Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 88 wyników

autor: Cornugon
czw lut 23, 2006 7:56 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Tiles'y [8 sztuk]
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1308

SUPER ¦WIETNA ROBOTA<br /><br />NO jestem pod ogromnym wra¿eniem<br />Pok³ony bijê....<br /><br />To kiedy nastêpne ??<br />
autor: Cornugon
wt gru 06, 2005 6:50 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War Drums
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 9393

No to rzuæcie proszê okiem tutaj . Ja ju¿ kocham Chimerê - jest po prostu CUDOWNA !!!!!!!!!
autor: Cornugon
pn paź 24, 2005 11:07 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Ano nie zgadzam siê... wiem ¿e bardzo rzadko siê pojawiaj± ale Blue Slaad i Red Slaad czasem s± na turniejach. Zmieni siê to pod dowódctwem Death Slaad'a i jego Deadly Rend. Minotaur Skeleton jest najlepszym summonem dla Grim Necromancer i te¿ siê do¶æ czêsto w potyczkach na 100 pkt pojawia (widzia³...
autor: Cornugon
czw paź 20, 2005 6:42 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

No to dzi¶ za¿ dwa previews: W pierwszym poznamy trzy przemi³e panie które mog± zrobiæ komu¶ "dobrze" na ró¿ne sposoby (typy sado-macho preferowane ;) Drugie za¶ to przedstawienie anielicy Kiddoca. Ciekawe czy w rzeczywisto¶c ¿ycia rodzinniego jest te¿ anio³em. Ponadto zwracam uwagê, ¿e Ci którzy z ...
autor: Cornugon
wt paź 18, 2005 12:38 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [RPG] Scenariusze
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1763

Polecam w tym wzglêdzie DUNGEON Magazine, gdzie publikowane s± scenariusze wraz z notatkami jakie figurki mo¿na by w nich u¿yæ.
Ponadto na stronie WotC znajdzesz kilka scenariuszy dla potyczek figurkowych w dziale Map-a-Week na ten przyk³ad.
autor: Cornugon
pt paź 14, 2005 9:46 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: >>Moja ostatnia potyczka<<
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 3411

A mo¿e podaliby Panowie dok³adne sk³ady warband ? Tak by wszyscy mogli zobaczyæ, wypróbowaæ (Ci którzy bêd± w stanie je z³o¿yæ) i wreszcie skomentowaæ. Co¶ nieco¶ wiem ¿e Kozaro siê ostatnio wzmocni³, ale i tak chêtnie bym poczyta³ o szczegó³ach (mapki z przebiegu potyczki te¿ by³yby mile widziane).
autor: Cornugon
śr paź 12, 2005 10:03 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War Drums
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 9393

Jak s³usznie Hejas zwróci³ uwagê nie dublujemy tematów :)
Lord'a Manshoon'a serdecznie zapraszam do pisania we wcze¶niej za³o¿onym temacie.

:D:D Jak zawsze pozdrawiam :D:D
autor: Cornugon
pn paź 10, 2005 6:37 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Wizard Tactician #24/60; Underdark; Uncommon; Chaotic Good; 27 Points Level 5 Speed 6 AC 16 HP 30 Melee Attack +1 (5) Type Humanoid (Human) Special Abilities Conceal 6 Perfect Targeting (This creature's spells can target any enemy or ally within range and line of sight) Spells: 1st - lesser orb of c...
autor: Cornugon
pt paź 07, 2005 6:38 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Jak ja bym mia³ zrobiæ figurke postaci swojej ¿ony to na pewno bym jej tak nie rozbiera³. Przecie¿ to nie Playboy tylko RPG. Entreri, no po prostu http://www.joemonster.org/phorum/images/smiles/banan.gif http://www.joemonster.org/phorum/images/smiles/banan.gif http://www.joemonster.org/phorum/image...
autor: Cornugon
czw paź 06, 2005 5:49 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Mark napisa³ ¿e maj± problem i ¿e prawdopodobnie dopiero jutro bêdzie....
Na pocieszenie zdjêcie figurki ¿ony Kiddoc'a - poprzedniego mistrza D&D Miniatures:
Obrazek

Fajna jest, i dla CG !!!
autor: Cornugon
ndz paź 02, 2005 6:03 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [warband] Chain Devil
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 837

Gra³em wczoraj.... po raz pierwszy od miesi±ca..... Przysz³o mi walczyæ przeciwko nastêpuj±cej warbandzie: Warpriest of Hextor, 2 x Chain Devil, 3 x Dread Guard, 4 x Duergar Warrior Taktyka oczywista: masa blokerów zza których oba "diabe³ki" maj±c melee 4 i dodatkowe bonusy od commnader'a masakruj± ...
autor: Cornugon
sob paź 01, 2005 3:31 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [warband] Copper Dragon
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 860

