Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 55 wyników

  • 1
  • 2
autor: Zantax Holyshield
czw gru 15, 2005 11:47 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Zasada 10
Odpowiedzi: 34
Odsłony: 5525

Mam takie pytanie dotycz±ce wprawdzie zasady 20, ale z powodu braku (lub niezauwa¿enia) takiego tematu zamieszczam je tutaj. Otóz z opisu Podrêcznika Gracza wynika, ¿e mo¿na u¿yæ tej zasady tylko w sytuacji gdy w przypadku niepowiedzenia nie maj± miejsca ¿adne negatywne efekty. Otó¿ powiedzmy, ¿e ma...
autor: Zantax Holyshield
pn lis 28, 2005 6:08 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 82403

Có¿, jak obieca³em nadszed³ czas na rozwi±zanie mojej zagadki. A wiêc tak: Rozpocznijmy od okre¶lenia ile liter ma imiê owej znajomej. Mo¿na to wywnioskowaæ z pi±tego podpunktu: „Pi±t± liter± licz±c zarówno od pocz±tku jak i od koñca (...)”. Tak wiêc imiê sk³ada siê z 9 liter. „szó...
autor: Zantax Holyshield
wt lis 22, 2005 10:24 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o umiejêtno¶ci.
Odpowiedzi: 126
Odsłony: 12276

Mam takie pytanko które mo¿e nie dokoñca pasuje do tego tematu, ale nie chcia³em za¶miecaæ forum nowym tematem. Otórz przypu¶æmy taka sytuacjê: grupka BG wchodzi do pomieszczenia (nie istotne jak wygl±da). W oficjalnych przygodach czêsto pada takie stwierdzenie, ¿e np. je¶li postaci powiedznie siê t...
autor: Zantax Holyshield
czw lis 17, 2005 1:06 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 82403

Có¿, wbrew moim oczekiwaniom zagadka nie cieszy siê zbytni± popularno¶ci±. Dotychczas odszyma³em jedynie 3 odpowiedzi przy czym ¿adna z nich nie by³a do koñca poprawna :( . Przed³u¿am wiêc termin przysy³ania odpowiedzi o tydzieñ ( tj. do 23.11.2005 ). Nie wierzê, ¿e zagadka jest trudna - wszystko sp...
autor: Zantax Holyshield
śr lis 02, 2005 8:33 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 82403

Widzê ¿e jest miejsce na zadanie kolejnej zagadki (sam nie wiem czy to dobrze czy ¼le :? ) tote¿ niezw³ocznie je zape³niê. Wnêtrze sklepu by³o imponuj±ce. Zantax ju¿ wcze¶niej widywa³ miejsca, w których magowie sprzedawali magiczne zwoje, ró¿d¿ki i temu podobny badziew, jednak ¿adne z nich nie zrobi...
autor: Zantax Holyshield
czw paź 27, 2005 1:15 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Druid - zwierzêta i nie tylko - kilka pytañ
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1770

tommy napisa³: Czy druid po przemianie np w nied¼wiedzia potrafi normalnie mówiæ z reszt± dru¿yny? Nie mo¿e. To tylko moje subiektywne odczucie, ale zdaje mi siê, ¿e taki druid po przemianie staje siê bardziej magiczn± besti± ni¿ zwierzêciem ( co¶ jak w reinkarnacji) a takowe je¶li siê nie myle mog...
autor: Zantax Holyshield
czw paź 27, 2005 1:07 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Zabójczy U¶cisk
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 324

Zabójczy U¶cisk Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie istoty maj± gard³o/nie wszystkie musz± oddychaæ wiêc nale¿a³oby to uj±æ w opisie zaklêcia. Przy okazji takie pytanie - czy obra¿enia s± zadawane tylko w pierwszej rundzie, czy przez wszystkie kolejne. Odpowied¼ na to pytanie jest istotna, je¶li mam p...
autor: Zantax Holyshield
wt wrz 27, 2005 10:03 am
Forum: Czary i moce
Temat: Den Trag, Zbroja z ko¶ci
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 317

