Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 1527 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 51
autor: Filio
czw lis 09, 2006 8:01 pm
Forum: Kupię/Sprzedam/Zamienię
Temat: Kupię (księgę Potworów I Oraz Podręcznik Mp 3 Ed)
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 415

Bazzzar<br /><br />Przewodnik Mistrza Podziemi - stan idealny. Proponujê 30 z³. Odbiór osobisty.
autor: Filio
pt paź 20, 2006 6:12 pm
Forum: RPG - ogólnie
Temat: Rysunki postaci.
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 3804

to raczej nie chcê ich publikowaæ na foeum, bo naprawdê nie s± takie ³adne
W±tpiê, aby by³y s± a¿ tak 'nie³adne.'<br />
autor: Filio
czw paź 19, 2006 4:13 pm
Forum: Gry PC
Temat: Morrowind
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3007

Po przej¶ciu g³ównej fabu³y, gra staje siê niemo¿liwie nu¿±ca...<br />Mam nadziejê, ¿e Oblivion oka¿e siê lepszy w tym aspekcie.
autor: Filio
śr paź 18, 2006 8:52 pm
Forum: Światy autorskie
Temat: Megakonkurs - Inne Pieśni [hekatonpsychos]
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 6602

No i kolejna osoba, która utrzymuje mnie w przekonaniu, i¿ jednak co¶ tam w sobie mam z erpegowca... :wink:<br />Gdy dowiedzia³em siê o Megakonkursie i woda sodowa uderzy³a mi do g³owy, postanowi³em uczestniczyæ w owym konkursie w³a¶nie z settingiem opartym na ¶wiecie antycznym i mitologii greckiej....
autor: Filio
wt paź 17, 2006 3:02 pm
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 15688

Poszukaj generatorów numerów kart Mastercard. Dzia³a.
autor: Filio
wt paź 10, 2006 9:33 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Niebiański Apostoł [epicki]
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 3758

Dla Twojego w³asnego dobra...<br /><br /> jest ju¿ ca³kiem dopracowany. To porównajmy sobie dwie prace:<br /> Anielski Hoplita <br /> Animator <br />Która praca wydaje Ci siê bardziej dopracowana? Tu chodzi o szczegó³y, które s± niezmiernie wa¿ne dla ogólnego piêkna pracy.<br /><br /> Obawiam siê ¿e...
autor: Filio
wt paź 10, 2006 8:53 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: Niebiański Apostoł [epicki]
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 3758

[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/eusa_eh.gif[/img]<br />Anielski Hoplita jeszcze nie dopracowany, a Ty siê ju¿ zabierasz za jego epick± wersjê?<br />Mo¿e najpierw dopie¶æ podstawow± klasê, a pó¼niej zajmij siê epikiem, który jest o wiele wiêkszym wyzwaniem?<br /><br />Oj, zabierasz siê ch³opie z mot...
autor: Filio
śr paź 04, 2006 3:32 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Kal_Torak, daj ju¿ sobie spokój. Naprawdê...<br />Sta³o siê. Po ptakach. <br />Nie ma co dalej dr±¿yæ tego tematu. Ja nie mam Angelowi nic za z³e - rozumiem go. <br />A przecie¿ ka¿dy z nas (jako gracz) jako¶ sobie poradzi. <br /><br />Tyle z mojej strony.
autor: Filio
czw wrz 07, 2006 10:04 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Pewnie mog± przyj±æ, bo ja siê od³±czam.<br />Postanawiam po¶wiêciæ rok 2007 Spycraftowi i Neuroshimie.
autor: Filio
czw sie 31, 2006 12:53 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: SpyCraft
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3274

Czy to prawda, ¿e wszystkie dodatki bêd± wychodzi³y w postaci kilku(nastu)stronicowych PDFów?<br /><br />I wiesz mo¿e co¶ o Spycraft CCG?
autor: Filio
czw sie 24, 2006 10:40 am
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 15688

I tak ju¿ za pó¼no. <br />Moja frustracja siêgne³a zenitu po kilku godzinach czekania i usun±³em wszystko.<br />Tyle z mojego grania w WoW... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img] <br />
autor: Filio
śr sie 23, 2006 2:56 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Rozumiem Ciê. :wink:<br />Ja tak¿e narazie nie mam ochoty na RPG, wiêc o mnie siê nie martw. <br />Jednak reszta dru¿yny domaga siê oznak ¿ycia z Twojej strony, dlatego dobrze, ¿e¶ siê odedzwa³.
autor: Filio
śr sie 23, 2006 2:46 pm
Forum: Gry PC
Temat: World of Warcraft
Odpowiedzi: 123
Odsłony: 15688

Czy podczas pierwszego uruchamiania gry i wybierania jêzyka/krainy (realm), te¿ tak d³ugo czekali¶cie na wczytanie siê listy wszystkich realmów?<br />
autor: Filio
śr sie 23, 2006 2:41 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Rozumiem Angel, ¿e (po jednej sesji, któr± uwa¿am za udan±) zaprzesta³e¶ na prowadzeniu naszej dru¿ynie (która i tak ju¿ siê rozpad³a)? :wink:<br />
autor: Filio
pt lip 28, 2006 11:36 am
Forum: Pozostałe systemy
Temat: SpyCraft
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3274

Sprzeda¿ Back to Basics i BFoG - This is my rifle, osi±gne³a bardzo wysoki poziom.
<br />Mo¿na to jako¶ u¶ci¶liæ? :wink:<br /><br />
Shatterpunk zosta³ potwierdzony i wiadomo ¿e bêdzie to seria podrêczników.
<br />Tak jak Shadowforce Archer?
autor: Filio
śr lip 19, 2006 9:16 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: SpyCraft
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3274

