Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 27 wyników

autor: Lord of Dorknes
sob wrz 23, 2006 2:34 pm
Forum: Postaci niezależne i organizacje
Temat: G³ówny Z³y, czyli GZ
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 14087

Podobno jest taka zasada ze g³ówny z³y powinien byæ nie do pokonania dla pojedynczego cz³onka dru¿yny lub jej czê¶ci. Tylko przez ca³±.
autor: Lord of Dorknes
sob lip 01, 2006 10:26 am
Forum: Bóstwa
Temat: Pytania o religię Faerunu
Odpowiedzi: 188
Odsłony: 14097

Jak± p³eæ ma Maska? Je¶li w ogóle.
autor: Lord of Dorknes
ndz maja 07, 2006 8:56 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Klient Skrytobójcy
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 917

Magia wieszcz±ca rzeczywi¶cie mo¿e byæ wrzodem na Tylku skrytobójców. Ale te¿ nie do koñca nale¿y przeceniaæ jej mo¿liwo¶ci. To trochê tak jak z wykrywaczem k³amstwa. Nie ma pewno¶ci ani dowodu ze pokazuje w³a¶ciwe rzeczy. <br /><br />Co do innej wykrywalno¶ci. Czyta³em kiedy¶ w jakim¶ artykule ¿e 8...
autor: Lord of Dorknes
pn maja 01, 2006 7:10 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Walka z magami
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1348

Ja bym zainwestowa³ w eliksiry. Przede wszystkim zwiêkszaj±ce m±dro¶æ :razz:<br />Potem jakie¶ inny. Z ofensywnych to mo¿na by jak±¶ miksturê w¶ciek³ego p³omienia. <br />Kamieñ grzmotów czy co¶ takiego – ¿eby og³uszaæ. Jakie¶ swêdz±co-o¶lepiaj±ce proszki. Na wy¿szym poziomie jak±¶ broñ która r...
autor: Lord of Dorknes
wt kwie 25, 2006 7:07 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Nieśmiertelność nieżywotna
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 1403

Jak siê nie gra nekromant± to mo¿na byæ kiczem. Ale jako¶ mi nie pasuje do innych szkó³ magii.<br /><br />Co do Innych pomys³ów. <br /><br />+?róde³ko m³odo¶ci…. Gdzie¶ na drugim koñcu ¶wiata<br />+Eliksiry…Z krwi wampira, mózgu elfa i 7 bia³ek, bleee.<br />+Klonowanie… Witamy w 21...
autor: Lord of Dorknes
pn kwie 24, 2006 10:58 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Zamieszki w mie¶cie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1082

Pisze z pamiêci wiec wiecie, nie czepiajcie siê<br />Praca zespo³owa: Za ka¿dego atakuj±cego ten sam cel gibberlinga(ch³opka) wszyscy atakuj±cy maj± +2 do ataku<br />Zgraja: Na ka¿dym 1,5 metra mo¿e byæ 3 gibberlingów. Do ch³opków mo¿na zrobiæ po 2 na 1,5 metra<br /><br />Mo¿na wyliczyæ ¿e je¶li tak...
autor: Lord of Dorknes
pn kwie 24, 2006 5:03 pm
Forum: Przygody i lokacje
Temat: Zamieszki w mie¶cie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1082

2. Jak mechanicznie umieścić rozwcieczoną czerń? Wiadomo że jeśli, wjedzie w niego zbrojny na koniu, to zostanie rozerwany na strzępy. Jak by obrywał taki konny jeśli chodzi o mechanikę? Tylko prosze, żeby nikt nie wyskakiwał z jaką&#...
autor: Lord of Dorknes
pn kwie 24, 2006 12:41 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Szkó³ka teatralna czyli odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2357

Lord of Dorknes, przed lustrem to co najwy¿ej monologi. <br />AGrzes pisa³ raczej o dialogach BN z postaciami graczy. <br /><br />Ahahaha! Fakt co¶ mi siê pokrêci³o :mrgreen: <br />My¶la³em o mimice lub czym¶ takim dla ncpów. <br /><br />Ale. ale. Przypomnia³o mi siê. DeNiro te¿ æwiczy³ dialogi prz...
autor: Lord of Dorknes
ndz kwie 23, 2006 11:35 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Tańce Hulanki Swawole
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 824

Kiedy¶ gra³em w Baldura przez sieæ z kumplem. Moja postaæ z³odziej notorycznie wydawa³ z³oto na alkohole (dla zasady oko³o po³owy zasobów). Kasa by³a wspólna i mojemu kumplowi nie przypad³o do gustu. K³ócili¶my siê potem bo wczytywa³ sejwy. Potem k³ócili¶my siê o to kto ma dostaæ buty szybko¶ci. Pot...
autor: Lord of Dorknes
ndz kwie 23, 2006 10:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Gracz VS Gracz ?!
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 635