Den Trag (BTW sk±d ta nazwa?) Wydaje mi siê, ¿e czar jest dobrze wywa¿ony, aczkolwiek s³owo "wydaje mi siê" jest bardzo dobre co do zaistnia³ej sytuacji, poniewa¿ tak naprawdê z twojego opisu niewiele mo¿na zrozumieæ. Szczególnie fragment Pociski rozlatuj± siê pod k±tem 90o od kierunku rzucenia czar...
autor: Zantax Holyshield
czw wrz 22, 2005 12:51 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o umiejêtno¶ci.
Odpowiedzi: 126
Odsłony: 12276

Takie pytanko. Jak traktuje siê "klasowo¶æ" i "miêdzyklasowo¶æ" umiejêtno¶ci u wieloklasowców, bo tego co jest napisane w podrêczniku gracza nijak nie rozumiem :( Ja my¶lê, ¿e jest tak: Je¶li np. jestem magiem-wojownikiem (mam ju¿ obie klasy) i awansujê w klasie maga to biorê rangê w Koncentracji do...
autor: Zantax Holyshield
śr sie 17, 2005 2:46 pm
Forum: Czary i moce
Temat: Sprê¿enie, Duszenie, Pora¿enie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 347

No wiêc tak Co do pierwszych dwuch czarów to nie bêdê sie czepia³, bo s± wed³ug mnie przydatne i dosyæ dobrze wywa¿one. Jednak¿e z Pora¿eniem jest ju¿ inaczej - tó¿ to przecie¿ gorszy Pryzmatyczny Deszcz (chacia¿ czy aby na pewno gorszy :? ) a ten jest dostêpny na bodaj¿e 7 poziomie czarów. Nijak by...
autor: Zantax Holyshield
czw cze 23, 2005 11:18 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Jeździec Świtu (Silver PrC)
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1557

Kap³an z ko¶ci± k12, mo¿liwo¶ci± urzywania wzystkich broni i dodatkowymi zdolno¶ciami? Gdybym by³ munchkinem napewno bym to wzi±³. Ale tak... A tak w ogóle. Je¶li ta presti¿ówka jest tak zwi±zana ze swym rumakiem to czemu nie ma rzadnych umiejêtno¶ci z nim zwi±zanych, ani rzadnych przykro¶ci zwi±zan...
autor: Zantax Holyshield
czw cze 23, 2005 8:29 am
Forum: Zasady domowe
Temat: Nowe atuty (twórczość własna)
Odpowiedzi: 631
Odsłony: 37830

A co my¶licie o czym¶ takim (mam nadziejê, ¿e nigdzie siê to jeszcze nie pojawi³o) Ulepszona oburêczno¶æ [Ogólny] Jeste¶ lepszy w walce dwoma rodzajami broni Wymogi: oburêczno¶æ Korzy¶ci: Podczas walki dwiema rodzajami broni mo¿esz zastosowaæ ca³y modyfikator z Si³y do ataku drug± broni±. Brak: Podc...
autor: Zantax Holyshield
śr maja 25, 2005 2:47 pm
Forum: D&D i d20
Temat: MG i gracz w jednej osobie
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 3151

IMHO prowadzenie pe³onouprawnionej postaci przez MG nie jest zbyt dobrym pomys³em. Sam sie kiedy¶ zastanawia³em nad tak± mo¿liwo¶ci±, ale szybko zw±tpi³em. Faktem jest poruszona ju¿ sprawa faworyzowania postaci. Ja osobi¶cie nie ufam sobie a¿ tak bardzo by prowadziæ postaæ :D Czujê, ¿e nie by³ bym w...
autor: Zantax Holyshield
pt maja 20, 2005 3:26 pm
Forum: Gry PC
Temat: Herosi wracaj±!!
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 6537

Pomimo, ¿e dla wielu herosy 3D to profanacja, to i wymagania s± dla wielu zabójcze


Czujê siê martwy :?

