Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 128 wyników

autor: CJ111
sob lip 01, 2006 1:28 pm
Forum: Pozostałe gry RPG - archiwum
Temat: Storytell By Velg'larn [monastyr]
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 2111

Jak nie jest za pó¼no, zg³aszam swoj± gotowo¶æ do gry. Velg - sorry ¿e dopiero teraz ale wcze¶niej nie mia³em czasu. Postaæ omówiê na gygy.
autor: CJ111
czw mar 16, 2006 5:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Zabójcze patenty
Odpowiedzi: 265
Odsłony: 22539

Hmm nie jestem pewien, ale wydaje mi siê ¿e Pryzmatycznej ¶ciany nie da siê ruszyæ.<br /><br /> ¦ciana jest nieruchoma, a ty mo¿esz przez ni± przechodziæ i pozostawaæ blisko niej bez ¿adnej szkody <br /><br />Poza tym Czar Podmuch wiatru, a wiêc chyba te¿ ¦ciana Wiatru tylko rozprasza dany magiczny ...
autor: CJ111
wt lut 21, 2006 11:42 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Buu ja chcê graæ :) Mo¿na nawet w 3 osoby jak siê postaramy. Miszczu, kontynuujemy?
autor: CJ111
sob lut 18, 2006 10:06 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

No có¿, ja wróci³em. Mam nadzieje ¿e sesja mimo wszystko bêdzie kontynuowana - fajnie czuæ siê drowem :wink: No Panowie (Panie?) sprê¿yæ siê i odpisywaæ! :)
autor: CJ111
sob lut 18, 2006 8:54 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion <br /><br />Czarodziej z irytacj± rzuci³ na ziemie noszony ze sob± tobó³. By³ bardziej zmêczony ni¿ na to wygl±da³. Stara³ siê nie okazywaæ znu¿enia, ale jego wargi mimowolnie wygiê³y siê gdy zwala³ siê pod ¶cianê. Popatrzy³ na towarzyszy oceniaj±c jakie stanowi± dla niego zagro¿enie. Bo to...
autor: CJ111
czw lut 09, 2006 8:16 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Doskonale Ciê rozumiem :/ B³ee ale trudno. <br />Niestety z postowaniem od jutra mo¿e byæ problem. Otó¿ wyje¿d¿am na ferie na oko³o tydzieñ. Przez ten czas prosi³bym Misia Gry ¿eby poprowadzi³ moj± postaæ.<br />Pozdrawiam
autor: CJ111
wt lut 07, 2006 6:28 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Zg³aszam siê - najwcze¶niej od jutra.<br />Pzdr
autor: CJ111
ndz sty 15, 2006 9:45 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: O istnieniu Boga, demonów i takie tam dygresje
Odpowiedzi: 190
Odsłony: 14606

Demony w rzeczywistym ¶wiecie - czy naprawdê istniej±?

Po dyskusji powsta³ej w tym temacie chcia³bym przenie¶æ dyskusjê dotycz±c± istnienia demonów tutaj, gdy¿ tam rozmawiamy na inny temat (podobny, ale nie ca³kiem) Ja osobi¶cie nie wierzê w demony. Uwa¿am ¿e wiêkszo¶æ przypadków opetania to choroby psychiczne albo autosugestia. Je¿eli uwierzymy w to, ¿...
autor: CJ111
ndz sty 15, 2006 8:54 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion Czarodziej mia³ ju¿ tego do¶æ. Dawno nie by³ taki rozgniewany. By³ prawie pewien, ¿e Charinida szykowa³± na niego zasadzkê. A mo¿e ... jednak nie? Mo¿e po prostu sta³ siê rozhisteryzowanym schizofremikiem? Nie zdziwi³oby go to, od przebywania w tych lochach, walk na arenie mo¿na by³o siê ni...
autor: CJ111
sob sty 14, 2006 8:11 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Có¿ ... mam nadzieje ¿e mnie nie trafi zb³±kany sztylet :P
autor: CJ111
sob sty 14, 2006 7:19 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion Czarodziej us³ysza³ krzyk Nathrae. By³ w¶ciekly. Teraz nici z jego ukradkowego wej¶cia. Ze z³o¶ci± w oczach odpowiedzia³ jej : - Proszê bardzo, ja¶nie pani. Droga wolna - jego s³owa wrêcz ocieka³y jadem, jednak usun±³ siê i przepu¶ci³ drowkê. Poszed³ za ni±, niemal nastêpuj±c jej na piêty. ...
autor: CJ111
sob sty 14, 2006 3:53 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

No có¿ ... inaczej sobie wyobra¿a³em to wej¶cie po prostu ;) Ok, zaraz siê poprawie...
autor: CJ111
pt sty 13, 2006 11:12 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

chyba male nieporozumienie - ja wszed³em przez t± cholern± dziurê spodziewaj±c siê ataku ... wiêc chyba nie blokuje wej¶cia... Ale jak co¶ moge siê zgodziæ z MG (policz mi to na plus w starciu :P ) :)
autor: CJ111
pt sty 13, 2006 9:01 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Có¿ ... nic innego nie mog³em zrobic ;) Sprawa w rêkach mistrzunia ;)
autor: CJ111
pt sty 13, 2006 9:00 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion Drow jako ostatni wsun±³ siê przez szczelinê do pomieszczenia. Szybko ogarn±³ wzrokiem otoczenie. W dziurze w suficie dostrzeg³ nogi wsuwaj±cego siê do niej Velg'larna. Sta³ sam w zagruzowanej komnacie. W jego g³owie natychmiast zaroi³o siê od podejrzeñ wobec kompanów. Miejsce na zasadzkê b...
autor: CJ111
czw sty 12, 2006 7:55 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Hehehe mam wiele asów w rêkawie :P