Postacie mogą rywalizować ale równocześnie mogą czuć do siebie (nawet głęboko ukrytą) sympatie lub szacunek. Coś w stylu mój ulubiony wróg. Oba bóstwa są w końcu praworządne. <br />Konwersja na wiarę może się odbyć w bar...
autor: Lord of Dorknes
ndz kwie 23, 2006 8:54 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Szkó³ka teatralna czyli odgrywanie postaci
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 2357

Ma kto¶ jakie¶ rady, jak mo¿na na sucho æwiczyæ sztukê prowadzenia dialogów, bez ryzyka ¿e kto¶ z otoczenia zadzwoni gdzie trzeba i zamkn± æwicz±cego w pokoju bez klamek <br /><br />æwicz bez ¶wiadków :razz: I przed lustrem.<br /><br /> Jakie¶ rady jak skutecznie opanowaæ stres na sesji <br /><br /...
autor: Lord of Dorknes
pn lut 27, 2006 2:47 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Evermeet
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 3139

Ohohohoho!! :mrgreen:<br /><br />A teraz powa¿nie :) Mo¿e pomog³o by gdyby¶ im tego nie okazywa³? Przez jaki¶ czas nie robi³ ich w ogóle.<br />Mo¿e twoim graczom chodzi o to ¿e lepiej przedstawiasz elfów ni¿ ich. Tzn s± ³adniejsi, lepsi, sprytniejsi itp. ni¿ herosi a to mo¿e wp³ywaæ na ich ego.<br /...
autor: Lord of Dorknes
ndz lut 26, 2006 11:21 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Charaktery i ich idea...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 851

<!--QuoteBegin-Agnostos+--> <!--QuoteEBegin--><br />Problem tkwi w tym, ¿e nie do koñca rozumiesz znaczenie s³owa etos, które jest tutaj co najmniej nieodpowiednie. Etos to system warto¶ci moralnych, normy i wzorce postêpowania charakteryzuj±ce styl ¿ycia danej grupy spo³ecznej. <br /><br />Ok. Fakt...
autor: Lord of Dorknes
ndz lut 26, 2006 6:04 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Charaktery i ich idea...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 851

<!--QuoteBegin-Agnostos+--> <!--QuoteEBegin--><br />Niezbyt to rozumiem. Istnieje wed³ug Ciebie etos zaklinacza, barda, kap³ana, barbarzyñcy czy jakiejkolwiek innej klasy?<br /> <br /><br />Hmm. Tak. W wypadku np wojownika, zaklinacza sprawa jest otwarta. Mog± sie kreowaæ na ró¿ne sposoby. Ale przy ...
autor: Lord of Dorknes
ndz lut 26, 2006 5:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Skrytobójca... Wejście i wyjście
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1462

- Zamiast pchaæ siê do paszczy lwa mo¿na spróbowaæ cel wywabiæ z kryjówki.<br />- Oczywi¶cie nie warto siê spieszyæ. Warto po¶wiêciæ kilkana¶cie dni, ba! Nawet tygodni na rozpracowanie celu. Ale nie zawsze siê tak da.<br />Dla bardzo wyrafinowanych przygód. Mo¿na wkrêciæ siê w otoczenie celu i czeka...
autor: Lord of Dorknes
ndz lut 26, 2006 4:56 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Charaktery i ich idea...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 851

Zgadzam siê z Drussem dlatego osobi¶cie nie u¿ywam charakterów. Trudno uznaæ ¿e tak ³atwo zaszufladkowaæ skomplikowanie natury ludzkiej (i byæ mo¿e innych ras). Od graczy wymagam postêpowania wg etosu klasy.<br /><br />Przedstawienie charakteru jako sposobu postêpowania (pozy?) Wydaje mi siê ciekawy...
autor: Lord of Dorknes
sob lut 25, 2006 12:50 pm
Forum: Star Wars
Temat: Huttowie czyli gangsterka w Star Wars
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 4693

Pytanie ile lat do¿ywa przeciêtny Hutt? <br /><br />Je¶li dobrze pamiêtam to do 1000 do¿ywaj±. Dla dalszej informacji to s± obup³ciowe i rozmna¿aj± siê przez p±czkowanie :)<br /><br />I Huttowie mo¿e nie wstêpuj± do zakonu Jedi ale mog± byæ przecie¿ Force Adeptami<br /><br />/koniec transmisji
autor: Lord of Dorknes
sob lut 25, 2006 12:24 pm
Forum: Star Wars
Temat: Mandalorianie
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 6455

Kiedy¶ czyta³em komiks bodaj ¿e o Ulicu Quel Dormie. Tytu³u nie pamiêtam niestety. :razz: <br />Dzia³o siê to w³a¶nie w czasie wojen z mandalorainami i tam byli oni pokazani jako osobna rasa. Byli humanoidami ale ich twarze by³y podobne do he³mów mandalorian z Kotora i mieli br±zow± skórê. <br /><br...
autor: Lord of Dorknes
sob kwie 02, 2005 8:37 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 40225