A tak wogóle
- jako nowa gra - zapowiada siê ciekawie.
- jako nowy Heros - zabieram zabawki i idê do domu :? (i nie wychodzê przez najbli¿sze 200 lat)
autor: Zantax Holyshield
śr maja 18, 2005 10:51 am
Forum: D&D i d20
Temat: Programy do D&D (mapki, postacie i inne)
Odpowiedzi: 198
Odsłony: 30030

To nie jest pytanie dok³adnie do tego tematu, ale nie mam gdzie tego daæ. Zauwa¿y³em, ¿e na stronie Wizardsów s± do ¶ci±gniêcia krótkie sesje do rozegrania w systemie D&D. Czy mo¿na z k±dy¶ ¶ci±gn±æ polskie przygody oprazowane w podobny sposób? Czy gdziekolwiek s± w jakimkolwiek jêzyku sesje do roze...
autor: Zantax Holyshield
pt maja 13, 2005 2:57 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gra we dwoje
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 1673

Rzeczywi¶cie, by³ ju¿ taki tamat - sam go za³o¿y³em. 8) Od tamtej pory spóbowa³em poprowadziæ tak± sesjê, jednak z mizernym skutkiem. Mój gracz by³ przyt³oczony ¶wiatem i nie wiedzia³ co ma robiæ, a sztuczne napêdzanie akcji niespecjalnie mnie bawi³o. Po¶miali¶my siê trochê i rozeszli¶my w swoje str...
autor: Zantax Holyshield
pt maja 13, 2005 1:44 pm
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Bissel] Różne sesje
Odpowiedzi: 1222
Odsłony: 41989

Takie pytanko na temat sesji "Bissel w Greyhawku" Otó¿ sesja rozros³a siê tak bardzo, ¿e nijak nie mogê ¶ci±gn±æ wersji do druku. Nie maj±c tyle czasu by czytaæ z forum zg³aszam siê z zapytaniem czy kto¶ nie móg³by sprubowaæ tego ¶ci±gn±æ i mi przes³aæ. Pomocnych ludzi proszê o kontakt na PW Pozdrow...
autor: Zantax Holyshield
śr maja 04, 2005 4:07 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 82403

Witam Zgodnie z zapowiedzi± zamieszczam odpowied¼ do mojej zagadki. Na pocz±tek trzeba wypisaæ litery których urzywa³em w teki oto sposób: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z Nastêpnie przyporz±dkowujemy ka¿dej z tych liter kolejne liczby. Pierwszy raz liczymy od lewej do prawej przechod...
autor: Zantax Holyshield
śr maja 04, 2005 1:30 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10937

Zaszczyt to dla mnie. Oczywiśle, jeśli będzie taka możliwość. BTW, jeśli projekt nie leży, to na czym stoi :) I przy okazji - wyczytałem, że zabrane zagadki obejmują lata do 2003 roku włącznie. Jednakże w czasie kiedy projekt stał na półce przeminął już i dawno został zapomniany rok 2004. Jakie są p...
autor: Zantax Holyshield
pt kwie 29, 2005 2:36 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Wielka Księga Zagadek Legionu
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 10937

No i co. Czyżby projekt znów padł? Czy na tym świecie nie ma już ludzi solidnych, którzy potrafią doprowadzić sprawę do końca. Ysabell już nie wróci - to pewne. Nie jest to jednak powód aby się poddawać LEGIONIŚCI. WZYWAM WAS. WSPÓLNYMI SIŁAMI JESTEŚMY W STANIE DOKOńCZYć TEN PROJEKT. Ku chwale LEGIO...
autor: Zantax Holyshield
pt kwie 29, 2005 2:18 pm
Forum: Gry PC
Temat: HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszym
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2802

Ja my¶lê, ¿e nie ma co porównywaæ Herosa III i IV bo to w sumie dwie ró¿ne gry :!: Niby podobny tytu³, podobny temat, a jednak klimat czy zasady diametralnie ró¿ne. Je¶li jednak mam siê opowiedziæ po jednej ze stron to mówiê, ¿e lepszy by³ Heros (Heroes?)o numerze III. W IV rzeczywi¶cie, interesuj±c...
autor: Zantax Holyshield
pt kwie 29, 2005 1:24 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 82403

No có¿ Nadszed³ czas na podpowied¼, jednak nie wiem jak mia³a by ona wygl±daæ :? Dlatego powiem tylko, ¿e SAETAJ to imiê autora notatki. I jeszcze raz mówiê - litery które zosta³y u¿yte to: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z Od tej pory zagadka jest warta 1 punkt Ku chwale LEGIONU
autor: Zantax Holyshield
wt kwie 26, 2005 1:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciekawe zagadki w przygodach
Odpowiedzi: 710
Odsłony: 82403

