Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 154 wyniki

autor: Rish
pt kwie 27, 2007 10:23 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Faerun Jest Nielogiczny!
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 3116

" Fantasy " to angielski odpowiednik naszej rodzimej "fantazji". Id±c dalej, fantazja po grece brzmi " phantasia ", a nie oznacza nic innego jak "wyobra¼nia". Ano w³a¶nie.<br /><br />Nieograniczona wyobra¼nia i ¿elazna logika?<br />Wolne ¿arty, Panie i Panowie.<br /><br /><!--QuoteBegin-Allin Saifer...
autor: Rish
czw mar 29, 2007 5:14 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2148

Wtr±cê siê:<br />Mo¿emy dyskutowaæ na p³aszczy¼nie prywatnych poszukiwañ wrodzonego z³a Niemców, które to "z³o" usprawiedliwia³o nasz± osobist± niechêæ do tego narodu. Nadmieniê tylko, ¿e sposób ten prowadzi do beznadziejnego b³±dzenia w domnemaniach i projekcjach wpisanej w nas nienawisci/mi³o¶ci d...
autor: Rish
śr mar 21, 2007 2:01 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Niemcy
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 2148

<!--QuoteBegin-"Aragathor Roaringflame"+--> <!--QuoteEBegin-->Wiesz oni te¿ zrobili sporo dobrego, nikt nie zmusza³ mieszczan z Niemiec do wyjazdu do Polski w ¶redniowieczu. Tak naprawdê to problem z Niemcami jako narodem Polacy maj± od ok. 200 lat. Wcze¶niej to by³ to problem tylko polityczny nie o...
autor: Rish
sob mar 17, 2007 12:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Hekatonpsychos+--> <!--QuoteEBegin-->Naprawdê, pierwszy raz spotykam siê ze stwierdzeniem, ¿e posiadanie swoich przekonañ jest "prywatnym fundamentalizmem". Co ciekawe, zgadzam siê z tym sformu³owaniem i popieram jak najbardziej! Ludzie powinni mieæ swoje pogl±dy, które bêd± umieæ i c...
autor: Rish
pt mar 09, 2007 9:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-"Ratel"+--> <!--QuoteEBegin-->Co¶ mi siê zdaje, ¿e w nastêpnym stuleciu czeka nas redefiniowanie cz³owieczeñstwa ze wzglêdu na rozwój in¿ynierii genetycznej. Cz³owiek poddany mnogim zmianom genomu bêdzie cz³owiekiem tylko cywilizacyjnie i chyba tylko poprzez takie aspekty, jak kultura...
autor: Rish
wt lut 27, 2007 10:01 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin--><br />Wrêcz przeciwnie. Ca³ym sercem zachêci³bym ka¿dego cierpi±cego do przeciwstawienia siê jego nieszczê¶ciu. Ale w tym celu w pierwszej kolejno¶ci trzeba to nieszczê¶cie przyj±æ w takiej lub innej formie. A nie dopuszczaæ siê zbrodni w imiê u³udy, i¿ d...
autor: Rish
wt lut 27, 2007 12:13 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Agnostos+--> <!--QuoteEBegin-->Dostrzeg³e¶, abym gdziekolwiek zak³ada³ "³atwo¶æ"? Istot± takiej próby jest w³a¶nie to, i¿ nie jest ona ³atwa. Tu nie chodzi nawet o to, aby ostatecznie st³am¶ciæ wszelkie cierpienie. Trzeba po prostu spróbowaæ, podj±æ walkê, podj±æ siê d¼wigania krzy¿a....
autor: Rish
pn lut 26, 2007 1:33 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Agnostos+--> <!--QuoteEBegin-->Tak a propos tego, choæ nie tylko... Co jest naszym pierwszorzêdnym celem tej dyskusji? Wznoszenie siê na wy¿yny erystycznej i retorycznej ekwilibrystyki czy mozolne brniêcie w stronê prawdy ? My¶lê, ¿e warto to ustaliæ, tak na pocz±tek, zanim siê zapêdz...
autor: Rish
ndz lut 25, 2007 9:55 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Agnostos+--> <!--QuoteEBegin-->Prawda to zaiste. A ci, którzy decyduj± siê, chocia¿by na aborcjê, w pierwszej kolejno¶ci podpadaj± pod kategoriê tych, co zmieniaj± rzeczywisto¶c w celu dostosowania jej do w³asnych, egoistycznych potrzeb. <br />Pos³uchaj:<br /><br />Przyk³adowa nastola...
autor: Rish
ndz lut 25, 2007 8:01 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Varmus+--> <!--QuoteEBegin--> A ¿eby¶ wiedzia³, ¿e nie pozwolê. Uwa¿aj±c siê za katolika i przyzwalaj±c na co¶, co w MOJEJ wierze figuruje jako morderstwo, by³bym:<br /><br />a) dupa, nie katolik,<br />b) hipokryta,<br />c) nie w porz±dku wobec siebie samego i (sic!)<br />c1) nie w po...
autor: Rish
pt lut 23, 2007 9:54 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

