Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 42 wyniki

  • 1
  • 2
autor: Behemot
sob kwie 10, 2004 8:17 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mana w D&D
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 2583

chcesz powiedzieæ, ¿e mag nie mo¿e u¿yæ pobranej mocy, ukszta³towaæ jej i wypu¶ciæ z siebie, gdziekolwiek, nawet w miejscu w którym brak splotu? to nielogiczne <br />poza tym mo¿naby siê uprzeæ, ¿e cia³a Mystry nie mo¿na wch³on±æ, nawet jego u³amka <br /> <br /> Do notki poni¿ej: <br /> <br />je¿eli...
autor: Behemot
sob kwie 10, 2004 8:12 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mana w D&D
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 2583

a je¿eli mag ma trochê "wody w buk³aku??????, czyli pobra³ trochê mocy i mo¿e j± wylaæ z siebie jak wodê z buk³aka
autor: Behemot
sob kwie 10, 2004 7:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mana w D&D
Odpowiedzi: 58
Odsłony: 2583

Mag wp³ywa swoimi gestami, s³owami itd. na splot skrêcaj±c go aby otrzymaæ zamierzony efekt. W polu martwej magii oraz polu antymagii splot op³ywa spaczony, zmieniony obszar, dlatego mag nie mo¿e na niego wp³ywaæ. Gdyby mag posiada³ moc, któr± by pobra³ ze splotu wcze¶niej, pole martwj magii oraz po...
autor: Behemot
czw lut 26, 2004 7:13 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: W±tpliwo¶ci i pytania na temat czarów
Odpowiedzi: 558
Odsłony: 29399

Mam pytanie: co to za czar- elminster's evasion? czy mo¿e go kto¶ opisaæ?
autor: Behemot
czw lut 26, 2004 12:18 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Granie pół-smokiem
Odpowiedzi: 193
Odsłony: 9851

Osoba wybieraj±ca klasê presti¿ow± smoczy potomek jest zwyk³ym cz³owiekiem, który za pomoc± mocy budzi swoje dziedzictwo. (smok by³ jego przodkiem) ((a zwiazek smoka z inna ras± to ju¿ pó³-smok))
autor: Behemot
wt lut 17, 2004 10:22 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok, co z nim mo¿na zrobiæ?
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1186

Ale po co go zjadaæ? Wiele magów wiele do³oby aby znale¼æ smoka i uczyniæ z niego swego chowañca czyli pseudosmoka, a ten jest do¶æ potê¿nym podopiecznym
autor: Behemot
wt lut 17, 2004 8:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mistrz ¯ywio³u - rozmowy ogólne
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 5079

czy by³oby mo¿liwe po osi±gniêciu doskona³o¶ci w danym ¿ywiole zacz±æ rozwijaæ siê w innym (oczywi¶cie nie opozycyjnym)?
autor: Behemot
sob sty 10, 2004 10:48 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wie¿a maga
Odpowiedzi: 70
Odsłony: 4574

jest mo¿liwo¶æ stworzenia przeno¶nej wie¿y (wie¿a Dearena?), opis znajduje siê w PMP
autor: Behemot
pt gru 26, 2003 11:44 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pó³ogr
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1963

raczej nie powstaj± samoistnie, wiêc kto próbowa³ krzy¿owaæ ogry magicznie? by³ kto¶ taki?
autor: Behemot
pt gru 26, 2003 11:39 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Tworzenie magicznych przedmiotów - pytania
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3635

chodzi³o mi o resztê pieniêdzy jak± mia³em wydaæ na przedmiot, na te komponenty, teraz wszystko jasne do zrobienia drozszego przedmiotu gar¶æ diamentów, rubinów, szmaragdów, z³ota, platyny... :wink:
autor: Behemot
czw gru 25, 2003 8:39 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Jak traktujecie potwory staj±ce na drodze bohaterów?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1133

