Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 342 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12
autor: baca007
pn wrz 04, 2006 6:15 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter<br /> <br />Peter zdj±³ koszulê i siedzia³ mru¿±c sennie oczy pod palm±. Z otêpienia wyrwa³o go zarz±dzenie treningu. Podszed³ do maty obserwowaæ walkê modl±c siê o to by nie by³ nastêpny. <br /><br /> Ch³opak skrzywi³ siê lekko s³ysz±c o propozycji walki. Te moce którymi obdarzy³a go natura ...
autor: baca007
ndz wrz 03, 2006 7:09 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter<br /><br /> Zobaczywszy, i¿ pan Wade i Greg zajêli siê pniem i filarem ch³opak kontynuowa³ szukanie kokosów. 14...15...16... tyle chyba wystarczy. Pamieta³ i¿ kokosy s± bardzo twarde i wytrzyma³e, "Nadadz± siê na ¿ebrowanie, po dwa na jedno ¿ebro powinno starczyæ, w sumie bêdzie ich 8... Nie ...
autor: baca007
ndz wrz 03, 2006 6:56 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Sposób Na Mutanta - Komentarze
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3132

Ale... Magneto te¿ jest elpszy od Logana... Wszyscy instruktorzy oddzia³ów specjalnych s± lepsi od Logana... Nia da siê byæ gorszym od Logana!!!
autor: baca007
sob wrz 02, 2006 7:06 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter<br /><br /> Rozej¿a³ siê po okolicy, zobaczywszy kilka palm tworz±cych polankê machn±³ w ich stronê rêk± mówi±c:<br /> -To miejsce wydaje mi siê niegorsze ni¿ jakiekolwiek inne. Mo¿emy tam rozbiæ namiot. Proponujê podeprzeæ srodek pniem palmy, ja zatroszczê siê o ¿ebrowanie dachu, Yldiray prz...
autor: baca007
sob wrz 02, 2006 4:08 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Sposób Na Mutanta - Komentarze
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3132

Pytanie A<br /><br />Jest tam w zasiêgu wzroku jaka¶ kêpa palm aby poprzywiazywaæ do niej sznury podtrzymuj±ce namiot?<br /><br />Pytanie B<br /><br />Co mamy w skrzyniach z zapasami?
autor: baca007
sob wrz 02, 2006 11:45 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter<br /><br /> Z pow±tpiewaniem popatrzy³ na p³achtê z której mieli skleciæ schronienie. " Starczy najwy¿ej na dach, mo¿e ewentualnie jedn± ¶cianê..." Bez s³owa otworzy³ torbê i wyci±gn±³ do¶c sfatygowany notesik, który szybko wertowa³. Jego uwaga skupi³a siê na stronie opatrzonej rêcznie napisa...
autor: baca007
sob wrz 02, 2006 6:08 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter<br /><br /> Lot skoñczy³ sie tak szybko, ¿e ch³opak nie mia³ do¶æ czasu na podjêcie decyzji w jaki sposób sabotowaæ samolot. Jednak po chwili zastanowienia wzruszy³ ramionami. " Bêdziemy na tej wyspie jeszcze 2 tygodnie. Co¶ siê wymy¶li... Ruszy³ do luku i nie czekaj±c z³apa³ wodoodporny mate...
autor: baca007
pt wrz 01, 2006 8:44 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Sposób Na Mutanta - Komentarze
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3132

Ja chcia³em zamieniæ poszycie w czekoladê. Samolot rozpusci³by sie w locie, spad³ na pola pszenicy i tak powsta³by Chockapic.
autor: baca007
pt wrz 01, 2006 7:27 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Sposób Na Mutanta - Komentarze
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 3132

To co Panowie? Robimy jaki¶ numer przed ladowaniem czy te¿ zaczekamy na dotarcie do celu? <br /><br />p.s. Kto ostatni w wodzie...
autor: baca007
pt wrz 01, 2006 5:13 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter<br /><br /> Ch³opak wsta³ rano, przeciagn±³ siê leniwie po czym szybko ogoli³ siê, wzi±³ szybki prysznic, spakowa³ wszystki przybory toaletowe do walizki, po czym dorzuci³ dwie pary szortów k±pielowych, kilka par spodni, parê lu¼nych koszul i bezrêkawników, oraz lekk± pelerynê przeciwdeszczow...
autor: baca007
pt wrz 01, 2006 6:38 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter <br /><br />-Jednak, Profesorze trudno zaprzeczyæ i¿ taka na przyk³ad Grenlandia, Sahara, albo Syberia równie¿ nadawa³yby siê idealnie na obóz przetrwania? Nie chcê jednak, aby to zabrzmia³o jak pro¶ba o zmianê celu- u¶miechn±³ sie lekko i kontynuowa³- musia³bym zg³upieæ aby prosic o co¶ taki...
autor: baca007
czw sie 31, 2006 7:07 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Dibi Zibi [xmen] Sposób Na Mutanta
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 4018

Peter <br /><br />M³ody ch³opak siedzia³ przy stole w jadalni przeczesuj±c palcami krótkie br±zowe w³osy, które zmoczy³ w trakcie szybkiego prysznicu po treningu. Po jego twarzy o twardych latynoskich rysach przebieg³ mimowolny grymas kiedy poczu³ falê bólu która promieniowa³a od miejsca na lewej ³...
autor: baca007
wt sie 29, 2006 7:54 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

