Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 92 wyniki

autor: Black Dagger
pn wrz 05, 2005 6:37 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: [Sprzedam] Ksiêgê Plugawego Mroku
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 550

Oferta nadal aktualna. Cena wyj¶ciowa to 50 z³otych, ale jestem otwarty na negocjacje. Chêtnie te¿ wymieniê siê za pewne podrêczniki.
autor: Black Dagger
pt wrz 02, 2005 4:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Postaæ Przywódca
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3273

Mocno naci±gniêta przygoda. Uwa¿am te¿, ¿e MG nie powinien tworzyæ wielu kampani, w których celem jest ratowanie ¶wiata. Ze wszystkich moich kampani tylko jedna ma ¶wiatowe znaczenie ( " Mój pomys³ na kampanie", zapraszam do komentowania). W Fearunie ¿yje wielu hersów o znacznej potêdze, którzy w ob...
autor: Black Dagger
śr sie 17, 2005 6:01 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Sprê¿enie, Duszenie, Pora¿enie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 229

Jedno niepowodzenie w rzucie obronnym mo¿e na szóstym poziomie skoñczyæ siê ¶mierci±, wiêc trzy s± jak najbardziej na miejscu. W koñcu taki np. widmowy zabójca zabija w razie jednego pecha. A 25k6 obra¿eñ jest dzielone przez dwa, a w dodatku zagro¿one. Je¶li w drugiej serii powiedzie siê rzut obronn...
autor: Black Dagger
wt sie 16, 2005 2:47 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mój pomys³ na kampaniê
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 964

O czarodziejach w ogóle nie mówie co¶ ci nie wyjdzie i ca³y czas wlecze siê za dru¿yn± bezu¿yteczny mag. :| Czarodziej, je¶li bêdzie na 18 poziomie, stanie siê najpotê¿niejszym ogniwem dru¿yny. |W koncu jesli tylko pobierze energiê z ognisk Splotu... skoro nie mo¿na byæ magiem to mo¿na byæ psionem!...
autor: Black Dagger
wt sie 16, 2005 1:39 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 8862

W Complete Warrior jest elven thinblade(ju¿ kto¶ o tym pisa³). k8 krytyk 18-20/x2, mo¿liwo¶æ finezji i traktowane jako broñ lekka.


Mimo to, zwyk³y d³ugi miecz te¿ powinien podpadaæ pod atut finezja.
autor: Black Dagger
wt sie 16, 2005 1:30 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Historia worka ziarna
Odpowiedzi: 279
Odsłony: 25832

NIE WIEM NA RAZIE CO TO MO¯E DAWAæ SYSTEMOWO, JAKIE¦ POMYS£Y?


Ja mam. Raz dziennie, w razie zagro¿enia ¶mierci±, istnieje 50% szansy, ¿e patron wspomo¿e swojego pupila i mo¿liwe bêdzie powtórzenie rzutu obronnego/ trafienie/ etc.
Ewentualnie +1 jeden do wybranego rzutu obronnego.
autor: Black Dagger
wt sie 16, 2005 1:13 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Sprê¿enie, Duszenie, Pora¿enie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 229

Oto kilka moich czarów: Sprê¿enie Odpychanie 9 Czas trwania: 1 tura na poziom rzucaj±cego. Cel: osoba rzucaj±cego Rzut obronny: ¿aden( nieszkodliwy) Odporno¶c na czary: nie (nieszkodliwy) Potê¿ny czar defensywny. Jego rzucenie tworzy mglist± po¶wiatê energii przez rzucaj±cym, która zapewnia ochronê ...
autor: Black Dagger
wt sie 16, 2005 12:53 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mój pomys³ na kampaniê
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 964

pójdzie wymieniæ korki bêdzie Elminster. Celny argument, ale istnieje wyja¶nienie. Po pierwsze: skoro Mystra traci du¿± czê¶æ mocy, to jej wybraniec straci równie¿ swoje moce wybrañca. A bez nich taki Szass Tam pokona³by by go bez problemu. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e os³abiony Elminster szuka rozwi±zan...
autor: Black Dagger
wt sie 16, 2005 12:51 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 8862

Oczywi¶cie broñ ta klasyfikowana by³aby jako Egzotyczna? Tak, jak najbardziej. Doda³bym buzdygany, wszelkiego rodzaju maczugi i halabardy... Czy ty wiesz jak pos³ugiwaæ siê wymienionymi przez ciebie broñmi? Czy wiesz ¿e machanie flambergiem (taki dwurêczny miecz) wymaga nie finezji i zrêczno¶ci a p...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 10:09 pm
Forum: Star Wars
Temat: Mroczny Jedi a Sith
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 8604

Ja osobi¶cie widzê sprawê uczuæ Jedi tak: pierwotni Jedi, których widzimy przez reform± Zakonu przez Luka, d±¿yli do uniezale¿nienia siê od emocji. widzymy to u Obi- Wana, Yody czy Mace' a -Windu. Jednak Luke, ze wzglêdu na to, ¿e jego szkolenie nie by³o pe³ne, po reformie Zakonu Jedi wprowadi³ przy...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 10:02 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 8862

