Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 9 wyników

autor: Pretor/Cenzor
śr gru 17, 2003 11:20 am
Forum: D&D i d20
Temat: KKRP - pewien kulinarny projekt
Odpowiedzi: 176
Odsłony: 7261

Co do ksiêgi. <br /> IMHO (g³upi skrót, ale dla u³atwienia komunikacji z niego skorzystam) musi to byæ ksiêga "z krwi i ko¶ci". <br /> Po primo - powinna zostaæ podzielona na rozdzia³y. Jest to wa¿ne dla czytelno¶ci i przejrzysto¶ci ksiêgi. Wa¿ne s± strony. Jest to detal, szczegó³ ale nadaje projekt...
autor: Pretor/Cenzor
pt gru 12, 2003 2:09 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Co siê jada w ¶wiatach D&D?
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3679

Czy zwracacie uwagê na to co i jak czêsto jedz± wasi gracze? <br />W normalnym spo³eczeñstwie czêsto mo¿na spotkaæ siê z symptomem "znudzenia" jedzeniem. Je¿eli dane jad³o pojawia siê w naszym Menu nadzwyczaj czêsto to po entym razi ejedzenia tego samego dochodzi do sytuacji, ¿e sam widok tego sameg...
autor: Pretor/Cenzor
wt gru 09, 2003 9:00 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Biblia
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1869

Co do samej idei chrze¶cijañstwa to zasugerujê trochê inny sposób na "wykorzystanie" tej religii. <br />od kilku sesji moi gracze spotykaj± siê z wyznawcami i prze¶ladowcami religii chcrez¶cijañskiej. Wprowadzi³em oczywi¶cie pewne modyfikacje wzglêdem P? ale mo¿na przyj±æ, ¿e jest to chrez¶cijañstwo...
autor: Pretor/Cenzor
wt gru 09, 2003 8:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: G³upi gracze i ich najg³upsze pomys³y
Odpowiedzi: 79
Odsłony: 4294

Mój stary belfer od Historii Prawa zwyk³ mawiaæ: "Nie ma g³upich pytañ - s± tylko g³upcy, którzy nie zadaj± pytañ lub na pytania nie odpowiadaj±". <br />Je¿eli wiêc macie w druzynie gracza wyj±tkowo naprzykrzaj±cego siê wam i uznajecie go za "g³upka" to sami mo¿ecie siê tak nazwaæ. <br />Ka¿dy my¶l±...
autor: Pretor/Cenzor
wt gru 09, 2003 8:42 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Porady dla MG, czyli dzie³o z biblioteki
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 743

Ja dodam od siebie co¶ co dla mnie od zawsze sta³o na pierwszym miejscu i co niestety jest czêsto pomijane przez m³odych forumowiczów. Mo¿ecie to uznaæ za zboczenie zawodowe ale wa¿na (je¿eli nie najwa¿niejsza) dla MG musi byæ: <br /> <br />Retoryka <br /> <br />Zdolno¶æ piêknego i przekonywuj±cego ...
autor: Pretor/Cenzor
wt gru 09, 2003 8:35 pm
Forum: Wydawnictwa
Temat: ISA - opinie o polskim wydawcy D&D
Odpowiedzi: 73
Odsłony: 5533

ISA stworzy³a swwoist± ekstraklasê w dziedzinie produktów z zakresy RPG. Narzucia³ standardy, dziêki którym mo¿emy cieszyæ siê produktami wysokiej jako¶ci i przydatno¶ci. <br />Chwali im siê, ¿e ostatnio (tzn. przed kilkoma dniami) dokonali obni¿enia cen wiêkszo¶ci ksi±¿ek o mniej wiêcej 10 z³. :mrg...
autor: Pretor/Cenzor
wt gru 09, 2003 8:29 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Drużyna
Odpowiedzi: 137
Odsłony: 5339

Wyma¿ona druzyna. Najbardziej nie rozumiem czemu wiêkszo¶æ notek w tym tamcie opisuje klasy postaci. <br />Aby dru¿yna spe³ni³a wymaganie "wymarzonej" musi spe³niæ wiele warunków ale w¶ród tych¿e warunków nie powinien znajdowaæ siê ani jeden dotycz±cy klas. <br />Druzyna wymarzona musi byæ zgrana, s...
autor: Pretor/Cenzor
wt gru 09, 2003 8:17 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Psucie sie ekwipunku...rzuty?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 676

Sprawa psucia siê ekwipunku jest spraw± losow±. Ja jestem absolutnie przeciw opini±, ¿e broñ magicznanie psuje siê. Nie zwracam uwagi na to co jest ogólnie przyjête. Trzeba wzi±æ pod uwagê (jak zawsze) ¿e mag umagiczniaj±cy broñ móg³ byæ niewyspany albo pijany, mieæ z³y dzieñ bo przejecha³o mu kota ...
autor: Pretor/Cenzor
wt gru 09, 2003 2:52 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Wasze stereotypy klas
Odpowiedzi: 47
Odsłony: 2195

<!--QuoteBegin-Encyklopedia WIEM+--> <!--QuoteEBegin-->Stereotyp najczê¶ciej przyswajany jest w dzieciñstwie, z tego wzglêdu jest bardzo trwa³y i odporny na zmianê nawet rzeczowej argumentacji oraz sprzecznych z nim do¶wiadczeñ. Stereotyp pe³ni wa¿n± funkcjê w praktyce politycznej, pozwala bowiem na...