Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 180 wyników

autor: Pharaz'gil
ndz cze 26, 2005 6:24 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Nietypowe walki w typowej scenerii
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1206

Walkê w zwyk³ym miejscu mo¿na urozmaiciæ na wiele sposobów. Oto kilka z moich pomys³ów... Taboretem go! Ciekaw± zabaw± dla graczy moze byæ lu¼niejsza walka, w której bêd± mogli dowolnie poimprowizowaæ i za³atwiæ wra¿ych oprychów widowyskowym u¿yciem przedmiotów codziennego u¿ytku. Na pocz±tku mo¿na ...
autor: Pharaz'gil
czw cze 23, 2005 9:09 pm
Forum: Gry PC
Temat: MMORPG
Odpowiedzi: 223
Odsłony: 16039

Z tego, co dowiedzia³em siê o Guild Wars (bo równiez sie trochê t± gr± interesowa³em), to jest ona ca³kiem, a nawet bardzo dobra. Jej powa¿nymi plusami s±: - bardzo ³adna grafika (lepsza ni¿ w WoW) - brak abonamentu - stosunkowo niska (w porównaniu np. z WoWem) cena - du¿a grywalno¶æ Minusy to: - le...
autor: Pharaz'gil
ndz cze 12, 2005 10:41 am
Forum: D&D i d20
Temat: Zbroje a opisy
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1129

[quote=StiM]Poszukaj w internecie o mizerykordii/glewi- to taka ma³a/du¿a wersja ¶redniowiecznego otwieracza do konserw :wink:[/quote] Widzê, ze czytamy podobne ksi±¿ki. :D Gdyby komu¶ nie chcia³o siê szukaæ: MIZERYKORDIA [³ac.], w ¶redniowieczu krótki sztylet do dobijania rannego przeciwnika, czyli...
autor: Pharaz'gil
ndz cze 12, 2005 10:27 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Parada (nie)równo¶ci-o gejach lesbijkach i homoseksualnych
Odpowiedzi: 712
Odsłony: 39852

Mam nadziejê, ze nikogo nie obra¿ê, ale ta parada jest dla mnie jedn± wielk± g³upot±. Nie mam niczego przeciwko gejom i lesbijkom. Niech kochaj± kogo chc±, jak ka¿dy. Ale dlaczego musz± chwaliæ siê tym na ulicach? Chc± równo¶ci a sami j± ³ami±. To tak, jak ja bym zorganizowa³ paradê heteroseksualnyc...
autor: Pharaz'gil
sob maja 28, 2005 11:10 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 61157

Mnie Darth Vader równie¿ nie rozgryz³, chocia¿ my¶la³em o tak przyziemnej rzeczy, jak± jest kie³basa (no, co? g³odny by³em).
autor: Pharaz'gil
pn maja 16, 2005 9:39 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 61157

D¿izas Krajst! Suldarr! Jak mog³e¶?! Przecie¿ to jest... to jest... nieludzkie! :)
I teraz wszyscy nuc±: "Ma³a Chinka..." :D

A tak na marginesie: jak Chinka mo¿e byc z Wietnamu?
autor: Pharaz'gil
pt maja 06, 2005 9:48 pm
Forum: Gry PC
Temat: MMORPG
Odpowiedzi: 223
Odsłony: 16039

Dlaczego wiêc Blizzard toleruje stawianie darmowych serwerów do WoW, skoro nie czerpie z nich zysków? Nie toleruje, ale jest ich zbyt wiele, aby móg³ z nimi skutecznie walczyæ. Nawet polskich "darmowych" (czyli po prostu pirackich) serwerów jest co najmniej kilka. I po co producent Lineage 2 udostê...
autor: Pharaz'gil
śr kwie 27, 2005 11:25 pm
Forum: Gry PC
Temat: MMORPG
Odpowiedzi: 223
Odsłony: 16039

Nie mam zamiaru graæ w WoWa w pojedynkê, Dalamarze. :)
autor: Pharaz'gil
śr kwie 27, 2005 10:50 pm
Forum: Gry PC
Temat: MMORPG
Odpowiedzi: 223
Odsłony: 16039

Grê mo¿na ¶ci±gn±æ z wielu miejsc, Filio. Widzê, ¿e Jierdan ju¿ jedno znalaz³. Gra³em w Lineage'a przez jaki¶ tydzieñ (godzinkê-dwie dziennie). Potem gra mi siê znudzi³a. Jako¶ tak... Nie jest zbytnio rozbudowana (ale i tak lepsze to ni¿ Knight Online, Mu Online i Tibia). Teraz chyba zabiorê siê za ...
autor: Pharaz'gil
śr kwie 27, 2005 9:47 am
Forum: Gry PC
Temat: MMORPG
Odpowiedzi: 223
Odsłony: 16039

http://www.damienstone.com/forums/ Bardzo porz±dny, darmowy serwer do Lineage'a II. Sam gra³em i polecam. Najpierw trzeba zarejestrowaæ siê na forum, a potem wej¶æ do specjalnego tematu, gdzie wszystko jest wyja¶nione (Temat: Lineage II -> General -> REGISTRATION AND CLIENT PATCH C2). Nale¿y ¶ci±gn...
autor: Pharaz'gil
sob kwie 23, 2005 4:11 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79909

