Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 109 wyników

autor: Barloth
sob mar 13, 2004 11:50 am
Forum: Światy autorskie
Temat: RPG i Pokemony?!
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 1182

ja nie przepadam za pokemonami ale w wersji dnd kojarz± mi siê one z chowañcami magów (te w koñcu te¿ trzeba trenowaæ a ich si³a stopniowo wzrasta) jednak je¶li nie zmieni sie wygl±du (i w wiêkszo¶ci przypadków zachowania) pokemonów to do typowego ¶wiata dnd zupe³nie nie pasuj± choæ z drugiej strony...
autor: Barloth
sob sty 17, 2004 1:08 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Premiera Forgotten Realms
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 3477

hehehe <br />ja swoj± paczuszkê dosta³em i to do tego wczoraj (a nie zamówli³em samego FR tylko jeszcze Bóstwa i Pó³bogowie) <br /> <br />z tego co zd±¿y³em siê wczoraj poprzygl±daæ FR:CS to posiada kilka(na¶cie) ma³ych b³edów - i tak sie zastanawia³em - kiedy wyjdzie errata do polskiej wersji ??
autor: Barloth
sob lis 01, 2003 3:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Preferowana liczba graczy na sesji
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 6578

3 - 4 osoby - wiêcej to (zazwyczaj) chaos, a mniej jako¶ mi tak nie le¿y - zreszt± 3 czy 4 osobowa dru¿yna je¶li jest odpowiednio dobrana (czyt. nie s± to np. sami wojownicy) to jej wszechstronno¶æ mo¿e byæ dodatkow± mo¿liwo¶ci± dla MG przy tworzeniu przygód
autor: Barloth
śr paź 22, 2003 8:15 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Klątwiarz*
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2384

<!--QuoteBegin-CryX+--> <!--QuoteEBegin-->Stworzenie Lalki Voodoo: Potrzebny jest pukiel w³osów, paznokieæ, lub co¶ podobnego, tydzieñ czasu, 500XP(?) i 1000sz. Co do atutu Stworzenie cudownej rzeczy to Przeklinacz nie nie musi go posiadaæ, poniewa¿ w pewnym sensie dostaje go, lecz tylko do tworzeni...
autor: Barloth
ndz paź 19, 2003 10:46 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jak zrobiæ dobr± przygodê w podziemiach
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 680

Czy¿by¶ korzysta³ z DnD Fabularnej Gry Przygodowej (czy jako¶ tak) ??? <br />---------------------------------------- <br />Musisz wprowadzaæ ciekawe opisy - nie pozwól ¿eby bohaterowie spotykaj±c 4 gobliny spotkali 4 klony jednego goblina - pamiêtaj ¿e potwory te¿ siê czym¶ ró¿ni± i nie powinny zac...
autor: Barloth
ndz paź 19, 2003 10:28 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Klątwiarz*
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2384

Hmm.. trzeba by by³o wiêc tu rozgraniczyæ dwie wersje laleczki: <br /> <br />1. Otch³anna i piekielna to ta opisana powy¿ej <br />2. Co do Niebiansikiego od³amu przeklinacza to jego moc kierowa³aby siê g³ównie na umys³ ofiary a nie na cia³o tak jak w dwóch poprzednich opcjach; móg³by on w pewinen sp...
autor: Barloth
ndz paź 19, 2003 9:58 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Klątwiarz*
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2384

IMHO laleczka voodoo by³a by tylko dla postaci które wybra³yby jêzyk piekielny lub otch³anny - bo niebianie nie dali by nikomu mo¿liwo¶ci wykonywania tak sadstycznych rzeczy do jakich najpewniej pos³u¿y³a by laleczka, a mianowicie: tworzy³a by pewien rodzaj wiêzi z osob± z która po³±czy³ j± przeklin...
autor: Barloth
ndz paź 19, 2003 9:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Psion, mag czy czarownik?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 3819

