Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 8 wyników

autor: Zubada
sob lut 12, 2005 10:31 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Upadanie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 591

Pomys³ jest super i ¶witnie wpisuje siê w postaæ mnicha. Tyle tylko ze opar³bym test na jakim¶ ³aczeniu skoku i upadania - mo¿e konieczno¶c zdania obu testów. Generalnie w po³aczeniu z psionicznymi atutami <bieg po ¶cianach i suficie> i ogóln± szybkosci± mnicha pozwala wykonywaæ naprawde spektakular...
autor: Zubada
sob lut 12, 2005 9:19 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Barbarzyñca a pokonani wrogowie
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2836

Hmm w³a¶ciwie to jest jeszcze jeden wa¿ny aspekt tej sprawy- co wysokolevowy barbarzyñca zrobi z cia³em pokonanego potê¿nego wroga. Normalnie tradycja nakazywa³aby aby obci±c mu g³owê i pomachaæ ni± trochê - z drugiej strony dobrze by³o by te¿ oddaæ szacunek tak potê¿nemu przeciwnikowi przez odpowie...
autor: Zubada
czw lut 10, 2005 11:31 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Psion a społeczeństwo
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1426

No tak ale psion w walce z do¶wiadczonymi i wedukowanymi magami i podróznikami a psion w normalnym spo³eczeñstwie to 2 zupe³nie rózne zagadnienia. Ten walcz±cy nie odstaje zbytnio od "norm" wyznaczonych przez magiê <chyba ¿e MG wprowadza zasadê zupe³nego oddzielenia magiê od psioniki - ma³o kto wie ...
autor: Zubada
pn lut 07, 2005 5:29 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Cze! Jestem nowy mo¿e co¶ o sobie?
Odpowiedzi: 157
Odsłony: 12250

Hello wszystkim nazywam siê Jacek i pisze z Lublina. Mam ju¿ troche doswiadczenia w RPG ale ¿e wcze¶niej nie gra³em D&D to na forum zapisa³em siê dopiero kiedy zacz±³em graæ w nie regularnie. Jak ktos jest z Lublina to zawsze mozna siê zmówic na sesjê lub pogadaæ gdzies na starówie w zaciszu barowej...
autor: Zubada
pn lut 07, 2005 4:30 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: Umiejętności i języki - czy pozwalacie brać później?
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1337

Temat jezyka jest szczególnie wa¿ny i w wielu systemach zosta³ potraktowany nieco po macoszemu :( ot po prostu istnieje jaki¶ common który znaj± wszyscy wa¿niejsi NPC. A Ci którzy nie umiej± siê wys³owiæ w commonie dru¿yna i Mg traktuja jako tanie miêso armatnie <na marginesie zauwa¿yli¶cie ¿e nawet...
autor: Zubada
sob lut 05, 2005 9:35 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Barbarzyñca a pokonani wrogowie
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 2836

Tak tylko ¿e celtowie postêpowali tak tylko z mózgami ludzi. Powstawa³by problem w ocenie jako¶ci <CR> trofeum. Generalnie pomys³ z kolekcjonowaniem czêsci zabitych wrogów nie jest z³y. S³u¿y zarówno za licznik jak te¿ i uzwnêtrznia potêgê a zarazem pewn± pychê charakteryzujac± barbarzyñców. Problem...
autor: Zubada
sob lut 05, 2005 3:33 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Szablon - solidny
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 1267

Wasil nie tedy droga - 1levelowy cz³owiek nie powinnien byæ w stanie pokonaæ 1 levelowego aasimara. Takie jest za³o¿enie ¿e niektórzy po prostu rodz± siê potê¿niejsi i dalej tacy zostaj±. A akurat cz³owiek ju¿ sam w sobie posiada wiele bonusów które akurat prawie doskonale oddaj± ¼ród³o potêgi ludzi...
autor: Zubada
pt lut 04, 2005 10:15 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Pó³smok - wampir?
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 2186

Demoon ca³kowicie siê z Toba zgadzam - zarówno epickie i jak i bardzo mocne postacie mogê byæ o wiele atrakcyjniesze ze wzgledu na rodzaj stawianych przed nimi wyzwañ i odmienny typ przygód. Postacie epickie s± w koñcu wyjatkowo potêzne, otoczone s³aw± - a to znaczy ¿e maj± tak¿e ogromne wp³ywy, maj...