<span style='color:darkred'> Szyfr Pharaz'gila 2 -</span> Dzieñ mia³ siê ku koñcowi, gdy genera³ Clockblinde odprowadza³ wzrokiem odje¿d¿aj±cego pos³añca. Chwilê pó¼niej rzuci³ okiem na dostarczon± przed kilkoma minutami wiadomo¶æ. Cienie powodowane przez taniec p³omieni ¶wiecznika biega³y nieposkro...
autor: Pharaz'gil
śr kwie 13, 2005 7:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79909

<span style='color:darkred'> Szyfr Pharaz'gila 2 </span> Koñ Ashera wci±¿ pedzi³ z niezmiern± szybko¶ci±, ale piana zaczê³a ju¿ wstêpowaæ na jego pysk. Asher jako obeznany z koñmi pos³aniec zauwa¿y³ to i postanowi³, ¿e zatrzyma siê na chwilê spoczynku. W koñcu mia³ dowie¼æ przesy³kê do wieczora, a t...
autor: Pharaz'gil
czw kwie 07, 2005 9:24 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Klub czytelników
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 20542

Opowie¶ci z dzikich pól Jacka Komudy Najpierw lekko dziwaczny wstêp. Gdzie przeczyta³em ksi±¿kê? W rzeszowskim Empiku. Za jednym razem!? Nie, zrobi³em sobie kilka sesji (mam co tydzieñ trochê czasu przed zajêciami angielskiego). I co z tego? Fajne prze¿ycie. A jaka oszczêdno¶æ! :D Teraz ju¿ do rzec...
autor: Pharaz'gil
ndz kwie 03, 2005 9:28 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Żałoba
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3822

A ja mam do was apel: nie p³aczcie. Papie¿ chyba by tego nie chcia³. Wype³niajcie tylko jego zalecenia.

"To mi³o¶æ nawraca serca i daruje pokój ludzko¶ci, która wydaje siê czasem zagubiona i zdominowana przez si³ê z³a, egoizmu i strachu."


[*]
autor: Pharaz'gil
sob kwie 02, 2005 10:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Propozycje nowych trunków w D&D
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 962

Elfie wino cytrynowe Rzadko spotykane i stosunkowo drogie wino czêsto wybierane przez koneserów ze wzglêdu na s³odko-kwa¶ny smak cytryny oraz lekk± woñ innych cytrusów zatopion± w pieszcz±cych podniebienie delikatnych b±belkach. Chocia¿ niezbyt mocne pite w ma³ych kielszkach ze wzglêdu na tradycjê ...
autor: Pharaz'gil
ndz mar 20, 2005 4:04 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Zapaśnik sumo
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 978

Teraz rodzi mi sie w g³owie parê zgo³a ciekawych koncepcji

"Zgo³a"? Go³y sumita? A fe... :D

A tak na serio: wed³ug mnie jedna z lepszych PrC na tym forum.
autor: Pharaz'gil
pn mar 14, 2005 8:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27532

Jedno nazwisko: Hendrix.
autor: Pharaz'gil
ndz mar 13, 2005 10:40 am
Forum: D&D i d20
Temat: Opis bitwy
Odpowiedzi: 132
Odsłony: 8641

Kilka zasad i pomys³ów, które sam u³o¿y³em, z których korzystam i z których jestem zadowolony ( :wink: ): - niech gracze zostan± dowódcami jakich¶ pomniejszych oddzia³ów; - niech opracuj± taktykê w namiocie z najwa¿niejszymi genera³ami; - jeden z graczy mo¿e ze swoj± grup± próbowaæ zakra¶æ siê na ty...
autor: Pharaz'gil
sob mar 12, 2005 11:28 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79909

Odpowied¿ na zagdkê Szyfr Pharaz'gila Litery w szyfrze s± zbudowane ze "standardowej" litery po³±czonej z jej lustrzanym odbiciem z lewej strony. Tekst po przet³umaczeniu brzmi "ORKOW ODDZIAL ROZBILISMY", a wiêc czytany wstecz (dodatkowe utrudnienie przy d³u¿szych tekstach) i z polskimi literami: "...
autor: Pharaz'gil
czw mar 10, 2005 9:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zagwostka dla dowolnego sensownego MG.
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1105

O ile ten gracz nie awansowa³ na ósmy poziom niedawno, to daj mu tyle PD, aby awansowa³ na poziom 9. Niech wie, ¿e dobre odgrywanie czêsto jest warte wiêcej ni¿ walka. Je¶li jednak pozostali gracze zaczêliby siê buntowaæ, to daj mu... hmmm... ale ile mu w ogóle brakuje do kolejnego poziomu?
autor: Pharaz'gil
czw mar 10, 2005 9:01 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Zagwostka dla dowolnego sensownego MG.
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 1105

