004 6:21 am
Forum: Historia
Temat: Sensacje II Wojny Światowej
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 4924

tia <br />Sorry ostatnie dwa dni mia³em mocno zajête <br />Porównaj przestrzenie Rosji z krajami które pad³y ofiar± niemieckiego Blitzkriegu <br />Rosja mia³a ogromne rezerwy mobilizacyjne -inne kraje nie <br />Taka uwaga co do niemieckiej logistyki -mo¿e by³a calkiem niez³a ale nie w warunkach gdy ...
autor: Duncan laird McLean
śr maja 19, 2004 10:13 am
Forum: Historia
Temat: Sensacje II Wojny Światowej
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 4924

Akurat ta historia z wyposa¿eniem SS-Totenkopf w dzia³a z okresu I wojny swiatowej to okres sprzd kampanii francuskiej. Nie zaprzeczam te¿ ¿e w wyposa¿eniu tej dywizji du¿± role odegra³y wp³ywy i zaradno¶c jej dowódcy. nota bene wszystkie typy dzial polowych Wehrmachtu w 1941 r by³y opracowane jeszc...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 22