1. Ja mam zamiar wporowadziæ u siebie psioników (dopiero niedawno kupi³em ksi±¿kê) ale na pewno to zrobie - z psionik± trzeba siê po prostu oswoiæ - to ¿e wizardsi nie dali jej jako podstawowej opcji przy PG spowodowa³o ¿e wielu graczy nawet po przeczytaniu PsHB nie korzysta z tej klasy i mo¿liwo¶ci...
autor: Barloth
ndz paź 19, 2003 9:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy grasz we wcześniejsze edycje D&D?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 4098

Ja obecnie grywam tylko w DnD 3 ed, gdy¿ ta edycja dedeków jest jak dla mnie bardziej przejrzysta i mo¿na j± dowlonie modyfikowaæ - tworzyæ dowolne kombinacje klas (czy samemu stworzyæ odpowiedni± klasê) - bez najmniejszych problemów
autor: Barloth
ndz paź 19, 2003 6:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Krwawe przygody
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 1611

<!--QuoteBegin-Korgan+--> <!--QuoteEBegin-->Niedo¶æ ¿e lubiê ale te¿ oczekójê i wymagam ¿eby mój mistrz gry bardzo dok³adnie opowiada³ jak komu¶ zrobi³em krzywdê i jak wielk±. To bardzo æwiczy wyobra¼niê. <br />Oczekój wiêc dalej!! <br /> <br />A teraz wracaj±c do tematu to lepiej ¿eby walka by³a do...
autor: Barloth
czw paź 16, 2003 9:05 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Z³odzieje i ich modyfikacje
Odpowiedzi: 80
Odsłony: 3840

Przecie¿ ¿ebrak mia³by byæ tylko przykrywk± dla prawdziwego z³odzieja - wiele postaci literackich i filmowych przebiera³o siê w razie potrzeby za innych ludzi w tym wiele razy w³a¶nie za ¿ebraków - przecie¿ na ¿ebraka (tak jak by³o to wcze¶niej powiedziane) nikt nie zwraca uwagi <br /> <br /><!--Quo...
autor: Barloth
wt paź 14, 2003 3:44 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dobry lich
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1003

powiedzi³em tam ¿e to stwierdzenie jest "osobiste" - u mnie nie ma cyrografów czy innych paktów - liche to istoty które obesz³y ¶mieræ dziêki magii - nie koniecznie z³ej - wiêc osoba która potrzebuje byæ na tym ¶wiecie - bêdzie siê stara³a by na nim pozostaæ - z ró¿nych powodów - nie musi podpisywaæ...
autor: Barloth
wt paź 14, 2003 3:36 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dobry lich
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1003

IMHO paladyn i tak nie mo¿e staæ siê lichem bo sam nie potrafi³by przygotowaæ i poprowadziæ rytua³u a musi to zrobiæ, a nawet gdyby potrafi³ to straci³by zdolno¶ci paldyñskie - sta³by siê w koñcu wynaturzeniem któremu ¿aden bóg nie chcia³by patronowaæ <br /> <br />A ten pomys³ z zombiakiem jest ju¿ ...
autor: Barloth
wt paź 14, 2003 3:23 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dobry lich
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1003

Moje trzy grosze (a w³a¶ciwe dwa): <br />1. Tak jak powiedzia³ Samael stanie siê lichem musi byæ dobrowolne (a tak poza regu³kami - kto chcia³by dawaæ swojemu wrogowi nie¶miertelno¶æ - wiem ¿e móg³by byæ to sposób upokorzenia paladyna - ale osoba z³a (zazwyczaj takie s± przeciwnikami paladynów, bo d...
autor: Barloth
wt paź 14, 2003 12:57 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Dobry lich
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1003

Arkardus ba³ siê - to mia³o nast±piæ teraz - mia³ staæ siê lichem. <br />Jego rêce dr¿a³y gdy wykonywa³ nimi mistyczne ruchy i wymawia³ skomplikowane s³owne deklaracje. Po jego ju¿ wychudzonej twarzy sp³ywa³y krople potu - od przesz³o 2 lat przygotowywa³ siê do tego momentu a jednak nie potrafi³ zap...
autor: Barloth
wt paź 14, 2003 10:23 am
Forum: D&D i d20
Temat: Niezbędnik Mistrza Podziemi
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1106

