Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 12 wyników

autor: Alein_Atryda_III
wt lut 17, 2004 9:51 am
Forum: Archiwum
Temat: Szukam MP/Opole
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 208

Szukam MP/Opole

Nasza grupka(6 osóB) gra ju¿ od pewnego czasu, ale MP postanowi³ teraz zostaæ graczem(to ja). Niestety nikt nie ma zamiaru nawet spróbowaæ go zast±piæ, nawet tymczasowo, wiêc postanowi³em znale¼æ kogo¶ z zewn±trz. Ka¿dy z nas jest w okolicach 17 lat, ale nie przejeliby¶my siê ma³± ró¿ic± wieku byleb...
autor: Alein_Atryda_III
czw sty 08, 2004 2:31 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Nie¶miertelni i inni pakerzy nie do pokonania
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 1353

Nie¶miertelni BN? S± dobre tak d³ugo jak DA siê je zabiæ tylko, ¿e trzeba przy tym pokombinowaæ. W moim ¶wiecie istnieje kilkana¶cie znanych ogó³owi istot nie¶miertelnych i mo¿e trochê wiêcej, ale gracze przegl±daj± to forum:) Oczywi¶cie zabicie ich jest mo¿liwe tylko, ¿e raczej nie dla nich(i nie c...
autor: Alein_Atryda_III
czw sty 08, 2004 1:43 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Czy w ¶wiecie DND mo¿e pojawiæ siê portal prowadz±cy do XXIw
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 3466

Nihlir powiedzia³: <br /> <br /> Na miejscu twoich BG znalaz³ bym tego maga (zak³adaj±c, ¿e to wykorzystasz) i poprosi³ go ¿eby stworzy³ takie same wrota tylko, ¿e prowadzone w przesz³o¶æ i poprawi³ bym wszystkie z³e rzeczy jakie zrobi³em w przygodzie, wiêc lepiej popraw ten motyw z czarownikiem <br...
autor: Alein_Atryda_III
wt gru 16, 2003 11:26 am
Forum: Światy autorskie
Temat: Nazwy
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2493

Tak¿e korzystam z w³asnego jêzyka i to nie tylko do nazw miast/wsi/krain, ale i do imion bogów i NPC. Proponuje te¿ gracz± by swe imiona podpasowywali pod klimat(ale do niczego ich nie zmuszam, ostatnio sami wyszli z inicjatyw±). <br />Sposób obie¿y¶wiata jest bardzo dobry
autor: Alein_Atryda_III
wt gru 16, 2003 8:51 am
Forum: D&D i d20
Temat: Porady dla MG, czyli dzie³o z biblioteki
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 754

Po pierwsze trzeba poznaæ swoich graczy, o czym wspomina³o ju¿ wiele osób, co tu du¿o mówiæ, mieli racjê. Przez pierwsze sesje trzeba poeksperymentowaæ i obserwowaæ reakcje graczy. Spodoba³o im siê, ¿e po krytykach z wroga nie zostaj± nawet buty? To nastêpny bêdzie jeszcze bardziej krwawy(bez przesa...
autor: Alein_Atryda_III
czw gru 04, 2003 2:44 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Rasowe imiona [internetowy generator imion]
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 41663

Ja albo wymy¶lam imiona wed³ug w³asnego sekretnego systemu™ albo korzystam z paru sposobów: <br /> <br />1) S³ownik ³aciny, zlepki paru s³ów które znacz± co¶ sensownego, czasem pojedyñcze dobrze brzmi±ce s³owa. Jest o tyle ³atwiej, ¿e jak krad³e... po¿ycza³em s³ownik z biblioteki szkolnej to wz...
autor: Alein_Atryda_III
czw gru 04, 2003 11:40 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Odgrywaæ kobietê?
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3020

Kiedy¶ na naszych sesjach zamieni³em naszego pó³orka w pó³orczycê za pomoc± przeklêtego pasu zmiany p³ci +1 do si³y ™ sz³o mu bardzo dobrze. Oczywi¶cie wiêkszo¶æ wypowiedzi skierowanych do niego by³o wrednymi hase³kami odnosz±ymi siê do sytuacji, ewentualnie homoseksualizmu. Je¶li bêdziesz wci±...
autor: Alein_Atryda_III
czw lis 27, 2003 2:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 204451

S³yszeli¶cie mo¿e o "Niezno¶nym mieczu"? (Patrz inny temat gdzie¶ na tym forum). Paladyn, cz³owiek, który go posiada³ podczas walki w ciemno¶ciach nie móg³ dojrzeæ przeciwników. <br /> <br />Gracz: No to b³agam go(miecz) o Infrawizje na czas walki! <br />MP: S³yszysz w swojej g³owie: "Na kolana ciap...
autor: Alein_Atryda_III
wt lis 25, 2003 11:27 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 204451

Niezykle ambitny i zdolny gracz zawsze prubuje zaprzyja¼niæ siê ze wszystkimi BN. Oto efekty: <br />1. Gdy prubowa³ pogadaæ z kolesiem, który zamkn±³ siê w swoim pokoju w zaje¼dzie a nikt nie odpowiada³ na pukania postanowi³ otworzyæ drzwi(wytrychem). Gdy siê bawi³ go¶ciu z katan± wyszed³ z drugiej ...
autor: Alein_Atryda_III
wt lis 25, 2003 8:41 am
Forum: D&D i d20
Temat: Obowi±zki Mistrza gry
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 948

W mojej ekipie spotykamy siê w ka¿d± sobotê o 11. Oczywi¶cie mimo tego stwierdzenia i tak to jest tylko co druga sobota. Raz MP z³apa³a gor±czka(to ja? ups) i szybko porozsy³a³ SMSy do wszystkich graczy. Z dotarciem graczy nie ma problemów z wyj±tkiem pewnej pó³orczycy, ale to temat na inn± sesjê:) ...
autor: Alein_Atryda_III
wt lis 25, 2003 8:24 am
Forum: D&D i d20
Temat: Pierwszy kontakt z D&D - jak? gdzie? dlaczego?
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 4790

Ja zacz±³em od Eye of the Beholder ale wiele wody up³ynê³o w Odrze zanim uzbiera³em na podrêczniki i zebra³em graczy. 10 lat czeka³em zanim zagra³em w prawdziwe D&D! Ale warto by³o! (Ostatnio gracze zaczêli kupywaæ w³asne ko¶ci i PG, a to znaczy, ¿e nie bêdê musia³ im ju¿ po¿yczaæ. Szczê¶liwy ja)
autor: Alein_Atryda_III
wt lis 25, 2003 8:19 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Nieznośny miecz
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 549

Powinni¶cie ju¿ wiedzieæ, ¿e u mnie nie ma niczego przez przypadek(jestem mistrzem gry tej feralnej dru¿yny), a ostatecznie nie mieli¶cie tego miecza braæ puki z nim nie pogadacie(ups...). Tak czy owak ostatnio dostali¶cie nauczke na ca³e ¿ycie, a miecza bêdziecie siê mogli pozbyæ na dobre ju¿ w nas...