A które poziomy i ile PD maj± poszczególne postacie, je¶li mo¿na wiedzieæ?
autor: Pharaz'gil
śr mar 09, 2005 3:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: KONWENCJA, taki ¶wiat lubiê
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 2229

Ja to w³a¶ciwie wszystkiego po trochu, t.j. lekko heroiczna bajka bez nadmiaru magii, z mrocznymi i tajemniczymi elementami od czasu do czasu. "Jak co¶ jest do wszystkiego, to jest"... najfajniejsze. :D
autor: Pharaz'gil
wt mar 08, 2005 6:53 am
Forum: D&D i d20
Temat: MG i gracz w jednej osobie
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 2894

Ja, jako MG, po prostu wczuwam siê w jednego z NPCów (w innych te¿, ale w tego najbradziej). Nazywa sie on Pharaz'gil the Flaming Eye, wiêc nie ma z tym wiêkszego k³opotu. :D Jest on jakby moj± postaci±, z tym, ¿e nie zna odpowiedzi na zagadki itp. Mo¿e co najwy¿ej "wpa¶æ na jaki¶ trop" i troszkê po...
autor: Pharaz'gil
ndz mar 06, 2005 7:22 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 27532

A ja zapytam teraz tak: s³ucha kto¶ czasem muzyki hinduskiej? Ja osobi¶cie s³ysza³em ró¿ne zespo³y wykonuj±ce tê muzykê, ale najbardziej lubiê Raviego Shankara z zespo³em i jego córkê Anushkê Shankar (skubana tak zapitala na sitarze...) oraz Rava Krishna Temple. ----- Pytanie numer dwa: s³ysza³ kto¶...
autor: Pharaz'gil
ndz mar 06, 2005 6:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wstawki zrêczno¶ciowe
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 551

Wstawki zrêczno¶ciowe

Na mojej pierwszej sesji w D&D (wtedy by³em graczem; tylko ten jeden raz :D ) dotar³em wraz z kumplem do jakiego¶ miasta. Podjêli¶my siê rozwo¿enia ludzi po nim i okolicach taczkami (sic! :lol: ). MG poprosi³ nas o wykonanie pewnej czynno¶ci: mieli¶my zrobiæ "taczki" (jedna osoba ³apie drug± za stop...
autor: Pharaz'gil
wt mar 01, 2005 9:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Początkowy ekwipunek
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 602

[quote=Ryanik] Je¶li tylko postaæ wywodzi siê z bogatego szlacheckiego rodu lub istnieje jaki¶ inny powód, który uzasadnia dosyæ spor± liczbê posiadanych pieniêdzy, to nie widzê problemów A takim powodem mog± byæ chocia¿ by fartowne rzuty kostkami :wink:[/quote] Ja wolê po prostu dobrze przygotowan±...
autor: Pharaz'gil
wt mar 01, 2005 9:10 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Początkowy ekwipunek
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 602

Je¶li tylko postaæ wywodzi siê z bogatego szlacheckiego rodu lub istnieje jaki¶ inny powód, który uzasadnia dosyæ spor± liczbê posiadanych pieniêdzy, to nie widzê problemów.

Poza tym wydaje mi siê, ¿e gdzie¶ na forum jest temat, w którym by³a mowa o pocz±tkowym uzbrojeniu BG.
autor: Pharaz'gil
wt mar 01, 2005 9:06 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Jakie s± podstawowe zasady pisania dobrej przygody?
Odpowiedzi: 170
Odsłony: 16925

Podpisujê siê "oboma rêcami" pod postem porzednika. Wielkie dziêki, Hekatopsychos. Naprawdê mi pomog³e¶. Teraz moje przygotowanie do sesji bêdzie szybsze i zgrabniejsze. No i rzeczywi¶cie - czas wprowadziæ g³ówny w±tek, bo jak na razie to moi gracze wykonywali tylko drobne zadania dla namiestnika Hy...
autor: Pharaz'gil
wt mar 01, 2005 8:51 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Pomys³y na przygody "z intrygami"
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 9378

¦wietne, Adi. Naprawdê dopracowane. Jeszcze tylko trochê punktów do¶wiadczenia i druzynowy ³otrzyk mo¿e siê strzec. :D
autor: Pharaz'gil
pn lut 28, 2005 10:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 79909

Szyfr Pharaz'gila Oto stosunkowo prosty szyfr u¿ywany niegdy¶ przez ¿o³nierzy Imperium (mój system autorski - po szczegó³y na Gadu-Padu, Tlena lub maila; odrobina autoreklamy nie zaszkodzi :D ), w tym tak¿e przez Pharaz'gila the Flaming Eye. --- By³o ju¿ bardzo pó¼no. Oczy Daredrasa klei³y siê. W³a...