Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 436 wyników

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15
autor: Wanderer
czw lis 10, 2005 1:28 am
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Uprzejmie proszê o zaprzestanie jawnego komentowania zamieszczonych prac i ich szans w konkursie, póki g³osowanie nie zosta³o zakoñczone. Je¿eli kto¶ ma jakie¶ obiekcje co do jednej z klas lub co do pracy komisji, mo¿e przecie¿ wylaæ je prywatnie, lub po tym, jak inni zag³osuj±. Kryteria oceniania s...
autor: Wanderer
wt paź 25, 2005 1:40 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21655

Je¶li ju¿, lepiej zastosowaæ karê do¿ywotniej ciê¿kiej pracy, uwarzam ze to gorsze mêczarnie, i wiê¼niowie zrobi± chocia¿ co¶ porzytecznego na tym ¶wiecie By³oby to dobre rozwi±zanie, gdyby nie to, ¿e: - praca jest obecnie skarbem i absolutnie nie powinno siê ni± obdarowywaæ przestêpców, póki mamy ...
autor: Wanderer
pn paź 24, 2005 12:23 am
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 21655

[quote=necromancer]Traktujmy wolno¶æ/¿ycie jako warto¶ci cenne i rzadkie (...) Utrudnijmy ¿ycie hipotetycznym ³ajdakom czyhaj±cym na nasze ¿ycie i swobody[/quote] A co jest wed³ug Ciebie wa¿niejsze - ¿ycie, czy wolno¶æ? Bo problem kary ¶mierci jest m.in. w³a¶nie dylematem pomiêdzy tymi dwoma warto¶c...
autor: Wanderer
ndz paź 23, 2005 10:17 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ogr Kaczynsskir
Odpowiedzi: 53
Odsłony: 4709

Jako¶ mi tu brakuje zdolno¶ci Smite Chaos 3/day :P
autor: Wanderer
ndz paź 23, 2005 9:58 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Ulubiony zespó³ muzyczny/rozmowy melomanów
Odpowiedzi: 542
Odsłony: 28947

Buehehehehe... Wywalili Tarjê z Nightwisha :D Bardzo lubiê NW, ale nie mogê przestaæ siê ¶miaæ z tego powodu :] Zw³aszcza, ¿e Tuomas i spó³ka ¶wiêcie wierz±, ¿e wyjdzie to zespo³owi na dobre...
http://www.powermetal.pl/index.php?do=news&a_id=1196
autor: Wanderer
pn paź 03, 2005 1:35 am
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Ja ju¿ dokona³em wstêpnej oceny prac, ale potrzebujê jeszcze 2 dni na porównanie ich (ocen) ze sob± - nie chcê odwaliæ jakiej¶ partaniny w punktacji... Jakby co, mogê robiæ za koordynatora prac jury (i za³o¿yæ finalny temat).
autor: Wanderer
ndz wrz 25, 2005 11:24 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Czaderskie Linki
Odpowiedzi: 531
Odsłony: 62716

Google czesto serwuje nam ró¿ne humorystyczne propozycje :) Moje ulubione to: "french military victories" (wpiszcie w goglach i kliknijcie na "Szczê¶liwy traf")
autor: Wanderer
pt wrz 23, 2005 6:51 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22503

nawet z kos± zada maksymalnie oko³o 30 obra¿eñ ... i je¿eli Conanowi/Rolandowi/Achillesowi/Drizztowi zosta³o 5 hpków po walce z armi±/smokiem/Lolth, to taki heros zginie, niezale¿nie od konwencji. Chodzi³o mi o taki przypadek, a nie "zabijanie bohaterów goblinami" na ka¿dym kroku, niezale¿nie od po...
autor: Wanderer
pt wrz 23, 2005 4:33 pm
Forum: Potwory
Temat: Wasze pomys³y na nowe monstrum [nie z ksi±¿ki!]
Odpowiedzi: 218
Odsłony: 22503

Achilles mo¿e zgin±æ z r±k Parysa, ale nie powinien pa¶æ pod ciosami ma³ych, wrednych goblinów - choæby mieli X poziomów wojownika. A Roland to przypadkiem nie zgin±³ w podobnych okoliczno¶ciach? :P Nie rozumiem, sk±d taki wstrêt przed ¶mierci± z rêki goboska - to jaki¶ rasizm! W heroiku bohaterowi...
autor: Wanderer
pt wrz 16, 2005 11:22 am
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Huh... czyli mogê wys³aæ do konkursu Knightmare'a, Maga Mroku i Mistrza Wzroku i jeszcze mój projekt (ci±gle w budowie :? ) ? EXTRA....