PS. Mój post jutro - dopiero po za³atwieniu olimpiady historycznej ... :/
autor: CJ111
czw sty 12, 2006 10:10 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusja nad wp³ywem religii na ¿ycie (RPG i muzyka)
Odpowiedzi: 158
Odsłony: 14315

Przegl±daj±c internet "w tej sprawie" znalaz³em te¿ kilka stron broni±cych DnD i twierdz±cych, ¿e przeprowadzili takie same badania, które nie wykaza³y zwi±zku pomiêdzy gr± a wypadkami. To ciekawe, ¿e wyniki badañ zale¿± tak bardzo od tego, kto zanie p³aci :( Tak by³o od zawsze i tego nie zmienimy....
autor: CJ111
czw sty 12, 2006 9:28 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Ekhm
Smêtne rozwa¿ania przerwa³y jej s³owa Thamiona. Czarodziej okaza³ siê nad wyraz uparty, a jego s³owa by³y wyj±tkowo stanowcze

To nie by³y s³owa tylko telepatia...
autor: CJ111
śr sty 11, 2006 6:23 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Wtedy czuje ¿e bêde musia³ przedstawiæ reszcie mój punkt widzenia solidnym fireballem :)
autor: CJ111
wt sty 10, 2006 8:06 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion Czarodziej by³ ju¿ naprawdê zirytowany. Nie zamierza³ d³u¿ej staæ jak g³upek przed drzwiami. Nie zamierza³ jednak¿e jako pierwszy ich dotykaæ. Czas nagli³, wiêc nie pozostawa³o mu nic innego. Jedn± z pierwszych zasad które przyswoi³ sobie w swoim ¿yciu by³o to, ¿eby zawsze wykorzystywaæ inn...
autor: CJ111
wt sty 10, 2006 6:49 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Ta sytuacja jest wspania³a. Czwórka drowow stoi sobie przed drzwiami k³óc±c siê kto je ma otworzyæ :P po prostu ¶wietnie :P
autor: CJ111
pn sty 09, 2006 11:33 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Dyskusja nad wp³ywem religii na ¿ycie (RPG i muzyka)
Odpowiedzi: 158
Odsłony: 14315

Lol. Przepraszam za ma³y OT ale nie mog³em siê powstrzymaæ. Te pseudoartyku³y naprawde przestaj± byæ zabawne i staj± siê tylko idiotycznymi i denerwuj±cymi rzeczami :?
autor: CJ111
pn sty 09, 2006 11:29 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

No no no chyba mi siê szykuje konflikt z khadgarem Czuje to w ko¶ciach :P
autor: CJ111
pn sty 09, 2006 8:11 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion Gdy trzêsienie ziemi usta³o drow zaciekawiony wszed³ do pomieszczenia za reszt± swoich kompanów. Bardzo szybko zorientowa³ siê, ¿e jest w niewielkim sk³adziku - zbrojowni. Nareszcie! Mia³ serdecznie do¶æ w³óczenia siê po korytarzach bêd±c nagim i prawie bezbronnym. Szybko przetrz±sn±³ zawar...
autor: CJ111
pn sty 09, 2006 7:10 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Pisaæ bêdê ... ale dopóki nie ustabilizuje sie moja biologiczna sytuacja moge czasami nie wyrabiac ;) Ale postaram sie :)
autor: CJ111
ndz sty 08, 2006 7:45 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

Mój post byæ mo¿e dzi¶ wieczorkiem ... ale bardziej prawdopodobne ¿e jutro :( Niestety zwariowany czas wystawiania ocen :/
autor: CJ111
sob sty 07, 2006 1:33 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Błyskotka - komentarze
Odpowiedzi: 620
Odsłony: 18943

Niestety spodziewa³em siê takiej decyzji. Po okresie ¶wi±tecznym wszystkie sesje jakby utknê³y w miejscu i nie by³o zbytniej nadziei na ich rozruszanie. Ale có¿, mówi siê trudno i gra siê dalej. Dziêkuje wszystkim graczom za grê - gra³o siê z Wami naprawdê ¶wietnie! a tak¿e Mistrzowi za zbudowanie b...
autor: CJ111
pt sty 06, 2006 7:42 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion Drow gna³ przed siebie nie zwa¿aj±c na nic. Kilka razy niemal siê przewróci³ i by³ nieco poobijany, lecz po paru chwilach biegu zobaczy³ przed sob± drzwi. Wygl±da³o to na prawdopodobne wyj¶cie. Thamion ju¿ zamierza³ podej¶æ bli¿ej i otworzyc je na o¶cie¿, gdy co¶ go tknê³o. Obejrza³ siê za ...
autor: CJ111
pt sty 06, 2006 9:15 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: Miasto Pajęczej Królowej - komentarze
Odpowiedzi: 87
Odsłony: 3327

W tej chwili zupelnie ju¿ zupe³nie nie rozumiem rozk³adu tych podziemi. Na razie biegne na ¶lepo przed siebie. Mistrzu, przyda³±by siê jaka¶ mapka, albo co¶, bo zupe³nie sie pogubi³em...
autor: CJ111
czw sty 05, 2006 12:41 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: Dalamar Velkyn & Bielon [FR] Miasto Pajęczej Królowej
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 3476

Thamion Drow rozejrza³ siê dooko³a. Ca³y kompleks zdawa³ siê waliæ im na g³owy ~~Co to do jasnej cholery sie dzieje?? . Thamion nigdy jeszcze nie znalaz³ siê w takiej sytuacji, ale nie móg³ straciæ g³owy. W dos³ownym sensie. Nie by³o ani chwili do stracenia. Czarodziej bieg³ przed siebie, jakby gon...