Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 73 wyniki

autor: Inglorion
wt sty 23, 2007 5:51 am
Forum: Archiwum
Temat: £odzianin Puszukuje Dru¿yny
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 622

Krzemieñ, to Ty jeszcze ¿yjesz? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
autor: Inglorion
śr sty 03, 2007 1:28 am
Forum: Dragonlance
Temat: Dragonlance?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4773

<!--quoteo(post=289462:date=Dec 25 2006, 09:13 PM:name=Maelstrom)--> <!--quotec--><br />Specyfik± ¶wiata Dragonlance jest nastawienie na bohaterów przez du¿e "B", co jest mo¿liwe w³a¶nie dziêki równowadze si³. Zawsze znajdzie siê jaki¶ ambitny z³y w³adca, którego trzeba pokonaæ, albo jaki¶ faszystow...
autor: Inglorion
śr lip 13, 2005 9:29 pm
Forum: Archiwum
Temat: Czy ktoś prowadzi / gra sesje via chat?
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 468

Mo¿e i ja bym siê skusi³...

GG: 6893594
autor: Inglorion
pt lip 08, 2005 1:44 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

"Bursztyn i popió³ 35,00z³ Autor: Weis, Margaret ISBN: 83-7298-803-X Bursztyn i popió³ Kliknij aby powiêkszyæ Uwaga! Termin wydania mo¿e ulec zmianie. Pierwszy tom nowej serii Dragonlance MROCZNY UCZEñ. Wojna Dusz wreszcie dobieg³a koñca. Wróci³a magia, a wraz z ni± bogowie. Ci jednak wspó³zawodnicz...
autor: Inglorion
pn cze 13, 2005 2:46 am
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Najpierw wyniki ankiety na Soulforge i ogromne obietnice Zysku, ¿e w pierwszym pó³roczu 2005 uka¿e siê kilka ksi±¿ek DragonLance. Jak siê skoñczy³o ka¿dy wie... Niedawno kr±¿y³a plotka, ¿e w wakacje ma wyj¶æ "Bursztyn i popió³" (Amber and Ashes) czyli kontynuacja Wojny Dusz... i cz³owiek sobie siedz...
autor: Inglorion
czw kwie 28, 2005 9:45 pm
Forum: Gry PC
Temat: HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2567

8O Ju¿ kilka osób napisa³o w tym w±tku co¶ o HoMM VI :D ciekawe, ciekawe mi grafika w trójce siê podoba³a - barwna, ale jednocze¶nie przejrzysta i dla mnie ³adna ta z czwórki to koszmar - pastelowe ¿ó³cie i fiolety by³y wszêdzie - nawet w karczmie, poza tym skutecznie zmniejsza³y przejrzysto¶æ mapy....
autor: Inglorion
czw kwie 28, 2005 11:21 am
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6035

Czy ja wiem czy z tymi ulepszeniami w 3 to by³ taki beznadziejny pomys³... ale niewa¿ne, mi pomys³ z drabink± wyboru jednostek w Disciples 2 bardzo siê podoba³ jak i ca³a gra... W koñcu co¶ co zape³nia³o dziurê po trójce (bo tego kolorowego badziewia zwanego czwórk± oczywi¶cie nie liczê 8) ) Sporo j...
autor: Inglorion
śr lut 09, 2005 6:22 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 61062

to te¿ jest niez³e :)
autor: Inglorion
czw lut 03, 2005 1:46 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Jak powstał pierwszy czar?
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 701

W Dragonlance z tego co pamiêtam wygl±da³o to troche inaczej - tam bowiem na Krynn zeszli bogowie magii (bóg bia³ej magii - Solinari, bogini magii neutralnej - Lunitari i bóg czarnej magii - Nuitari) i zaczêli ¶miertelników jej nauczaæ... Oto fragmenty z Historii Krynnu sporz±dzone przez kronikarza ...
autor: Inglorion
ndz sty 23, 2005 11:38 am
Forum: Dragonlance
Temat: Raistlin a Rasputin - pierwowzory bohaterów DL
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1469

Nie s±dzisz ¿e ³atwiej by³oby porównaæ Legolasa do Tanisa?

tu siê nie zgodzê, wed³ug mnie jedyne wspólne cechy Tanisa i Legolasa to uszy :)
charakter mieli zupe³nie inny - Tanis posiada³ czê¶ciowo mroczna duszê, ci±gle mia³ dylematy ró¿nej ma¶ci, moralne i nie tylko...
autor: Inglorion
ndz sty 23, 2005 12:16 am
Forum: Dragonlance
Temat: Raistlin a Rasputin - pierwowzory bohaterów DL
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1469

