Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 160 wyników

autor: Drolnar
wt lut 07, 2006 11:06 am
Forum: D&D i d20
Temat: Ratowanie na si³ê postaci graczy
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2338

Wszystko fajnie, ale co je¶li ten gracz wybra³ sobie do gry takiego w³a¶nie dumnego/zarozumia³ego wojownika i w tamtej sytuacji wykaza³ siê po prostu dobrym role-playem, a nie niepotzrebn± (w jego zrozumieniu) brawur±? To zale¿y od charakteru obranego przez gracza na pocz±tku gry, czy by³o to post±p...
autor: Drolnar
wt sty 17, 2006 7:44 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ratowanie na si³ê postaci graczy
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 2338

Ja nie mistrzujê, ja gram, ale siê wypowiem :wink:, uwa¿am, ¿e postaciom, które sobie zas³u¿y³y (z w³asnej g³upoty) nale¿y daæ szansê, ale je¶li robi± to notorycznie to zabiæ dziada :twisted:, a nastêpnie wstrzymaæ go "nie¿yj±cego" przez pare sesji, niech zm±drzeje i ewentualnie umo¿liwiæ pó¼niej ws...
autor: Drolnar
wt sty 17, 2006 7:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wiek graczy
Odpowiedzi: 191
Odsłony: 11294

Ja ma 17 lat i zazwyczaj jak ju¿ gram, a gram niestety rzadko, to z kolegami w moim wieku, obecnie chcemy zorganizowaæ now± przygodê, o dziwo nawet 5 osób zgodzi³o siê na ten sam termin (z tym to jest najgorzej), ale oczywi¶cie znalaz³ siê inny szkopó³ - ¿aden z nas nie ma ani wpawy, ani chêci do Mp...
autor: Drolnar
pn sty 16, 2006 7:26 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wygląd
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 987

Offtopic, muszê co¶ wyja¶niæ. Podany link mia³ jedynie sk³oniæ u¿ytkownika Sajmona by spróbowa³ zrobiæ co¶ samemu, zanim z byle problemem w³aziæ na forum i zak³adaæ nowe tematy (mówie te¿ o innych za³o¿onych przez niego, dzi¶ zrobi³ chyba 3, z czego 1 jest zablokowany, a drugi nadaje siê do blokady ...
autor: Drolnar
pn sty 16, 2006 6:59 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wygląd
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 987

Na google (sprawdzi³em) te¿ pojawi siê pare ciekawych obrazków z elfami - np. tu Mo¿esz te¿ spróbowaæ wpisaæ w google grafika - elf [klasa jak± grasz] co ukierunkuje (powinno) obrazki.

P.S.

Tak chodzi o ±,æ,ê,³,ó,¶,¼,¿,du¿e litery,wystarczy jeden pytajnik.
autor: Drolnar
pn sty 16, 2006 5:29 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Drowy na Abeir-Torilu
Odpowiedzi: 230
Odsłony: 17335

Mam pytanie o dom Helviiryn.

Z jakiego miasta pochodzi (Sshamath?), czy jeszcze istnieje :wink:, jaki stan (miejsce w hierarchii), cechy charakterystyczne .

Edit:

Je¶li nikt nie wie nic o Helviirynach, to prosi³bym o podobne informacje o Despana.
autor: Drolnar
pn sty 16, 2006 5:15 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Przys³owia w DeDekowych ¶wiatach
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 2572

Ró¿ne przys³owia drowów mo¿na znale¼æ Tu
autor: Drolnar
ndz sty 15, 2006 4:45 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Imię dla naszego bohatera
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 3349

A propos imion znalaz³em przez przypadek stronkê, gdzie podane s± drowie pre- i suffixy oraz wyt³umaczenie co one znacz±, s± te¿ t³umaczenia prefixów oraz suffixów domów co jest dosyæ interesuj±ce np. Baen- oznacza blessed by , a -rae - fell powers , inny przyk³ad - Despana - victors of night je¶li ...
autor: Drolnar
ndz sty 15, 2006 1:29 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: W³adca Ognia
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1032