ZAWSZE: <br />- oryginalne karty postaci graczy (nie daje im je do domu - oni jak chc± to musz± je sobie przepisaæ lub zkserowaæ) <br />- o³ówek, gumka, du¿o czystych kartek <br />- DMG, PH, MM1 <br />- scenariusz przygody <br />- kostki <br />- ekran MP <br /> CZASAMI: <br />- mapki <br />- ¿etony...
autor: Barloth
ndz paź 05, 2003 7:18 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Co my¶licie o paladynie który jest potomkiem smoka?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1134

czy twój paladyn bed±cy potomkiem smoka ma jakie¶ w³a¶ciwo¶æi zwi±zane ze swoj± ras± - je¶li tak to czy ma ECL je¶li nie to super - wymy¶li³e¶ postac do której mo¿na (lub mo¿e ju¿ to zrobi³e¶) dopisaæ ciekaw± historie - i jeszcze jedno pytanie - jakiego rodzaju smoka jest on potomkiem - je¶li z³oty ...
autor: Barloth
ndz paź 05, 2003 1:24 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miejski ranger - jak go zrobiæ?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1065

³owca nagród nie bêdzie patrolowa³ ulic miasta - tylko bedzie tropi³ bandytów (czy innych wandali) i pó¼niej doprowadza³ przed (tak jak napisa³ Kiaryn'Veil Duskryn) wymiar sprawiedliwo¶ci (lub wyeliminuje ich na miejscu) - bedzie z ukrycia têpi³ wrogów a strzalki mu w tym by nie za bardzo pomogly - ...
autor: Barloth
ndz paź 05, 2003 12:55 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Miejski ranger - jak go zrobiæ?
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1065

?owca nagród ?? g³ówne skille - blef, ukrywanie, ciche poruszanie, zbieranie inforamcji, przeszukiwanie, nas³uchiwanie (6 umiejêtno¶ci - niestety tylko tyle rozwiniesz); <br />Je¶li podczas jakiego¶ poziomu nie wykorzystasz wszystkich punktów umiejêtno¶ci to daj jeszcze w dyplomacje, otwieranie zamk...
autor: Barloth
ndz paź 05, 2003 9:24 am
Forum: D&D i d20
Temat: Złe drużyny
Odpowiedzi: 94
Odsłony: 4018

<!--QuoteBegin-Darum+--> <!--QuoteEBegin-->Bêdê sie trzyma³ przy tym ¿e: <br />>>gra samymi dobrymi postaciami jest NUDNA !!<< <br />Wszystko zale¿y od przygody (czyli fabu³y i MG który j± prowadzi) - gra z³ymi postaciami mo¿e byæ tak samo nudna jak dobrymi <br />Je¶li poraz n-ty zabijasz bezbronnyc...
autor: Barloth
ndz paź 05, 2003 8:58 am
Forum: D&D i d20
Temat: Wp³yw liczby graczy na sesje
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 1957

<!--QuoteBegin-Martio+--> <!--QuoteEBegin-->Przy wiekszej liczbie osob robi sie chaos i zle sie gra. <br />MG ma ciezko uspokoic ewentualnych "rozrabiaczy" albo osob psujacych atmosfere. <br />Zauwa¿ ¿e je¶li takowych nie ma (czyli grupa jest do¶wiadczona i zgrana) to mo¿na graæ wiêksz± ilo¶ci± osób
autor: Barloth
sob paź 04, 2003 4:17 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Co mo¿na mieæ w twierdzy?
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2779

hmm zanim co¶ napisze to mam pytanie: czy chodzi ci o twierdze jako o zamek czy twierdze jako warowne miasto s³u¿±ce do obrony (w¶rodku którego znajduje siê zamek)
autor: Barloth
sob paź 04, 2003 3:08 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Klątwiarz*
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2384