Trochê pokrytykujê bo za dobrze o niej nie my¶le.... 1. Jeden Large Air Elemental (czytaj: jedno Incited) zdecydowanie bardziej przeszkadza ni¿ pomaga. 2. Large Copper Dragon - piêkny na biurku KOMPLETNIE nie sprawdza siê w Skirmish. Za ma³y Damage nawet wliczaj±c jego zdolno¶æ Cunning i za³o¿enie ¿...
autor: Cornugon
czw wrz 29, 2005 11:35 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: D&d Icons
Odpowiedzi: 97
Odsłony: 12464

Hejasowi gratulujê wyszperania tej wiadomo¶ci

swoj± drog± takie smoczki bêd± chyba tylko do RPG - jako¶ nie wyobra¿am sobie stworów 4 na 4 lub 6 na 6 w walce na naszych wspania³ych planszach - równie¿ tych z Fantastic Locations. Ale jako ozdoba na biurko - idealne :D :D
autor: Cornugon
ndz wrz 18, 2005 10:24 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [zasady]Pytania o zasady
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1322

Bo-bik, ---> Entreri ma ca³kowit± racjê, chodzi o tzw regu³ê 70%

Przykro mi ale gdy chodzi o zasady gry i pytanie z tym zwi±zane nie mo¿na ¿artowaæ by nie zaciemniaæ obrazu. St±d wykasowa³em jeden post......
autor: Cornugon
czw wrz 15, 2005 7:16 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Prawdê mówi±c to tylko wzmiankowany "nietoperek" wzbudzi³ we mnie zachwyt. Odnoszê natomiast silne wra¿enie ¿e ten dodatek jest chyba najsilniej, w najwiêkszym stopniu nastawiony na graczy RPG. Praktycznie ka¿da prezentowana do tej pory figurka bêdzie wiêcej ni¿ przydatna do wspomagania wyobra¼ni gr...
autor: Cornugon
pt wrz 09, 2005 6:28 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

W³a¶nie siê dowiedzia³em z raczej pewnego ¼ród³a ¿e w Underdark bêdzie nasz dobry znajomy z War of the Spider Queen - niejaki Jeggred :D :D :D :D
Normalnie ju¿ kocham ten dodatek !!!!!
autor: Cornugon
czw wrz 08, 2005 7:55 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Underdark Preview 3 !!! I znów pojawiaj± siê nowe zdolno¶ci, tak by trochê pogmatwaæ obraz gry :twisted: :twisted: A powa¿nie - Death Slaad to dla mnie co¶ piêknego. Aspect of Kord (chyba bêdzie CG) te¿ na pewno siê przyda, mo¿e bêdzie lepszy od Frenzied Berserker ??? Zw³aszcza z karta Epic :D
autor: Cornugon
pt wrz 02, 2005 6:46 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Obrazek
Iron Golem, niech mnie trafi !!!!!!!!!!

A ca³o¶æ w zapowiedziach tutaj

Nic wiecej nie napiszê, bo muszê wyj¶æ z szoku....
autor: Cornugon
czw wrz 01, 2005 8:01 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Lord_Manshoon , A'prpos Twojego podpisu (wiem, nie to forum), Mylisz siê. Lord Manshoon of the Zhentarim co prawda zgin±³, ale kilkana¶cie jego klonów pobudzi³o siê w ró¿nych miejscach (Citadel of the Raven, Darkhold, Mulmaster itd) i walczy o miano tego jednego. Jeden z nich jest nawet wampirem w ...
autor: Cornugon
czw wrz 01, 2005 6:35 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

No i jak widzê kolejne Preview by nie by³o nam nudno. Mnie najbardziej cieszy Ankheg, bo do RPG ju¿ od roku czekam na niego. Mam nadziejê ¿e Greenfang'a te¿ wzmocni. Xorn bêdzie mi³ym dodatkiem dla Lawful factions, a Roper.... Roper to obowi±zek dla ka¿dego kto prowadzi gry w Underdarku... jakiekolw...
autor: Cornugon
pn sie 08, 2005 8:50 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [strategia] Bifur's Warband Editor
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2231

Kilka wspania³ych osób wziê³o siê za poprawianie programu. Pojawi³y siê nowe opcje, nowe zdjêcia, przygotowano rozszerzenie dla Underdark i War Drums. Przed Pañstwem najnowsza wersja 2.72 Bifur's Warband Editor Najwa¿nieniejsze wg mnie zmiany to: - poprawki w kodzie - mo¿liwo¶æ wyszkiwania opisów w ...
autor: Cornugon
ndz sie 07, 2005 9:08 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: Fane of Llolth
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1049