Moim zdaniem zdolno¶æ Kontrolowanie Ognia jest trochê zbyt mocna, wyobra¼ sobie spotkanie byle jakiej dru¿yny bez Odporno¶ci Na Ogieñ, masakra, spali³by¶ ich do cna za nim by siê do ciebie zbli¿yli, wzorowa³e¶ siê na czarze Kontrolownaie Wody, ale to nie to samo, ogieñ mo¿e ciê spaliæ, a woda na l±d...
autor: Drolnar
sob sty 14, 2006 8:27 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Szpiegu gdzie jesteś?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 863

Thomas Percy oczywi¶cie, jest to najprostsze rozwi±zanie, ale z opsiu tej intrygi w ZK:O¦ wynika, ¿e szpiegiem mo¿e byæ zhent, a my¶lê, ¿e je¶li zhentarimowie nie bêd± chcieli byæ odszukani to magowie Brodu Na Ashabie nie bêd± w stanie znale¼æ rozwi±zania, trzeba bêdzie schwytaæ szpiega, najlepiej ...
autor: Drolnar
sob sty 14, 2006 7:49 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: W³adca Ognia
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1032

Jaskij - niefortunnie dobra³em s³owa, mówi±c domena nie mia³em na my¶li kap³añskiej domeny, lecz w³a¶nie z okre¶lnikiem woda, racja nale¿y dodaæ te¿ zimno. ad.1 IMO znaczy to: premia Magii Ognia + premia z Int(cza)/Cha(Zak) ad.2 Nie wiem, ale gdzie¶ czyta³em, ¿e mo¿emy pod wiedzê podpi±æ wszystko, ...
autor: Drolnar
sob sty 14, 2006 7:33 pm
Forum: Klasy prestiżowe
Temat: W³adca Ognia
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1032

Moim zdaniem klasa zrównowa¿ona, solidnie opracowana (fabularnie, postara³e¶ pisz±c te wszystkie efekty nieudanego splatania:wink:), dobra robota, mo¿na siê zastanowiæ, czy W³adca Ognia nie powinien mieæ w wymaganiach - Bóstwo: Kossuth. IMO powinno zabroniæ siê przedstawicielom tej kalsy presti¿owej...
autor: Drolnar
sob sty 14, 2006 2:32 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 37574

Agnostos , wiem, ¿e napisa³em, ¿e wystarczy mi info tylko o levelach, ale po cichu mia³em nadziejê na pe³n± rozpiskê i dalej jestem ciekaw, gdzie j± mogê znale¼æ, przeczyta³em podany temat, przyznajê, ¿e to o co zapyta³em, znalaz³em wcze¶niej, nie wiem o czym my¶la³em jak pisa³em poprzedniego posta...
autor: Drolnar
sob sty 14, 2006 12:36 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Rozpiski oficjalnych postaci z FR
Odpowiedzi: 511
Odsłony: 37574

Gdzie mogê znale¼æ rozpiskê Melegaunta Tanthula? Wystarczy mi informacja tylko o levelach i klasach.
autor: Drolnar
śr sty 11, 2006 6:30 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Gdzie i o kim co¶ przeczytam? Ksi±¿ki ze ¶wiatów D&D
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 6494

Ojczyzna jest ksi±¿k±, któr± mo¿na poleciæ komu¶ kkto chce poznaæ drowy i ich zwyczaje, jest tam dok³adnie przedstawiona sytuacja, prawo etc. drowiego spo³eczeñstwa, na pyatnie czy ta ksi±¿ka jest o z³ych drowach odpowiem - tak :wink:, przedstawia spisek, knowanie, zdradê mroczno-elfich arystokrató...
autor: Drolnar
wt sty 10, 2006 7:00 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Gdzie i o kim co¶ przeczytam? Ksi±¿ki ze ¶wiatów D&D
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 6494

