Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 18 wyników

autor: Shai hulud
wt gru 14, 2004 2:07 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

No i mnie ubieg³ z t± radosn± wie¶ci± :D pytanie tylko kiedy to trafi do ksiêgarñ bo wydanie wydaniem a transport transportem ale co tam PREZENT NA GWIAZDKê JU¯ JEST :D
autor: Shai hulud
sob lis 13, 2004 10:41 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

Yupi
D³ugo mnie nie by³o na tej stronce i nie przepatrzy³em uwa¿nie wszystkich nowo¶ci Zysku i mam za swoje.
Mo¿e i refleks szachisty ale w koñcu doczekamy siê zakoñczenia wspania³ej Wojny Dusz
i to (wedle pierwotnego terminu) tu¿ przed ¶wiêtami :x-mas:
autor: Shai hulud
czw lip 22, 2004 9:21 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Gdyby Raistlin by³ Bogiem...
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3666

Je¶li Raistlin zosta³by bogiem eliminuj±c tylko Thaksis to zastanówmy siê czy dosz³oby do Wojny Chaosu a je¶li tak to jaki mia³aby przebieg z Raistlinem i jego przebiego¶ci± wspart± bosk± moc± historia mog³aby pod±¿yæ w zupe³nie innym kierunku <br />np. szybciej zorientowa³by siê co kombinuj± Irdowi...
autor: Shai hulud
czw lip 22, 2004 9:15 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Psionicy i psionika w DL?
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 5161

Hmm, podrêczników i rpg do Dragonlance na oczy nie widzia³em (nie licz±c zamierzch³ych crpg i jednego Tales of Lance do AD&D). Natomiast ksi±¿ki wyra¼nie okre¶laj±, ¿e Pan Nocy Targonne jest mrocznym mistykiem. (Mistycyzm - nowy rodzaj magii, który pojawi³ siê po Wojnie Chaosu i odej¶ciu bogów) Mist...
autor: Shai hulud
śr cze 02, 2004 11:47 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

hehe zapomnia³em to skopiowaæ :wink: <br />"Ta pozycja bêdzie dostêpna w naszym sklepie od: wtorek 13 lipiec, 2004." <br />czyli w sumie to bedziê gdzie¶ w 2004 <br />A tak przy okazji :) to gratulacje z powodu matury (dwa lata emu to by³o jak ten czas leci............................ Ja mam jutro $...
autor: Shai hulud
śr cze 02, 2004 11:06 am
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

Skopiowane dzi¶ z stronki Zysku: <br />----------------------------------------------------------------------------------- <br />Magia Krynnu 0,00z³ <br />Autor: Margaret Weis, Tracy Hickman <br />ISBN: 83-7298-541-3 <br /> <br />Uwaga! Termin wydania mo¿e ulec zmianie. <br /> <br />Czy Raistlin nap...
autor: Shai hulud
czw maja 06, 2004 5:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

Powiem tylko tyle, ¿e nowy t³umacz jakiejkolwiek ksi±¿ki nie ma prawa u¿ywaæ nazw nadanych przez poprzedniego t³umacza. Takie jest niestety g³upie prawo w tej dziedzinie.  <br />Czy mo¿e ubiegaæ siê o pozwolenie? Tego ju¿ niestety nie wiem. Problem ten nie jest jednak tak prosty jak siê niektó...
autor: Shai hulud
śr kwie 14, 2004 4:28 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

Inglorion gorzej to by³a (w ksi±¿ce) Wie¿a Wielkiego Kleryka (pewnie mia³ ze 2 metry :evil: ) a co do wyobra¼ni ja rozumiem ¿e t³umaczenie ksi±¿ek to ciê¿ka praca (kiedy¶ próbowa³em z nieciekawym skutkiem a English znam ca³kiem ca³kiem) ale do takich bzdur to nie trza wyobra¼ni to trza byæ bez wyobr...
autor: Shai hulud
wt kwie 13, 2004 8:41 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