Raistlin a Rasputin - pierwowzory bohaterów DL

W³a¶nie w telewizji lecia³ "Rasputin" i zmusi³ mnie do pewnych refeleksji, mianowicie ma bardzo du¿o wspólnych cech z pewnym magiem: - same nazwy Rasputin i Raistlin (choæ tu nazwisko a tu imiê) - zdolno¶æ uzdrawiania, chêæ pomagania - wielka duma i ambicja, krn±brno¶æ - obaj pochodzili z najni¿szyc...
autor: Inglorion
wt gru 14, 2004 12:06 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Nie uwierzycie (sam jeszcze nie och³on±³em :D ) ale Zysk nie do¶æ ¿e nie opó¼ni³ wydania 3 czê¶ci Wojny Dusz to nawet o tydzieñ przyspieszy³, bowiem nie od 21 grudnia a ju¿ od dzi¶ mo¿na zamówiæ tê pozycjê na stronie wydawnictwa (http://www.zysk.com.pl), wiêc w sklepach pozycja powinna siê znale¼æ l...
autor: Inglorion
pt gru 03, 2004 10:11 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

na stronie Zysku mo¿na znale¼æ pierwsze dwa rozdzia³y trzeciego tomu Wojny Dusz [Ksiêgarnia-->Cykle Wydawnicze-->Dragonlance]
autor: Inglorion
czw lis 25, 2004 8:35 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mega-Przygoda
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 4825

Dru¿yna poznaje siê na turnieju, podczas którego zostaje pope³nione morderstwo i zawody zostaja przerwane. Zadaniem graczy jest wiêc ustaliæ dlaczego zabiciem s³u¿by tak interesuje siê król, po co kto¶ tego dokona³ i w koñcu - kto? W czasie trwania przygody pytania siê mno¿± - po co rycerz, który po...
autor: Inglorion
czw lis 25, 2004 6:03 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mega-Przygoda
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 4825

Joseph , tak siê sk³ada, ¿e Martin jest moim ulubionym autorem, a jego ksi±¿ki s± najlepszymi dzie³ami fantasy jakie czyta³em, wiêc dziêki za porównanie :D . Faktycznie wystêpuje tu podobieñstwo do stylu Martina wynik³e przez sam turniej, ale kontynuowa³em tu raczej pomys³ wanderera, gdy¿ uwa¿am to...
autor: Inglorion
czw lis 25, 2004 1:43 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mega-Przygoda
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 4825

Bardzo dobry moim zdaniem jest pomys³, aby przygodê zacz±æ turniejem rycerskim (ale oczywi¶cie mo¿na zorganizowaæ równie¿ pojedynki bardów, a mo¿e i co¶ dla ³otrzyków oraz magów). Wszystkie walki w pierwszym dniu zawodów wygrywa pewien rycerz zwany Czerwonym, powszechnie s³yn±cy ze swej mocy, ale iz...
autor: Inglorion
śr lis 17, 2004 12:08 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Fantastyka - ka¿dy ma cosik ulubionego pod poduch±.
Odpowiedzi: 167
Odsłony: 13475

moimi uluionymi ksi±¿kami s± czê¶ci cyklu Dragonlance (ale tylko autorstwa Weis i Hickmana), "Ostatni W³adca Pier¶cieni" Yeskova, "Dzieñ smoka" Knaaka i ksi±¿ki Pratchetta, ale najlepsz± seri± jak± kiedykolwiek czyta³em jest cykl Pie¶ni Lodu i Ognia Martina. Niez³y jest tak¿e Goddkind, natomiast za ...
autor: Inglorion
wt lis 02, 2004 8:50 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Smoki Zaginionego Ksiê¿yca 35,00z³ Autor: Margaret Weis, Tracy Hickman Uwaga! Termin wydania mo¿e ulec zmianie. Ekscytuj±ce zwieñczenie trylogii DRAGONLANCE Wojna dusz, rozpoczêtej powie¶ciami Smoki upad³ego s³oñca oraz Smoki Zagubionej Gwiazdy. Ansalon ogarnê³a wojenna po¿oga. Armia dusz zmar³ych ...
autor: Inglorion
sob paź 30, 2004 12:45 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 207042

Pojecha³em z kumplami na dzia³kê (z za³o¿eniem zrobienia sesji). Gdy dotarli¶my do domku kumpel po wstêpnych oglêdzinach rzecze do mnie "Ty naprawdê nie masz tu piekarnika" :? "Przecie¿ ci mówi³em" a on "Ale ja kupi³em sobie mro¿on± pizzê" 8O 8O 8O Skoñczy³o siê tak, ¿e z³o¿y³em mu propozycjê, ¿e je...
autor: Inglorion
pt paź 15, 2004 11:12 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Czemu na stronie "Zysku" zamiast przybyæ pozycji z 27 (3 czê¶æ Wojny Dusz) uby³a "Legenda o Humie"?
autor: Inglorion
wt wrz 28, 2004 8:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Jeden ze wspania³ych t³umaczy DL mniej? Nie no co ty, nie rób nadziei... <br />A lec± w kulki bo w tej konkurencji s± mocni (a nie mówi³em ¿e bêd± opó¼nienia :evil: )... <br />Swoj± drog± Dragonlance Campaign Setting mia³ wyj¶æ w sierpniu. Nie wyszed³ i o sprawie w ogóle cicho :roll: <br />A co z tr...
autor: Inglorion
sob sie 14, 2004 12:33 am
Forum: Dragonlance
Temat: Kim by³a Mina?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1614