Naprawde rozumiem, ¿e temat aborcji i eutanazji rozpala emocje i umys³y dyskutantów, zatem si³a rzeczy bêd± pojawiaæ sie argumenty emocjonalne. Jednak¿e, ja nie dyskutuje o problemie moralny-etycznym, tylko naukowym. A w ¶wiecie nauki ka¿dy argument bazuj±cy na uczuciach ca³kowicie kompromituje bad...
autor: Rish
pt lut 23, 2007 8:27 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin-->Nie rozumiem, jaki zwi±zek ma Twoja odpowied¼ z tym, co napisa³em. Protestuje, i bêde protestowa³, przeciw argumentom nieracjonalnym, odwo³uj±cym siê do emocji. Bo s±, po pierwsze, g³upie, po drugie, sprzeczne z zasadami prowadzenia dyskusji. <br />Sprzec...
autor: Rish
pt lut 23, 2007 7:31 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Aborcja, Eutanazja... Co Tu Począć?
Odpowiedzi: 229
Odsłony: 11737

<!--QuoteBegin-Matis99+--> <!--QuoteEBegin-->I od samego pocz±tku to jest cz³owiek, zdolny czuæ, my¶leæ, uczyæ siê, kochaæ. <br />No tak, patriotyzmu gatunkowego nigdy za ma³o :wink:. Na jakiej podstawie mój drogi atagonisto pozbawiasz stworzeñ innych od istoty cz³owieczej zdolno¶ci do odczuwania mi...
autor: Rish
pn cze 05, 2006 8:24 pm
Forum: Felietony
Temat: [03.06.2006] Have Fun (or Play Well) cz. III
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 6402

Jak dla mnie głównym problemem w tego typu pracach jest przeinaczenie jej początkowych założeń<br />Każda bowiem teoria ma to do siebie – że próbuje posegregować, ułożyć i wytłumaczyć jakiś element, lub całość...
autor: Rish
sob maja 06, 2006 11:34 am
Forum: Felietony
Temat: [13/04/2006] Stoimy u progu
Odpowiedzi: 105
Odsłony: 13502

phbb? ¦wietnie, ju¿ zacieram ³apki. <br /><br />Oto moje propozyje zmian:<br /> <br />- Otwarcie siê na inne systemy, na nowych u¿ytkowników, na fabularn± czê¶æ gry, reorganizacja dzia³ów i generalne porz±dki. To priorytety.<br /><br />- Proponuje wielki reset dla karczmy, kilku dzia³ów i tuzina inn...
autor: Rish
pn kwie 10, 2006 10:33 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ko¶ci (te do gry) i wszystko z nimi zwi±zane.
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6931

Ja trzymam w niedawno po¿yczonym od misia mini-plecaczku. <br />Pamiêtam, jak kiedy¶ wymieni³em siê na niego czerwonym resorakiem porshe. Potem bardzo p³aka³em, bo by³ to mój ulubiony samochodzik... <br /><br />Ale teraz jestem ju¿ spokojny, wszak w ¿adnym resoraku ¶wiata nie zmie¶ci³bym kostek do g...
autor: Rish
śr kwie 05, 2006 4:03 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: A prawo niechaj prawo znaczy…
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 11063

Po co to?
Jak mi sąsiadzina o drugiej w nocy z fanatyzmem i premedytacją młotkiem w ścianę stuka puka, to nie ma litości - iść trza, koty drzeć.
autor: Rish
śr mar 15, 2006 5:00 pm
Forum: Felietony
Temat: [11/03/2006] Lot Ptaka part XIII
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 4382

Tylko, że te wysychające źródełko niedługo zapełni się potokami szalejącej wody. <br />Wystarczy, że z nieba spadnie czwarta edycja - i znów setki graczy przeprowadzi szturm na forum, zasypując je tysiącami pytań. <br />Pytań, które ni...
autor: Rish
pn mar 13, 2006 6:33 pm
Forum: Felietony
Temat: [11/03/2006] Lot Ptaka part XIII
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 4382

Nie czytam , nie interesuje mnie ciągłe analizowanie tekstów zawodowych 'narzekaczy', czytanie o fascynujących obrazkach 3D, czy o ilości ataków na rundę ośmioręcznej istoty z trzema katanami. <br /><br /> Nie piszę , bo i zupełnie nie ma o czym. Jasne, ...
autor: Rish
ndz lut 12, 2006 6:02 pm
Forum:
Temat: Spamerownica - czyli notki usunięte
Odpowiedzi: 1688
Odsłony: 2115

Próbujesz nam udowodnić, że jesteś wulgarnym chamem z kompleksami? <br />Brawo, udało Ci się. <br /><br /> <br />
autor: Rish
sob lut 11, 2006 10:41 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: A prawo niechaj prawo znaczy…
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 11063