Avatar of Nerull, a mo¿e Piêcioksi±g Cadderliego RASa? Opowiada o przygodach m³odego, sprytnego, bystrego kap³ana Deneira.
autor: Drolnar
wt sty 10, 2006 5:04 pm
Forum: Inspiracje
Temat: Gdzie i o kim co¶ przeczytam? Ksi±¿ki ze ¶wiatów D&D
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 6494

Gdzie mogê znale¼æ informacjê o Shakti Hunzrin z ¦wiat³o i Cienie? Co siê z ni± dalej dzia³o/dzieje?

Co do pytania Arkadiusza to nie s³ysza³em, ani nie czyta³em takiej ksi±¿ki.
autor: Drolnar
pn sty 09, 2006 8:52 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Twoja ulubiona organizacja?
Odpowiedzi: 90
Odsłony: 7344

Moje ulubione to:

Bregan D'arthe - mê¿czy¿ni, którym dobrze siê powodzi w matriarchiacie
Jaezred Chaulssin- za to, ¿e ¼le siê im powodzi, ale sobie radz± i kombinuj±

Siedem Sióstr-choæ nie jest to teoretycznie organizacja, ale potêga to potêga...
autor: Drolnar
pn sty 09, 2006 8:48 pm
Forum: Bóstwa
Temat: FR a stanie siê bogiem
Odpowiedzi: 98
Odsłony: 8181

Jak ju¿ co¶ to ¶miertelniczkê :wink:, pytanie jest trudne, z tego powodu, ¿e Lloth to chaos, wiêc teoretycznie mo¿e zrobiæ wszystko, chocia¿ w±tpie w wyniesienie, a nawet je¶li, to my¶lê, ¿e miêdzy ni±, a nowym bóstwem do¶æ szybko wybuch³by konflikt i skoñczy³oby siê urzêdowanie... Chocia¿ Lloth to ...
autor: Drolnar
sob sty 07, 2006 6:04 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nieporêczne Bronie
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 744

1. Wbijanie gwo¼dzi to by³ tylko g³upi przyk³ad. 2. Rozumiem, ¿e jest to broñ podwójna, ale przy uderzeniu m³otem jest szansa na zranienie samego siebie drugim koñcem, czyli hakiem... Ale OK, teoretycznie mo¿na chwyciæ t± broñ tak, ¿eby bezpiecznie ni± walczyæ, tylko, ¿e IMO jest to niewygodne. Uzys...
autor: Drolnar
sob sty 07, 2006 3:54 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nieporêczne Bronie
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 744

Nieporêczne Bronie

W Podrêczniku Gracza (dok³adnie na stronie 103) mo¿na znale¼æ broñ o nazwie Gnomi M³ot Z Hakiem , IMHO jest to po prostu niewypa³, broñ ta w ogóle nie nadaje siê do normalnego u¿ytku. Wyobra¼cie sobie chocia¿by procesz wbijania gwo¼dzi tym¿e m³otem, czyni±c to wbijamy sobie hak w nadgarstek, czy te¿...
autor: Drolnar
sob sty 07, 2006 3:36 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Gdzie centaur ma serce?
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1272

Mam pytanie do Matisa99 - sk±d wiesz (gdzie mogê znale¼æ t± informacjê), ¿e drider ma dwwa serca? Je¶li jest tak jak mówisz to pó³-konia-pó³-cz³owieka nale¿y potraktowaæ ta samo jak pó³-drowa-pó³-paj±ka, wiêc przestañcie dawaæ kolejne pomys³y skoro Matis99 ju¿ to wyja¶ni³... EDIT: Przepraszam, popra...
autor: Drolnar
sob sty 07, 2006 3:26 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 9495