Te¿ za ni± nie przepadam, ale ogólnie jej w±tek jest ciekawy. Poza tym, jak siê oka¿e w trzecim tomie :wink:, wcale nie wszystko jej wychodzi tak, jakby sobie tego zyczy³a. Nie jestem pewien na 100%, ale ksi±¿ka, która ma w tym roku wyj¶æ w stanach (a mo¿e ju¿ wysz³a) spod pióra M. Weis o tytule "Am...
autor: Inglorion
pt lip 30, 2004 10:44 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Bratnie dusze 0,00z³  <br />Autor: Mark Anthony, Ellen Porath <br />ISBN: 83-7298-604-5 <br /> Uwaga! Termin wydania mo¿e ulec zmianie. <br /> <br />MAGIA I MORDERSTWO W ¦WIECIE DRAGONLANCE <br />Kiedy Flint Fireforge, krasnoludzki kowal, otrzymuje zdumiewaj±ce wezwanie od Mówcy S³oñc, udaje s...
autor: Inglorion
pn lip 26, 2004 6:37 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

W³a¶nie, jeszcze jaki¶ czas temu pobieg³bym od razu do Empiku i czeka³ a¿ przywioz± nowe ksi±¿ki DL, ale cz³owiek siê uczy na b³êdach ( to znaczy, ¿e czyta³em "Smoki chaosu" ) i odczuwam niechêæ do antologii. "Magiê Krynnu" jednak przegl±da³em w sklepie (a nawet przeczyta³em se pierwszy rozdzia³ :mr...
autor: Inglorion
pt lip 02, 2004 4:07 am
Forum: Dragonlance
Temat: DLCS w Polsce
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1342

w³a¶nie mia³ byæ w wakacje, a tu mamy pocz±tek lipca i ciszaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... <br />Mo¿e chodzi³o o nastêpne? Albo jeszcze nastêpne?
autor: Inglorion
czw cze 24, 2004 1:32 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Po pierwsze od kiedy nie pisze sie autorów po prostu u do³u ok³adki w MIANOWNIKU a w dope³niaczu? <br />Na ok³adce jest napisane: <br />"Tom zawiera powie¶æ Margaret Weis i Tracy'ego Hickmana" jednak¿e jest to chyba zbiór opowiadañ jak "Smoki Chaosu" i do MW i TH nale¿y tylko to jedno. A IMHO napis...
autor: Inglorion
czw cze 24, 2004 1:28 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

Drakoñskie metody 35,00z³  <br />Autor: Margaret Weis, Don Perrin <br />ISBN: 83-7298-606-1 <br />Uwaga! Termin wydania mo¿e ulec zmianie. <br />Rok wydania: 2004 <br />Stron: 326 <br />Oprawa: broszura <br />Format: 115/183 <br />Pakowanie: <br />T³umacz: Dorota ¯ywno <br />Ta pozycja bêdzie ...
autor: Inglorion
sob cze 19, 2004 12:36 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: ::KFiAtKi RpG::
Odpowiedzi: 1587
Odsłony: 207042

Dru¿yna sk³adaj±ca siê z elfa tropiciela, minotaura barbarzyñcy i elfa maga próbuje przekonaæ pewn± szlachciankê, aby ta ich wynajê³a do odnalezienia zagionej dwójki jej dzieci: <br />BN - szlachcianka: a co jest twoj± specjalno¶ci± magu <br />mag: robiê ¶wietn± kawê i jestem dobry w ³ó¿ku <br />bar...
autor: Inglorion
czw cze 17, 2004 1:08 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9533

"Magia Krynnu" bêdzie mia³a 332 strony i bêdzie kosztowaæ 35 z³
autor: Inglorion
śr cze 16, 2004 9:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jaki jest wasz ulubiony setting?
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 1758

Dragonlance jest wed³ug mnie najwspanialszym ¶wiatem i dlatego w³a¶nie to gra na Krynnie sprawia mi najwiêcej rado¶ci. Jestem ¶wie¿o po lekturze pierwszych dwóch tomach "Pie¶ni lodu i ognia" - wspania³ej powie¶ci, i uwa¿am, ¿e prowadzenie tam przygody by³oby równie¿ bardzo ciekawe.