<!--QuoteBegin-PsycholElf+--> <!--QuoteEBegin-->Czy napisanie komu¶ "Jeste¶ ¿a³osny" jest czy nie jest z³amaniem regulaminu forum? <br />Dok³adnie to samo pytanie. <br />Mam nadziejê, ¿e w odpowiedzi nie przeczytam "to s± fakty". Albo "nale¿a³o mu siê". Albo "ponios³y mnie nerwy..." <br /><br />
autor: Rish
pt lut 10, 2006 8:57 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: A prawo niechaj prawo znaczy…
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 11063

Moim zdaniem dość trafny komentarz do sytuacji. Po co sobie skakać ciągle do gardeł od nowa, zwłaszcza że sytacja była dawno temu... Po co to ciągnąc bez powodu? Po co rozgrzebywać coś co już minęło, i znów tarzać si...
autor: Rish
wt sty 17, 2006 10:02 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14611

<!--QuoteBegin-Tharivol+--> <!--QuoteEBegin-->Nie zgadzam się. Hipoteza nie moze dotyczyć czegoś już odkrytego, bo po odkryciu (i udowodnieniu) tego, czego dotyczy, staje się naukowym faktem. Nigdy nie słyszałem o hipotezie "o niczym". Wszystkie hipotezy mówią...
autor: Rish
wt sty 17, 2006 4:52 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: .
Odpowiedzi: 51
Odsłony: 9136

Proponowa³bym nie pisac nowych tekstów do koñca stycznia. Powsta³o w tym miesi±cu do¶c felietonów.

Eee, nie bêdzie co czytaæ...
Zreszt± w tym miesi±cu powsta³y ze 3 felietony mówi±ce w rezultacie o tym samym.

Mnie siê pomys³ nie podoba :wink:.
autor: Rish
wt sty 17, 2006 3:50 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14611

<!--QuoteBegin-Tharivol+--> <!--QuoteEBegin-->...i to przesądza o tym, że Boga póki co - także nie ma. Jest jedynie teorią, hipotezą, która po ewentualnym udowodnieniu stanie się faktem. <br /> 1. IMHO - jednym z podstawowych błędów nauki, jest ograniczanie si...
autor: Rish
pt sty 13, 2006 8:37 pm
Forum: Felietony
Temat: [10/01/2006] Lot Ptaka XI
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 4902

[quote=Demoon]Uzna³, ¿e op³aca siê nagi±æ regulamin dla ogólnej weso³o¶ci. Mi osobi¶cie nie chodzi konkretnie o wybryki Jiera and company z okresu na¶miewania siê z Filia, tylko np. o ¶mieszne, krótkie spam-notki. S± kasowane, mimo tego i¿ rozbawiaj± ludzi. W tym wypadku dyspensa na regulamin, wed³u...
autor: Rish
pt sty 13, 2006 8:00 pm
Forum: Felietony
Temat: [10/01/2006] Lot Ptaka XI
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 4902

[quote=Demoon]powtarzaj±c s³owa Thomasa - warto daæ dyspensê na ³amanie regulaminu niektórym, przez których jest tu weso³o. Naprawdê, ciekawie czytaæ dziesi±tki postów w temacie o smokach zawieraj±cych interesuj±ce tre¶ci, ale ¶wietn± rozrywk± po godzinie czytania jest ujrzenie notki w stylu „...
autor: Rish
pn sty 09, 2006 12:14 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [08/01/2006] Nieregularnik o moderatorach (4)
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4336

<!--QuoteBegin-StiM+--> <!--QuoteEBegin-->hahahaha... Same konkrety, jak widzê. <!--QuoteBegin-Ja+--> <!--QuoteEBegin-->Tym samym, nie zgadzam siê z Tob± ShadEnc . Zreflektowa³em siê, powy¿sze zdanie jest na tê chwilê zupe³nie nieprawdziwe. Nie mówmy ju¿ o mostach, po prostu budujmy je. Suldarr , ro...
autor: Rish
ndz sty 08, 2006 8:44 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [08/01/2006] Nieregularnik o moderatorach (4)
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4336

Cieszê siê, ¿e wróci³e¶ ShadEnc . I choæ nigdy nie poprowadzili¶my ze sob± ¿adnej powazniejszej dyskusji, zawsze z najwiêksz± przyjemno¶ci± czyta³em Twoje notki. Witamy z powrotem na pok³adzie! Ale koniec offtopów. Prawdê mówi±c, nosi³em siê z napisaniem felietonu o podobnej tematyce, w którym w prz...
autor: Rish
pt sty 06, 2006 12:46 am
Forum: Felietony
Temat: [5.01.2006] Nie całkiem felietonowy felieton
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 13368

[quote=Jierdan]Odno¶nie postu w temacie "Poka¿ swoj± twarz" - zachowujmy siê powa¿nie. Czemu Rish nie dosta³ ostrze¿enia za kretyñski komentarz? "Zaimponowaæ komu¶ czym¶ takim? Zabawne." To nie by³o obra¼liwe? Na pewno moje odniesienie do wieku Risha nie by³o na pewno czym¶ wiele gorszym.[/quote] Ta...