Ja tak¿e ubolewam nad brakiem FInezji w Sejmitarku. Uwa¿am, ¿e atut ten powinien rozszerzaæ siê jeszcze na sejmitar, d³ugi miecz, szablê, katanê oraz podwójny miecz. Wystarczy spojrzeæ na japoñskich samurajów, by zobaczyæ, ¿e nie ka¿dy, kto walczy wymienionymi przeze mnie broñmi musi opieraæ siê na...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 9:59 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mój pomys³ na kampaniê
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 964

Ko³o 30? Nie, s±dzê, ¿e 15- 20, w zale¿no¶ci od etapu. Wiadomo, ¿e zdaniem MG jest stworzenie starcia tak, by BG mieli choæ minimalne szanse. Je¶li doliczymy do tego fabularne niesnaki... Na przyk³ad: gracze sprzymierzyli siê z g³ównym s³ug± Shar, który pomaga im zniszyczyæ kilku z arcymagów w zami...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 9:47 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Nocny Podró¿nik
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1032

Powienie¶ dodaæ odporno¶c na magiê opart± na ciemno¶ci, a tak¿e niepodatno¶æ na przymusow± teleportacjê. Je¶li jest mistrzem w magicznej podró¿y, to nikt nie powinien byæ w stanie wys³aæ go w ni± bez jego zgody. Powiem równie¿, ¿e psotaæ powina równie¿ byæ w stanie rzuciæ czar Wymiarowe Drzwi. W koñ...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 9:39 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Mój pomys³ na kampaniê
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 964

Mój pomys³ na kampaniê

Wpad³em na ciekawy pomys³ na kampaniê. Otó¿ w Faerunie grupa potê¿nych magów, w tym Czerwonych Magów z Thay i Adeptów Cienia, postanawia rozerwaæ Splot. Nie chc± jego ca³kowitego zniszczenia, ale rozerwania go na wiele skupisk mocy magicznej, by znie¶c bariery dla swej mocy magicznej. Potem, maj±c n...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 8:58 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Miary i waluty w fantasy
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4879

Przyznam, ¿e nie mam rozwiniêtego systemu miar w moich sesjach. Ciê¿ar podajê w kilogramach lub funtach, odleg³o¶æ w milach i dniach drogi. D³ugo¶æ najczê¶ciej jest w stopach, czasem metrach. Uwa¿am, ¿e tak jest dobrze. Tworzy pewnien klimat, a nie powoduje sytacji, kiedy bez encyklopedii i konsulta...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 8:24 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pomoc dla MG
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 642

S±dzê, ¿e taka kontrola Mg nad BG jest dobra. Pomaga tworzyæ klimat, który jest najwa¿niejszym czynnikiem w sesji. Nie mo¿na jednak przesadzaæ. W przeciwnym razie nie jest to sesja, a kurs scenopisarstwa :)
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 8:21 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Artefakty - jak tworzyć w grze
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 4459

Artefakty mo¿na znale¼æ tak¿e w drgoedycyjnych materia³ach, objêtych OGL. Polecam, gdy¿ po przerobieniu mechaniki mog± byæ naprawdê dobre. Z kolei nie s±dzê, by warto by³o korzystaæ z tych wspomnianych w FR: CS. Zazwyczaj s± os³abione i niedopracowane. Prawda jest te¿ taka, ¿e najlepiej tworzyæ je s...
autor: Black Dagger
pn sie 15, 2005 7:57 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Poprawione uchylanie. Dla kogo?
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1236

Zgadzam siê, ¿e poprawione uchylanie nie jest odpowiednim atutem dla paladyñskich rumaków, zw³aszcza na tym poziomie. Wydajê mi siê, ¿e powinno siê to zast±piæ bonusem do Wytrwa³o¶ci lub Refleksu. Taka premia bardziej odpwiada charakterowi tego stworzenia.
autor: Black Dagger
pt cze 17, 2005 5:51 pm
Forum: Star Wars RPG
Temat: [d20] Era klasyczna
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1227

Uwa¿am, i¿ da siê za³atwiæ ten problem. Po pierwsze, jak ju¿ zauwa¿ono, okres ten to nie tylko czas Jedi. S± jeszcze ³owcy nagród, jak Boba Fett, gangsterzy, a tak¿e, na przyk³ad, ¿o³nierze, ¶iwtnie pasuj±cy klimatem. Nawet je¶li chce siê graæ postaci± w³adaj±c± Moc±, jest na to mo¿liwo¶æ. W koñcu I...
autor: Black Dagger
śr cze 01, 2005 7:29 am
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Zhentarim czy Harfiarz?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2000

Black Dagger, on jest wyznawc± Bane'a


Pomy³ka
autor: Black Dagger
pn maja 30, 2005 9:09 pm
Forum: Star Wars
Temat: Mroczny Jedi a Sith
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 8604