Wys³aæ mo¿esz dowoln± liczbê prac, ale do konkursu stanie tylko jedna, któr± bêdziesz musia³ sam wybraæ
autor: Wanderer
czw wrz 15, 2005 10:38 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Wygl±da na to, ¿e konkurs potrwa jeszcze do koñca miesi±ca - czyli do 30.09.2005 , do godziny 23:59 :) W sprawie poprawek: grono sêdziowskie nie ma nic przeciwko wysy³aniu errat do prac konkursowych (ka¿dy mo¿e wystawiæ dowoln± liczbê klas, wiêc ew. errata zawsze mo¿e byæ potraktowana jako nowy kand...
autor: Wanderer
ndz wrz 11, 2005 6:51 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Do tej pory otrzyma³em 6 prac (listy jeszcze nie publikujemy). Do terminu granicznego zosta³y 4 dni.
- Czy kto¶ deklaruje chêæ nadsy³ania prac w ci±gu najbli¿szych dni?
- Czy kto¶ chcia³by przesuniêcia terminu?

Pozdrawiam!
autor: Wanderer
ndz wrz 11, 2005 5:45 pm
Forum: Podręczniki i suplementy
Temat: Ksiêga Potworów II - ju¿ nied³ugo
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1644

Czy mo¿e bêdzie to poprostu odcinanie kuponów z paroma niezbyt ciekawymi pomys³ami nowymi potworów i kilkoma starymi wygami? No i do w³a¶cicieli angielskiej wersji - wasza ocena Ksiêgi Potworów II. Ja nie zawiod³em siê na MMII. Na pierwszy rzut oka nie jest on godnym kontynuatorem pierwszej ksiêgi ...
autor: Wanderer
pn wrz 05, 2005 2:12 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Bezp³odno¶æ
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 3631

Najpro¶ciej chyba wyeliminowaæ mu³y ze ¶wiatów fantasy :lol: i za³o¿yæ, ¿e w obrêbie jednego typu "humanoid" niemal wszystkie pary s± w stanie wydaæ potomstwo (i do tego p³odne). Mo¿naby siê pozastanawiaæ, jak powiny byæ dziedziczone cechy rodziców - np. matka-elf faktycznie ma za ma³e gabaryty, ¿eb...
autor: Wanderer
sob wrz 03, 2005 7:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

czy je¿eli klasa by³a trochê komêtowana na innym forum o D&D, ale nik tam nie poda³, ¿adnych pomys³ów to te¿ nalezy podaæ ten link??

W moim odczuciu nie jest to konieczno¶ci±.
autor: Wanderer
wt sie 30, 2005 10:39 pm
Forum: Felietony
Temat: [30.08.2005] Wyznania Malkontenta - część 6
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1541

Czy¿by zostanie typowym szarym obywatelem by³o obowi±zkiem ka¿dego gracza? Czy RPG jest rozrywk± tylko dla m³odzie¿y a nie dla osób doros³ych?

To granie/nie granie w RPG determinuje fakt, czy jest siê szarym obywatelem? ;)
autor: Wanderer
wt sie 30, 2005 5:11 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17964

<!--QuoteBegin-ShadEnc+--> <!--QuoteEBegin-->Wydaje mi siê, ¿e by³a to raczej konieczno¶æ, ni¿ chêæ posiadania podrêczników za darmo. Eee tam "konieczno¶æ". Brak dostêpu do podrêczników nie usprawiedliwia³ kradzie¿y, a ludziom zafascynowanym RPG nikt nie kaza³ rozpowszechniaæ ich zainteresowania. Ow...
autor: Wanderer
wt sie 30, 2005 3:08 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17964

Chcia³em jeszcze wtr±ciæ dygresjê odno¶nie samego felietonu, a nie zjawiska: Dawno temu by³o nieco inaczej. Nie tylko dlatego, ¿e dostêp do Internetu by³ mocno utrudniony. Jeszcze kilka lat temu, zanim ukaza³a siê polska edycja D&D ludzie operowali bardziej na podrêcznikach podstawowych i w³asnej in...
autor: Wanderer
pn sie 29, 2005 2:19 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: [28/08/2005] Dawno, dawno temu... - fani nie kradli (4)
Odpowiedzi: 172
Odsłony: 17964

Ja mogê mówiæ o szczê¶ciu - podrêczniki dostajê w prezencie od znajomego zza granicy. Zanim siê zorientowa³em, ¿e przecie¿ mam mo¿liwo¶æ ¶ci±gaæ PDFy, wszystkie istotne podrêczniki ju¿ mia³em na pó³ce... Staram siê za to kupowaæ podrêczniki wydane w naszym kraju (w³a¶ciwie to zosta³em do tego lekko ...
autor: Wanderer
pn sie 29, 2005 11:05 am
Forum: D&D - archiwum
Temat: [Grand Chessboard] Temat Główny
Odpowiedzi: 605
Odsłony: 43562

Jak powiedzia³em to ytylko propozycja, nikt wcale nie musi siê z ni± zgadzaæ.