<!--QuoteBegin-Inglorion+--> <!--QuoteEBegin-->Faktycznie, Palin jest Mistykiem, za to "Z³ota Luna"  :evil:  zosta³a czarodziejk±  :!:  <br />gryfon - gryf <br />nieczysty elf - czarny elf <br />Góra Drobnostka - Góra Niewa¿ne <br />Kenderska £y¿ka Zakrêtu - Kenderska £y¿ka Egzor...
autor: Shai hulud
pt kwie 02, 2004 3:45 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

Kupi³em przed 15 minutami i.............jestem w szoku po naprawdê dobrym t³umaczeniu pierwszego tomu otrzymali¶my Z³ot± Lunê, Zagajnik Shoikañski i Cyana Krwaw± Zgubê póki co tyle wychwyci³em nie czytaj±c tylko przegl±daj±c nazwy w³asne. Maja Brzozowska powinna zostaæ wpisana na listê ³ozistów :evi...
autor: Shai hulud
czw kwie 01, 2004 1:54 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

EJ ejeejejejejej Prima Aprilis dopiero dzisiaj, jeszcze ksi±¿ki nie dosta³em (brak póki co w sklepach) a takie co¶........... horror i zgroza w bia³y dzieñ Bo¿e ty widzisz i nie grzmisz !!!!!! <br /> [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
autor: Shai hulud
śr mar 31, 2004 1:55 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

W Koszalinku o godz 13 w Empiku jeszcze ich nie bylo sprawdze kolo 18 przed zamknieciem <br />:):):):):)
autor: Shai hulud
wt mar 30, 2004 12:13 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

W³a¶nie wracam ze strony Zysku "Smoki Zagubionej Gwiazdy" zosta³y dodane do katalogu sprzeda¿y pozostaje tylko czekaæ na dotarcie ich do ksiêgarñ i jaazdaaaaaaaaaaaaaaa.................. :)
autor: Shai hulud
ndz lut 29, 2004 9:13 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

Zysk zdecydowanie zaczyna sobie pogrywaæ. Ale có¿ na ka¿dego przyjdzie w koñcu pora <br /> :evil: <br />Szykowa³ siê taki piêkny prezent urodzinowy sniff
autor: Shai hulud
wt sty 27, 2004 10:39 am
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

Hmmmm krucjata mówisz niez³y pomys³ ale rozwa¿my inne korzysci p³yn±ce z tego opó¼nienia. Studenci nie bêd± postawieni przd wyborem sesja czy Dragonlance (kiepsko by ta sesja wygl±da³a :wink: ) a przy okazji wyrobi siê smak i z tym wiêksz± przyjemno¶ci± bêdzie czyta³o.
autor: Shai hulud
pn sty 26, 2004 10:21 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Krynn po Wojnie Dusz
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1887

<!--QuoteBegin-Inglorion+--> <!--QuoteEBegin-->Podejrzani: M. Weis i T. Hickman <br />Motywy dzia³ania: na³óg tworzenia <br /> <br />I NIECH TAK POZOSTANIE JAJ NAJD?U?EJ, A BêDZIE DOBRZE (DAMY RADê) <br /> <br />wyrok:do¿ywocie przy pisaniu dalszych ksi±¿ek oby tak samo dobrych :)
autor: Shai hulud
pn sty 26, 2004 10:14 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Powie¶ci DL wydane po polsku (zapowiedzi, opinie...)
Odpowiedzi: 131
Odsłony: 9713

OPOZNIENIE

Nic nie mo¿e byæ piêkne do koñca. Dzisiaj wszed³em se na stronkê zysku i co widz± moje piekne oczy: "Smoki Zagininej Gwiazdy" 24 02 2004. Najpierw my¶la³em ¿e mnie krew zalej, a potem siê ucieszy³em - akurat na urodziny :wink:
autor: Shai hulud
pn sty 26, 2004 10:10 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Krynn po Wojnie Dusz
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1887

Krynn po Wojnie Dusz

Dragonlance do¶wiadczy³ kolejnego wielkiego prze³omu, po oko³o 30 latch braku magii i bogów nagle wszystko wróci³o. Jak uwa¿acie jaki bêdzie ten nowy/stary Krynn :?: I jak potoczy siê jego historia ( co oni tam dalej namoc± :mrgreen: )
<br />zapraszam do dyskusji