Fane of Llolth

Wiêkszo¶æ graczy D&D Skirmish wie zapewnie, ¿e fina³y tegorocznych mistrzostw odbêd± siê na planszy, któr± dwa tygodnie oficjalnie zaprezentowano na stronie Wizards of the Coast Chodzi oczywi¶cie o Fane of Llolth Wczoraj mia³em okazjê zagraæ trzy potyczki na tej mapie (wydrukowanej i zafoliowanej na...
autor: Cornugon
czw sie 04, 2005 9:11 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [warband] Inspired Barbarians
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 725

[warband] Inspired Barbarians

Od czasu pojawienia siê Justice Archon blady strach pad³ na wszystkich posiadaczy "heavy hitters" w rodzaju Frenzied Berserker, Orc Champion czy Ogre Ravager. Kosztuj±cy znacznie mniej Justice Archon potrafi szybko wyeliminowaæ ich u¿ywaj±c ich w³asnej broni przeciwko nim. Dochodzi do tego czêsto pr...
autor: Cornugon
pt lip 29, 2005 3:23 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [warband] Bladesinger
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 857

:? :? :? No koncepcja OK, ale wykonanie zdecydowanie gorzej...... Bladesinger+Silver Sorcerer - idea dla mnie zrozumia³a i faktycznie resztê warbandy powinni stanowiæ fillerzy. Z tym ¿e akurat do tej warbandy nie bra³bym Xeph Warrior a Elf Warrior - 3 sztukos, i Catfolk na dok³adkê. Prosze pamiêtac ...
autor: Cornugon
pt lip 29, 2005 6:48 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

Merric nie robi³ sobie "jaj" !! Osobi¶cie znam i Kiddoc'a i Merrica. Kiddoc wygra³ w zesz³ym roku Mistrzostwo ¦wiata D&D Miniatures. Oprócz masy figurek, kontraktu z WotC oraz wspania³ego Huge Red Dragon stoj±cego na PRAWDZIWYCH klejnocikach dosta³ nagrodê specjaln±. mo¿liwo¶æ zrobienia JEDNEJ figur...
autor: Cornugon
czw lip 28, 2005 10:48 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] Underdark
Odpowiedzi: 116
Odsłony: 11454

A tak sobie dzi¶ czyta³em natchniony przez jednego z u¿ytkowników forum wczorajszo-wieczorn± rozmow± o dodatku Underdark i ......

Zwróæcie uwagê na jedno z ostatnich zdañ tego artyku³u.

Czy mnie siê zdajê..... hmm..... Dark NAGA - 33/60 UNDERDARK ???

Chyba mam udar s³oneczny.......
autor: Cornugon
śr lip 27, 2005 8:54 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War Drums
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 9393

BTW Figurka Gargantuan nie bêdzie chyba do zdobycia w boosterze? (bo niby jak? Razz) Zwa¿ywszy ¿e ludzie na Board'zie WotC twierdz± ¿e bêdzie to Ooze, to ³atwo... w koñcu to taki ¿elatynowy sze¶cian je¶li dobrze pamiêtam rysunek z Monster Manual. Zajmie pewnie pó³ booster'a, ale siê zmie¶ci bo pami...
autor: Cornugon
śr lip 27, 2005 5:09 pm
Forum: D&D Miniatures
Temat: [dodatek] War Drums
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 9393

[dodatek] War Drums

Jeszcze nie wszyscy och³onêli po Angelfire, jeszcze ma³o co wiemy o Underdark, a tu ju¿ nadchodzi kolejny Huge/Gargantuan Set !!! Bêdzie to równie¿ Set zawieraj±cy nowe Startery z zasadami gry w wersji 3.0 oraz o¶mioma nowymi Tiles. Znamy na razie tylko nazwê, wiemy ¿e bêdzie 1 figurka Gargantuan Ve...
autor: Cornugon
pn lip 25, 2005 11:48 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [strategia] Cleric of Dol Arrah + Sword Archon
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 727

Stalwart Paladin i tak ma fearless..... Soldier of Thrane faktycznie bêdzie najlepszy do tego Combo bo bêdzie mia³ 20 Dmg !! Ale dla mnie przebojem bêdzie inna warbanda o podobnej tematyce: Sword Archon 3 x Justice Archon (te¿ ma bold wiêc fearless gdy w polu widzenia Commander'a) fillers (z Celesti...
autor: Cornugon
ndz lip 24, 2005 10:59 am
Forum: D&D Miniatures
Temat: [warband] Nowa nadzieja frakcji LE
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1036

S±dz±c po tre¶ciach i wynikaj±cych z nich preferencji najwiêcej zwolnnników ma frackja LE. Pozwalam wiêc sobie podzieliæ siê ze wszystkimi zainteresowanymi dobr± wiadomo¶ci±: Ostatnie sobotnie (dzieñ po Angelfire release) kwalifikacje w Oregon wygra³a nastêpuj±ca warbanda: Urthok 35 Chraal 35 Efreet...