Ka¿dy drow przechodzi ten test? Móg³by¶ napisaæ na czym on polega?
autor: Lord of Dorknes
sob kwie 02, 2005 3:01 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Szanse inwazji w Podmroku
Odpowiedzi: 155
Odsłony: 4970

Teleportuje siê do swojej wie¿y, a dopiero z wie¿y ruszy na pole bitwy 8). Przynajmniej ja bym tak na miejscu Khelbena zrobi³ (jak bym musia³). E tam, Khelben mo¿e wybraæ sobie jak±¶ du¿± jaskiniê po prostu i zapamiêtaæ jak wygl±da - w razie czego Bezb³êdna Teleportacja mo¿e go z powrotem przerzuci...
autor: Lord of Dorknes
sob kwie 02, 2005 2:55 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Drow i wszystko z nim zwi±zane
Odpowiedzi: 463
Odsłony: 40225

Przemiana w dridera to przekleñstwo czy b³ogos³awieñstwo Loth?
autor: Lord of Dorknes
sob kwie 02, 2005 1:54 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Szanse inwazji w Podmroku
Odpowiedzi: 155
Odsłony: 4970

Khelben musia³by teleportowaæ siê tylko wtedy, jak by dosz³y go niepokoj±ce wie¶ci typu "Waterdeep atakuj± drowy". To znaczy w kryzysowej sytuacji. A zawsze mo¿na mu zaaplikowaæ jakie¶ dopa³ki do czarostwa, ¿eby ryzyko zminimalizowaæ. Mechanicznie, 1 w te¶cie na umiejêtno¶æ nie jest automatyczn± po...
autor: Lord of Dorknes
pt kwie 01, 2005 9:34 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Szanse inwazji w Podmroku
Odpowiedzi: 155
Odsłony: 4970

Witajcie ¦miem w±tpiæ, ¿e arcymag nie wykonana wymaganego Spellcraft DC 35. ia, Khelben i jego 34 rangi w czarostwie . Ale czy¿by magowie drowów mieli tak ma³o rang w czarostwie, ¿e teleportacja w Podmroku jest dla nich ca³kowicie nierealna? [uwaga: nie musisz na to odpowiadaæ, to by³a ironia Czy Ke...
autor: Lord of Dorknes
czw mar 31, 2005 10:38 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Szanse inwazji w Podmroku
Odpowiedzi: 155
Odsłony: 4970

Z³e organizacje na powierzchni mog³y by siê nie mieszaæ do wojny. Bardziej by siê op³aca³o poczekaæ a¿ taka krucjata siê nie uda a dopiero potem wkroczyæ i zagarn±æ co siê da. Niech drowy same wych³odz± wrogów. My poczekamy na resztki przy wyj¶ciu z podmroku. Zmêczone, wykrwawione po kompani. a Elmi...
autor: Lord of Dorknes
czw mar 31, 2005 1:49 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Szanse inwazji w Podmroku
Odpowiedzi: 155
Odsłony: 4970

Witajcie Moim zdaniem inwazja na podmrok nie jest mo¿liwa. No przynajmniej taka udana. Zwa¿ywszy to ¿e potrzeba na to ogromnej ilo¶ci wojska. Niby ma³y problem dla szybko p³odz±cych siê powieszchniowców. Zwróæcie jednak uwagê ¿e wielka armia nie ma zbyt wielkich szans na prze¿ycie w podmroku. A jej ...
autor: Lord of Dorknes
śr mar 30, 2005 10:18 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Znienawidzone zachowania na sesjach & wkurzający gracze
Odpowiedzi: 457
Odsłony: 26310

Jak opis jest ciekawy to gracze go wys³uchaj±. Jak nie tzn ¿e jest co¶ z nim nie tak. Postaw siê w sytuacji gracza. MP ma stronê tekstu i czyta go monotonnym g³osem gdy jest przy koñcu gracz nie pamiêta co by³o na pocz±tku. Lub przed sam± walk± zaczyna z natchnieniem opisywaæ zbroje przeciwnika. Itp...
autor: Lord of Dorknes
śr mar 30, 2005 8:30 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Branie zak³adników?
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 998

Moim zdaniem ten pechowy szef ma prawo do rzutu na Sense motive . Poziom trudno¶ci okre¶l z punktu widzenia okoliczno¶ci. Albo niech gracz te¿ na Bluffa rzuca. Jak mu siê nie uda mo¿esz dalej utrudniæ ¿ycie bohaterom. Gracz raczej dokona³ z³ego wyboru broni. Powinien u¿yæ no¿a. Szybciej siê go wyci±...