Ponawiam swoje pytanie: Kim by³a Ventress? Nie mog³a byæ Sithem, poniewa¿ by³o ich ju¿ dwóch, umia³a korzystaæ z Mocy, walczy³a miczem ¶wietlnym, uczy³ j± Dooku, korzysta³a z Ciemnej Strony Mocy. Wszystko wskazuje na Sith, ale nim byæ nie mog³a. Czy¿by by³a mrocznym Jedi?
autor: Black Dagger
pn maja 30, 2005 8:54 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Zhentarim czy Harfiarz?
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 2000

Prowadzê kampaniê, w której gracze maj± postacie Zhentarimów. Kampania osadzona jest wobec planów podboju pewnego miasta, a tak¿e zadañ zlecanych przez poszczególne wa¿ne osoby Czarnej Sieci. Przez pierwsz± czê¶æ kampanii trwaj± przygotowania do inwazji ( dostarczanie wiadomo¶ci do szpiegów, inwigil...
autor: Black Dagger
pn maja 30, 2005 8:30 pm
Forum: Star Wars
Temat: Mroczny Jedi a Sith
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 8604

Te¿ nie przepadam za t± stron±. Niekanoniczna. Na przyk³ad uwa¿aj±, ¿e Sithowie korzystaj± z dwóch stron Mocy. Darth Maul by³ Sithem, a nie korzysta³ z jasnej strony.
autor: Black Dagger
pn maja 30, 2005 7:42 pm
Forum: Star Wars
Temat: Techniki walki mieczem ¶wietlnym
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 5823

Osobi¶cie stworzy³em tak± rozpiskê stylów: I: - II: +2 trafienie, -2 obra¿enia, podwojony zasiêg trafienia krytycznego III: -2 trafienie, +2 obrona, zwiêkszona szansa na odbicie ataku z blastera IV: Dodatkowy atak, -2 trafienia V: +2 obra¿enia, -2 trafienie VI: -2 trafienie, +2 obrona, mo¿liwo¶æ u¿y...
autor: Black Dagger
pn maja 30, 2005 7:31 pm
Forum: Star Wars
Temat: Skywalker a równowaga mocy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 12474

W odpowiedzi jednak powinna istnieæ akademia Sithów, taka jak dawniej na Corribean. Tajemnica Sithów te¿ mog³aby umrzeæ, a na to nie powinno siê pozwoliæ.
autor: Black Dagger
pn maja 30, 2005 7:22 pm
Forum: Star Wars
Temat: Skywalker a równowaga mocy
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 12474

Równie¿ siê zgadzam. Równowaa nie jest hegemoni± jednej strony. Sywalker pozostawi³ dwóch Sithów i tylr samo Jedi, w dodatku o podobnej mocy. Dopiero jego syn zachwia³ tym systemem.
autor: Black Dagger
pn maja 30, 2005 10:29 am
Forum: Star Wars
Temat: Mroczny Jedi a Sith
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 8604

Mroczny Jedi a Sith

S³ysza³em, ¿e jest rozró¿nienie miêdzy tymi dwiema postaciami. Je¶li tak, to czym siê ró¿ni±? Jak zostaæ mrocznym Jedi? Ponadto wiem, ¿e wprowadzona zosta³a dla Sithów zasada: jeden mistrz, jeden uczeñ. Kim by³a w takim razie Vntress? Jej mauczycielem by³ Dooku, który by³uczniem Palpatine, nie by³a ...
autor: Black Dagger
ndz maja 08, 2005 9:49 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Ksiêga Plugawego Mroku
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 8592

W D&D mo¿na zgin±æ na wile sposobów, ten który wymieni³e¶ te¿ jest mo¿liwy. Wszystko zale¿y od MG. Je¶li bêdzie chcia³, to w nocy zostaniesz zabity przez skrytobójcê, a jesli umie dobrze opisywaæ, to mo¿e byæ to nieprzyjemne. Jest to trochê offtopic, sugerujê by zakoñczyæ tê dyskusjê lub wydzieliæ p...
autor: Black Dagger
ndz maja 08, 2005 9:32 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Ksiêga Plugawego Mroku
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 8592

W D&D nie zawsze siê wygrywa. Ka¿dy dobry MG daje swoim graczom od czasu do czasu mocno w ko¶æ. Mo¿liwo¶ci postaci zale¿± g³ównie od Mistrza Gry. Nie mówi±c ju¿ o tym, ¿e mechanikê systemu mo¿na modyfikowaæ.

PS: WFRP czêsto te¿ jest heroiczny.
autor: Black Dagger
ndz maja 08, 2005 9:10 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Ksiêga Plugawego Mroku
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 8592

Ci±gle wydajê mi siê, i¿ je¶li postaæ jest wyklêtym przez spo³eczeñstwo demonologiem, którego inauguracja zawiera³a w sobiê ofiarê z inteligentnej istoty. W dodatku je¶li taka osoba u¿ywa takich czarów jak "pêkaj±ce oczy", to klimat wydajê mi siê bardzo mroczny.