proponujê jako niebiañsk± kl±twe ostateczn± - masowy czar uwiêzienie - poniewa¿ celestiale nie zabi³yby nikogo bez powodu wiêc bêd± go wiêziæ (tzn rzuc± na niego ten czar) - tak czy inaczej postaci nie bêdzie <br />I teraz co do tego to muszê siê sytaæ ciebie czy demony pojawiaj± siê i zabijaj± prze...
autor: Barloth
sob paź 04, 2003 12:47 am
Forum: Archiwum
Temat: Ekipa z Rzeszowa
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 408

ja mo¿e nie bêde siê wypowiadal co do ekipy z Rzeszowa tylko przypomnê Ci ¿e tematy zak³ada siê w pewnym celu i pó¼niej siê je kontynuuje - nie twórz nowych tematów je¶li ju¿ takie s± (zreszt± z tego co widze to wcze¶niej sam jeden stworzy³e¶) - przeczytaj instrukcjê obs³ugi i regulamin i zastanów s...
autor: Barloth
pt paź 03, 2003 11:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wp³yw liczby graczy na sesje
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 1957

hmm - ja mo¿e spróbujê odpowiedzieæ z innego punktu widzenia - naj³atewiej prowadzi siê sesje mistrzowi je¶li jest 3-5 graczy (z ukierunkowaniem na 3) ale tak jak to wcze¶niej powiedziano - liczba graczy nie ma wp³ywu na atmosferê sesji - za to ma wp³yw ich zachowanie
autor: Barloth
pt paź 03, 2003 11:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciężkie początki
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1727

Dla mnie najwiêkszym wyzwaniem i w ogóle najgorsz± rzecz± jest (bo trwa to nadal) nauczenie innych zasad tak bym zawsze nie musial im czego¶ na sesji t³umaczyc - i móg³ wreszcie spokojnie pomistrzowaæ <br />No ale mam nadzieje ¿e nied³ugo skoñczy siê okres edukacji gdy¿ gracze wykazuj± szczer± chêæ ...
autor: Barloth
śr paź 01, 2003 11:01 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/MG na GG lub (uwaga pilnie poszukiwany MG!)
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 544

te¿ siê do³±cze - 3852446 - jak co¶ siê bêdzie dzialo to dajcie znaæ - tylko mam ma³e pytanie - kto bedzie mistrzem gry ????
autor: Barloth
śr paź 01, 2003 10:36 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Klątwiarz*
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2384

hmmm mam ma³e zastrze¿enia - po pierwsze ile razy mo¿na u¿yæ kl±twy na dzieñ <br />po drugie czy s± rzuty obronne na te kl±twy <br />po trzecie <br /> 1 poziom.  <br />Ma³a kl±twa: ka¿da s³aba kl±twa np: o¶lepienie czy bezw³ad rêki  .Kl±twa trwa 10h + mod z CHA.  <br /> <br />Ta kl±tw...
autor: Barloth
śr paź 01, 2003 3:53 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ukradkowy atak (Sneak Attack) - stosowanie
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 14550

<!--QuoteBegin-kruk+--> <!--QuoteEBegin-->Co do obra¿eñ to dostaje D6 na ka¿de 2D10 HP wojownika :) <br /> <br />Wiêc mo¿e bonus za sneaka powinien wynosiæ 2k10 ???? przecie¿ jest to idiotyczne <br /> <br />Z³odziej nie zabije raczej wojownika w jednej rundzie - bo oznacza³oby to besens tej klasy (w...
autor: Barloth
śr paź 01, 2003 3:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie kupować materiały do *D&D?
Odpowiedzi: 222
Odsłony: 17387

jesli ma siê problemy z kupnem podrêczników w swojej miejscowo¶ci to najlepiej kupic je w necie (najlepiej w Isie) - p³aci siê 10 z³ za przesy³ke co i tak siê op³aca bo p³aci siê 10 z³ za wszystkie podrêczniki a nie jeden (je¶li kupuje siê w sklepie to trzeba zap³aciæ cene hurtow± + przesy³ka do skl...