Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 12 wyników

autor: Merlin222
ndz sty 21, 2007 4:46 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Komiksy Dragonlance
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4280

Merlin Monroe te¿ by³a mê¿czyzn±? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_twisted.gif[/img] <br />Osobi¶cie, gdy zwracam siê do kogo¶ bezpo¶rednio, sprawdzam w profilu usera czy to K czy M.<br /><br />Ale nie róbmy mo¿e offtopa, co? Mo¿e o komiksie kilka s³ów.
autor: Merlin222
ndz sty 21, 2007 3:00 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Komiksy Dragonlance
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4280

To jedyne co mo¿na powiedzieæ o tym komiksie? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img] <br />oook<br /><br />Po 1 - nie 'napisa³e¶' tylko 'napisa³a¶'<br />Po 2 - obie formy - zrówno bohaterzy jak i bohaterowie s± poprawne<br />Po 3 - kiedy¶ z koleg± przet³umaczy³am kilka stron komiksu 'Le...
autor: Merlin222
ndz lis 12, 2006 10:45 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Komiksy Dragonlance
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4280

To puki co, mam tu co¶ dla fanów komiksów RPG z przymru¿eniem oka :wink:<br /><br />Komiks powsta³ na podstawie do¶æ oryginalnej sesji, której akcja rozgrywa³a w ¶wiecie DL.<br /><br />Enjoy<br /><br />Bohaterzy Ansalonu
autor: Merlin222
wt sie 01, 2006 8:00 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Darmowe zasoby dla Dragonlance
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 5468

Trochê denerwowa³o mnie, ¿e wszystkie informacje mam na kompie rozrzucone w ró¿nych dokumentach i na róznych stronach, wiêc postanowi³am stworzyæ kompendia wiedzy DL.<br /><br />Jest to zbiór materia³ów przygotowny przez forumowiczów Konklawe Ansalonu, który tworzy pierwszy tom kompendium wiedzy Dra...
autor: Merlin222
sob lip 29, 2006 3:33 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Szalony Baron
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3976

A tu jeszcze kilka ciekawostek odno¶nie Szalonego Barona :wink:<br /><br />Ivor baron Langtree by³ niskiego wzrostu, mia³ w zwyczaju nosiæ ogromny kapelusz z piórem oraz wysokie, skórzane buty. Jego czarna broda i w±sik podkre¶la³y jego u¶miech, a czarne w³osy opada³y lokami na ramiona.<br /><br />D...
autor: Merlin222
sob lip 29, 2006 3:25 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Film z cyklu DL
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 12933

Z najnowszych doniesieñ wynika, i¿ wytwórnia Paramount rozpoczê³a prace nad filmem animowanym DragonLance. Dok³adniejsze informacje nie zosta³y jeszcze opublikowane, jednak wiadomo, i¿ g³osu postaci Goldmoon u¿yczy aktorka Lucy Lawless, znana polskim widzom g³ównie z serialu Xena.<br /><br />Na ofic...
autor: Merlin222
sob lip 29, 2006 2:50 pm
Forum: Tłumaczenia
Temat: Dragonlance
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1598

Osobi¶cie nie przypominam sobie aby ta nazwa zosta³a przet³umaczona. Niemniej, z tego co wiem, ogólne t³umaczenie nazw ma bardzo negatywny skutek.<br /><br /> dragonsbane – smocza zguba <br />Tu najlepiej zostawiæ oryginaln± nazwê. Bo np. Huma Dragonbane przet³umaczony na Huma Smocza Zguba brz...
autor: Merlin222
wt cze 14, 2005 12:40 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Film z cyklu DL
Odpowiedzi: 67
Odsłony: 12933

Poni¿sze informacje s± g³ównie spekulacjami na temat produkcji filmu na podstawie ksi±¿ek z serii Dragonlance. Niestety do tej pory produkcja nie ruszy³a i s± bardzo nik³e nadzieje, ¿e kiedykolwiek ruszy. 24 sierpnia 2002 Margaret Weis potwierdza spekulacje! Na ³amach wiadomo¶ci w Wizards of the Coa...
autor: Merlin222
wt cze 14, 2005 12:28 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Fistandantilus
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1933

Fistendantilus - Najd³u¿ej ¿yj±cy cz³owiek w historii Krynnu. Mag, który zaczyna³ sw± karierê jako Czerwona Szata, obsesyjnie poszukiwa³ sposobu na nie¶miertelno¶æ. Z tego w³±¶nie powodu przeszd³ na ciemn± stronê mocy i sta³ siê wyznawc± Nuitari oraz Takhisis. Przez wiele lat przed³u¿a³ swój ¿ywot w...
autor: Merlin222
ndz cze 12, 2005 11:30 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Najciekawsze zak±tki i obiekty Ansalonu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1528

Nightlund Kraina granicz±ca od zachodu z Solamni±, która zamieszkiwana jest g³ónie przez ludzi. Przed Kataklizmem, Nightlund nosi³o nazwê Knightlund i nale¿a³o rodziny Soth od pokoleñ. BY³y to bardzo ¿yzna i urodzajne ziemie. Gdy Lord Soth zosta³ przeklêty przez bogów, Knightlund pogr±¿y³o siê w wi...
autor: Merlin222
ndz cze 12, 2005 12:48 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Najciekawsze zak±tki i obiekty Ansalonu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1528

Najciekawsze zak±tki i obiekty Ansalonu

Ergoth<br /><br />Ergoth to kraina znajduj±ca siê na zachodzie Ansalonu. Swoj± nazwê zawdziêcza barbarzyñskiemu wodzowi Ackalowi Ergotowi, który jako pierwszy zjednoczy³ swych wspó³plemieñców. W roku 2600 przed kataklizmem opanowuje terytoria, które staj± siê cesarstwem Ergoth, od tej pory dominuj±c...
autor: Merlin222
sob maja 21, 2005 9:53 pm
Forum: Dragonlance
Temat: Bogowie Krynnu
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 992

Chislev – symbol – jednoro¿ec, piêkna elficko-ludzka kobieta o z³otych w³osach trzymaj±ca w rêku drewnian± laskê. Neutralna bogini natury. Patronka ³owców i kap³anów natury. Ma³¿onka Zivilina. Jej wyznawcy to centaury, satyrowie i wszystkie zwierzêta i stworzenia zamieszkuj±ce lasy. Zwan...