Zastanawia mnie czasem sens istnienia potworów, które poprostu wychodz± i rzucaj± siê na graczy, przecie¿ nie wszystkie stwory ogarnia zadza mordu i krwi, przecie¿ grzechotnik nie zatakowany nie k±sa; ka¿de stworzenie ma jaki¶ cel, przys³owiowe potwory takze, a czêsto spotykam siê podczas gry potwor...
autor: Behemot
czw gru 25, 2003 8:13 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pó³ogr
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 1963

powiedzcie mi jak powstaja pologr, tak jak polorki?, bo ludzkie kobiety raczej sie nie wiarza siê z takimi potworami, ogr wykorzystuje ludzka kobiete? :?
autor: Behemot
czw gru 25, 2003 8:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jeden BG ma najwy¿sze statystyki
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 1660

chocia¿ uwa¿am specjalne os³abianie postaci za rzecz chamsk± to przecie¿ BG zawsze mo¿e przydarzyc jaki¶ "przykry wypadek" mog± mu zostaæ obni¿one atrybuty za spraw± trucizny, ataku (nieumarli) itp, je¿eli to magiczne przedmioty sprawiaj±, ¿e postaæ jest silniejsza zawsze mozna jej ich pozbawiæ, mo¿...
autor: Behemot
czw gru 25, 2003 6:41 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Tworzenie magicznych przedmiotów - pytania
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3635

Nie, ale przy podanym przedmiocie zawsza masz jego koszt tworzenia, a jak mamy np ród¿kê (kawa³ek drewna np) kwasowej strza³y melfa za ponad 5 tysiecy sz to po zakupie komponentow i surowców zawsze cos zostanie (kawa³ek drewna czy nawet z³oty prêcik nie kosztuje "fortuny") i wlasnie mowie o tej kasi...
autor: Behemot
czw gru 25, 2003 6:03 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Tworzenie magicznych przedmiotów - pytania
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 3635

magiczne przedmioty, tworzenie

Chodzi mi proces tworzenia przedmiotów magicznych. Pewn± sumê wydaje siê na komponenty do czaru (je¿eli wymagane), sam przedmiot (surowce, narzêdzia), ale co dalej? Zawsze zostaje do¶æ du¿a suma, z któr± nie wiem co zrobiæ. Na co wydaæ resztê pieniêdzy, na co je zamieniæ? Nie ma mowy przecie¿ o jaki...
autor: Behemot
ndz gru 14, 2003 2:28 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Podró¿e w czasie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 404

Podró¿e w czasie

no w³a¶nie..czy podró¿owanie w czasie wogóle jest mo¿liwe, je¿eli tak to czy mo¿e dokonaæ tego "zwyk³y" ¶miertelnik, a mo¿e nawet dla bóstw jest to niemo¿liwe lub niezwykle trudne??? nie spotka³em siê jeszcze z tym zagadnieniem, prosze o propozycje i komentarze
autor: Behemot
wt lis 04, 2003 8:22 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co s±dzicie o torturach...
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 2186

jestem ca³kowicie za torturami na sesjach ale jak ju¿ wpomnieli¶cie przez postacie z³e lub neutralne, kwestia powodu te¿ jest wa¿na, co by¶cie np zrobili jako MG jakby postaæ dobra chcia³a torturowaæ bez wiêkszego powodu?jaka¶ skromna "kara" :evil: czy exp
autor: Behemot
wt lis 04, 2003 7:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4961

nie wiem, w ¿adnej z ksi±¿ek czy podrêczników nie ma napisane ¿e s± potrzebne jakie¶ dodatkowe sprzêty( jest napisane ¿e tylko spokojne miejsce do pracy), co do komponentów to nie zawsze s± one potrzebne, to zale¿y od czaru, je¶li trzeba co¶ dokupywaæ to co to mia³oby byæ , w mechanice i praktyce ni...
autor: Behemot
wt lis 04, 2003 5:57 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Interesy i te sprawy - czyli robienie kasy!
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1168

w wied¼minie wystêpowa³o kilka fragmentów odno¶nie zarabiania: leczenie, usuwanie ci±¿y, za³atwianie ''problemów" za te i inne us³ugi w bogatych krêgach spo³ecznych mo¿naby zarobiæ du¿o pieniêdzy, ale nie napisano podobnych, 'pomniejszych' zaklêæ, wielce przydatnych (z zachowaniem czarów lecz±cych t...
autor: Behemot
wt lis 04, 2003 5:40 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4961