A mnie ciekawi natomiast ten rozsiewacz chorób. Trochê dziwna i trudna do u¿ywania w dobry sposób moc. Chyba ¿e siê mylê...
autor: baca007
pn sie 28, 2006 8:29 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

Dibi Zibi mówi³ ¿e ma byæ 9 graczy na li¶cie mamy 6 wiec chyba s±. Rób szybko postaæ bo zaczynaæ chcemy!
autor: baca007
pn sie 28, 2006 6:39 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

A ja mam tak± propozycjê: moze skoro ju¿ sporo kart dosz³o to zaczniemy grê? Bedzie czas na zapoznanie i mobilizacja dla tych którzy jeszcze siê wlok± z robieniem kart.
autor: baca007
ndz sie 27, 2006 5:55 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

Go¶æ który rozsiewa choroby? Ciekawe muszê przyznaæ, ale a¿ mnie korci aby dopisaæ sobie kompletn± listê szczepieñ... No ale nic chyba w mojej historii znajdzie siê rozwi±zanie tego problemu...<br /><br />A ja mam pytanie z innej beczki: Czy mamy ju¿ jakie¶ przedstawicielki doskonalszej po³owy ludzk...
autor: baca007
sob sie 26, 2006 7:38 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Baca007 [sw] Socbkt
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2845

Wsiedli¶cie do turbowindy, która po krótkiej je¼dzie dowioz³a was do najbli¿szego hangaru rufowego gdzie pozostawili¶cie wasz statek. Zobaczyli¶cie ¿e przy g³ównej rampie znajduje siê kilka sporych skrzynek z oznaczeniami Starej Republiki na których przysiad³o dwóch m³odych techników. Jeden z nich p...
autor: baca007
sob sie 26, 2006 5:26 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

A mo¿e na razie postawimy wymaganie 1 post dziennie, jak siê uda to wiecej. U mnie osobi¶cie bywaj± dni kiedy koñcze w szkole wcze¶niej robie co muszê i mam pó³ dni wolne a s± takie kiedy mo¿e mi ledwie starczyæ aby wej¶æ na forum.<br /><br />To i tak w sumie zawsze s± ustalenia a potem wiele od gra...
autor: baca007
sob sie 26, 2006 3:01 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

W takim razie jestem zmuszony zrezygnowaæ z sesji. W sumie szkoda bo zapowiada³o sie ciekawie, ale niestety przez 30 postów dziennie nie dam rady przebrn±æ.<br /><br />Mi³ej zabawy ¿yczê.
autor: baca007
sob sie 26, 2006 12:43 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

Przy takiej liczbie osób jak planujesz je¶li bêdzie po 1 dziennie to i tak mo¿emy ¶wietowaæ.
autor: baca007
sob sie 26, 2006 11:31 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

No przepraszam ja sie zadeklarowa³em i ju¿ wczoraj pos³a³em wstêpn± postaæ. Dzisiaj wieczorem/jutro rano pójdzie wersja ostateczna.
autor: baca007
sob sie 26, 2006 11:29 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2749

Uwielbiam to ¿e kiedy zadaje tylko jedna osoba mi odpowiada... Wybrali¶cie Lorda Nemezisa na oficjalnego rzecznika w kontaktach MG/BG?
autor: baca007
pt sie 25, 2006 4:23 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

Przy prowadzeniu takich sesji zawsze jest pewien problem... Zabawa zazyna sie powy¿ej 6 osób a prowadzenie sesji na forum o takiej strukturze jest do¶c ciê¿kie... No ale nic mo¿e kto¶ siê znajdzie. Jak dla mnie to X-man s± najlepsi.
autor: baca007
pt sie 25, 2006 4:19 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

Ale to jest temat sprzed ponad roku...
autor: baca007
pt sie 25, 2006 4:15 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2749

£adujecie sie wszyscy na statek, czy kto¶ jeszcze co¶ robi?
autor: baca007
pt sie 25, 2006 4:14 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Superherosi
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 7152

Lol... kolejna sesja w któr± mam ochotê zagrac i nie ma MG...<br /><br />Niech siê kto¶ zg³osi, mistrzowa³em cos takiego na 9 osób i to na serio nie jest trudne.
autor: baca007
wt sie 22, 2006 8:20 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Baca007 [sw] Socbkt
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2845

Luke zastanowi³ sie przez chwilê po czym powiedzia³:<br /> -Co do podzia³u Villy idzie razem z Gromem na mostek, reszta ma za zadanie przej±æ g³owny komputer i jednostke sterowania droidami. Co do metody jak± zastosujecie, aby przeprowadziæ aborda¿ zastanówcie siê i na miejscu podejmijce wszelkie de...
autor: baca007
pt sie 18, 2006 5:51 am
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2749

Zmodyfikuje ostatniego posta jezeli masz jakie¶ pytania a je¶li nie masz to jedziemy dalej.
autor: baca007
czw sie 17, 2006 6:28 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2749

Uriel, powiem szczerze, ¿e zapomnia³em o tym, lecz poszpera³em i odkry³em informacje ¿e je¿eli kto¶ obdarzony moc± od urodzenia lub przez d³ugi okres czasu nie posiada wzroku, s³uchu, wechu itd mo¿e praktycznie w idealny sposób odtwarzaæ wszystkie te bodzce w g³owie. Czyta³em kiedy¶ iz istnieje sekt...
autor: baca007
śr sie 16, 2006 8:16 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Socbkt - Komentarze
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 2749

Pytanie do Famira i Uriel: ¯yjecie?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 12