Widzê, ¿e ostatnio szyfry w modzie, wiêc i ja dorzucê co¶ od siebie. Zantax zaczyna³ siê niecierpliwiæ. Ju¿ od d³u¿szej chwili puka³ do drzwi swego przyjaciela Yardana. Spogl±daj±c w bok, bez jakiegokolwiek zdziwienia stwierdzi³, ¿e Holg nawet je¶li równie¿ jest zniecierpliwiony to po mistrzowsku to...
autor: Zantax Holyshield
czw kwie 21, 2005 3:10 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Podwójna Akcja, czyli co zrobic z dwoma postaciami?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 972

My¶lê, ¿e granie dwiema postaciami nie jest zbyt dobrym pomys³em. Sam kiedy¶ mia³em tak graæ z powodu niedoboru graczy, jednak po kilku dniach przemy¶leñ zrezygnowa³em i teraz bardzo wstydzê siê moich zamiarów :) Oczywi¶cie nie wiem w jaki sposob tak gra mia³aby siê odbywaæ (podej¿ewam ¿e inaczej ni...
autor: Zantax Holyshield
czw kwie 21, 2005 2:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Granie w D&D przez net
Odpowiedzi: 49
Odsłony: 3158

My¶lê, ¿e granie przez internet nie jest zbyt dobrym pomys³em, aczkolwiek mog± byc pewne wyj±tki. Zgadzam siê z wypowiedziami Gieferga , oraz Master of Minta . Faktem jest jednak, ¿e jest to ca³kiem niez³y sposób na pozyskanie graczy. Tak jak w przypadku astutusa mo¿na zachêciæ kogo¶ do gry na czaci...
autor: Zantax Holyshield
czw kwie 21, 2005 1:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Inteligentne pociski...
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 839

IMHO inteligentne pociski nie sie takim z³ym pomys³em. Fakt, pozostaje problem wyjmowania takiego pocisku z cia³a wroga (bo o takim pocisku my¶lê, ne za¶ czym¶ wracaj±cym). Mo¿e faktycznie z³ym pomys³em jest wprowadznie ich churtowo, jednak wprowadzenie strza³y, która po trafieniu we wroga rzuca³a d...
autor: Zantax Holyshield
czw kwie 21, 2005 12:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Awansowanie w nowej klasie i nie tylko...
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 490

Awansowanie w nowej klasie i nie tylko...

Od pewnego czasu nurtuje mnie pewen problem. Otó¿ wed³ug zasad je¶li osi±gnie siê wymagan± ilo¶æ punktów do¶wiadczenia to mo¿na awansowaæ w dowolnej klasie (poza pewnymi wyj±tkami ma siê rozumieæ). Nijak to siê ma jednak do aspektu fabularnego. Za³u¿my tak± sytuacjê. Przez pustynie wêdruje Wojownik ...
autor: Zantax Holyshield
wt mar 22, 2005 1:51 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 129177

Pó³-ork to krzy¿ówka cz³owieka i orka.


OK.
Wiêc jak my¶licie. Jak by wygl±da³ i jakie mia³ cechy taki "æwieræ-Ork" posiadaj±cy jedynie czwart± czê¶æ krwi Orka?

Z góry dziêki za cokolwiek ROZWINIêT? odpowied¼ :D
autor: Zantax Holyshield
wt mar 22, 2005 1:25 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 129177

Takie pytanko...

Czy Pó³-Ork powstaje ze zwi±zku cz³owieka z orkiem, czy jest to tylko ork ¿yj±cy z lud¼mi?

Wiem, ¿e pytanie jest cokolwiek g³upie, aczkolwiek odpowied¼ jest dla mnie bardzo istorna.
autor: Zantax Holyshield
czw mar 17, 2005 11:51 am
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Pradawny Mêczennik (Sekta Vecny/Cuthberta) v1.2
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1023

otrzymujesz premiê +5 do rzutów obronnych Nie napia³e¶ przez jaki czas, bo w±tpiê, ¿e na zawsze. Przez tydzieñ tworzysz broñ(koszt 4000 sz): Doda³ bym jeszcze koszt w PD, ale nie nalegam. Gdy zginie, nie mo¿esz jej ju¿ przywo³ywaæ. Rozumiem, ¿e ju¿ NIGDY nie bêdzie mo¿na go przywo³aæ. Tylko dlaczeg...
  • 1
  • 2