mam pytanie, dotyczy tworzenia magicznych przedmiotów: otó¿ przedmioty maja sam koszt materia³ów niewyskoki a cena owego wynosi np 50 000, jak to siê odbywa?Kupujemy materia³y(które nawet w przypadku laski nie beda wynosi³y po kilkadziesiat tysiecy), i rozpoczynamy ca³y proces, ale co z reszt± pieni...
autor: Behemot
czw paź 30, 2003 4:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gdzie graæ?
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 890

co ju¿ kto¶ wspomnia³ w domku jest najlepiej...poniek±t, w lecie grali¶my z kumplami przy ognisku na dzia³ce, usiedli¶my dooko³a , zaczêli¶my grê, klmat by³ naprawdê fajny, zw³aszcza opisy mistrza wygl±daj±cego zza buchaj±cego ognia hehe :wink: , polecam
autor: Behemot
wt paź 28, 2003 9:52 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Nieumarli, a rodzaje pochówków...
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 1841

Zastanówmy sie, nie czêsto po wsiach chodz± nekromanci, ow³adniêci masowyme o¿ywiania zw³ok...O¿ywieñcy nie chodz± po ulicach i pospolity wie¶niak raczej nie musi sie ich obawiac. <br />Je¶li kto¶ chce usilnie uniemo¿liwiæ o¿ywienie my¶le, ¿e najlepszym sposobem jest kremacja.
autor: Behemot
wt paź 21, 2003 5:32 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4961

czyli jak powiedzia³ Wojtas strza³a zadaje st³uczenia??...skoro wysysa moc i wrog pada nieprzytomny?
autor: Behemot
pn paź 20, 2003 8:27 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4961

nie chce byæ w¶cibski ale ale je¿eli strz³a przeszyje ci wnêtrzno¶ci albo wa¿ne narz±dy wewnêtrzne to niby nie zada obra¿eñ??i jak siê maj± punkty ¿ywio³u do punktów wytrzyma³o¶ci skora po wyssaniu ich wszystkich stworzenie ¿ywio³u traci przytomno¶æ?? Terai sprecyzuj jeszcze co to s± tak dok³adnie t...
autor: Behemot
sob paź 18, 2003 3:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zaklinacz (sorcerer) a czarodziej (wizard)...
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 6281

co do wizarda (ktorym gram) zastanawiam siê ,przecie¿ dzieki pakowaniu w atuty tworzenia przedmiotów to po paru poziomach ciêzkiej pracy mo¿na osi±gno±c naprawdê dobre efekty, przedmioty zwiekszajace atrybuty, premie roznego rodzaju, przechowywanie zzaklêc, ruznego rodzaje nosnikow takich jak rozdzk...
autor: Behemot
pt paź 17, 2003 8:37 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 9427

witam <br /> <br />mam jedno pytanko, kto z was tak na powa¿nie gra³ ju¿ Magiem Gildii??Prosi³bym o wasze do¶wiadczenia zwi±zane z t± klas±, ciekawe w±tki rozwiniete na sesji itp. prosze o wypowiedzi
autor: Behemot
pt paź 17, 2003 6:09 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 9427

je¿eli kto¶ znalaz³by co¶ innego potwierdzaj±cego to stwierdzenie prosze ja napisac
autor: Behemot
pt paź 17, 2003 4:52 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Magiczne przedmioty
Odpowiedzi: 81
Odsłony: 4961

czy mogliby¶cie napisaæ ile kosztowa³by magiczny pier¶cieñ np. teleportacji, albo ewentualnie przyszpieszonej teleportacji, z jednym u¿yciem dziennie?
autor: Behemot
śr paź 15, 2003 9:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co sądzicie o Waszych Mistrzach?
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 1247

moj pierwszy mistrz byl gosciem bardzo inteligentnym, potrafil zrobic swietny klimat oraz szpikowal gre mnostwem zagadek, niestety teraz jest wspolgraczem a mistrzuje kto inny
autor: Behemot
śr paź 15, 2003 9:27 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 127
Odsłony: 9427

jeszcze mi siê to nie zdarzy³o ale inicjacja to kolejne 750sz z³ota jakie trzeba wp³acic, uwa¿am ¿e nie powinno tak byæ, tylko po wyt³umaczeniu ca³ej sprawy, rada gildi nadaje nowemu przediotowi charakter ³acznika ze zrodlem i juz
  • 1
  • 2