Pomys³ jest bardzo fajny i chêtnie obejrzê tak± walkê. Mo¿e nastêpnym razem zorganizuje siê walkê 3-5 potworasów, ka¿dy przeciw ka¿demu? :>
autor: Wanderer
pt sie 26, 2005 10:22 am
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Znaj±c losy pierwszej edycji konkursu, "ostateczny" termin jeszcze bêdzie siê przesuwa³ :) - ale na razie niczego nie obiecujê, bo nie skonsultowa³em siê z pozosta³ymi sêdziami.
PDF-y raczej odpadaj± - wolê mieæ wszystkie klasy ³atwo dostêpne w Prywatnych Wiadomo¶ciach.
Pozdrawiam!
autor: Wanderer
czw sie 25, 2005 11:53 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Ustalili¶my termin nadsy³ania prac:
<span style='color:red'>--- 15 IX ---</span>
autor: Wanderer
czw sie 25, 2005 1:30 am
Forum: Odgrywanie i prowadzenie
Temat: Pomysły na "Księgę potworów"
Odpowiedzi: 349
Odsłony: 49928

Có¿ to za tydzeñ "tolerancji dla ogrów"? Czy¿by wszystkie ogry by³y niewini±tkami, nies³usznie ganianymi przez z³y t³um? ;) Czas naprawiæ ich dobre (z³e) imiê... [size=14]<span style='color:blue'>Marzanna</span> (EL 6, raczej dla ~4-to poziomowych postaci - liczby podajê na oko, bo nie jestem w nich...
autor: Wanderer
śr sie 24, 2005 9:58 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Punkty doświadczenia za zabite potwory
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2887

Skoro mówimy ju¿ o alternatywnych spoobach przydzia³u PeDeków, to ja zwykle dawa³em graczom jakie¶ znaczniki, w trakcie trwania sesji, tu¿ po dobrym pomy¶le, ciekawej akcji, opisie itp. Po walce rozdziela³em te¿ pomiêdzy bohaterów "counterki" przeznaczone za danego przeciwnika (zwykle du¿o mniej ni¿...
autor: Wanderer
wt sie 23, 2005 3:53 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Punkty doświadczenia za zabite potwory
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2887

OT Mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, jak± opisa³e¶, np. ¿e facet zosta³ ZT, ale mu przesz³o i... ju¿ nie jest ZT. Zdaje siê, ¿e psychika krasnoludów w Starym ¦wiecie nie dopuszcza takiej sytuacji... Niemniej na jednej z pierwszych sesji w moim ¿yciu, Zabójca Trolli schowa³ siê przed stra¿nikami miejsk...
autor: Wanderer
pn sie 22, 2005 8:36 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

Jest to napisane w Regulaminie - uczestnik mo¿e zg³osiæ dowoln± liczbê prac, ale maksymalnie jedna bêdzie nominowana do fina³owej ankiety.
autor: Wanderer
pn sie 22, 2005 5:52 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Forumowy Konkurs na Najlepszą Klasę - 2 ed - KOMENTARZE
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 9824

A wiêc Fantastyczn± Trójk± sêdziów zostaje zespó³: Elvin, the Prophet i Wanderer. Wszystkim trzem nale¿y wysy³aæ na PW ostateczne wersje klas. Nie ma po¶piechu - na razie nie wyznaczyli¶my ¿adnego terminu sk³adania prac. W jednym konkursie oceniamy i klasy presti¿owe, i podstawowe. Mo¿na zg³aszaæ kl...
autor: Wanderer
pn sie 22, 2005 2:13 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Punkty doświadczenia za zabite potwory
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2887

to co napisa³e¶ ShadEnc to nie magia d20 :D Tylko naginanie zasad/wykorzystywanie luk w zasadach. Z tym siê nie zgodzê - taka w³a¶nie jest dziurawa magia d20. Zasady s± dosyæ spójne, ale ich warto¶æ koñczy siê, gdy przychodzi nam rozpatrywaæ ¿ycie przeciêtnego cz³owieka, a nie bohatera. Na tym polu...
autor: Wanderer
pn sie 22, 2005 1:03 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Punkty doświadczenia za zabite potwory
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2887

To o czym piszesz to przejaskrawianie przyk³adu, a ile by¶ dosta³ to ocena MG. Ano w³a¶nie. Poza tym komu by siê chcia³o graæ postaci±, która tylko i wy³±cznie zabija szczury? ;) MG mo¿e stopniowo zmniejszaæ XP przyznawane za dany typ potworka - w koñcu pokonywanie stale tych samych przeciwników st...
autor: Wanderer
sob sie 20, 2005 2:37 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Punkty doświadczenia za zabite potwory
Odpowiedzi: 64
Odsłony: 2887

Trudno¶ci, z którymi borykaj± siê gracze (potwory, pu³apki etc.), maj± zwykle Skalê Wyzwania, oznaczaj±c± jak ciê¿ko jest je pokonaæ. Musisz porównaæ tê Skalê ze ¶rednim poziomem, na którym znajduje siê dru¿yna i w tabelce zawartej w Podrêczniku Mistrza Podziemi odczytujesz, ile do¶wiadczenia dostaj...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15