Ja tam uwa¿am, ¿e nie ma co kombinowaæ z finezj± w ¶rednich broniach, potem RO na Wytrwa³o¶æ, bo jakby¶my wszystko chcieli uwzglêdniæ to jedna walka trwa³aby straasznie d³ugo... Finezja niech pozstanie dla broni lekkiej, a je¶li kto¶ chce ³adnie pomachaæ ¶redni± to niech we¼mie sobie 1 lev wspomnian...
autor: Drolnar
pt sty 06, 2006 8:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Imię dla naszego bohatera
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 3349

Ja z kolei gdy tworzê imiê dla bohatera szukam po s³ownikach elfickich, drowich, krasnoludzkich etc. Tak te¿ powsta³ mój nick IMO "fajny" :wink: Drolnar w jêzyku drowów to Assasin-Zabójca, inny przyk³ad te¿ z drowiego to Killain co oznacza miecz :wink:. Wg mnie fajny pomys³, o ile nie przeszkadza ci...
autor: Drolnar
pt sty 06, 2006 3:07 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 9495

We¼my konkretny przyk³ad, a mianowicie Tropiciela "stworzonego" do walki dwoma broñmi. Logicznym wyborem dla niego s± w³a¶nie sejmitary (które przez RASa wszyscy niefortunnie uto¿samiaj± z Drizztem), czy np. d³ugie miecze. A jako, ¿e Tropiciel to klasa oparta bardziej na Zrêczno¶ci ni¿ Sile, logiczn...
autor: Drolnar
czw sty 05, 2006 7:38 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 125868

Ja bym by³ za skonstruwaniem takiej tabelki, poniewa¿ uwa¿am, ¿e by³oby to jak najbardziej przydatne. Je¶li inni u¿ywtkownicy forum s± podobnego zdania, to mo¿e warto utworzyæ nowy temat i spróbowaæ to jako¶ opracowaæ? A co do trafienia w rzepkê to po pierwsze by³ tylko przyk³ad, ale IMO zdecydowani...
autor: Drolnar
czw sty 05, 2006 6:28 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Pytania o (zasady w) D&D
Odpowiedzi: 2846
Odsłony: 125868

Czy istnieje jaka¶ tabelka z modyfikacjami do trafienia w jak±¶ konkretn± czê¶æ cia³a? Chodzi mi tu np. o taki przypadek: przed dru¿yn± ucieka nizio³czy skrytobójca, który w wyniku niefortunnego b³êdu podczas zamachu na dru¿ynê jest zmuszony do odwrotu, zaczyna siê pogoñ, w pewnym momencie elficki ³...
autor: Drolnar
czw sty 05, 2006 5:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: £otrzyk/mag Rozmowy Ogólne
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2023

Fakt, Mistyczny Sztukmistrz jest zdaje siê najlepszym wyborem dla tej kombinacji, ale co najbardziej mnie boli w tej presti¿ówce - niske BAB, a przecie¿ to jest bardzo wa¿ne je¶li chcemy wykorzystywaæ nasze wysokie sneaki.
autor: Drolnar
czw sty 05, 2006 3:43 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Bregan D'aerthe
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 5526

Tak na prawdê Jarlaxle wcale nie musia³ byæ 3 synem domu Baenre, ale moim zdaniem by³ :wink:, a jego "cudowne" (przypadkowe?) ocalenie wyja¶nione bêdzie w dylogi o jego przygodach na powierzchni z Artemisem, mo¿e stara Yvonne mia³a jakie¶ widzenie podczas porodu :wink: Niemniej jednak jest to ciekaw...
autor: Drolnar
śr sty 04, 2006 4:50 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Doskonale "zrobiony" z³odziej/zabójca
Odpowiedzi: 110
Odsłony: 5818

Moim zdaniem poziom tropiciela i nastêpnie inwestowane atuty potrzebne do skuteczniejszej walki dwoma broñmi jest zbêdne, lepiej walczyæ jednym sztyletem daæ poziom tropiciela i poziom wojownika do poziomów ³otrzyka dla lepszego sneaka. To oczywi¶cie moje zdanie :)