By³by¶ w stanie recenzowaæ wszelkie wychodz±ce podrêczniki (oczywi¶cie bez po¶piechu)?
autor: Filio
wt lip 18, 2006 6:10 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: SpyCraft
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3274

Wielkie dzięki za obszerne informacje.<br /><br />A mógłbyś jeszcze mi powiedzieć, jakie mamy już wydane podręcznki do SC?<br />Bo z tego co widzę w sklepach internetowych, to mogę jedynie kupić podstawowy podręcznik (pierwszy wydruk) do SC 2.0 i pie...
autor: Filio
wt lip 18, 2006 5:06 pm
Forum: Pozostałe systemy
Temat: SpyCraft
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 3274

Aragathor, czy nadal masz zamiar zamieszczać tu newsy o SpyCrafcie i CG?
autor: Filio
sob lip 15, 2006 11:00 am
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Przeczyta³em tylko leczenie, poniewa¿ reszta mnie nie obchodzi (tzn. nie jest potrzebna mojej postaci). Nie mam ¿adnych zarzutów.<br /><br />Jednak je¶li bêdziecie grali w ten poniedzia³ek-pi±tek, to pamiêtajcie, ¿e mnie nie ma i Thyler nadal siedzi w wiêzieniu. :wink:
autor: Filio
sob lip 01, 2006 5:00 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Macie racjê. Sesja by³a ¶wietna. :)<br />Oprócz naprwdê ¶miesznych sytuacji (generalnie zwi±znych z moim ³otrem... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]), mo¿na siê by³o skupiæ na grze i odgrywaæ na naprawdê wysokim poziomie. Do tego cieszê sie, ¿a nasza dru¿yna (nie, nie nasi BG :razz...
autor: Filio
czw cze 29, 2006 1:38 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

A ja poproszê o zamieszczenie obiecanych informacji dla tych, którzy maj± problemy z zapamiêtywaniem wa¿nych rzeczy. :razz:
autor: Filio
wt cze 27, 2006 11:10 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

No.<br />Widzicie jak szybko i ³adnie posz³o organizowanie spotkañ przeze mnie? :mrgreen:<br />Widaæ, mam ju¿ w tym wszysztkim wprawê. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<br /><br />Do zobaczenia jutro!
autor: Filio
wt cze 27, 2006 1:22 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Czyli to ma byæ spotkanie na osobn± sesje czy t± Angela ( tylko by poznaæ dru¿yne, sorry trochê niekumaty jestem) <br />A nie wiem. Niech przychodz± wszyscy. :razz:<br />Lepiej jest tak siê podzieliæ na dru¿yny, ni¿ przez forum.<br /><br /> sesje z niejakim Andre wspominam bardzo dobrze <br />¦wiêt...
autor: Filio
pn cze 26, 2006 11:33 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Ja tam wolê na 3. piêtrze. :razz:<br />Tym razem ja spróbujê co¶ zorganizowaæ. :razz:<br /><br />To bêdzie tak:<br />Ka¿dy chêtny do gry (lub zobaczenia pewnych "s³awnych" osobisto¶ci :mrgreen:) w D&D niech przyjdzie do trafficu w ¶rodê (28. czerwca) o godz. 16 na 3. piêtro (naj³atwiej jest siebie z...
autor: Filio
pn cze 26, 2006 10:01 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Bosze...<br />Karczmarz, to chocia¿ wpadnij i popatrz jak gramy, cio?<br /><br />No to kto siê jutro/w ¶rodê pojawi w Trafficu na kolejne (mam nadziejê, ¿e ostatnie) spotkanie?<br />Chcia³bym siê zapoaznaæ z moj± dru¿yn±.<br />Mam nadziejê, ¿e Angel tym razem nie bêdzie siê chowa³ po k±tach. :razz:
autor: Filio
pn cze 26, 2006 6:39 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

OK.<br />Kto jest gotów przyj¶æ jutro, niech siê tutaj podpisze.<br />Nie mam zamiaru do 6. lipca planowaæ kolejnych spotkañ. Chcia³bym wreszcie zagraæ.
autor: Filio
pn cze 26, 2006 2:08 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

No chod¼, Karczmarz.<br />Zagrajmy w D&D... ;-)<br />Naprawdê, zmienisz zdanie o tym systemie po kilku sesjach z takimi postaciami jak Angel (¶wietny MG), Kal_Torak (jak s³yszê, ¶wietny gracz), Rebound (¿ywa legenda [z przymru¿eniem oka... :razz:]).
autor: Filio
pn cze 26, 2006 10:55 am
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Pasuje.<br />Ja zg³aszam chêæ (i gotowo¶æ) do grania w: pi±tek i wtorek; godz. ka¿da pasuje; miejsce: gdzie chcecie.<br /><br />Czekam na resztê.
autor: Filio
pn cze 26, 2006 7:48 am
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Heh, no to mo¿na pomy¶leæ, ¿e nasza nowa dru¿yna wygl±da³aby tak. :)<br /><br />MG <br /> - Angel<br />Gracze:<br /> - Kal_Torak<br /> - Karczmarz<br /> - Rebound<br /> - moi<br /><br />Ja siê nawet mogê spotkaæ jutro (wtorek), aby móc pograæ...
autor: Filio
ndz cze 25, 2006 11:54 pm
Forum: Archiwum
Temat: Szukam Graczy/ MG (warszawa)
Odpowiedzi: 121
Odsłony: 6218

Kal_Torak, Karczmarz, Angel:<br />Mo¿e siê zbierzemy (my¶lê, ¿e bym takiego Rebounda za sob± poci±gn±³) i w co¶ zagramy?<br />
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 51